Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.02.2008. - 11.08.2009. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.883

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 14.§)
Noteikumi par vienkāršoto muitošanu un atzītā komersanta sertifikāta izsniegšanu

(Noteikumu nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz vienkāršotās deklarēšanas atļauju vai vietējās muitošanas atļauju;

1.2. kārtību, kādā atsaka atļaujas piešķiršanu, aptur vai anulē atļauju;

1.3. citus jautājumus, kas attiecas uz vienkāršotās deklarēšanas vai vietējās muitošanas režīma piemērošanu;

1.4. atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību;

1.5. atzītā komersanta statusa piešķiršanas un atzītā komersanta serti­fikāta (turpmāk - AEO sertifikāts) izsniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

2. Vienkāršoto deklarēšanu nepiemēro:

2.1. alkoholam (ierobežojums neattiecas uz komerciālo transportlīdzekļu un ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apgādi, kā arī preču ievešanu beznodokļu tirdzniecības veikalos);

2.2. tabakas izstrādājumiem (ierobežojums neattiecas uz komerciālo transportlīdzekļu un ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apgādi, kā arī preču ievešanu beznodokļu tirdzniecības veikalos);

2.3. naftas produktiem (degvielai) (ierobežojums neattiecas uz komerciālo transportlīdzekļu un ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apgādi, kā arī preču ievešanu beznodokļu tirdzniecības veikalos);

2.4. stratēģiskas nozīmes precēm;

2.5. narkotiskajām vielām;

2.6. psihotropajām vielām;

2.7. prekursoriem;

2.8. zālēm.

3. Atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu un vietējo muitošanu nepiemēro:

3.1. stratēģiskas nozīmes precēm;

3.2. narkotiskajām vielām;

3.3. psihotropajām vielām;

3.4. prekursoriem;

3.5. zālēm.

2. Vienkāršotā deklarēšana
2.1. Vienkāršotās deklarēšanas atļaujas piešķiršana

4. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā muitas iestāde (turpmāk - teritoriālā muitas iestāde) komersantam izsniedz vienkāršotās deklarēšanas atļauju muitošanas režīmu - izlaišana brīvam apgrozījumam, ievešana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, ievešana pārstrādei muitas kontrolē, ievešana uz laiku, izvešana, izvešana pārstrādei un atpakaļizvešana - piemērošanai, ja komersants izpilda šādus nosacījumus:

4.1. pēdējo sešu mēnešu laikā regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) deklarē preces attiecīgajam muitošanas režīmam;

4.2. ir saņēmis un izmanto Valsts ieņēmumu dienesta atļauju iesniegt muitas deklarācijas elektroniskā veidā;

4.3. izmanto vispārējo galvojumu muitas parāda segšanai, bet, ja iespējamā muitas parāda segšanai nav jāiesniedz muitas galvojums, uzņemas atbildību par muitas parāda samaksu. Ja komersants vēlas saņemt atļauju muitošanas režīmam, kuram nerodas muitas parāds, šo apakšpunktu nepiemēro.

5. Lai saņemtu vienkāršotās deklarēšanas atļauju vai izdarītu tajā grozīju­mus, persona iesniedz attiecīgu rakstisku iesnie­gumu teritoriālajā muitas iestādē.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

6. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

6.1. komersanta firma;

6.2. juridiskā adrese;

6.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

6.4. piemērojamais muitošanas režīms;

6.5. informācija par to, cik bieži pēdējo sešu mēnešu laikā preces tikušas pieteiktas attiecīgajam muitošanas režīmam;

6.6. tās muitas iestādes klasifikatora kods, kurā tiks iesniegta vienkāršotā deklarācija;

6.7. piemērojot muitošanas režīmus - izvešana, atpakaļizvešana un izvešana pārstrādei, - to muitas iestāžu klasifikatora kods, caur kurām tiks izvestas preces;

