Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.43

Rīgā 2006.gada 11.aprīlī (prot. Nr.39, 16.§)

Par tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 9. punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

1.2. gadatirgus - vienreizēja īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām (izņemot Ziemas­svētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi), vai kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas gadatirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus;

1.3. ielu tirdzniecība - tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās un iekārtotās publiskās vietās;

1.4. ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

1.5. izbraukuma tirdzniecība - tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu pasākumu (piemēram, Dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiski svētki) vietās;

1.6. publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme;

1.7. sezonas tirdzniecība - tirdzniecība, kas tiek veikta atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.maija līdz 30.septembrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim), ir iekārtota publiskā vietā un nav attiecināma uz gadatirgus, ielu tirdzniecības vai izbraukuma tirdzniecības definētajiem nosacījumiem.

2. Saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās un pašvaldības nodevas (turpmāk - nodeva) par tirdzniecību publiskās vietās likmi un iekasēšanas kārtību Rīgā.

3. Tirgu izveidošana, gadatirgu organizēšana, ielu tirdzniecība, izbraukuma tirdzniecība un sezonas tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja atklātās vietas (teritorijas) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs šo noteikumu noteiktajā kārtībā iegūst tiesības tirdzniecības organizēšanai.

4. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Ielu tirdzniecības vietas un sezonas tirdzniecības vietas Rīgas pilsētas izpilddirektors apstiprina ar rīkojumu.

6. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas tirgojas publiskās vietās Rīgā.

7. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

8. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā.

9. Sezonas tirdzniecības veikšanai uz pašvaldības īpašumā esošas zemes bez tirdzniecības objekta piesaistes pastāvīgai tirdzniecības vietai saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas rekomendēto tirdzniecības vietu sarakstu tiek rīkots konkurss par tiesībām iekārtot sezonas tirdzniecības vietu. Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības uz 3 gadiem, ievērojot šo saistošo noteikumu nosacījumus, saņemt sezonas tirdzniecības atļauju.

 

II. Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

10. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs vai Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcija izsniedz šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

10.1. atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (1.paraugs);

10.2. izbraukuma tirdzniecības atļauju (2.paraugs);

10.3. izbraukuma tirdzniecības organizēšanas atļauju (3.paraugs);

10.4. gadatirgus organizēšanas tirdzniecības atļauju (4.paraugs);

10.5. sezonas tirdzniecības atļauju (5.paraugs).

11. Lai saņemtu 10.1.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz attiecīgajā Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijā (turpmāk - izpilddirekcija):

11.1. pieteikums, kurā jānorāda:

11.1.1. juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

11.1.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības, fiziskās personas individuālā darba veicēja apliecības vai patenta reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nosaukums, datums, numurs, darbības veids);

11.1.3. preču grupu nosaukumi;

11.1.4. darbības veikšanas vieta (adrese), darbības termiņš un darbalaiks;

11.2. izziņas par zemes lietošanas tiesībām (nepieciešama tikai pašu izaudzēto augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu tirdzniecībai) kopija, uzrādot oriģinālu;

11.3. saskaņojums ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas būvvaldi tirdzniecības vietas pases (6.paraugs) noformēšanai (jāiesniedz, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēja īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums, vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām);

11.4. saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu vai valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra" (jāiesniedz, ja tiek veikta tirdzniecība ar karstām uzkodām no speciālām iekārtām).

12. Lai saņemtu 10.2. vai 10.3.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā:

12.1. pieteikums, kurā jānorāda:

12.1.1. juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

12.1.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības, fiziskās personas, individuālā darba veicēja apliecības vai patenta reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nosaukums, datums, numurs, darbības veids);

12.1.3. informācija par pasākuma norisi (nosaukums, vieta (adrese), datums, laiks, pasākuma organizators);

12.1.4. preču grupu nosaukumi;

12.1.5. amatpersona, kuras pienākums ir nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecīgajā pasākumā;

12.2. saskaņojums ar pasākuma organizatoru;

12.3. saskaņojums ar pasākuma norises vietas īpašnieku, pārvaldnieku vai apsaim­niekotāju, izņemot gadījumus, kad šādu saskaņojumu ir jau iesniedzis izbraukuma tirdzniecības organizētājs 10.3.punktā minētās atļaujas saņemšanai;

12.4. saskaņojums ar valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra" vai Pārtikas un veterināro dienestu (nepieciešams, ja tiek tirgotas pārtikas preces);

12.5. speciālās atļaujas (licences) kopija (nepieciešama tikai gadījumos, kad tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi);

12.6. tirdzniecības veicēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, preču grupu nosau­kumi), kas piedalās izbraukuma tirdzniecībā, saraksts (nepieciešams tikai 10.3.punktā minētās atļaujas saņemšanai, ja tirdzniecības veicēji ir vairāk nekā 5).

