Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 14.08.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Ventspilī 2006.gada 19.jūnijā (prot. Nr.14, 16.§)
Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.pantu ,
likuma “Par pašvaldībām14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumiem Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus, ar nodevām apliekamos objektus un likmes Ventspils pilsētā.

2. Ventspils pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) nosaka pašvaldības nodevas par sekojošiem nodevu objektiem:

2.1. Par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu:
 

Nodevas likme (euro)


2.1.1. par Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošu izziņu vai izrakstu no reģistra:

2.1.1.1. ja zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva) – 4,20 euro

2.1.1.2. ja nav zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva) – 7 euro

2.1.2. par domes lēmumu un rīkojumu apliecinātām kopijām un izrakstiem no Domes arhīva:

2.1.2.1. fiziskām personām – 0,70 euro

2.1.2.2. juridiskām personām – 4,20 euro

2.1.3. par nekustamā īpašuma apliecinošiem dokumentiem:

2.1.3.1. par izziņu un pielikumu par nekustamā īpašuma piederību:

2.1.3.1.1. fiziskām personām – 2,80 euro

2.1.3.1.2. juridiskām personām – 7 euro

2.1.4. par pieņemšanas komisijas aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā:

2.1.4.1. fiziskām personām, izņemot, par 2.1.4.1.1., 2.1.4.1.2. un 2.1.4.1.3.punktā minētiem objektiem – 28 euro

2.1.4.1.1. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, t.sk.ar funkcijas maiņu, ēku fasāžu renovācija – 14 euro

2.1.4.1.2. inženierkomunikāciju izbūve, ja darbi veikti ielu sarkano līniju robežās – 7 euro

2.1.4.1.3. ēku vai būvju nojaukšana – 14 euro

2.1.4.2. juridiskām personām, izņemot par 2.1.4.2.1., 2.1.4.2.2., 2.1.4.2.3. un 2.1.4.2.4.punktā minētiem objektiem – 71 euro

2.1.4.2.1. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, t.sk. ar funkcijas maiņu, ēku fasāžu renovācijai – 28 euro

2.1.4.2.2. inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija – 42 euro

2.1.4.2.3. teritorijas labiekārtošana, žoga izbūve – 28 euro

2.1.4.2.4. ēku vai būvju nojaukšana – 42 euro

2.1.5. par izziņu par ēku esošo stāvokli:

2.1.5.1. fiziskām personām – 4,20 euro

2.1.5.2. juridiskām personām – 14 euro

2.1.6. par agrāk pieņemtā būvobjekta apliecinātu pieņemšanas komisijas akta kopiju:

2.1.6.1. fiziskām personām – 4,20 euro

2.1.6.2. juridiskām personām – 14 euro

2.1.7. par atļauju (orderi) darbu izpildei pilsētas teritorijā:

2.1.7.1. fiziskām personām – 4,20 euro

2.1.7.2. juridiskām personām – 8,50 euro

2.1.8. par izziņu par nodokļu parādu neesamību Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā (izņemot nekustamā īpašuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā):

2.1.8.1. fiziskām personām – 1,40 euro

2.1.8.2. juridiskām personām – 2,80 euro

2.1.9. par izziņu par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura apmēru Ventspils pilsētā fiziskām personām – 1,40 euro

2.1.10. No pašvaldības nodevu samaksas atbrīvo valsts pārvaldes institūcijas, kā arī no nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktos 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. un 2.1.7. atbrīvo:

2.1.10.1. nestrādājošos pensionārus un 1., 2.grupas invalīdus;

2.1.10.2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;

2.1.10.3. fiziskas un juridiskas personas, kas noformē atļauju (orderi) neatliekamu avārijas darbu novēršanai;

2.1.10.4. no 2.1.1.punktā noteiktās nodevu samaksas atbrīvo 1. un 2.grupas invalīdus un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.

