Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumus Nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.670

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 9.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām taksometra skaitītājiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu un
likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras taksometra skaitītājiem, pirms taksometra skaitītāji tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.

2. Šie noteikumi neattiecas uz attāluma signālģeneratoriem.

3. Šo noteikumu izpratnē:

3.1. taksometra skaitītājs - mērierīce, kas darbojas kopā ar signālģeneratoru un kopā ar to veido mērīšanas līdzekli. Šī mērierīce nosaka brauciena ilgumu un aprēķina attālumu, pamatojoties uz signālu, kas saņemts no signālģeneratora. Pamatojoties uz aprēķināto attālumu vai noteikto brauciena ilgumu, vai abiem kopā, tas veic papildaprēķinus un uzrāda maksu par braucienu;

3.2. braukšanas maksa - kopējā naudas summa par braucienu, kas ir pamatota vai nu ar noteiktu sākotnējo iemaksu, kā arī brauciena garumu vai brauciena ilgumu, vai arī ar sākotnējo iemaksu, brauciena garumu un brauciena ilgumu kopā. Braukšanas maksa neietver papildmaksu par papildu pakalpojumiem;

3.3. pārslēgšanās ātrums - ātruma vērtība, kas iegūta, izdalot laika tarifa vērtību ar attāluma tarifa vērtību;

3.4. normālais aprēķina režīms S (viena tarifa lietošana) - braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots ar laika tarifa lietošanu, ja nav sasniegts pārslēgšanās ātrums, un attāluma tarifa lietošanu, ja pārslēgšanās ātrums ir pārsniegts;

3.5. normālais aprēķina režīms D (dubultā tarifa lietošana) - braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots ar vienlaicīgu laika tarifa un attāluma tarifa lietošanu visā brauciena laikā;

3.6. darbības pozīcijas - dažādi režīmi, kuros taksometra skaitītājs izpilda dažādas funkcijas. Darbības pozīcijas atšķiras ar šādām norādēm:

3.6.1. "brīvs" - darbības režīms, kurā braukšanas maksas funkcija ir atslēgta;

3.6.2. "aizņemts" - darbības režīms, kurā braukšanas maksas aprēķins ir aktivizēts, pamatojoties vai nu uz iespējamo sākotnējo iemaksu, kā arī attāluma tarifu vai brauciena ilgumu, vai arī uz sākotnējo iemaksu, kā arī attāluma tarifu un brauciena ilgumu kopā;

3.6.3. "maksa" - darbības režīms, kurā ir uzrādīta maksa par braucienu un atslēgts vismaz braukšanas maksas aprēķins, kas pamatojas uz laiku.

4. Būtiskās prasības taksometra skaitītājiem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības taksometra skaitītājiem noteiktas šo noteikumu pielikumā.

5. Taksometra skaitītāji atbilst prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

6. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras no moduļiem B + F vai B + D, vai H1. Moduļi noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

7. Taksometra skaitītājus, kuriem tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un taksometra skaitītājus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.670
Īpašas metroloģiskās prasības

1. Taksometra skaitītājs ir konstruēts, lai aprēķinātu nobraukumu un noteiktu braukšanas ilgumu.

2. Taksometra skaitītājs ir konstruēts, lai darbības režīmā "aizņemts" aprēķinātu un uzrādītu braukšanas maksu, kas pakāpeniski pieaug saskaņā ar pašvaldību normatīvajos aktos noteikto tarifu.

3. Taksometra skaitītājs darbības režīmā "maksa" uzrāda galīgo brauciena maksu.

4. Taksometra skaitītāja konstrukcija nodrošina normālos aprēķina režīmus S un D. Viena vai otra aprēķinu režīma iestatīšana ir aizsargāta.

5. Taksometra skaitītājs, izmantojot piemērotas un aizsargātas saskarnes (interfeisus), nodrošina šādu informāciju:

5.1. darba režīmu "brīvs", "aizņemts" vai "maksa";

5.2. summatora datus (šī pielikuma 21.punktā noteiktie lielumi);

5.3. vispārēju informāciju (attāluma signālģeneratora konstante, iestatīšanas datums, taksometra identifikācija, reālais laiks, tarifa identifikācija);

5.4. informāciju par braukšanas maksu (kopējā summa, braukšanas maksa, braukšanas maksas aprēķins, papildmaksa, datums, brauciena sākuma un beigu laiks, nobraukums);

5.5. informāciju par tarifiem (tarifu rādītāji).

6. Taksometra skaitītājam var pieslēgt noteiktas iekārtas, ja to paredz attiecīgi normatīvie akti. Ja šāda iekārta ir paredzēta, taksometra skaitītāja darbība ir automātiski aizsargāta situācijā, ja skaitītājs aprīkots ar nepareizu iekārtu vai šī iekārta darbojas nepareizi.

7. Ja nepieciešams, var regulēt taksometra skaitītājam pieslēgtā signālģeneratora konstanti, nodrošinot šāda regulējuma aizsardzību.

8. Taksometra skaitītājam piemēro mehāniskās vides klasi M3.

9. Ražotājs norāda taksometra skaitītājam noteiktos ekspluatācijas nosacījumus:

9.1. klimatiskās vides minimālais temperatūras diapazons ir 80 °C;

9.2. mērīšanas līdzeklim paredzētā līdzstrāvas energoapgādes avota raksturlielumu robežvērtības.

10. Maksimāli pieļaujamās kļūdas (turpmāk - MPK), izņemot jebkuras kļūdas, kuras rada taksometra skaitītāja izmantošana taksometrā, ir šādas:

10.1. patērētais laiks ± 0,1 %, minimālā MPK vērtība 0,2 s;

10.2. nobraukums ± 0,2 %, minimālā MPK vērtība 4 m;

10.3. braukšanas maksas aprēķināšana ± 0,1%, minimālā vērtība (ieskaitot noapa­ļošanu) ir braukšanas maksas rādījuma pēdējais zīmīgais cipars.