13. Lai saņemtu 10.4.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā:

13.1. pieteikums, kurā jānorāda:

13.1.1. juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

13.1.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības, fiziskās personas, individuālā darba veicēja apliecības vai patenta, reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nosaukums, datums, numurs, darbības veids);

13.1.3. informācija par gadatirgus norisi (nosaukums, vieta (adrese), datums, laiks, pasākuma organizators);

13.1.4. preču grupu nosaukumi;

13.1.5. amatpersona, kuras pienākums ir nodrošināt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecīgajā pasākumā;

13.2. saskaņojums ar gadatirgus norises vietas īpašnieku, pārvaldnieku vai apsaimniekotāju;

13.3. gadatirgus norises vietas plāns;

13.4. saskaņojums ar valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra" vai Pārtikas un veterināro dienestu, ja tiek tirgotas pārtikas preces;

13.5. speciālās atļaujas (licences) kopija (nepieciešama, ja tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi);

13.6. tirdzniecības veicēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, preču grupu nosau­kumi), kas piedalās gadatirgus norisē, saraksts.

14. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 10.5.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā:

14.1. pieteikums, kurā jānorāda:

14.1.1. juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese;

14.1.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nosaukums, datums, numurs, darbības veids);

14.1.3. informācija par plānotās tirdzniecības raksturu;

14.1.4. preču grupu nosaukumi;

14.1.5. informācija par plānotās tirdzniecības norises vietu, termiņu un darbalaiku.

14.2. saskaņojums ar vietas īpašnieku, pārvaldnieku vai apsaimniekotāju;

14.3. saskaņojums ar Rīgas pilsētas būvvaldi (tirdzniecības vietas pases noformēšanai);

14.4. saskaņojums ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (ja tirdzniecība plānota ielas sarkano līniju robežās);

14.5. Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes atzinums;

14.6. topogrāfiskā kartē precīzi atzīmētas tirdzniecības vietas robežas mērogā 1:500 (A4 formātā).

15. Ja atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām publisku pasākumu organizēšanai jāsaņem Rīgas pilsētas izpilddirektora atļauja vai saskaņojums, 10.2. vai 10.3.punktā minēto atļauju Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs izsniedz pēc tam, kad Rīgas pilsētas izpilddirektors izsniedzis atļauju publiska pasākuma organizēšanai vai saskaņojumu.

16. Attiecīgā izpilddirekcija izsniedz 10.1.punktā minēto atļauju, bet Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs izsniedz 10.2., 10.3. un 10.4.punktā minētās atļaujas.

17. Rīgas pilsētas izpilddirektors izsniedz 10.5.punktā minēto atļauju.

18. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs vai izpilddirekcija ir tiesīgi nepieņemt pieteikumu saistošo noteikumu 10.punktā minēto atļauju saņemšanai, ja tas nav noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

19. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegtas 10.2. vai 10.3.punktā minētās atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

20. Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs vai izpilddirekcija neizsniedz 10.punktā minētās atļaujas, ja:

20.1. atbilstoši saistošo noteikumu prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

20.2. nav samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

20.3. tirdzniecības veicējam konkrētajā tirdzniecības vietā konstatēti divi un vairāki administratīvie pārkāpumi;

20.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi konkrētajam tirdzniecības veidam.

 

III. Prasības tirdzniecības veicējam

21. Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

22. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem. Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.

23. Izbraukuma tirdzniecībā:

23.1. pasākuma organizators, saskaņojot tirdzniecības dalībniekus, tirdzniecības sortimentu un tirdzniecības vietu skaitu, ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā;

23.2. tirdzniecības veicējs, kurš pirms tam vienojas ar pasākuma organizatoru par tirdzniecības vietu, saskaņojot to rakstveidā, ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā.

24. Katrā tirdzniecības vietā jābūt:

24.1. tirdzniecības atļaujai;

24.2. tirdzniecības vietas pasei, izņemot 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minētās tirdzniecības vietas.

