Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.11.2008. - 10.02.2009. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.904

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 62.§)
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersona) darba samaksas (mēneša amatalga, piemaksas un prēmijas) sistēmu un amatiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes.

2. Iestādes vadītāja darba samaksu nosaka nozares ministrs. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās koledžas direktora darba samaksu nosaka tās iestādes vadītājs, kuras padotībā ir attiecīgā koledža. Pārējo amatpersonu darba samaksu nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

3. Amatpersona nesaņem darba samaksu par laiku, kurā tā bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata pienākumus.

4. Ja amatpersonai ir noteikts summētais darba laiks, tā darba samaksu saņem saskaņā ar noteikto mēneša amatalgu vai stundas amatalgas likmi arī par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienās.

5. Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" amatpersonu darba samaksu finansē no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

6. Latvijas Policijas akadēmijas amatpersonu darba samaksu var daļēji finansēt no līdzekļiem, kas iegūti no studējošo mācību maksas.

II. Mēneša amatalgas noteikšanas kārtība un amatiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes

7. Amatpersonas mēneša amatalgu (izņemot amatpersonu, kas iecelta kadeta amatā) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, ņemot vērā:

7.1. amatam noteikto amata kategoriju un amata līmeni;

7.2. amatpersonas izdienu.

8. Amatpersonu amatus atbilstoši amatam noteiktajai augstākajai speciālajai dienesta pakāpei iedala 12 amatu kategorijās. Amatu kategorijas ir sadalītas amatu līmeņos (amatu līmeņu skaits nepārsniedz četrus - A, B, C un D) atbilstoši konkrētā amata pienākumu specifikai un atbildības līmenim.

9. Amatpersonas (izņemot amatpersonu, kas iecelta kadeta amatā) mēneša amat­algas noteikšanai piemērojamo amata kategoriju un amata līmeni, kā arī amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi (izņemot kadeta amatu) nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

10. Konkrētu mēneša amatalgas apmēru sadalījumā pa amatu kategorijām un amatu līmeņiem katram kalendāra gadam ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā arī attiecīgā amata pienākumu sarežģītību, noslogojumu un atbildības līmeni.

10.1 Amatpersona, kura mācās Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādē un apgūst II, III un IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu, ieņem kadeta amatu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

11. Ja kadeta amatā iecelta amatpersona, kura pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes padotībā esošā izglītības iestādē nav ieņēmusi citu amatpersonas amatu Iekšlietu ministrijas padotībā esošā iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un kura apgūst II, III un IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu:

11.1. mēneša amatalgu amatpersonai nosaka atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai;

11.2. amatam nosaka ierindnieka speciālo dienesta pakāpi;

11.3. amatam nosaka 1.amata kategoriju.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1012)

12. Ja kadeta amatu ieņem amatpersona, kura pārcelta šajā amatā un apgūst II, III un IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu, šim amatam augstākā speciālā dienesta pakāpe ir virs­niekvietnieks.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

12.1 Amatpersona, kura saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu pārcelta uz Latvijas Policijas akadēmiju pilna laika studijām V profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības studiju programmas, maģistra vai doktora studiju programmas apguvei, ieņem klausītāja amatu.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.625 redakcijā)

12.2 Augstākā speciālā dienesta pakāpe klausītāja amatam ir kapteinis.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

III. Piemaksas un prēmijas

13. Amatpersona saņem šādas piemaksas:

13.1. par speciālo dienesta pakāpi - saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

13.2. par nakts darbu (ilgāk par divām stundām laikposmā no pulksten 22.00 līdz 06.00) - 50% no attiecīgajai amatpersonai aprēķinātās stundas amatalgas likmes;

13.3. par papildu darbu (darba apjoma palielināšanos, prombūtnē esošas amatpersonas vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem) - līdz 50% no amatpersonai noteiktās mēneša amatalgas;

13.4. par amata pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni - līdz 20 latiem mēnesī;

13.5. speciālās piemaksas - saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

13.6. par papildu pedagoģisko darbu tajā izglītības iestādē, kurā attiecīgā amatpersona ieņem amatu un amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, - līdz 50 % no attiecīgajam pedagoga amatam noteiktās mēneša amatalgas (algas likmes).

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.838)

14. Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas vai vakanta amata pienākumu pildīšanu nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošās amatpersonas vai vakantajam amatam noteiktās mēneša amatalgas apmēru. Ja prombūtnē esošas amatpersonas vai vakanta amata pienākumus pilda vairākas amatpersonas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošās amatpersonas vai vakantajam amatam noteiktās mēneša amatalgas apmēru.

