Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Rēzeknē 2006.gada 7.aprīlī (prot. Nr.14, 19.§)

Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta trešo daļu

1. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMS

1.1. Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām (Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"):

1.1.1. bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

1.1.2. sadzīves atkritumi - visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

1.2. Atkritumu radītājs - fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.

1.3. Atkritumu pārstrādes objekts - ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde.

1.4. Atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tajā skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tajā skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana, pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.

1.5. Atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

1.6. Izgāztuve - atkritumu ap­gla­bāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

1.7. Nelikumīga izgāztuve - atkritumu apglabāšanas vieta, kura ierīkota neatļautā vietā (nav saskaņojuma ar Rēzeknes Reģionālo vides pārvaldi) un kura izveidota, neievērojot vides normatīvos aktus.

1.8. Atkritumu tvertne - tvertne (var būt konteiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.

1.9. Atkritumu uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai.

1.10. Atkritumu šķirošana - atkritumu sadalīšana pa veidiem (piemēram, papīrs, kartons, plastmasa, PET pudeles, stikls, tekstils, bioloģiski noārdāmi atkritumi u.c.) atsevišķās atkritumu tvertnēs vai konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās, lai samazinātu atkritumu apjomu un bīstamību, paātrinātu darbību ar tiem vai veicinātu to reģenerāciju.

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Rēzeknes pilsētas pašvaldība organizē, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaim­niekošanas plānu, kā arī saistošajiem noteikumiem.

2.2. Rēzeknes pilsētas pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, slēdzot līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kuri slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar fiziskām un juridiskām personām.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - sadzīves atkritumu radītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.4. Atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu radītāja īpašums. Var lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa tvertnes.

2.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu savākšanas ieviešanu) nosaka pašvaldība un informē par to sadzīves atkritumu apsaim­niekotāju (apsaimniekotājus).

 

3. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

3.1. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi ir:

3.1.1. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā un tās apkārtnē;

3.1.2. veicināt un pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) šķirošanu, savākšanu un pārstrādi, samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu;

3.1.3. radīt estētisku pilsētas ainavu un tās apkārtnes veidolu;

3.1.4. panākt, ka visi savāktie atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu noglabāti vides aizsardzības prasībām atbilstošā vietā - poligonā;

3.1.5. sekmēt sadzīves atkritumu dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu.

 

4. SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTA SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA

4.1. Rēzeknes pašvaldības teritorijā atkritumi tiek savākti dalīti. Sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs savākšanas laukumos.

4.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.

4.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

4.4. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

 

5. SADZĪVES ATKRITUMU RADĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1. Ikviens Rēzeknes pilsētas nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs (dzīvojamo māju apsaimniekotājs), fiziska vai juridiska persona ir uzskatāms par atkritumu radītāju pilsētas teritorijā un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

5.2. Stingri aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās vietās vai tos dedzināt.

5.3. Atkritumu radītāja pienākumi ir:

5.3.1. iekļauties pilsētas vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju; nepieciešamības gadījumā sniedzot pašvaldībai vai tās kontroles institūcijām ziņas par organizācijas vai firmas darba profilu, radīto atkritumu veidu un daudzumu, kā arī informāciju par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem;

5.3.2. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistīties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

5.3.3. pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā.

5.4. Ēku īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem jānodrošina specializētā transportlīdzekļa ērta piekļūšana atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās.

5.5. Atkritumu radītājiem jāsašķiro atkritumi saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem; jāiesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, saistošajiem noteikumiem un valsts, reģionālajam un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam.

5.6. Atkritumu radītājs veic maksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar likumdošanas noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem.

5.7. Pie iestāžu, firmu, veikalu un daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā atbilstoši higiēnas prasībām jāierīko noteikta parauga atkritumu tvertnes, urnas izsmēķiem un atkritumiem un jāuztur kārtībā. Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā. Pie lielveikaliem ne tālāk kā 50 metrus no ieejas jāuzstāda atkritumu urnas (25 metrus viena no otras ieejas abās pusēs).

5.8. Atkritumu radītājs var kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

5.9. Par būvniecības atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic būvniecības vai remonta darbus. Būvgružus aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvertnēs. Par tvertnes, kurā, neievērojot aizliegumu, sabērti būvgruži, iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa. Par būvgružu iztukšošanu no sadzīves atkritumu tvertnēm pārkāpējs maksā atsevišķi un par to slēdzams atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

5.10. Masu pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, tas jāveic vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma.

5.11. Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

5.12. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji:

5.12.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā izveido atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā nodrošina ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;

5.12.2. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu vadus, nodrošina šo vadu regulāru apkopi vai uzturēšanu saskaņā ar sanitāro normu prasībām, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšošanas laikā.