6.8. Valsts ieņēmumu dienesta izdotās atļaujas iesniegt muitas deklarācijas elektroniskā veidā numurs un izsniegšanas datums;

6.9. preču uzskaites kārtība (veids un saturs);

6.10. preces nosaukums, kombinētās nomenklatūras četru zīmju kods, kokmateriāliem - sešu zīmju kods;

6.11. to komersanta darbinieku vārds, uzvārds un personas kods, kuriem ir pārstāvības tiesības;

6.12. Valsts ieņēmumu dienesta izdotās vispārējā galvojuma apliecības numurs un izsniegšanas datums (nenorāda, ja komersants vēlas saņemt vienkār­šotās deklarēšanas atļauju muitošanas režīmam, kuram nevar rasties muitas parāds vai iespējamā muitas parāda segšanai nav jāiesniedz galvojums).

7. Ja komersants ir izpildījis šo noteikumu 4.punktā minētos nosacījumus, teritoriālā muitas iestāde izsniedz vienkāršotās deklarēšanas atļauju. Atļaujā norāda šādu informāciju:

7.1. piemērojamais muitošanas režīms;

7.2. atsauce uz izmantoto galvojumu;

7.3. uzraudzības muitas iestāde;

7.4. muitas kontroles punkti, kuri ir kompetenti pieņemt vienkāršotās deklarācijas;

7.5. kombinētās nomenklatūras četru zīmju kods (precēm, kurām piemēro vienkāršoto deklarēšanu);

7.6. vienkāršotās deklarācijas veids un saturs;

7.7. papildu deklarācijas iesniegšanas nosacījumi;

7.8. papildu deklarācijas veids un iesniegšanas termiņš.

8. Muitas iestādes noteiktais termiņš papildu deklarācijas iesniegšanai nedrīkst pārsniegt 31 dienu pēc pirmās vienkāršotās deklarācijas pieņemšanas. Ja, piemērojot muitošanas režīmu, muitas deklarācijas pieņemšanas brīdī nerodas muitas parāds vai citu muitas iestāžu administrējamo nodokļu parāds, papildu deklarāciju var iesniegt līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

9. Vienkāršotās deklarēšanas atļauja muitošanas režīmiem - izlaišana brīvam apgrozījumam, ievešana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, ievešana pārstrādei muitas kontrolē, ievešana uz laiku - ir derīga tikai atļaujā norādītajos muitas kontroles punktos.

10. Vienkāršotās deklarēšanas atļauju attiecīgā muitošanas režīma piemē­rošanai ir tiesīgs izmantot tikai tās saņēmējs. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs nodot atļauju citam komersantam.

11. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68.)

2.2. Atteikums piešķirt vienkāršotās deklarēšanas atļauju, tās apturēšana un anulēšana

12. Teritoriālā muitas iestāde nepiešķir komersantam vienkāršotās dekla­rēšanas atļauju, ja nav izpildīts kāds no atļaujas saņemšanai izvirzītajiem nosacī­jumiem.

13. Līdz brīdim, kad tiek iesniegts jauns vispā­rējais galvojums, teritoriālā muitas iestāde aptur vienkāršotās deklarēšanas atļaujas darbību, ja vispārējais galvojums ir zaudējis spēku vai tā apmērs nav pietiekams.

14. Teritoriālā muitas iestāde vienkāršotās deklarēšanas atļauju aptur šādos gadījumos:

14.1. ja nav izpildīts kāds no vienkāršotās deklarēšanas atļaujas saņem­šanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pārkāpumu atkārtošanos;

14.2. ja komersants atļauju neizmanto ilgāk par trim mēnešiem.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

14.1 Ja apturēta vienkāršotās deklarēšanas atļauja, atļaujas turētājam ir pienākums teritoriālās muitas iestādes noteik­tajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības tiek novērstas, teritoriālā muitas iestāde atjauno vienkāršotās deklarēšanas atļauju.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

14.2 Piemērojot šo noteikumu 14.1.apakš­punktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm un komercdarbības apjomu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