25. Personai, kas nodarbojas ar tirdzniecību, pēc 46.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

25.1. personu apliecinošs dokuments, bet pārtikas preču pārdevējam arī sanitārā grāmatiņa;

25.2. tirdzniecības atļauja;

25.3. tirdzniecības vietas pase;

25.4. tirdzniecības preču izcelsmes dokumenti.

26. Veicot tirdzniecību, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

27. Veicot tirdzniecību, aizliegts:

27.1. veikt to ārpus noteiktās tirdzniecības vietas teritorijas;

27.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

27.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

27.4. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā izbraukuma tirdzniecības laikā publisko pasākumu (koncerti, svētki, zaļumballes, gadatirgi u.c.) norises vietās, izņemot pastāvīgās tirdzniecības vietās.

28. Iekārtojot sezonas tirdzniecības vietu Vecrīgas teritorijā (teritorija, kuru ierobežo Krišjāņa Valdemāra iela, Basteja bulvāris, Aspazijas bulvāris, 13.janvāra iela, 11.novembra krastmala), ielās ar transportlīdzekļu satiksmi, tirdzniecības veicējam jānodrošina, lai:

28.1. ielas ar vienvirziena satiksmi teritorijas atlikušais platums kopā ar braucamo daļu būtu ne mazāks kā 3,5 metri, no kura ne mazāk kā 3 metriem jābūt braucamajai daļai;

28.2. ielās ar divvirzienu satiksmi, lai transportlīdzekļi varētu izmainīties, attālums/brauktuves garums starp divām tirdzniecības vietām (vienā vai pretējās ielas pusēs) ir ne mazāks kā 10 metri, kā arī vienas vai vairāku tirdzniecības vietu (blakus izvietoto tirdzniecības vietu) kopgarums nepārsniedz 15 metrus (nodrošinot pretimbraucošo transportlīdzekļu redzamību);

28.3. pie krustojuma izvietotās tirdzniecības vietas nepasliktinātu krustojuma pārredzamību un transportlīdzekļu braukšanu krustojumos;

28.4. tiktu ievēroti 28.1., 28.2. un 28.3.punktā minētie nosacījumi, nepieciešamības gadījumā tiktu uzstādīta attiecīga ceļa zīme, aizliedzot transportlīdzekļu stāvēšanu pretī tirdzniecības vietai.

29. Iekārtojot sezonas tirdzniecības vietas ielās ar gājēju satiksmi, brīvas ielas teritorijas platumam starp divām pretējās ielas pusēs izvietotām tirdzniecības vietām ir jābūt ne mazākam kā 3,5 metri.

30. Sezonas tirdzniecības vietas nedrīkst aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

31. Sezonas tirdzniecības vietas, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:

31.1. aizliegts izvietot uz ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām (hidrantiem);

31.2. jāveido ar pandusa/slīpnes palīdzību, lai grīdas savienojums ar ietvi un ietves savienojums ar brauktuvi ir vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un invalīdu ratiņu pārvietošanos.

32. Tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības vieta pēc iespējas ātrāk.

33. Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs, izpilddirekcija var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku šādos gadījumos:

33.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

33.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem (Dziesmu un deju svētki u.c. publiski pasākumi), kurus akceptējis Rīgas pilsētas izpilddirektors;

33.3. ja tas nepieciešams pilsētas projektu realizācijai.

34. Samaksātā nodeva 33.punktā minētajos gadījumos tiek atmaksāta tirdzniecības veicējam par laiku, uz kādu tiek pārtraukta tirdzniecība.

35. Tirdzniecība ārpus Rīgas pilsētas izpilddirektora apstiprinātajām tirdzniecības vietām un bez saistošo noteikumu 10. punktā uzskaitītajām atļaujām ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā.