 

6. AIZLIEGUMI SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANĀ

6.1. Sadzīves atkritumu savākšanā aizliegts:

6.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta; ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus; iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus utt.); mest un slaucīt atkritumus, dubļus un gružus, kā arī sniegu un ledu uz lietusūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēs, kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē un citās ūdenstilpēs, kā arī uz to malām un nogāzēm;

6.1.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām;

6.1.3. sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;

6.1.4. izvietot būvniecības atkritumus piegulošajās teritorijās vai sadzīves atkritumu konteineros, tos ir jāvāc speciālos konteineros;

6.1.5. atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt vai iesaldēt, vai dedzināt;

6.1.6. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, liela izmēra atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības un rūpniecības atkritumus. Šādu atkritumu izvešanai izmantojamas speciālas tvertnes un tehnika.

 

7. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI

7.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc līguma noslēgšanas jāsaņem reģionālās vides pārvaldes atļauja atkritumu apsaimniekošanai. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu, nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

7.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir apgādāt pasūtītāju ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, ņemot vērā atkritumu veidošanās daudzumu, kā arī nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem un atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt tehnikas un atkritumu tvertņu regulāru mazgāšanu un dezinficēšanu.

7.3. Atkritumu apsaimniekotājs savāktos sadzīves atkritumus izved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz atkritumu noglabāšanas vietu - izgāztuvi vai atkritumu poligonu.

7.4. Atkritumu apsaimniekotājs:

7.4.1. saskaņo ar pašvaldību atkritumu tvertņu (urnu) dizainu (piemēram, forma, krāsojums); marķē atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu;

7.4.2. nodrošina atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;

7.4.3. nodrošina iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos atkritumus) savākšanu (šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību).

7.5. Kārtība, kādā slēdzami ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītie līgumi un izdarāmi maksājumi par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības lēmumiem.

7.6. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam aizliegts savākt un izvest vai pieņemt ar sadzīves atkritumiem sajauktos bīstamos atkritumus un izvest tos uz izgāztuvi vai atkritumu poligonu.

 

8. MAKSA PAR ATKRITUMSAIMNIECĪBAS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

8.1. Līdzekļi, kas iegūti no fizisko un juridisko personu maksājumiem par atkritumu apsaimniekošanu, izmantojami šādu atkritumu saimniecības pasākumu un pakalpojumu finansēšanai:

8.1.1. atkritumu savākšanai, transportēšanai, šķirošanai, pārstrādei un noglabāšanai;

8.1.2. jaunu atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas iekārtu, kā arī esošo izgāztuvju ekspluatācijai un rekonstrukcijai, atkritumu saimniecības objektu iegādei un būvniecībai;

8.1.3. atkritumu saimniecības modernizācijas projektu izstrādei;

8.1.4. dabas resursu nodokļa maksājumiem;

8.1.5. izgāztuves vai atkritumu poligona slēgšanai, rekultivācijai un monitoringa sistēmas nodrošināšanai.

8.2. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu tiek iekasēta:

8.2.1. no fiziskām personām - atkarībā no deklarēto (vai dzīvojošo) personu skaita;

8.2.2. no juridiskajām personām - atkarībā no to darbības profila un izvedamo atkritumu daudzuma.

8.3. Tarifi par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikti likumdošanā paredzētajā kārtībā.

 

9. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

9.1. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu neievērošanu iesniedzamas Rēzeknes pilsētas pašvaldības ekoloģei vai Rēzeknes Reģionālajai vides pārvaldei, vai Pašvaldības policijai.

9.2. Fiziskām un juridiskām personām, kuras pārkāpj šos noteikumus, var piemērot naudas sodu līdz Ls 50. Naudas sodu tiesīgi piemērot Rēzeknes Pašvaldības policija vai Rēzeknes pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

9.3. Pašvaldības policijas inspektori bez administratīvā protokola sastādīšanas pārkāpuma izdarīšanas vietā var piemērot naudas sodu līdz Ls 10, izsniedzot noteikta parauga kvīti. Ja pārkāpējs apstrīd soda piemērošanu, par pārkāpumu tiek sastādīts administratīvais protokols.

9.4. Administratīvais sods neatbrīvo vainīgās personas no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzības.

9.5. Ja persona pēc administratīvā soda piemērošanas turpina neatļauto darbību, pārkāpējam administratīvais sods tiek piemērots atkārtoti. Atkārtota pārkāpuma izdarīšana ir vainu pastiprinošs apstāklis.

9.6. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Rēzeknes pilsētas Sanitārā stāvokļa pārbaudes un radušos ekoloģisko jautājumu operatīvās risināšanas komisija sadarbībā ar Rēzeknes Pašvaldības policiju.

 

10. PĀREJAS NOTEIKUMI

10.1. Saistošie noteikumi publicējami vienā vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

10.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2002. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 25 (prot. Nr.43) "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

13.05.2006