14.3 Teritoriālā muitas iestāde vienkāršotās deklarēšanas atļauju anulē šādos gadījumos:

14.3 1. ja komersants lēmumā par vienkāršotās deklarēšanas atļaujas aptu­rēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

14.3 2. ja nav izpildīts kāds no vienkāršotās deklarēšanas atļaujas saņem­šanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

14.3 3. ja komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus. Piemērojot šo apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadar­bību ar muitas iestādēm, komercdarbības apjomu un konkrētā pārkāpuma ap­stākļus.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

2.3. Administratīvā dokumenta vai komercdokumenta izmantošana

15. Administratīvā dokumenta vai komercdokumenta izmantošana par vienkāršoto deklarāciju, piemērojot muitošanas režīmus - izvešana, atpakaļizve­šana un izvešana pārstrādei, pieļaujama tikai tad, ja visa izvešanas muitas proce­dūra tiek veikta tikai caur Latvijas Republikas teritoriju.

16. Šo noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā komersants muitas iestādē, kurā uzsāk attiecīgo muitošanas režīmu, iesniedz administratīvo dokumentu vai komercdokumentu kopijas divos eksemplāros. Muitas iestāde apzīmogo abus eksemplārus ar muitas iestādes zīmogu, norādot datumu. Pirmais eksemplārs paliek muitas iestādē, kurā uzsākts attiecīgais muitošanas režīms, bet otro eksemplāru persona nogādā nobeiguma muitas iestādē. Nobeiguma muitas iestāde apzīmogo otro eksemplāru ar muitas iestādes zīmogu, norādot datumu.

17. Noformējot papildu deklarāciju, komersants administratīvā dokumenta vai komercdokumenta kopiju otro eksemplāru iesniedz muitas iestādē, kurā tika uzsākts attiecīgais muitošanas režīms.

3. Vietējā muitošana
3.1. Vietējās muitošanas atļaujas piešķiršana

18. Teritoriālā muitas iestāde atļauj komersantam darboties kā atzītajam importētājam vai atzītajam eksportētājam, ja komersants ievēro šādus nosacījumus:

18.1. pēdējo sešu mēnešu laikā regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) deklarē preces attiecīgajam muitošanas režīmam;

18.2. tā īpašumā atrodas vai tas nomā preču saņemšanai, uzglabāšanai un nosūtīšanai piemērotas telpas vai teritoriju;

18.3. nodarbina vismaz vienu personu, kas ir saņēmusi muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu, kā arī ir saņēmis un izmanto Valsts ieņēmumu dienesta atļauju iesniegt muitas deklarācijas elektroniskā veidā;

18.4. izmanto vispārējo galvojumu muitas parāda segšanai. Šo apakšpunktu nepiemēro, ja, piemērojot muitošanas režīmu, nevar rasties muitas parāds vai iespējamā muitas parāda segšanai nav jāiesniedz muitas galvojums;

18.5. nodrošina preču uzskaiti un iegrāmatošanu, kas muitas iestādēm ļauj izdarīt efektīvas pārbaudes (tai skaitā vēlākas pārbaudes) un efektīvi kontrolēt ievešanas aizliegumus vai ierobežojumus, kā arī citus noteikumus par izlaišanu brīvam apgrozījumam;

18.6. komersantam ir pieslēgums datu pārraides tīklam.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

19. Lai saņemtu atzītā eksportētāja vai atzītā importētāja statusu, komersants iesniedz iesniegumu tajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras uzraudzībā atrodas telpas vai teritorija, kur tiks uzsākts attiecīgais muitošanas režīms vai tiks saņemtas preces.

20. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

20.1. komersanta firma;

20.2. juridiskā adrese;

20.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

20.4. piemērojamais muitošanas režīms;

20.5. preču uzglabāšanai, saņemšanai vai nosūtīšanai piemērotās telpas vai teritorijas adrese (atrodas īpašumā vai nomā), kur tiks uzsākts attiecīgais muitošanas režīms vai tiks saņemtas preces. Pievieno minēto telpu vai teritoriju plānu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, faksa numuru, ziņas par kontakt­personu;

20.6. informācija par to, cik bieži pēdējo sešu mēnešu laikā preces tikušas pieteiktas attiecīgajam muitošanas režīmam;

20.7. vēlamā uzraudzības muitas iestāde (atļauts nenorādīt);

20.8. Valsts ieņēmumu dienesta izdotās atļaujas iesniegt muitas deklarācijas elektroniskā veidā numurs un izsniegšanas datums;

20.9. preču uzskaites kārtība (veids un saturs);

20.10. saņemamo vai nosūtīšanai paredzēto preču nosaukums, kombinētās nomenklatūras četru zīmju kods;

20.11. Valsts ieņēmumu dienesta izdotās vispārējā galvojuma apliecības numurs un izsniegšanas datums. Šo apakšpunktu nepiemēro, ja, piemērojot muitošanas režīmu, nevar rasties muitas parāds vai iespējamā muitas parāda segšanai nav jāie­sniedz galvojums;

20.12. ar fizisko personu, kura saņēmusi muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifi­kātu, noslēgtā līguma kopija un muitošanas speciālista sertifikāta kopija.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

21. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68.)

22. Teritoriālā muitas iestāde iesniegumu izskata mēneša laikā. Ja nepie­ciešama papildu informācija, minēto termiņu var pagarināt. Teritoriālā muitas iestāde triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz vietējās muito­šanas atļauju vai noraida iesniegumu.

23. Ja komersants ir izpildījis vietējās muitošanas atļaujas saņemšanas nosacījumus, teritoriālā muitas iestāde piešķir komersantam vietējās muitošanas atļaujas numuru zīmoga izgatavošanai.

24. Pēc lēmuma saņemšanas par vietējās muitošanas atļaujas numura piešķiršanu komersants izgatavo vai iegādājas zīmogu un nodrošinājumus.

25. Komersants divu nedēļu laikā pēc lēmuma saņemšanas par vietējās muitošanas atļaujas numura piešķiršanu iesniedz teritoriālajā muitas iestādē atzītā eksportētāja vai atzītā importētāja zīmoga nospieduma paraugu, kā arī nodrošinājumu paraugu un aprakstu (norādot uzlikšanas veidu), kā arī to fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, parakstu paraugi), kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

26. Teritoriālā muitas iestāde pēc atzītā eksportētāja vai atzītā importētāja zīmoga nospieduma parauga un apraksta un nodrošinājumu parauga un apraksta saņemšanas izsniedz vietējās muitošanas atļauju. Atļaujā norāda šādu informāciju:

26.1. telpas vai teritorija, kur ir tiesības uzsākt attiecīgo muitošanas režīmu vai saņemt preces, kurām piemērots attiecīgais muitošanas režīms;

26.2. piemērojamais muitošanas režīms;

26.3. atsauce uz izmantoto galvojumu;

26.4. uzraudzības muitas iestāde;

26.5. muitas kontroles punkti, kuri ir kompetenti pieņemt vienkāršotās deklarācijas;

26.6. kombinētās nomenklatūras četru zīmju kods (precēm, kurām piemēro vietējo muitošanu);

26.7. vienkāršotās deklarācijas veids un saturs;

26.8. papildu deklarācijas iesniegšanas nosacījumi;

26.9. papildu deklarācijas veids un iesniegšanas termiņš;

26.10. kārtība, kādā notiek informācijas un dokumentu aprite ar muitas iestādi;

26.11. atzītā eksportētāja vai atzītā importētāja zīmoga nospieduma un nodrošinājumu apraksts, kā arī to fizisko personu vārdi, uzvārdi, personas kodi un parakstu paraugi, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

27. Vietējās muitošanas atļauja dod komersantam tiesības uzlikt vai noņemt muitas nodrošinājumus bez muitas ierēdņa klātbūtnes.