36. Aizliegts nodot tirdzniecības atļauju citām juridiskām vai fiziskām personām izmantošanai.

 

IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās likme, maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole

37. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecības vietā dienā:

37.1. Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā, kas aptver teritoriju, kuru ierobežo Hanzas iela, Emiļa Melngaiļa iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Palīdzības iela, Aristida Briāna iela, Tallinas iela, Aleksandra Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, Ernesta Birznieka-Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, Krasta iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, Pilsētas kanāla zaļā josla un Eksporta ielai piegulošā teritorija Andrejostas austrumu pusē ir Ls 5, bet individuālā darba veicējiem, kas tirgo pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas daiļamatniecības izstrādājumus, ja tirdzniecību veic pats, ir Ls 1, kā arī par pašu izaudzēto augļu, dārzeņu, ogu, stādu, dēstu, ziedu un savvaļas augu, ogu, sēņu un riekstu tirdzniecību, ja tirdzniecību veic pats, ir Ls 1;

37.2. ārpus Rīgas pilsētas vēsturiskā centra:

37.2.1. par pašu izgatavoto mākslas priekšmetu un lietišķās mākslas daiļamatniecības izstrādājumu, pašu izaudzēto augļu, dārzeņu, ogu, stādu, dēstu, ziedu un savvaļas augu, ogu, sēņu un riekstu tirdzniecību ir Ls 1;

37.2.2. Ls 2 par iepirkto ziedu, kvasa no cisternām (mucām), bezalkoholisko dzērienu, karsto uzkodu (piemēram, pīrādziņi) tirdzniecību no speciālām iekārtām un preses izdevumu tirdzniecību ir Ls 2;

37.3. visā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā par saldējuma tirdzniecību ir Ls 2.

38. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu gadatirgus un izbraukuma tirdzniecības laikā:

38.1. Ls 5 dienā;

38.2. Ls 10 dienā par saldējuma, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un karsto uzkodu (piemēram, pīrādziņi) tirdzniecību no speciālām iekārtām, kā arī par tabakas izstrādājumu un citu rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību.

39. Nodevas likme par sezonas tirdzniecību dienā tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

N1d=(B x L x Zi):30

N1d - nodeva (vienai dienai)

B - nodevas bāzes likme - 1,3

L - tirdzniecības vietas laukuma kopējā platība (m2)

Zi - zemes koeficients i zonā (zonu sadalījums saskaņā ar pielikumu)

Zemes koeficients Zi ir no 1 līdz 4:

1. zonai Zi = 4

2. zonai Zi = 3

3. zonai Zi = 2

4. zonai Zi = 1

40. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

41. Nodeva ieskaitāma:

41.1. Rīgas domes Finanšu departamenta kontā LV11UNLA0002001130201 Latvijas Unibankas Rīdzenes filiālē, kods UNLALV2X002, reģistrācijas Nr.90000064250, ja tirdzniecības atļauju izsniedz Rīgas pilsētas izpilddirektors vai Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs;

41.2. attiecīgās izpilddirekcijas pamatbudžeta ieņēmumu kontā, ja tiek iekasēta nodeva 37.punktā minētajos gadījumos.

42. Kontroli par nodevas samaksu un tās izlietojumu pilnā mērā veic Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs un Rīgas domes Finanšu departaments.

43. Kontroli par nodevas izlietojumu pilnā mērā veic izpilddirekcija, ja nodeva par tirdzniecību ieskaitīta izpilddirekcijas pamatbudžeta ieņēmumu kontā 37.punktā minētajos gadījumos.

44. Noteikt, ka nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek izmantota ielu tirdzniecības vietu uzturēšanai, labiekārtošanai, tai piegulošo pašvaldības īpašumā esošu teritoriju sakopšanai, ielu un/vai ietvju remontdarbu veikšanai, jaunu komercdarbību attīstošu projektu īstenošanai, kā arī gadījumos, kad nodeva tiek iekasēta par teritorijām, kas atrodas Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas dārzi un parki" valdījumā vai apsaimniekošanā, tā tiek izmantota Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas dārzi un parki" valdījumā vai apsaimniekošanā esošo teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai.

45. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās ir atbrīvotas personas, kas nodarbojas ar tirdzniecību Rīgas pašvaldības organizētajos pasākumos.

 

V. Tirdzniecības atļaujas anulēšana

46. Tirdzniecības atļaujas izsniedzējs - Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra direktors vai izpilddirekcijas izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, ja:

46.1. tirdzniecības atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

46.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;

46.3. bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

46.4. netiek pildītas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

46.5. ja tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību.

47. Jautājumu par tirdzniecības atļaujas anulēšanu izskata piecu darba dienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas un lēmumu rakstveidā nekavējoties paziņo tirdzniecības atļaujas saņēmējam.

48. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

 

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

49. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

50. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem, kas netiek minēti 49.punktā, var uzlikt administratīvo sodu līdz Ls 50.

