Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas dome

Saistošie noteikumi Nr.25

(prot.Nr.79, 35.§)

Rīgā 1999.gada 27.aprīlī

Par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta

06.10.1998. noteikumiem Nr.388

"Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,

gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos"

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" (turpmāk - noteikumi) regulē preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rīgā. Par publisku vietu ir atzīti ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļa, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļa staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme (saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumiem Nr.388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos").

1.2. Tirgu izveidošana, gadatirgu organizēšana, ielu tirdzniecība un izbraukuma tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja atklātās vietas (teritorijas) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumos Nr.388 noteiktajā kārtībā iegūst tiesības tirdzniecības organizēšanai.

1.3. Šie noteikumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētajām juridiskajām personām, individuālā darba veicējiem, kā arī fiziskām personām (turpmāk - uzņēmējdarbības veicēji), kuri saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām par zemes lietošanas tiesībām realizē preces vai savus ražojumus šajos noteikumos minētajās vietās.

1.4. Ielu tirdzniecības vietas Rīgas pilsētas izpilddirektors apstiprina ar rīkojumu.

1.5. Šie noteikumi neattiecas uz vietām, kuras tiek izmantotas sezonas tirdzniecībai saskaņā ar Rīgas domes Vides komitejas apstiprināto sarakstu. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs rīko konkursu par tiesībām iznomāt šīs vietas, izveidojot vērtēšanas komisiju.

2. Atļauju izsniegšana

2.1. Izsniedzot tirdzniecības atļauju (1., 2., 3. un 4. paraugs), Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs un Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju Uzņēmējdarbības nodaļas ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šos noteikumus.

2.2. Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās no speciāli šim nolūkam paredzētām pārvietojamām iekārtām, kā arī galdiņu izvietošanai ēkās esošajām stacionārajām kafejnīcām vai pārtikas veikaliem piegulošajās publiskajās teritorijās saņemama, iesniedzot šo noteikumu 2.3. punktā minētos dokumentus tās Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļā, kuras administratīvajā teritorijā tiks veikta uzņēmējdarbība, vai Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā, ja uzņēmējdarbība tiek veikta vairākās Rīgas priekšpilsētās (rajonos). Tirdzniecība ar alu un kvasu no cisternām un mucām Rīgas pilsētā ir aizliegta. Pirms dokumentu iesniegšanas jāveic rakstveida saskaņošana:

2.2.1. Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldē;

2.2.2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Mākslinieku daļā.

2.3. Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās un publiskās vietās, uzņēmējs iesniedz Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļā vai Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā:

2.3.1. iesniegumu, kurā norāda:

2.3.1.1. juridiskās personas nosaukumu un adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, adresi un personas kodu;

2.3.1.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības, fiziskās personas patenta, reģistrācijas apliecības, zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta datus (izsniedzēja nosaukums, datums, numurs, darbības veids);

2.3.1.3. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās licences datus;

2.3.1.4. preču grupu nosaukumus;

2.3.1.5. darbības veikšanas vietu (adresi), darbības termiņu un darba laiku;

2.3.2. izziņu par zemes lietošanas tiesībām (iesniedz tikai fiziskās personas), lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi.

2.4. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs vai Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļa tirdzniecības atļaujā norāda:

2.4.1. uzņēmējdarbības veicēja nosaukumu vai individuālā darba veicēja vārdu, uzvārdu;

2.4.2. darbības vietu, darba laiku un mūzikas atskaņošanas laiku;

2.4.3. darbības veidu;

2.4.4. atļaujas izsniedzēja amatu, vārdu un uzvārdu, atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.

2.5. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.

2.6. Pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas tirdzniecības atļauja tiek izsniegta bez maksas.

3. Prasības uzņēmējdarbības veicējam

3.1. Speciālajām iekārtām un objektiem, ko izmanto tirdzniecībai, jāatbilst spēkā esošajām Latvijas Republikas likumdošanas normām.

3.2. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem. Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.

3.3. Pēc masu pasākumu saskaņošanas ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs izsniedz atļauju tirdzniecībai masu pasākumu vietās:

3.3.1. pasākuma organizatoram, saskaņojot tirdzniecības vietu skaitu. Organizators ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā;

3.3.2. uzņēmējdarbības veicējam, kurš pirms tam vienojas ar pasākuma organizatoru par tirdzniecības vietu, saskaņojot to rakstveidā. Uzņēmējdarbības veicējs ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā.

3.4. Atļauju tirdzniecībai gadatirgū gadatirgus organizators saņem Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā, pirms tam saskaņojot ar zemes īpašnieku vai attiecīgās teritorijas apsaimniekotāju.

3.5. Katrā tirdzniecības vietā jābūt izkārtnes pasei (5.paraugs).

3.6. Personai, kura nodarbojas ar tirdzniecību, pēc šo noteikumu 4.1. punktā minēto amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

3.6.1. personu apliecinošs dokuments, bet pārtikas preču pārdevējam - arī sanitārā grāmatiņa;

3.6.2. tirdzniecības atļauja.

3.7. Veicot tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie tirdzniecības noteikumi un Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi.

3.8. Veicot uzņēmējdarbību, aizliegts:

3.8.1. veikt to ārpus noteiktās teritorijas;

3.8.2. bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

3.8.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un bērnudārzu darbību, kā arī bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

3.8.4. nodarboties ar skaņas reklāmu.

3.9. Tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības vieta.

4. Atļauju anulēšana vai darbības apturēšana

4.1. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīvajiem aktiem šo noteikumu izpildi kontrolē:

4.1.1. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra amatpersonas;

4.1.2. Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļas amatpersonas.

Lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un kontrolējošo amatpersonu neaizskaramību publiskās vietās izvietoto tirdzniecības vietu pārbaudes laikā, kontroli veicošās amatpersonas var pieaicināt valsts vai pašvaldības policistus. Uzsākot kontroli, amatpersonām jāuzrāda attiecīgs dienesta dokuments un jāreģistrējas kontroles žurnālā.

4.2. Rīgas dome var pieprasīt, lai uzņēmējs atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku šādos gadījumos:

4.2.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

4.2.2. sakarā ar paredzētajiem masu pasākumiem (Dziesmu un deju svētki, pilsētā rīkotie masu pasākumi u.c.);

4.2.3. ja tas nepieciešams pilsētas attīstības projektu realizācijai.

4.3. Tirdzniecība ārpus ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu apstiprinātajām tirdzniecības vietām vai bez Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra (Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļas) izniegtas atļaujas ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā.

4.4. Aizliegts atļauju nodot izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām personām.

4.5. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs vai Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju Uzņēmējdarbības nodaļas ir tiesīgas anulēt izsniegto atļauju, ja:

4.5.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas;

4.5.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;

4.5.3. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas;

4.5.4. bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortimets;

4.5.5. atļauja pazaudēta;

4.5.6. ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības un līgumā paredzētās saistības.

4.6. Jautājumu par atļaujas anulēšanu Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra vadītājs vai Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļas vadītājs izskata trīs dienu laikā pēc pārkāpuma (4.4. un 4.5. punkts) konstatēšanas un lēmumu nekavējoties rakstveidā paziņo atļaujas saņēmējam.

4.7. Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

4.8. Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja lēmumus var pārsūdzēt Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā. Strīdus gadījumos Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra vadītāja lēmumu izskata Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra darba grupas sēdē. Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra darba grupas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

4.9. Par noteikumu pārkāpumiem, kā arī tirdzniecību bez atļaujas sodu nosaka atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām.

4.10. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

20.05.1999