28. Komersants, kurš saņēmis vietējās muitošanas atļauju, nevar reģistrēt Vienoto administratīvo dokumentu ar Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikumu.

3.2. Atteikums piešķirt vietējās muitošanas atļauju, tās apturēšana un anulēšana

29. Teritoriālā muitas iestāde nepiešķir komersantam vietējās muitošanas atļauju, ja nav ievērots kāds no atļaujas saņemšanai izvirzītajiem nosacījumiem.

30. Līdz brīdim, kad tiek iesniegts jauns vispārējais galvojums, teritoriālā muitas iestāde aptur vietējās muitošanas atļaujas darbību, ja vispārējais galvo­jums ir zaudējis spēku vai tā apmērs nav pietiekams.

31. Teritoriālā muitas iestāde vietējās muitošanas atļauju aptur šādos ga­dījumos:

31.1. ja nav izpildīts kāds no vietējās muitošanas atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pār­kāpumu atkārtošanos;

31.2. ja komersants atļauju neizmanto ilgāk par trim mēnešiem.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

31.1 Ja apturēta vietējās muitošanas atļauja, atļaujas turētājam ir pienā­kums teritoriālās muitas iestādes noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības tiek novērstas, teritoriālā muitas iestāde atjauno vietējās muitošanas atļauju.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

31.2 Piemērojot šo noteikumu 31.1.apakš­punktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm un komercdarbības apjomu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

31.3 Teritoriālā muitas iestāde vietējās muitošanas atļauju anulē šādos gadījumos:

31.3 1. ja komersants lēmumā par vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

31.3 2. ja nav izpildīts kāds no vietējās muitošanas atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

31.3 3. ja komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus. Piemērojot šo apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadar­bību ar muitas iestādēm, komercdarbības apjomu un konkrētā pārkāpuma ap­stākļus.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

3.3. Teritoriālās muitas iestādes un komersanta, kurš ir saņēmis vietējās muitošanas atļauju, pienākumi

32. Teritoriālajai muitas iestādei ir pienākums:

32.1. apstiprināt komersantu izgatavotos zīmogus un nodrošinājumus vietējai muitošanai, ja tie atbilst noteiktajām prasībām;

32.2. noteikt muitošanas metodiku atbilstoši komersanta piemērojamiem preču muitošanas režīmiem;

32.3. noteikt pieeju Automatizētās muitas datu apstrādes sistēmai (ASYCUDA), ar kuras palīdzību tiek nodrošināta muitas deklarāciju apstrāde;

32.4. informēt valsts akciju sabiedrību "Latvijas dzelzceļš" par komerc­sabiedrībām, kuras saņēmušas vietējās muitošanas atļauju ar dzelzceļa transportu pārvadājamām un muitas kontrolei pakļautām kravām, kā arī par vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu, anulēšanu vai atļaujā veiktajiem grozījumiem, un nosūtīt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš" atzītā nosūtītāja, atzītā saņēmēja, atzītā eksportētāja vai atzītā importētāja zīmogu nospiedumu un to fizisko personu vārdus, uzvārdus, personas kodus un parakstu paraugus, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas;

32.5. (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68);

32.6. nodrošināt atļaujas nosacījumu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

33. Komersantam ir pienākums:

33.1. ievērot visus aizliegumus un ierobežojumus, kas saistīti ar preču ievešanu, uzglabāšanu vai izvešanu, pirms darbībām ar precēm saņemt nepiecie­šamās atļaujas un licences un kopā ar muitas deklarāciju iesniegt tās muitas iestādē;

33.2. nodrošināt, lai muitas deklarācijas parakstītu persona, kura saņēmusi muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu;

33.3. regulāri un pēc uzraudzības muitas iestādes pieprasījuma iesniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami preču kontroles nodrošināšanai;