51. Uzlikt naudas sodu līdz Ls 10 pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd uzlikto sodu, ir tiesīgi Rīgas pašvaldības policijas darbinieki.

52. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda Rīgas pašvaldības policijas darbinieki.

53. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīga Rīgas domes Administratīvā komisija un Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšpilsētu (rajonu) apakškomisijas.

54. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar Likumu par policiju, Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra amatpersonas un Rīgas pilsētas izpilddirektora pilnvaroti darbinieki.

55. Par uzliktajiem administratīvajiem sodiem saistošo noteikumu 51. un 53.punktā minētās institūcijas 3 dienu laikā informē Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centru un attiecīgo izpilddirekciju.

56. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs un izpilddirekcijas ir atbildīgi par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

 

VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

57. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra direktora izdoto administratīvo aktu privātpersona viena mēneša laikā var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, bet Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

58. Izpilddirekcijas izdoto administratīvo aktu privātpersona viena mēneša laikā var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, bet Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

59. Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

VIII. Noslēguma jautājumi

60. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 27.04.1999. saistošie noteikumi Nr.24 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās", Rīgas domes 27.04.1999. saistošie noteikumi Nr.25 "Par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā", Rīgas domes 19.03.2002. saistošie noteikumi Nr. 24 "Grozījumi Rīgas domes 27.04.1999. saistošajos noteikumos Nr.25 "Par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā"", Rīgas domes 11.02.2003. saistošie noteikumi Nr.42 "Grozījumi Rīgas domes 27.04.1999. saistošajos noteikumos Nr.24 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās"" un Rīgas domes 16.12.2003. saistošie noteikumi Nr.54 "Grozījumi Rīgas domes 27.04.1999. saistošajos noteikumos Nr.24 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās"".

61. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" nedēļas laikā pēc to reģistrācijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

Rīgā 2006.gada 18.aprīlī

 

11.JPG (66914 bytes)

12.JPG (79934 bytes)

13.JPG (80618 bytes)

14.JPG (83848 bytes)

15.JPG (67294 bytes)

16.JPG (79882 bytes)

 Pielikums

Rīgas domes 11.04.2006.

saistošajiem noteikumiem Nr.43

Rīgas zonējums pašvaldības nodevas par sezonas tirdzniecību aprēķināšanai

1.zona

Vecrīga:

11.novembra krastmala-Krišjāņa Valdemāra iela-Basteja bulvāris-Aspazijas bulvāris-13.janvāra iela.

2.zona

Centrs:

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai-Eksporta iela-Hanzas iela- Krišjāņa Valdemāra iela-Alojas iela-Tallinas iela-Aleksandra Čaka iela-Matīsa iela-Avotu iela-Lāčplēša iela-dzelzceļš-Gogoļa iela-Turgeņeva iela-Daugavas krastmala-13.janvāra iela-Aspazijas bulvāris-Basteja bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela;

Mežaparks:

Meža prospekts-Ezermalas iela-Cimzes iela-Ķīšezera krasts-Ķīšezera iela- Kokneses prospekts- Glika iela-Stendera iela-Visbijas prospekts-Inčukalna iela;

Daugavgrīvas osta:

Daugavas krasts-Rīgas jūras līča krasts-Flotes iela-Daugavgrīvas cietoksnis- Buļļupes ieteka Daugavā;

1.un 2.kategorijas ielas:

Brīvības gatve

Brīvības iela

Kārļa Ulmaņa gatve

Lāčplēša iela

Maskavas iela

Ziepniekkalna iela

11.novembra krastmala

13.janvāra iela

Aleksandra Čaka iela

Augusta Deglava iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Dārzciema iela

Duntes iela

Dzelzavas iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gunāra Astras iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema iela

Kalpaka bulvāris

Kandavas iela

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Ķīšezera iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lubānas iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Satekles iela

Senču iela

Skanstes iela

Slāvu iela

Tilta iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Zirņu iela;

Tilti:

Akmens tilts

Salu tilts

Vanšu tilts.

Ja sarakstā minētā iela / ielas posms atrodas 1.zonā (Vecrīgā), piemēro zonas koeficientu 4.