2.2. Par tiesībām veikt tirdzniecību:

2.2.1. publiskās vietās par vienu dienu un vienu tirdzniecības vietu jeb objektu: – 0,70 euro

Izņemot:

2.2.1.1. ar pašaudzētiem ziediem – 0,25 euro

2.2.1.2. ar iepirktiem ziediem – 2,80 euro

2.2.1.3. ar alu no speciālām iekārtām – 4,20 euro

2.2.2. izbraukuma tirdzniecības vietās (masu pasākumos) par vienu dienu un vienu tirdzniecības vietu jeb objektu:

2.2.2.1. ar pārtikas precēm:

2.2.2.1.1. pašu ražotu – 1,40 euro

2.2.2.1.2. Latvijā rūpnieciski ražotu – 2,80 euro

2.2.2.1.3. importētu produkciju – 4,20 euro

2.2.2.1.4. ar alu no speciālām iekārtām – 4,20 euro

2.2.2.1.5. tabakas izstrādājumi – 7 euro

2.2.2.1.6. alkoholiskie dzērieni (izlejamā veidā) – 14 euro

2.2.2.2.ar nepārtikas precēm:

2.2.2.2.1. pašu ražotu – 1,40 euro

2.2.2.2.2. Latvijā rūpnieciski ražotu – 2,80 euro

2.2.2.2.3. importētu produkciju – 4,20 euro

2.2.2.2.4. loterijas biļetēm – 7 euro

2.2.3. Ja persona veic izbraukuma tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar precēm no vairākām punkta 2.2.2. apakšpunktos minētajām preču grupām, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes.

2.2.4. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktos 2.2.1. un 2.2.2. atbrīvo nestrādājošos pensionārus, kā arī 1. un 2.grupas invalīdus.

2.2.5. Atļauju par tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās izsniedz Domes ekonomikas nodaļa.

2.3. Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās:

2.3.1. nodevas likmi aprēķina saskaņā ar pielikumā Nr.1 noteikto kārtību, izņemot

2.3.2. par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām maksu nosaka saskaņā ar MK noteikumiem

2.3.3. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktā 2.3.1. atbrīvo:

2.3.3.1. juridiskas personas, ja par izvietoto vizuālo informāciju publiskā ārtelpā un vietās (t.sk. ēku fasādes), kas vērstas pret publisko ārtelpu, kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas;

2.3.3.2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;

2.3.3.3. personas, kuras izvieto reklāmu un citus informatīvos materiālus par saviem finanšu un tehniskajiem līdzekļiem uzstādītos un uzturētos sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonos, kā arī citās konstrukcijās, pirms tam minētajai darbībai saņemot atsevišķu domes akceptu;

2.3.3.4. fiziskas un juridiskas personas par visa veida īslaicīgu (ne ilgāk par 7 diennaktīm) reklamējošu elementu kompleksu izvietošanu publiskās vietās.

2.3.4. Par reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanu, nodevas apmēra aprēķināšanu, izvietošanas atļauju izsniegšanu, atbildīga ir Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.

2.4. Par būvatļaujas saņemšanu:

2.4.1. Fiziskām personām:

2.4.1.1. individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiņu jaunbūvēm, individuālo dzīvojamo ēku rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai – 42 euro

2.4.1.2. saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu rekonstrukcijai, renovācijai – 21 euro

2.4.1.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu, – 7 euro

2.4.1.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu – 14 euro

2.4.1.5. ēku fasāžu renovācija – 14 euro

2.4.1.6. inženierkomunikāciju izbūve, ja darbi veicami ielu sarkano līniju robežās (nav izbūvēti perspektīvo pieslēgumu atzari) – 7 euro

2.4.1.7. ēku vai būvju nojaukšana – 21 euro

2.4.1.8. dzīvokļu un ēku telpu vienkāršotas renovācijas vai rekonstrukcijas gadījumā – 7 euro

2.4.2. Juridiskām personām:

2.4.2.1. jebkāda veida būvniecībai, izņemot punktos 2.4.2.2., 2.4.2.3., 2.4.2.4., 2.4.2.5., 2.4.2.6., 2.4.2.7. , 2.4.2.8. un 2.4.2.9. minētai būvniecībai – 113 euro

2.4.2.2. ēku fasāžu renovācija – 49 euro

2.4.2.3. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai – 49 euro

2.4.2.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu, – 21 euro

2.4.2.5. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkcijas maiņu – 28 euro

2.4.2.6. teritoriju labiekārtošanai – 49 euro

2.4.2.7. žogu izbūvei, rekonstrukcijai – 21 euro

2.4.2.8. ēku vai būvju nojaukšana – 71 euro

2.4.2.9. dzīvokļu un ēku telpu vienkāršotas renovācijas vai rekonstrukcijas gadījumā – 21 euro

2.4.3. par būvatļaujas pagarināšanu:

2.4.3.1. fiziskām personām – 4,20 euro

2.4.3.2. juridiskām personām – 8,50 euro

2.4.4. Ja tiek veikta būvniecība, kurai nepieciešamas vairākas punktos 2.4.1 un 2.4.2. minētās atļaujas, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes.