33.4. nekavējoties iesniegt uzraudzības muitas iestādē tās pieprasītos dokumentus, kā arī citus dokumentus un informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par muitošanas režīmu piemērošanas noteikumu ievērošanu;

33.5. nodrošināt muitošanas režīmu pieteikšanu un noformēšanu atbilstoši muitas lietu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

33.6. nenodot vietējās muitošanas atļauju citam komersantam;

33.7. ja plombas iegādātas Galvenajā muitas pārvaldē, sagatavot un katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniegt Galvenajā muitas pārvaldē pārskatu par izlietotajām plombām;

33.8. pēc informācijas saņemšanas par iespējamām nelikumīgām darbībām muitas lietu jomā vai pēc to konstatēšanas nekavējoties informēt uzraudzības muitas iestādi;

33.9. ja tiek konstatēti vietējās muitošanas atļaujā minēto nosacījumu pārkāpumi, nodrošināt neatbilstību novēršanu uzraudzības muitas iestādes noteiktajā termiņā un informēt par to uzraudzības muitas iestādi.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

4. Atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statuss
4.1. Atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa piešķiršana

34. Teritoriālā muitas iestāde atļauj komersantam darboties kā atzītajam nosūtītājam vai atzītajam saņēmējam, ja komersants ievēro šādus nosacījumus:

34.1. pēdējo sešu mēnešu laikā regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) deklarē preces muitas procedūrai - tranzīts - vai saņem preces, kurām piemērota tranzīta procedūra. Ja komersants pirmo reizi vēršas pēc atļaujas, muitas iestāde pieņem, ka pieteikuma iesniedzējs regulāri piesaka preces muitas procedūrai - tranzīts, ja muitas iestādes rīcībā nav informācijas par to, ka pieteikuma iesniedzējs nespēs izpildīt savus pienākumus;

34.2. ir noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu līgumu par jaunās datori­zētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) komersanta moduļa (izmanto, lai nodrošinātu elektronisko deklarēšanu muitas procedūrai - tranzīts) izmantošanu. Līgums apliecina, ka komersants saņēmis un izmantos jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas komersanta moduli;

34.3. lai iegūtu atzītā nosūtītāja statusu, izmanto vispārējo galvojumu muitas parāda segšanai vai ir saņēmis atbrīvojumu no galvojuma.

35. Lai saņemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, komersants iesniedz iesniegumu tajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras uzraudzībā atrodas telpas vai teritorija, kur tiks uzsākta vai pabeigta muitas procedūra - tranzīts.

36. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

36.1. komersanta firmas nosaukums;

36.2. juridiskā adrese;

36.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

36.4. preču saņemšanai vai nosūtīšanai piemērotās telpas vai teritorijas adrese, kur tiks uzsākta vai pabeigta muitas procedūra - tranzīts. Pievieno minēto telpu vai teritoriju plānu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, faksa numuru, ziņas par kontaktpersonu;

36.5. informācija par to, cik bieži pēdējo sešu mēnešu laikā preces tikušas pieteiktas muitas procedūrai - tranzīts;

36.6. vēlamā uzraudzības muitas iestāde (atļauts nenorādīt);

36.7. Valsts ieņēmumu dienesta un komercsabiedrības līguma par jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas komersanta moduļa izmantošanu kopija;

36.8. preču uzskaites kārtība (veids un saturs);

36.9. Valsts ieņēmumu dienesta izdotās vispārējā galvojuma apliecības numurs un izsniegšanas datums.

37. Teritoriālā muitas iestāde iesniegumu izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Ja nepieciešama papildu informācija, minēto termiņu var pagarināt. Teritoriālā muitas iestāde triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja atļauju vai noraida iesniegumu.

38. Ja komersants ir izpildījis statusa saņemšanas nosacījumus, teritoriālā muitas iestāde piešķir komersantam atļaujas numuru zīmoga izgatavošanai.