15. Amatpersonai var piešķirt tikai vienu no šo noteikumu 4.pielikumā minētajām piemaksām.

16. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās piemaksas apmēra noteikšanai piemērojamo stundas amatalgas likmi aprēķina, dalot attiecīgajai amatpersonai noteikto mēneša amatalgu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

17. Šo noteikumu 4.pielikuma 16.punktā minēto piemaksu piešķir tikai tām amatpersonām, kuras ieguvušas augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, sakaru, elektronikas vai atbilstošā inženierzinātņu nozarē un pilda pienākumus informācijas tehnoloģiju vai sakaru jomā.

17.1 Izglītības iestāžu amatpersonām, kuru amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, atļauts veikt papildu pedagoģisko darbu tajā izglī­tības iestādē, kurā viņa ieņem amatu, ne vairāk kā 50 % apmērā no normatīvajos aktos par pedagogu darba samaksu noteiktās vienai darba likmei atbilstošās darba slodzes (stundās).

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.838 redakcijā)

18. Šo noteikumu 13.3., 13.4. un 13.5.apakš­punktā minēto piemaksu piešķiršanas nosacījumus nosaka iestādes vadītājs.

19. Amatpersonas var prēmēt atbilstoši katras amatpersonas darba ieguldījumam un darbības rezultātu novērtējumam, izmantojot finanšu līdzekļus līdz 15% no plānotā darba samaksas fonda, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus. Prēmiju piešķiršanas nosacījumus nosaka iestādes vadītājs.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Personas, kurām piešķirta speciālā dienesta pakāpe, kuras ieņem amatu Iekšlietu ministrijā un turpina dienestu amatpersonas statusā līdz atvaļināšanai no dienesta, saņem:

20.1. mēnešalgu, piemaksas un prēmijas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju";

20.2. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.838)

20.1 Personas, kurām piešķirta speciālā dienesta pakāpe un kuras ieņem klausītāja amatu Latvijas Policijas akadēmijā un turpina dienestu amatpersonas statusā, saņem mēneša amatalgu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 8.amata kategorijas Bamata līmenim noteikto minimālo mēneša amatalgu un piemaksu par speciālo dienesta pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1012 redakcijā)

20.2 Amatpersonas, kuras līdz 2006.gada 30.septembrim tika imatri­kulētas un apgūst pilna laika V profesionālās kvalifikācijas līmeņa, maģistra vai doktora studiju programmas, ieņem klausītāja amatu.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.625 redakcijā)

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.904
Amatpersonu mēneša amatalga latos

(Pielikums MK 04.12.2007. noteikumu Nr.838 redakcijā)

Nr.
p.k.

Amata
kategorija

Amata
līmenis

Izdiena

līdz 2 gadiem

2-5 gadi

5-8 gadi

8-12 gadi

12-16 gadi

16-20 gadi

20-25 gadi

vairāk par
25 gadiem

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

1.

2

A

265

320

268

323

271

326

274

329

277

332

280

335

283

338

290

345

2.

3

A

270

375

273

378

276

381

279

384

282

387

285

390

288

393

295

400

3.

4

A

285

390

288

393

291

396

294

399

297

402

300

405

303

408

310

415

B

280

385

283

388

286

391

289

394

292

397

295

400

298

403

305

410

C

275

380

278

383

281

386

284

389

287

392

290

395

293

398

300

405

4.

5

A

305

440

308

443

311

446

314

449

317

452

320

455

323

458

330

465

B

295

430

298

433

301

436

304

439

307

442

310

445

313

448

320

455

C

290

425

293

428

296

431

299

434

302

437

305

440

308

443

315

450

5.

6

A

345

470

348

473

351

476

355

480

358

483

361

486

364

489

372

497

6.

7

A

365

510

368

513

371

516

375

520

378

523

381

526

384

529

392

537

B

355

490

358

493

361

496

365

500

368

503

371

506

374

509

382

517

C

350

475

353

478

356

481

360

485

363

488

366

491

369

494

377

502

7.

8

A

390

540

393

543

398

548

401

551

405

555

408

558

412

562

419

569

B

380

530

383

533

388

538

391

541

395

545

398

548

402

552

409

559

C

375

520

378

523

383

528

386

531

390

535

393

538

397

542

404

549

8.