2.4.5. Ja pasūtītājam būvatļauja nepieciešama 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un tas saskaņots ar Domes būvniecības administratīvo inspekciju, punktos 2.4.1. un 2.4.2. noteiktās pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pieckāršā apmērā.

2.4.6. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot pozitīvu pašvaldības atzinumu (Plānošanas un arhitektūras vai Būvju nojaukšanas uzdevumu) par būvprojektēšanu, bet atlikušie 60% – saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja netiek izsniegta, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

2.4.7. No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktā 2.4. atbrīvo:

2.4.7.1. nestrādājošos pensionārus un 1., 2.grupas invalīdus;

2.4.7.2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;

2.4.7.3. valsts pārvaldes institūcijas.

2.4.8. Pašvaldības atzinumu būvprojektēšanai (Plānošanas un arhitektūras vai Būvju nojaukšanas uzdevumu) sagatavo Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, bet būvatļauju izsniedz Domes būvniecības administratīvā inspekcija.

2.5. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās par vienu diennakti:

2.5.1. par katru maksas atrakcijas vietu, izņemot punktā 2.5.2. – 4,20 euro

2.5.2. par katru maksas bērnu atrakcijas vietu – 1,40 euro

2.5.3. par cirka viesizrādes vietu – 7 euro

2.5.4. par pasākumu organizēšanu reklāmas nolūkos Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā (par aizņemto teritoriju) – 0,75 euro/m2

2.5.5. Nodevas iekasēšanu veic Domes ekonomikas nodaļa, slēdzot līgumu ar katru pakalpojuma sniedzēju.

2.6. Par dzīvnieku turēšanu:

2.6.1. par suni gadā – 5,50 euro

2.6.2. par kaķi gadā – 1,40 euro

2.6.3. Punktos 2.6.1. un 2.6.2. noteiktās pašvaldības nodevas maksā un izlieto saskaņā ar Ventspils pilsētas domes pieņemtiem saistošiem noteikumiem par suņu un kaķu turēšanu Ventspils pilsētā.

2.6.4. No nodevu samaksas atbrīvo:

2.6.4.1. redzes invalīdus;

2.6.4.2. 1.grupas invalīdus;

2.6.4.3. nestrādājošos 2.grupas invalīdus;

2.6.4.4. individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu īpašniekus, ja tiem piederošie dzīvnieki neatstāj īpašuma robežas.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Noteikt, ka:

3.1. pašvaldības nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

3.2. pašvaldības nodevas tiek nomaksātas līdz pakalpojuma vai atļaujas saņemšanai.

3.3. pašvaldības nodevas iemaksā Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžetā un izlieto apstiprinātā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros, ja nav noteikts citādi.

4. Kontroli šo saistošo noteikumu 2.1.1.punktā realizē Domes dzimtsarakstu nodaļa, 2.1.2.punktā – Domes sekretariāts, 2.1.3., 2.3. un 2.4.punktā – Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. un 2.4.punktā – Domes būvniecības administratīvā inspekcija, 2.1.8. un 2.1.9.punktā – Domes finanšu nodaļa, 2.2. un 2.5.punktā – Domes ekonomikas nodaļa, 2.6.punktā – pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”.

5. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs
1. pielikums

(Pielikums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

Pašvaldības nodevu (PN) par reklāmas izvietošanu Ventspils pilsētā publiskā ārtelpā aprēķina pēc šādas formulas:

1.1. Zonas koeficients = K1 (izstrādāts uz Ventspils pilsētas zemes vērtību zonējuma bāzes)

03.JPG (14370 bytes)

1.2. K2 = reklāmas tematikas koeficients:

• K2 = 1,5 – komercreklāmām;

• K2 = 0,5 – kultūras un sporta pasākumu reklāmām;

• K2 netiek ievērtēts, ja tā ir dabas un veselības aizsardzības, kultūras (tematika) vizuālā informācija Ventspilī (bez komercrakstura);

• K2 = 0,1 – pārējām reklāmām.

1.3. K3 = platības koeficients:

• K3 = 1 – platība līdz 5 m2;

• K3 = 0,8 – platība virs 5 m2 līdz 20 m2;

• K3 = 0,6 – platība virs 20 m2 līdz 100 m2;

• K3 = 0,4 – platība virs 100 m2 līdz 200 m2;

• K3 = 0,3 – platība virs 200 m2.

Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītājs M.Bože
Ventspils pilsētas zonējums

04.JPG (178776 bytes)

01.01.2014