3.zona

Centram piegulošā teritorija:

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela -Spilves iela)-Eksportosta-dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai-Mazā Matīsa iela-dzelzceļa stacija "Vagonu parks"-dzelzceļš-Slāvu iela- Dienvidu tilta trase-Daugavas krasts-Bieķengrāvis-Mūkusalas ielas gals- Bauskas iela-Kārļa Ulmaņa gatve-Lielirbes iela-Kalnciema iela;

Teika:

Brīvības gatve-Šmerļa iela-Stāmerienas iela-Stūrīša iela-Dzērbenes iela- Lielvārdes iela-Biķernieku iela;

Aplokciems:

Ķīšezera krasts-Aplokciema ielas abas puses-Viestura prospekts-Lēdurgas iela- Mores iela-jaunais ciemats;

Transporta maģistrālēm piegulošās teritorijas:

Kārļa Ulmaņa gatvei, Vienības gatvei, Ziepniekkalna gatvei, Lielirbes ielai, Dzelzavas ielai, Andreja Saharova ielai un Augusta Deglava ielai piegulošās teritorijas;

3.kategorijas ielas:

Aizkraukles iela

Aizsaules iela

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Akmeņu iela

Albatrosu iela

Altonavas iela

Andreja Saharova iela

Anniņmuižas bulvāris

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Deglava iela

Augusta Dombrovska iela

Āgenskalna iela

Ārlavas iela

Balasta dambis

Baložu iela

Baltezera iela

Baseina iela

Bauskas iela

Baznīcas iela

Bāriņu iela

Bebru iela

Berģu iela

Bezdelīgu iela

Biķernieku iela

Blaumaņa iela

Braslas iela

Bruņinieku iela

Buļļu iela

Buru iela

Cēsu iela

Citadeles iela

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dambja iela

Dammes iela

Dāliju iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Dzirnavu iela

Elizabetes iela

Emmas iela

Ernesta Birznieka-Upīša iela

Ezera iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Friča Brīvzemnieka iela

Gaiļezera iela

Gaiziņa iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gogoļa iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Ģertrūdes iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ikšķiles iela

Ilūkstes iela

Inženieru iela

Jāņa Asara iela

Jelgavas iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalna iela

Kantora iela

Kapseļu iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Klusā iela

Kokneses prospekts

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krišjāņa Barona iela

Kronvalda bulvāris

Krustabaznīcas iela

Krūzes iela

Kurbada iela

Ķīpsalas iela

Laivu iela

Lapu iela

Lauvas iela

Lazdonas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lokomotīves iela

Lomonosova iela

Ludzas iela

Lugažu iela

Malienas iela

Mangaļu prospekts

Matīsa iela

Matrožu iela

Mazā Juglas iela

Mazā Nometņu iela

Mālu iela

Mārkalnes iela

Mārupes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Meža prospekts

Miera iela

Mīlgrāvja iela

Muitas iela

Murjāņu iela

Narvas iela

Nīcgales iela

Noliktavas iela

Nometņu iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Pētersalas iela

Pildas iela

Pilsoņu iela

Prāgas iela

Prūšu iela

Puškina iela

Rātsupītes iela

Robežu iela

Ropažu iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rūjienas iela

Rušonu iela

Rūsiņa iela

Salaspils iela

Satiksmes iela

Saulkalnes iela

Sergeja Eizenšteina iela

Sesku iela

Sējas iela

Silciema iela

Silikātu iela

Skrindu iela

Slokas iela

Spilves iela

Sporta iela

Stabu iela

Stārķu iela

Stirnu iela

Stopiņu iela

Struktoru iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tallinas iela

Tālivalža iela

Telts iela

Tērbatas iela

Tēriņu iela

Tīklu iela

Torņakalna iela

Tukuma iela

Turgeņeva iela

Tvaika iela

Ulbrokas iela

Upes iela

Upesciema iela

Upesgrīvas iela

Vaidavas iela

Vaiņodes iela

Valdeķu iela

Valguma iela

Varoņu iela

Vecāķu prospekts

Veiksmes iela

Ventspils iela

Vidus iela

Vietalvas iela

Višķu iela

Vīlandes iela

Vīlipa iela

Volguntes iela

Zaķusalas krastmala

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Zvejnieku iela.

Ja sarakstā minētā iela/ ielas posms atrodas 1.zonā (Vecrīgā), piemēro zonas koeficientu 4.

Ja sarakstā minētā iela/ ielas posms atrodas 2.zonā (Centra, Mežaparka vai Daugavgrīvas ostas teritorijā), piemēro zonas koeficientu 3.

4.zona

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

27.05.2006