9

A

420

675

424

679

428

683

432

687

436

691

441

696

444

699

452

707

B

410

665

414

669

418

673

422

677

426

681

431

686

434

689

442

697

C

405

655

409

659

413

663

417

667

421

671

426

676

429

679

437

687

D

400

645

404

649

408

653

412

657

416

661

421

666

424

669

432

677

9.

10

A

540

705

544

709

548

713

552

717

556

721

561

726

564

729

572

737

B

490

695

494

699

498

703

502

707

506

711

511

716

514

719

522

727

C

470

685

474

689

478

693

482

697

486

701

491

706

494

709

502

717

10.

11

A

600

975

604

979

609

984

613

988

617

992

622

997

627

1 002

636

1 011

B

570

925

574

929

579

934

583

938

587

942

592

947

597

952

606

961

C

560

875

564

879

569

884

573

888

577

892

582

897

587

902

596

911

11.

12

A

1 300

2 100

1 304

2 104

1 309

2 109

1 313

2 113

1 317

2 117

1 322

2 122

1 327

2 127

1 336

2 136

B

800

1 600

804

1 604

809

1 609

813

1 613

817

1 617

822

1 622

827

1 627

836

1 636

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.904
Amatiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta pakāpes

(Pielikums grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1012; MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.838; MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.864; MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.961)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Augstākā speciālā dienesta pakāpe

Amata kategorija

Amata līmenis

1. Valsts policija

1.1. Centrālais aparāts

1.1.1.

Valsts policijas priekšnieks

ģenerālis

12

A

1.1.2.

Valsts policijas priekšnieka vietnieks

ģenerālis

12

A

1.1.3.

Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

1.1.4.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

1.1.5.

Galvenās policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11

A

1.1.6.

Sakaru virsnieks

pulkvedis

11

A

1.1.7.

Valsts policijas priekšnieka padomnieks

pulkvedis

11

A

1.1.8.

Valsts policijas priekšnieka palīgs

pulkvežleitnants

10

A

1.1.9.

Biroja priekšnieks

pulkvežleitnants

10

A

1.1.10.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

A

1.1.11.

Biroja priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.1.12.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.1.13.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9

A

1.1.14.

Priekšnieka palīgs

majors

9

A

1.1.15.

Vecākais eksperts

majors

9

A

1.1.16.

Vecākais inspektors

majors

9

A

1.1.17.

Rotas komandieris

majors

9

A

1.1.18.

Eksperts

kapteinis

8

A

1.1.19.

Inspektors

kapteinis

8

A

1.1.20.

Rotas komandiera vietnieks

kapteinis

8

A

1.1.21.

Vada komandieris

virsleitnants

7

A

1.1.22.

Vada komandiera vietnieks

leitnants

6

A

1.1.23.

Eksperta palīgs

virsniekvietnieks

5

A

1.1.24.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

1.1.25.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4

A

1.1.26.

Kārtībnieks

seržants

3

A

1.2. Rīgas reģiona pārvalde

1.2.1.

Reģiona pārvaldes priekšnieks

ģenerālis

12

A

1.2.2.

Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11

A

1.2.3.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

B

1.2.4.

Reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs

pulkvežleitnants

10

A

1.2.5.

Biroja priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.2.6.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.2.7.

I kategorijas iecirkņa priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.2.8.

Bataljona komandieris

pulkvežleitnants

10

B

1.2.9.

Biroja priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

C

1.2.10.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

C

1.2.11.

Priekšnieka palīgs

majors

9

A

1.2.12.

II kategorijas iecirkņa priekšnieks

majors

9

A

1.2.13.

I kategorijas iecirkņa priekšnieka vietnieks

majors

9

A

1.2.14.

Galvenais inspektors

majors

9

B

1.2.15.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9

B

1.2.16.

Vecākais inspektors

majors

9

B

1.2.17.

Rotas komandieris

majors

9

B

1.2.18.

Bataljona komandiera vietnieks

majors

9

B

1.2.19.

Inspektors

kapteinis

8

B

1.2.20.

Rotas komandiera vietnieks

kapteinis

8

B

1.2.21.

Vada komandieris

virsleitnants

7

A

1.2.22.

Vada komandiera vietnieks

leitnants

6

A

1.2.23.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

1.2.24.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4

A

1.2.25.

Kārtībnieks

seržants

3

A

1.2.26.

