Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes

saistošie noteikumi Nr.25

Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas noteikumi

Izdoti, pamatojoties uz likuma

"Par pašvaldībām" 21.pantu

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes pilsētā.

 

1. Lietotie termini un skaidrojums

1.1. Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām (Ministru kabineta 2001.gada 19. jūnija noteikumi Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.").

1.2. Atkritumu radītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.

1.3. Atkritumu pārstrādes objekts - ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde.

1.4. Atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.

1.5. Atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

1.6. Izgāztuve - atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

1.7. Nelikumīga izgāztuve - atkritumu apglabāšanas vieta, kura ierīkota neatļautā vietā (nav saskaņots ar Rēzeknes Reģionāla vides pārvaldi) un kura izveidota neievērojot vides normatīvos aktus.

1.8. Atkritumu tvertne - tvertne (var būt konteiners), kura paredzēta atkritumu savākšanai.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Rēzeknes pilsētas pašvaldība organizē savā administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu.

2.2. Rēzeknes pilsētas pašvaldība nosaka atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (uzņēmumus), kuras slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar visām fiziskām un juridiskām personām.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā visām fiziskajām un juridiskajām personām - sadzīves atkritumu radītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem.

2.4. Atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu ražotāja īpašums. Taču var lietot tikai ar apsaimniekotāju saskaņota tipa tvertnes.

 

 

3. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi

3.1. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi ir:

3.1.1. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā un tās apkārtnē.

3.1.2. pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) savākšanu un pārstrādi;

3.1.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi vai noglabāti.

 

 

4. Atkritumu radītāja pienākumi un atbildība

4.1. Ikviens Rēzeknes pilsētas nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs (dzīvojamo māju apsaimniekotājs), fiziska vai juridiska persona ir uzskatāms par atkritumu radītāju pilsētas teritorijā un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām (uzņēmumiem).

4.2. Stingri aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās vietās, vai tos dedzināt.

4.3. Atkritumu radītāja pienākumi ir:

4.3.1. noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām (uzņēmumiem), iekļauties pilsētas vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, nepieciešamības gadījumā sniedzot pašvaldībai vai tās kontroles institūcijām ziņas par organizācijas vai firmas darba profilu, radīto atkritumu veidu un daudzumu, kā arī informāciju par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem;

4.3.2. izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās, sakopjot laukumu ap tvertnēm pēc atkritumu izvešanas;

4.3.3.sašķirot atkritumus saskaņā ar pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja noradījumiem;

4.3.4. veikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar likumdošanas noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem;

4.3.5. Pie iestāžu, firmu, veikalu, daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā atbilstoši higiēnas prasībām jāierīko noteikta parauga atkritumu tvertnes, urnas izsmēķiem un atkritumiem un jāuztur kārtībā;

4.3.6. Tvertnēs atkritumus nedrīkst cieši sablīvēt vai iesaldēt, vai dedzināt.

4.4. Par būvniecības atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgas personas, kas veic būvniecības vai remonta darbus. Būvgružus aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvertnēs.

4.5. Atkritumu tvertnēs aizliegts iepildīt kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības atkritumus un rūpniecības atkritumus.

 

 

5. Savācot atkritumus, aizliegts

5.1. Ierīkot izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus. Iznest no pagalmiem un novietot ielu braucamās daļas malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus u.t.t.). Mest un slaucīt atkritumus, dubļus un gružus, kā arī sniegu un ledu uz lietusūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēs, kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē un citās ūdens tilpnēs, kā arī uz to malām un nogāzēm.

 

6. Atkritumu apsaimniekošanas

organizāciju pienākumi

6.1. Ikvienai sadzīves atkritumu apsaimniekotājai organizācijai (uzņēmumam) pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu. Šai organizācijai (uzņēmumam) jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

6.2. Atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (uzņēmuma) pienākums ir apgādāt pasūtītāju ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, ņemot vērā atkritumu veidošanās daudzumu, kā arī nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, pilsētas rajonos kur eksistē bezkonteineru izvešanas metode, no atkritumu izvešanas automašīnu stāvvietām, šo atkritumu tvertņu regulāru uzkopšanu un mazgāšanu, un dezinficēšanu.

6.3. Atkritumu tvertņu novietošana un nomaiņa jāveic atkritumu apsaimniekošanas organizācijai (uzņēmumam).

6.4.Savāktie atkritumi atkritumu apsaimniekošanas organizācijai (uzņēmumam) jāizved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz atkritumu noglabāšanas vietu izgāztuvi, vai atkritumu poligonu.

6.5. Kārtība, kādā slēdzami ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītie līgumi un izdarāmi maksājumi par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības lēmumiem.

 

7. Maksa par atkritumsaimniecības

sniegtajiem pakalpojumiem

7.1. Līdzekļi, kas iegūti no fizisko un juridisko personu maksājumiem par atkritumu apsaimniekošanu, izmantojami šādu atkritumu saimniecības pasākumu un pakalpojumu finansēšanai:

- atkritumu savākšanai, transportēšanai, šķirošanai, pārstrādei un noglabāšanai;

- jaunu atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas iekārtu, kā arī esošo izgāztuvju ekspluatāciju un rekonstrukciju, atkritumu saimniecības objektu iegādei un būvniecības finansēšanai;

- atkritumu saimniecības modernizācijas projektu izstrādei;

- nodokļu maksām par dabas resursu izmantošanu;

- izgāztuves slēgšanai, rekultivācijai un monitoringa sistēmas nodrošināšanai.

7.2. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu tiek iekasēta:

- atkarībā no pierakstīto personu skaita (dzīvojoša personu skaita);

- no juridiskajām personām (atkarībā no to darbības profila un izvedamo atkritumu daudzuma).

7.3. Tarifi par atkritumu saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikti likumdošanas paredzētāja kārtībā.

 

 

8. Atbildība par noteikumu neievērošanu

8.1. Sūdzības par atkritumu apsaimniekošanas organizāciju vai firmu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu neievērošanu iesniedzamas Rēzeknes pilsētas pašvaldības ekoloģei un Rēzeknes Reģionālajai vides pārvaldei, vai pašvaldības policijai, kuri tās reģistrē un pieņem lēmumu.

8.2. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pārkāpj šos noteikumus, var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50. Naudas sodu var uzlikt Rēzeknes pašvaldības policija vai Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvā komisija.

8.3. Šo noteikumu izpildes kontroli veic Rēzeknes pilsētas sanitārā stāvokļa pārbaudes un radušos ekoloģisko jautājumu operatīvās risināšanas komisija sadarbībā ar Rēzeknes pašvaldības policiju.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Začests

24.05.2002