Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.68

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.883 "Noteikumi par vienkāršoto muitošanu"
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.883 "Noteikumi par vienkāršoto muitošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 176.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par vienkāršoto muitošanu un atzītā komersanta sertifikāta izsniegšanu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. atzītā komersanta statusa piešķiršanas un atzītā komersanta sertifikāta (turpmāk - AEO sertifikāts) izsniegšanas kārtību."

3. Svītrot 5.punkta otro teikumu.

4. Svītrot 11.punktu.

5. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Teritoriālā muitas iestāde vienkāršotās deklarēšanas atļauju aptur šādos gadījumos:

14.1. ja nav izpildīts kāds no vienkāršotās deklarēšanas atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pārkāpumu atkārtošanos;

14.2. ja komersants atļauju neizmanto ilgāk par trim mēnešiem."

6. Papildināt 2.2.apakšnodaļu ar 14.1, 14.2 un 14.3punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja apturēta vienkāršotās deklarēšanas atļauja, atļaujas turētājam ir pienākums teritoriālās muitas iestādes noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības tiek novērstas, teritoriālā muitas iestāde atjauno vienkāršotās deklarēšanas atļauju.

14.2 Piemērojot šo noteikumu 14.1.apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm un komercdarbības apjomu.

14.3 Teritoriālā muitas iestāde vienkāršotās deklarēšanas atļauju anulē šādos gadījumos:

14.31. ja komersants lēmumā par vienkāršotās deklarēšanas atļaujas apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

14.32. ja nav izpildīts kāds no vienkāršotās deklarēšanas atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

14.33. ja komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus. Piemērojot šo apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm, komercdarbības apjomu un konkrētā pārkāpuma apstākļus."

7. Papildināt 18.3.apakšpunktu aiz vārdiem "muitošanas speciālista" ar vārdu "kvalifikācijas".

8. Papildināt 20.12.apakšpunktu aiz vārdiem "muitošanas speciālista" ar vārdu "kvalifikācijas".

9. Svītrot 21.punktu.

10. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Teritoriālā muitas iestāde vietējās muitošanas atļauju aptur šādos gadījumos:

31.1. ja nav izpildīts kāds no vietējās muitošanas atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pārkāpumu atkārtošanos;

31.2. ja komersants atļauju neizmanto ilgāk par trim mēnešiem."

11. Papildināt 3.2.apakšnodaļu ar 31.1, 31.2 un 31.3punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja apturēta vietējās muitošanas atļauja, atļaujas turētājam ir pienākums teritoriālās muitas iestādes noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības tiek novērstas, teritoriālā muitas iestāde atjauno vietējās muitošanas atļauju.

31.2 Piemērojot šo noteikumu 31.1.apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm un komercdarbības apjomu.

31.3 Teritoriālā muitas iestāde vietējās muitošanas atļauju anulē šādos gadījumos:

31.31. ja komersants lēmumā par vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

31.32. ja nav izpildīts kāds no vietējās muitošanas atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atļauja, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

31.3 3. ja komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus. Piemērojot šo apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm, komercdarbības apjomu un konkrētā pārkāpuma apstākļus."

12. Papildināt 32.4.apakšpunktu aiz vārdiem "muitas kontrolei pakļautām kravām" ar vārdiem "kā arī par vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu, anulēšanu vai atļaujā veiktajiem grozījumiem".

13. Svītrot 32.5.apakšpunktu.

14. Izteikt 33.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2. nodrošināt, lai muitas deklarācijas parakstītu persona, kura saņēmusi muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu;".

15. Papildināt noteikumus ar 33.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.9. ja tiek konstatēti vietējās muitošanas atļaujā minēto nosacījumu pārkāpumi, nodrošināt neatbilstību novēršanu uzraudzības muitas iestādes noteiktajā termiņā un informēt par to uzraudzības muitas iestādi."

16. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pēc lēmuma saņemšanas par atļaujas numura piešķiršanu komersants izgatavo vai iegādājas zīmogu un nodrošinājumus."

17. Izteikt 41.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.8. atļautā tranzīta procedūra:

41.8.1. T1 (ārējais tranzīts);

41.8.2. T2 (iekšējais tranzīts);

41.8.3. T2F (iekšējais tranzīts, ja preces tiek nosūtītas uz, no vai starp Eiropas Savienības muitas teritorijas zonām ar atšķirīgu nodokļu režīmu);

41.8.4. TIR pārvadājumi (pārvadājumi, kas minēti Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti)."

18. Svītrot 42.punktu.

19. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Teritoriālā muitas iestāde atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu aptur šādos gadījumos:

45.1. ja nav izpildīts kāds no atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka statuss, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pārkāpumu atkārtošanos;

45.2. ja komersants atļauju neizmanto ilgāk par trim mēnešiem."

20. Papildināt 4.2.apakšnodaļu ar 45.1 , 45.2 un 45.3punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja apturēts atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statuss, statusa turētājam ir pienākums teritoriālās muitas iestādes noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības tiek novērstas, teritoriālā muitas iestāde atjauno atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu.

45.2 Piemērojot šo noteikumu 45.1.apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm un komercdarbības apjomu.

45.3 Teritoriālā muitas iestāde atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu anulē šādos gadījumos:

45.31. ja komersants lēmumā par atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

45.32. ja nav izpildīts kāds no atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka statuss, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

45.33. ja komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus. Piemērojot šo apakšpunktu, teritoriālā muitas iestāde izvērtē komersanta sadarbību ar muitas iestādēm, komercdarbības apjomu un konkrētā pārkāpuma apstākļus."

21. Papildināt 46.4.apakšpunktu aiz vārdiem "muitas kontrolei pakļautām kravām" ar vārdiem "kā arī par vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu, anulēšanu vai atļaujā veiktajiem grozījumiem".

22. Svītrot 46.5.apakšpunktu.

23. Papildināt noteikumus ar 4.1 nodaļu šādā redakcijā:

"4.1 Atzītā komersanta statuss

47.1 Atzītā komersanta statusu piešķir un AEO sertifikātu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde.

47.2 Lai saņemtu AEO sertifikātu, komersants Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz pieteikumu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1875/2006, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - regula Nr. 2454/93), 1.C pielikumu.

47.3 Pēc šo noteikumu 47.2 punktā minētā pieteikuma saņemšanas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde nodrošina regulā Nr. 2454/93 minēto AEO sertifikāta izsniegšanas nosacījumu un kritēriju pārbaudi un pieņem lēmumu par:

47.31. AEO sertifikāta izsniegšanu;

47.32. AEO sertifikāta pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu vai apturēšanu;

47.33. atteikumu izsniegt AEO sertifikātu.

47.4 Par AEO sertifikāta izsniegšanas nosacījumu un kritēriju izmaiņām komersants piecu darbdienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi.

47.5 Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atbilstoši regulas Nr. 2454/93 nosacījumiem var pieņemt lēmumu par:

47.51. grozījumu izdarīšanu AEO sertifikātā;

47.52. AEO sertifikāta apturēšanu;

47.53. AEO sertifikāta atcelšanu."

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
14.02.2008