Jaunākais kārtībnieks

ierindnieks

2

A

1.3. Pilsētu un rajonu policijas pārvaldes, Dzelzceļa policijas pārvalde, Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" Rīgas un teritoriālo nodaļu pārvalde

1.3.1.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

B

1.3.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.3.3.

Biroja priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

1.3.4.

Biroja priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

C

1.3.5.

Iecirkņa priekšnieks (I kategorija)

pulkvežleitnants

10

C

1.3.6.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

C

1.3.7.

Bataljona komandieris

pulkvežleitnants

10

C

1.3.8.

Priekšnieka palīgs

majors

9

B

1.3.9.

Iecirkņa priekšnieka vietnieks (I kategorija)

majors

9

B

1.3.10.

Iecirkņa priekšnieks (II kategorija)

majors

9

B

1.3.11.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9

C

1.3.12.

Vecākais inspektors

majors

9

C

1.3.13.

Rotas komandieris

majors

9

C

1.3.14.

Bataljona komandiera vietnieks

majors

9

C

1.3.15.

Iecirkņa priekšnieka vietnieks (II kategorija)

kapteinis

8

C

1.3.16.

Inspektors

kapteinis

8

C

1.3.17.

Rotas komandiera vietnieks

kapteinis

8

C

1.3.18.

Vada komandieris

virsleitnants

7

A

1.3.19.

Vada komandiera vietnieks

leitnants

6

A

1.3.20.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

1.3.21.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4

A

1.3.22.

Kārtībnieks

seržants

3

A

1.4. Valsts policijas koledža

1.4.1.

Direktors

ģenerālis

12

B

1.4.2.

Direktora vietnieks

pulkvedis

11

B

1.4.3.

Policijas skolas priekšnieks

pulkvedis

11

B

1.4.4.

Nodaļas vadītājs

pulkvežleitnants

10

A

1.4.5.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11

B

1.4.6.

Docents

pulkvežleitnants

10

B

1.4.7.

Lektors

pulkvežleitnants

10

C

1.4.8.

Vecākais pasniedzējs

majors

9

A

1.4.9.

Vecākais inspektors

majors

9

A

1.4.10.

Direktora palīgs

majors

9

A

1.4.11.

Asistents

majors

9

B

1.4.12.

Pasniedzējs

kapteinis

8

A

1.4.13.

Inspektors

kapteinis

8

A

1.4.14.

Metodiķis

kapteinis

8

A

1.4.15.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

1.4.16.

Kārtībnieks

seržants

3

A

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

2.1. Centrālais aparāts, patstāvīgās struktūrvienības

2.1.1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks

ģenerālis

12

A

2.1.2.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

ģenerālis

12

A

2.1.3.

Galvenās pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

2.1.4.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

2.1.5.

Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11

A

2.1.6.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka padomnieks

pulkvedis

11

A

2.1.7.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

A

2.1.8.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

2.1.9.

Operatīvais dežurants

pulkvežleitnants

10

B

2.1.10.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9

A

2.1.11.

Sektora priekšnieks

majors

9

A

2.1.12.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka palīgs

majors

9

A

2.1.13.

Vecākais inspektors

majors

9

A

2.1.14.

Sakaru punkta priekšnieks

majors

9

B

2.1.15.

Inspektors dežurants

kapteinis

8

A

2.1.16.

Inspektors

kapteinis

8

A

2.1.17.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

2.1.18.

Tehniķis

virsseržants

4

A

2.2. Rīgas reģiona pārvalde

2.2.1.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

2.2.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

A

2.2.3.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

C

2.2.4.

Brigādes komandieris

pulkvežleitnants

10

B

2.2.5.

Operatīvais dežurants

pulkvežleitnants

10

C

2.2.6.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9

B

2.2.7.

Sektora priekšnieks

majors

9

B

2.2.8.

Brigādes komandiera vietnieks

majors

9

B

2.2.9.

Daļas komandieris

majors

9

C

2.2.10.

Operatīvā dežuranta vietnieks

majors

9

C

2.2.11.

Vecākais inspektors

majors

9

C

2.2.12.

Vecākais inspektors (posteņa komandieris)

majors

9

C

2.2.13.

Operatīvā dežuranta palīgs

kapteinis

8

B

2.2.14.

Inspektors dežurants

kapteinis

8

B

2.2.15.

Posteņa komandieris

kapteinis

8

B

2.2.16.

Inspektors

kapteinis

8

B

2.2.16.1Inspektors dežurants (vada komandieris)

kapteinis

8B

2.2.17.