39. Pēc lēmuma saņemšanas par atļaujas numura piešķiršanu komersants izgatavo vai iegādājas zīmogu un nodrošinājumus.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

40. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma saņemšanas par atļaujas numura piešķiršanu komersants iesniedz teritoriālajā muitas iestādē atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja zīmoga nospieduma paraugu, kā arī nodrošinājumu paraugu un aprakstu (norādot uzlikšanas veidu), kā arī to fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, parakstu paraugi), kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

41. Teritoriālā muitas iestāde pēc atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja zīmoga nospieduma parauga un apraksta, kā arī pēc nodrošinājumu paraugu un apraksta saņemšanas izsniedz vietējās muitošanas atļauju. Atļaujā norāda šādu informāciju:

41.1. telpas vai teritorija, kur ir tiesības uzsākt vai pabeigt muitas procedūru - tranzīts;

41.2. uzraudzības muitas iestāde;

41.3. atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja zīmoga nospieduma un nodroši­nājumu apraksts, kā arī to fizisko personu vārdi, uzvārdi, personas kodi un parakstu paraugi, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas;

41.4. preču saraksts, kurām aizliegts piemērot tranzīta procedūru - uzsākt tranzīta procedūru atzītā nosūtītāja telpās vai pabeigt tranzīta procedūru atzītā saņēmēja telpās;

41.5. atsauce uz izmantoto galvojumu vai atbrīvojumu no galvojuma;

41.6. kārtība, kādā notiek informācijas un dokumentu aprite starp komersantu un muitas iestādi;

41.7. termiņš, kādā atzītais nosūtītājs vai atzītais saņēmējs saņem elektroniskos paziņojumus par preču izkraušanas vai izlaišanas atļauju;

41.8. atļautā tranzīta procedūra:

41.8.1. T1 (ārējais tranzīts);

41.8.2. T2 (iekšējais tranzīts);

41.8.3. T2F (iekšējais tranzīts, ja preces tiek nosūtītas uz, no vai starp Eiropas Savienības muitas teritorijas zonām ar atšķirīgu nodokļu režīmu);

41.8.4. TIR pārvadājumi (pārvadājumi, kas minēti Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti).

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

42. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68.)

4.2. Atteikums piešķirt atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, tā apturēšana un anulēšana

43. Teritoriālā muitas iestāde nepiešķir komersantam atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, ja nav ievērots kāds no statusa saņemšanai izvirzītajiem nosacījumiem.

44. Līdz brīdim, kad tiek iesniegts jauns vispārējais galvojums, teritoriālā muitas iestāde aptur atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, ja vispārējais galvojums ir zaudējis spēku vai tā apmērs nav pietiekams. Šis punkts neattiecas uz komersantiem, kuri ir saņēmuši atbrīvojumu no galvojuma.

45. Teritoriālā muitas iestāde atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu aptur šādos gadījumos:

45.1. ja nav izpildīts kāds no atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka statuss, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pārkāpumu atkārtošanos;

45.2. ja komersants atļauju neizmanto ilgāk par trim mēnešiem.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

45.1 Ja apturēts atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statuss, statusa turētājam ir pienākums teritoriālās muitas iestādes noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības tiek novērstas, teritoriālā muitas iestāde atjauno atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

45.2 Piemērojot šo noteikumu 45.1.apakš­punktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm un komercdarbības apjomu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

45.3 Teritoriālā muitas iestāde atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu anulē šādos gadījumos:

45.3 1. ja komersants lēmumā par atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

45.3 2. ja nav izpildīts kāds no atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka statuss, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

45.3 3. ja komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus. Piemērojot šo apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm, komercdarbības apjomu un konkrētā pārkāpuma apstākļus.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

4.3. Teritoriālās muitas iestādes un komersanta, kurš saņēmis atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, pienākumi

46. Teritoriālajai muitas iestādei ir pienākums:

46.1. apstiprināt komersantu izgatavotos zīmogus un nodrošinājumus, ja tie atbilst noteiktajām prasībām;