11. Taksometra skaitītājiem piemērota elektromagnētiskā klase E3.

12. MPK, kas noteikta šī pielikuma 10.punktā, jāievēro arī elektromagnētisko traucējumu klātbūtnē.

13. Ja spriegums pazeminās zem ražotāja norādītās apakšējās robežas, taksometra skaitītājs:

13.1. turpina darboties nekļūdīgi vai atsāk nekļūdīgu darbību, nezaudējot datus, kas ir iegūti pirms īslaicīga sprieguma zuduma, piemēram, dzinēja atkārtotas palaišanas gadījumā;

13.2. pārtrauc mērīšanu un atgriežas režīmā "brīvs", ja sprieguma zudums saglabājas ilgākā laikposmā.

14. Taksometra skaitītāja un attāluma signālģeneratora saderības nosacī­jumus nosaka taksometra skaitītāja ražotājs.

15. Ja ir paredzēta papildmaksa par papildu pakalpojumiem (informāciju par papildu pakalpojumiem ievada taksometra vadītājs ar manuālu komandu), šo papildmaksu neiekļauj uzrādītajā braukšanas maksā.

16. Ja braukšanas maksa aprēķināta pēc aprēķina režīma D, taksometra skaitītāju var aprīkot ar papildu rādījumu displeju, kurā reālā laikā tiek uzrādīts tikai kopējais nobraukums un braukšanas ilgums.

17. Visi pasažierim paredzētie rādījumi ir atbilstoši identificēti un skaidri salasāmi gan dienas gaismā, gan nakts apstākļos.

18. Ir nodrošināta iespēja aizsargāt mērīšanas līdzekļa uzstādījumus un datu ievadi, ja maksājamo summu vai pasākumus pret krāpnieciskām darbībām var ietekmēt ar ieprogrammētu funkciju uzstādīšanu vai brīvu datu ievadīšanu.

19. Taksometra skaitītājā pieejamajiem aizsardzības līdzekļiem ir atsevišķa uzstādījumu aizsardzība.

20. Nosacījumi, kas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem noteikti attiecībā uz programmatūras identifikāciju, marķējumu un aizsardzību, ir piemērojami arī tarifiem.

21. Taksometra skaitītājs ir aprīkots ar summatoru, kuru nevar atiestatīt. Summators (summētās vērtībās ietver arī rādījumus, kas saglabāti, zūdot energoapgādei) paredzēts šādiem lielumiem:

21.1. kopējais taksometra nobraukums;

21.2. kopējais nobraukums režīmā "aizņemts";

21.3. kopējais braucienu skaits režīmā "aizņemts";

21.4. kopējā naudas summa, kas ir saņemta kā piemaksa;

21.5. kopējā naudas summa, kas ir saņemta režīmā "maksa".

22. Ja taksometra skaitītājs ir atvienots no energoapgādes avota, taksometra skaitītājs saglabā atmiņā summētās vērtības vienu gadu tā, lai šīs vērtības varētu nolasīt un nodot citam informācijas nesējam.

23. Ir nodrošināts, ka summēto rādījumu vērtības nevar izmantot pasažieru maldināšanai.

24. Automātiska tarifa maiņa ir pieļaujama šādu iemeslu dēļ:

24.1. braukšanas attālums;

24.2. braukšanas ilgums;

24.3. diennakts laiks;

24.4. datums;

24.5. nedēļas diena.

25. Ja taksometra skaitītāja pareiza darbība ir atkarīga no taksometra īpatnībām, ir nodrošināts veids, kā aizsargāt taksometra skaitītāja pieslēgumu taksometram, kurā tas uzstādīts.

26. Pēc taksometra skaitītāja iemontēšanas taksometrā ir nodrošināta iespēja testēt taksometra skaitītāju, atsevišķi testējot laika un nobraukuma attāluma mērīšanas precizitāti un aprēķinu pareizību.

27. Taksometra skaitītāja konstrukcija un tā montāžas instrukcija nodrošina aizsardzību pret ļaunprātīgiem mēģinājumiem pārveidot mērsignālu, kas nosaka nobraukto attālumu, ja skaitītājs uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai.

28. Būtiskās prasības ievēro tā, lai tiktu aizsargātas visu skaitītāja lietošanā iesaistīto pušu intereses.

29. Taksometra skaitītāja konstrukcija ir tāda, ka, pastāvot noteiktiem ekspluatācijas nosacījumiem, viena gada laikā ir nodrošināta tā ekspluatācija MPK robežās bez regulēšanas.

30. Taksometra skaitītājs ir aprīkots ar reāla laika pulksteni, kas uztur informāciju par diennakts laiku un datumu. Abi šie lielumi var tikt lietoti automātiskai tarifa maiņai. Prasības reālā laika pulkstenim ir:

30.1. hronometrāžas precizitāte 0,02 %;

30.2. pieļaujamā pulksteņa korekcija - ne vairāk par divām minūtēm nedēļā;

30.3. korekcija pārejai no vasaras laika uz ziemas laiku tiek veikta automātiski;

30.4. korekcijas (automātiskas un manuālas) brauciena laikā nav pieļaujamas.

31. Nobraukumu un ceļā pavadīto laiku, kas ir uzrādīts vai izdrukāts saskaņā ar šo noteikumu prasībām, izsaka šādās mērvienībās:

31.1. attālums - kilometros;

31.2. patērētais laiks - sekundēs, minūtēs vai stundās, ievērojot nepieciešamo izšķiršanas spēju un aizsargājot pret iespējamiem pārpratumiem.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
30.10.2006