Vada komandieris

virsleitnants

7

A

2.2.18.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

2.2.19.

Brigādes komandiera palīgs

virsniekvietnieks

5

A

2.2.20.

Daļas komandiera palīgs

virsniekvietnieks

5

A

2.2.21.

Vada komandiera vietnieks

virsniekvietnieks

5

A

2.2.22.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4

A

2.2.23.

Nodaļas komandieris (autovadītājs)

virsseržants

4

A

2.2.24.

Instruktors

virsseržants

4

B

2.2.25.

Instruktors (autovadītājs)

virsseržants

4

B

2.2.26.

Tehniķis

virsseržants

4

A

2.2.26.1Dispečers

seržants

3

A

2.2.27.

Ugunsdzēsējs glābējs

kaprālis

2

A

2.2.28.

Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs)

kaprālis

2

A

2.3. Teritoriālās struktūrvienības, Tehniskā dienesta brigāde

2.3.1.

Brigādes komandieris

pulkvežleitnants

10

B

2.3.2.

Sektora priekšnieks

majors

9

C

2.3.3.

Brigādes komandiera vietnieks

majors

9

B

2.3.4.

Daļas komandieris

majors

9

C

2.3.5.

Vecākais inspektors

majors

9

C

2.3.6.

Vecākais inspektors (posteņa komandieris)

majors

9

C

2.3.7.

Inspektors dežurants (vada komandieris)

kapteinis

8

C

2.3.8.

Posteņa komandieris

kapteinis

8

C

2.3.9.

Inspektors

kapteinis

8

C

2.3.10.

Vada komandieris

virsleitnants

7

B

2.3.11.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

C

2.3.12.

Brigādes komandiera palīgs

virsniekvietnieks

5

B

2.3.13.

Daļas komandiera palīgs

virsniekvietnieks

5

B

2.3.14.

Vada komandiera vietnieks

virsniekvietnieks

5

B

2.3.15.

Nodaļas komandieris

virsseržants

4

B

2.3.16.

Nodaļas komandieris (autovadītājs)

virsseržants

4

B

2.3.17.

Instruktors

virsseržants

4

C

2.3.18.

Instruktors (autovadītājs)

virsseržants

4

C

2.3.19.

Tehniķis

virsseržants

4

C

2.3.20.

Dispečers

seržants

3

A

2.3.21.

Ugunsdzēsējs glābējs

kaprālis

2

A

2.3.22.

Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs)

kaprālis

2

A

2.4. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2.4.1.

Direktors

ģenerālis

12

B

2.4.2.

Koledžas direktora vietnieks

pulkvedis

11

B

2.4.3.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11

B

2.4.3.1Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

2.4.4.

Docents

pulkvežleitnants

10

B

2.4.5.

Lektors

pulkvežleitnants

10

C

2.4.6.

Koledžas direktora palīgs

majors

9

C

2.4.7.

Vecākais inspektors

majors

9

C

2.4.8.

Pedagogs

majors

9

C

2.4.9.

Asistents

majors

9

C

2.4.10.

Sektora priekšnieks

majors

9

B

2.4.11.

Vecākais instruktors

virsniekvietnieks

5

C

2.4.12.

Vecākais instruktors (autovadītājs)

virsniekvietnieks

5

C

2.4.13.

Instruktors

virsseržants

4

B

2.4.14.

Instruktors (autovadītājs)

virsseržants

4

B

2.4.15.

Instruktors (dispečers)

virsseržants

4

B

3. Valsts robežsardze

3.1.

Valsts robežsardzes priekšnieks

ģenerālis

12

A

3.2.

Galvenās pārvaldes priekšnieks

ģenerālis

12

A

3.3.

Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11

A

3.4.

Sakaru virsnieks

pulkvedis

11

A

3.5.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

3.6.

Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvedis

11

A

3.7.

(svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1012)

3.8.

Valsts robežas pilnvarotais

pulkvedis

11

A

3.9.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

A

3.10.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10

A

3.11.

Dienesta priekšnieka vietnieks

majors

9

A

3.12.

Nodaļas priekšnieks

majors

9

A

3.13.

Galvenais inspektors

majors

9

A

3.14.

Valsts robežsardzes priekšnieka palīgs

majors

9

A

3.15.

Vecākais inspektors

kapteinis

8

A

3.15.1Sakaru virsnieks (eksperts)

kapteinis

8

A

3.16.