46.2. noteikt muitošanas metodiku;

46.3. noteikt pieeju jaunajai datorizētajai tranzīta kontroles sistēmai;

46.4. informēt valsts akciju sabiedrību "Latvijas dzelzceļš" par komerc­sabiedrībām, kuras saņēmušas vietējās muitošanas atļauju ar dzelzceļa transportu pārvadājamām un muitas kontrolei pakļautām kravām, kā arī par vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu, anulēšanu vai atļaujā veiktajiem grozījumiem, un nosūtīt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš" atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja zīmogu nospiedumu paraugus un to fizisko personu vārdus, uzvārdus, personas kodus un parakstu paraugus, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas;

46.5. (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68).

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.68)

47. Komersantam ir pienākums:

47.1. ievērot visus aizliegumus un ierobežojumus, kas saistīti ar preču ievešanu, uzglabāšanu vai izvešanu, pirms darbībām ar precēm saņemt nepie­ciešamās atļaujas un licences un kopā ar muitas deklarāciju iesniegt tās muitas iestādē;

47.2. regulāri un pēc uzraudzības muitas iestādes pieprasījuma iesniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami preču kontroles nodrošināšanai;

47.3. nekavējoties iesniegt uzraudzības muitas iestādei tās pieprasītos dokumentus, kā arī citus dokumentus un informāciju, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par muitošanas režīmu piemērošanas noteikumu ievērošanu;

47.4. nodrošināt muitas procedūras - tranzīts - pieteikšanu un noformē­šanu atbilstoši muitas lietu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

47.5. ja plombas iegādātas Galvenajā muitas pārvaldē, sagatavot un katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniegt Galvenajā muitas pārvaldē pārskatu par izlietotajām plombām;

47.6. pēc informācijas saņemšanas par iespējamām nelikumīgām darbībām muitas lietu jomā vai pēc to konstatēšanas nekavējoties informēt uzraudzības muitas iestādi.

4.1 Atzītā komersanta statuss

(Nodaļa MK 05.02.2008. noteikumu Nr.68 redakcijā)

47.1 Atzītā komersanta statusu piešķir un AEO sertifikātu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde.

47.2 Lai saņemtu AEO sertifikātu, komersants Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz pieteikumu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1875/2006, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - regula Nr. 2454/93), 1.C pielikumu.

47.3 Pēc šo noteikumu 47.2 punktā minētā pieteikuma saņemšanas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde nodrošina regulā Nr. 2454/93 minēto AEO sertifikāta izsniegšanas nosacījumu un kritēriju pārbaudi un pieņem lēmumu par:

47.31. AEO sertifikāta izsniegšanu;

47.3 2. AEOsertifikāta pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu vai apturēšanu;

47.3 3. atteikumu izsniegt AEO sertifikātu.

47.4 Par AEO sertifikāta izsniegšanas nosacījumu un kritēriju izmaiņām komersants piecu darbdienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi.

47.5 Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atbilstoši regulas Nr. 2454/93 nosacījumiem var pieņemt lēmumu par:

47.5 1. grozījumu izdarīšanu AEO sertifikātā;

47.5 2. AEO sertifikāta apturēšanu;

47.5 3. AEO sertifikāta atcelšanu.

5. Noslēguma jautājumi

48. Lai nodrošinātu šo noteikumu 18.3., 20.12. un 26.11.apakšpunktā minēto prasību piemērošanu, komersants, kuram vietējās muitošanas atļauja izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, iesniedz teritoriālajā muitas iestādē šo noteikumu 20.8. un 20.12.apakšpunktā minēto informāciju sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

49. Lai nodrošinātu šo noteikumu 26.7., 26.8. un 26.9.apakšpunktā minēto prasību piemērošanu, teritoriālās muitas iestādes veic attiecīgus grozījumus vietējās muitošanas atļaujās septiņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
14.02.2008