Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumus Nr. 78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Rīgā 2006.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 33.§)
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta ceturto un sesto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk — subsīdijas) 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību.

2. Subsīdijas ietver līdzfinansējumu 32060415 latu apmērā šādiem atbalstāmajiem pasākumiem:

2.1. lauksaimniecības zemes ielabošanai — 800000 latu (1.pielikums);

2.2. lopkopības attīstībai — 8550000 latu (2.pielikums);

2.3. augkopības attīstībai — 2220000 latu (3.pielikums);

2.4. izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai — 1832000 latu (4.pielikums);

2.5. Latvijas un ārvalstu kopprojektu līdzfinansējumam — 250000 latu (5.pielikums);

2.6. investīciju veicināšanai lauksaimniecībā — 2000000 latu (6.pieli­kums);

2.7. sadarbības veicināšanai starp lauksaimniecības produkcijas ražotā­jiem un valsts pārvaldes iestādēm un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai — 675000 latu (7.pielikums);

2.8. bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai — 623450 latu (8.pielikums);

2.9. tirgus veicināšanai — 1113449 lati (9.pielikums);

2.10. lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai — 223388 lati (10.pie­likums);

2.11. Eiropas Savienības nosacījumu ieviešanai — 939825 lati (11.pie­likums);

2.12. kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai — 1001657 lati (12.pielikums);

2.13. ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē — 6136893 lati (13.pieli­kums);

2.14. materiālās bāzes pilnveidošanai zemkopības zinātnisko pētījumu, lauksaimniecības specialitāšu studentu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācību prakses nodrošināšanai — 1300000 latu (14.pielikums);

2.15. SAPARD programmas līdzfinansējumam — 3294753 lati;

2.16. 2005.gadā noslēgto līgumu izpildes finansējumam — 1100000 latu.

3. Uz subsīdijām var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk — pretendents), kas atbilst šo noteikumu prasībām.

4. Lauku atbalsta dienests:

4.1. nodrošina informācijas pieejamību par subsīdiju piešķiršanas un izmaksas kārtību;

4.2. pieņem un izvērtē iesniegumus par subsīdiju piešķiršanu (izņemot gadījumus, kad saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegumu izvērtēšanai ir izveidota komisija);

4.3. šajos noteikumos paredzētajos gadījumos noslēdz līgumu ar subsīdiju pretendentu par subsīdiju piešķiršanu, paredzot līgumā pušu saistības un atbildību;

4.4. kontrolē darījumus apliecinošo un samaksu apliecinošo dokumentu (kopiju) vai to kopsavilkumu atbilstību lietvedību un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.5. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā 5 % no katrā pasākumā pieņemto lēmumu skaita;

4.6. pārtrauc pieņemt iesniegumus par subsīdiju piešķiršanu, ja saņemtajos iesniegumos pieprasīto līdzekļu kopsumma pārsniedz pasākumam paredzētos līdzekļus;

4.7. subsīdijas izmaksā, nepārsniedzot piešķirto finansējumu, propor­cionāli samazinot vai palielinot izmaksājamo subsīdiju apjomu;

4.8. pieprasa subsīdiju atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu nosacījumus;

4.9. 10 darbdienu laikā pēc naudas saņemšanas no Valsts kases, pamatojoties uz iesniegtajiem kopsavilkumiem un atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izmaksā subsīdijas. Subsīdijas izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā.

5. Pretendents šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus apliecinošus un samaksu apliecinošus dokumentus (vai to kopijas) vai to kopsavilkumus saskaņā ar lietvedību un grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6. Ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, tas subsīdijas nesaņem un nākamajā gadā zaudē tiesības saņemt subsīdijas, kā arī atmaksā piešķirtās subsīdijas, ja tādas ir izmaksātas pirms neatbilstības konstatēšanas.

7. Subsīdiju pretendents nevar saņemt atbalstu no Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu avotiem par vienu un to pašu atbalstāmo pasākumu.

8. Subsīdiju maksājumi par 2005.gadu ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Līdzekļi subsīdiju maksājumiem tiek paredzēti no šo noteikumu 2.16.apakšpunktā noteiktā finansējuma.

9. Ar Eiropas Komisiju ir saskaņojami un īstenojami šādi atbalstāmie pasākumi, ja pieņemts lēmums par to atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam:

9.1. vaislas materiāla iegāde Latvijas tirgū — 150000 latu apmērā šo noteikumu 2.pielikumā piešķirtā finansējuma ietvaros;

9.2. latvāņu apkarošana — 200000 latu apmērā šo noteikumu 3.pielikumā piešķirtā finansējuma ietvaros;

9.3. bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšana — 70000 latu apmērā šo noteikumu 8.pielikumā piešķirtā finansējuma ietvaros;

9.4. profilaktiskie pasākumi kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobe­žošanai — 400000 latu apmērā šo noteikumu 12.pielikumā piešķirtā finansējuma ietvaros;

9.5. sēklas kartupeļu sertifikācijas izdevumu segšana — 40000 latu apmērā šo noteikumu 12.pielikumā piešķirtā finansējuma ietvaros.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai
Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts lopkopības attīstībai
Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts augkopības attīstībai
Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai
Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts Latvijas un ārvalstu kopprojektu līdzfinansējumam
Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā
Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts sadarbības veicināšanai starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un valsts pārvaldes iestādēm un atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai
Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai
Zemkopības ministrs M.Roze
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts tirgus veicināšanai
Zemkopības ministrs M.Roze
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai
Zemkopības ministrs M.Roze
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts Eiropas Savienības nosacījumu ieviešanai
Zemkopības ministrs M.Roze
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai
Zemkopības ministrs M.Roze
13.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības nozarē
Zemkopības ministrs M.Roze
14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21
Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zemkopības zinātnisko pētījumu, lauksaimniecības specialitāšu studentu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācību prakses nodrošināšanai
Zemkopības ministrs M.Roze
25.01.2006