Inspektors

virsniekvietnieks

5

A

Rīgas pārvalde

3.17.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

A

3.18.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

B

3.19.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

3.19.1

Centra priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

3.20.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

3.21.

Dienesta priekšnieka vietnieks

majors

9

B

3.22.

Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

majors

9

B

3.23.

Personāla vadības nodaļas priekšnieks

majors

9

B

3.23.1

Imigrācijas nodaļas priekšnieks

majors

9

B

3.24.

Robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

kapteinis

8

B

3.25.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

majors

9

B

3.26.

Nodaļas priekšnieks

kapteinis

8

B

3.27.

Galvenais inspektors

kapteinis

8

B

3.28.

Eksperts

kapteinis

8

B

3.29.

Vecākais inspektors

virsleitnants

7

B

3.30.

Inspektors

virsniekvietnieks

5

B

3.31.

Jaunākais inspektors

virsseržants

4

B

Teritoriālās pārvaldes

3.32.

Pārvaldes priekšnieks

pulkvedis

11

B

3.33.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

C

3.34.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10

C

3.35.

Centra priekšnieks

pulkvežleitnants

10

C

3.36.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

pulkvežleitnants

10

C

3.37.

Helikopteru posma komandieris

majors

9

A

3.38.

Helikopteru pilots

majors

9

A

3.39.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (avioniķis)

majors

9

A

3.40.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (mehāniķis)

majors

9

A

3.41.

Lidojumu inženieris

majors

9

A

3.42.

Kuģa kapteinis

majors

9

A

3.42.1

Apskates un kontroles nodaļas priekšnieks

majors

9

A

3.43.

Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

majors

9

C

3.44.

Personāla vadības nodaļas priekšnieks

majors

9

C

3.45.

Dienesta priekšnieka vietnieks

majors

9

C

3.46.

Kontaktpunkta priekšnieks

majors

9

C

3.47.

I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

majors

9

C

3.48.

II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

majors

9

C

3.48.1

Imigrācijas nodaļas priekšnieks

majors

9

C

3.49.

Robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

kapteinis

8

C

3.49.1

II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

kapteinis

8

C

3.50.

Kuģa galvenais elektromehāniķis

kapteinis

8

A

3.51.

Kuģa stūrmanis

kapteinis

8

A

3.52.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes mehāniķis

kapteinis

8

A

3.52.1

Helikopteru jaunākais pilots

kapteinis

8

A

3.53.

Nodaļas priekšnieks

kapteinis

8

C

3.54.

Galvenais inspektors

kapteinis

8

C

3.55.

Eksperts

kapteinis

8

C

3.56.

Kuģa klāja virsnieks

virsleitnants

7

A

3.56.1

Apskates un kontroles nodaļas vecākais inspektors

virsleitnants

7

A

3.57.

(Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.838)

3.58.

Vecākais inspektors

virsleitnants

7

C

3.59.

Kutera kapteinis

virsniekvietnieks

5

A

3.59.1

Apskates un kontroles nodaļas inspektors

virsniekvietnieks

5

A

3.60.

Inspektors

virsniekvietnieks

5

C

3.61.

Deltaplāna lidotājs

virsniekvietnieks

5

A

3.62.

Kuģa elektromehāniķis

virsniekvietnieks

5

A

3.63.

Jaunākais inspektors

virsseržants

4

C

3.64.

Kutera elektromehāniķis

virsseržants

4

A

3.65.

Kuģa bocmanis

virsseržants

4

A

3.66.

Kuģa signalizētājs

seržants

3

A

3.67.

Kuģa stūresvīrs

seržants

3

A

Valsts robežsardzes koledža

3.68.

Direktors

ģenerālis

12

B

3.69.

Direktora vietnieks

pulkvedis

11

B

3.70.

Skolas priekšnieks

pulkvedis

11

B

3.71.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11

B

3.72.

Nodaļas vadītājs

pulkvežleitnants

10

B

3.73.

Dienesta priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

3.74.

Docents

pulkvežleitnants

10

B

3.75.

Lektors

pulkvežleitnants

10

B

3.76.

Nodaļas priekšnieks

majors

9

B

3.77.

Pedagogs

majors

9

B

3.78.

Centra priekšnieks

majors

9

B

3.79.

Galvenais inspektors

majors

9

B

3.80.

Rotas komandieris

majors

9

B

3.81.

Asistents

majors

9

B

3.82.

Vecākais inspektors

kapteinis

8

B

3.83.

Direktora palīgs

kapteinis

8

B

3.84.

Inspektors

virsniekvietnieks

5

B

3.85.

Vecākais instruktors

virsniekvietnieks

5

B

3.86.

Instruktors

virsseržants

4

B

3.87.

Jaunākais inspektors

virsseržants

4

B

4. Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs,
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

4.1.

Iestādes priekšnieks

pulkvedis

12

B

4.2.

Iestādes priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

11

B

4.3.

Nodaļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

B

4.4.

Nodaļas priekšnieka vietnieks

majors

9

A

4.5.

Sektora priekšnieks

majors

9

B

4.6.

Vecākais inspektors

majors

9

B

4.7.

Galvenais inženieris

majors

9

B

4.8.

Inspektors

kapteinis

8

A

4.9.

Inženieris

kapteinis

8

A

4.10.

Inspektora palīgs

virsseržants

4

A

5. Ieslodzījuma vietu pārvalde

5.1. Centrālais aparāts

5.1.1.

Pārvaldes priekšnieks

ģenerālis

12

A

5.1.2.

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

ģenerālis

12

A

5.1.3.

Pārvaldes priekšnieka palīgs

pulkvežleitnants

10

B

5.1.4.

Dienesta priekšnieks

pulkvedis

11

A

5.1.5.

Daļas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

A

5.1.6.

Daļas priekšnieka vietnieks

majors

9

A

5.1.7.

Virskapelāns

majors

9

A

5.1.8.

Vecākais inspektors

majors

9

B

5.1.9.

Inspektors

kapteinis

8

A

5.1.10.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

5.2. Mācību centrs

5.2.1.

Mācību centra priekšnieks

pulkvedis

11

B

5.2.2.

Mācību centra priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

B

5.2.3.

Daļas priekšnieks

majors

9

C

5.2.4.

Vecākais pasniedzējs

majors

9

C

5.2.5.

Pasniedzējs

kapteinis

8

B

5.2.6.

Inspektors

virsleitnants

7

B

5.3. Ieslodzījuma vietas

5.3.1.

Ieslodzījuma vietas priekšnieks

5.3.1.1.

atklātos cietumos

pulkvedis

11

B

5.3.1.2.

pārējos cietumos

pulkvedis

11

A

5.3.2.

Ieslodzījuma vietas priekšnieka vietnieks

5.3.2.1.

atklātos cietumos

pulkvežleitnants

10

B

5.3.2.2.

pārējos cietumos

pulkvežleitnants

10

A

5.3.3.

Cietuma slimnīcas priekšnieks

pulkvežleitnants

10

A

5.3.3.1

Cietuma slimnīcas priekšnieka vietnieks

pulkvežleitnants

10

B

5.3.4.

Ieslodzījuma vietas priekšnieka dežurējošais palīgs

5.3.4.1.

atklātos cietumos

majors

9

D

5.3.4.2.

pārējos cietumos

majors

9

C

5.3.5.

Daļas priekšnieks

5.3.5.1.

atklātos cietumos

majors

9

C

5.3.5.2.

pārējos cietumos

majors

9

B

5.3.6.

Daļas priekšnieka vietnieks

5.3.6.1.

atklātos cietumos

majors

9

D

5.3.6.2.

pārējos cietumos

majors

9

C

5.3.7.

Vecākais inspektors

5.3.7.1.

atklātos cietumos

kapteinis

8

B

5.3.7.2.

pārējos cietumos

kapteinis

8

A

5.3.8.

Vienības priekšnieks

5.3.8.1.

atklātos cietumos

kapteinis

8

B

5.3.8.2.

pārējos cietumos

kapteinis

8

A

5.3.9.

Inspektors

5.3.9.1.

atklātos cietumos

virsleitnants

7

B

5.3.9.2.

pārējos cietumos

virsleitnants

7

A

5.3.10.

Jaunākais inspektors

virsniekvietnieks

5

A

5.3.11.

Vecākais apsargs

virsseržants

4

A

5.3.12.

Vecākais uzraugs

virsseržants

4

A

5.3.13.

Apsargs

seržants

3

A

5.3.14.

Uzraugs

seržants

3

A

6. Latvijas Policijas akadēmija

6.1.

Rektors

ģenerālis

12

A

6.2.

Prorektors

ģenerālis

12

B

6.3.

Profesors

pulkvedis

11

A

6.4.

Katedras vadītājs

pulkvedis

11

A

6.5.

Direktors

pulkvedis

11

A

6.6.

Asociētais profesors

pulkvedis

11

B

6.7.

Dekāns

pulkvedis

11

A

6.8.

Centra vadītājs

pulkvedis

11

A

6.9.

Nodaļas vadītājs

pulkvežleitnants

10

A

6.10.

Rektora palīgs

pulkvežleitnants

10

A

6.11.

Vadošais pētnieks

pulkvežleitnants

10

A

6.12.

Docents

pulkvežleitnants

10

A

6.13.

Direktora vietnieks

pulkvežleitnants

10

A

6.14.

Lektors

pulkvežleitnants

10

B

6.15.

Vadošais inženieris

majors

9

A

6.16.

Inspektors metodiķis

majors

9

A

6.17.

Zinātniskais sekretārs

majors

9

A

6.18.

Sektora vadītājs

majors

9

A

6.19.

Asistents

majors

9

A

6.20.

Pētnieks

majors

9

A

6.21.

Inspektors

kapteinis

8

A

6.22.

Inženieris

kapteinis

8

A

6.23.

Instruktors

virsniekvietnieks

5

A

6.24.

Kārtībnieks

kaprālis

2

A

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.904
Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi

Nr.
p.k.

Speciālā dienesta pakāpe

Apmērs (latos)

1.

Ģenerālis

100

2.

Pulkvedis

75

3.

Pulkvežleitnants

70

4.

Majors

65

5.

Kapteinis

40

6.

Virsleitnants

35

7.

Leitnants

31

8.

Virsniekvietnieks

14

9.

Virsseržants

11

10.

Seržants

8

11.

Kaprālis

5

12.

Ierindnieks

2

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
4. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.904
Speciālās piemaksas

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.838)

Nr.
p.k.

Nosaukums

Apmērs (latos)

1.

Par tiešu organizētās noziedzības apkarošanu un tās vadību (atkarībā no amata kategorijas):

1.1.

3.

līdz 250

1.2.

4., 5., 6., 7.

līdz 300

1.3.

8., 9.

līdz 350

1.4.

10., 11.

līdz 400

1.5.

12.

līdz 450

2.

Par tiešu smago noziegumu apkarošanu un tās vadību (atkarībā no amata kategorijas):

2.1.

3.

līdz 70

2.2.

4., 5., 6., 7.

līdz 75

2.3.

8., 9.

līdz 80

2.4.

10., 11.

līdz 90

2.5.

12.

līdz 100

3.

Par tiešu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā un avāriju seku likvidēšanā, kā arī šo darbu vadību (atkarībā no amata kategorijas):

3.1.

2.

līdz 50

3.2.

3.

līdz 55

3.3.

4., 5., 6., 7., 8.

līdz 60

3.4.

9.

līdz 65

3.5.

10., 11.

līdz 75

3.6.

12.

līdz 80

4.

Par tiešu robežkontroli, kā arī tās vadību (atkarībā no amata kategorijas):

4.1.

2., 3., 4., 5.

līdz 45

4.2.

6., 7., 8.

līdz 50

4.3.

9.

līdz 60

4.4.

10.

līdz 65

4.5.

11., 12.

līdz 90

5.

Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras apsargā un pavada apsardzes uzraudzībā aizturētos, notiesātos vai apcietinātos

20

6.

Amatpersonām, kuras veic pirmstiesas izmeklēšanu

līdz 100

7.

Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes amatpersonām, kas operatīvi veic speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā

20

8.

Valsts policijas amatpersonām, kuras apsargā vēstniecības un speciālos objektus

20

9.

Valsts policijas amatpersonām, kuras tieši veic, organizē vai vada speciālus pasākumus tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā

20

9.1

Valsts policijas amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus speciālo uzdevumu bataljonā "ALFA"

līdz 100

10.

Par dienesta pienākumu pildīšanu uz kuģa

līdz 150

11.

Par dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa

līdz 300

12.

Par darbu ar ieslodzītajiem atklātās tuberkulozes ārstēšanas nodaļās un Latvijas Cietumu slimnīcā

60

13.

Par darbu ar ieslodzītajiem, kuri notiesāti ar brīvības atņemšanu uz mūžu

60

14.

Par tiešu apcietinājuma kā drošības līdzekļa vai brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanu

25

15.

Par apcietinājuma kā drošības līdzekļa vai brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanu

15

16.

Par amata pienākumu pildīšanu informācijas tehnoloģiju un sakaru jomā

līdz 20 % no mēneša amat­algas

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
29.11.2008