Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.07.2008. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1038

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 61.§)
Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem (turpmāk — pavadzīme) lietotājus un to pienākumus;

1.2. pavadzīmju lietošanas kārtību un rekvizītus;

1.3. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests piešķir numurus un uzskaita tos Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā);

1.4. pavadzīmju uzraudzības un kontroles kārtību.

2. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007.)

3. Nodokļu maksātāji nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei preču un citu materiālo vērtību (turpmāk — preces) saņemšanas un izsniegšanas darījuma, kā arī preču kustības un uzskaites precīzai un pilnīgai dokumentārai noformēšanai izmanto pavadzīmes.

4. Pavadzīmi lieto:

4.1. par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā darījuma iegrāmatošanai un rēķinu maksai par piegādātajām precēm;

4.2. par preču pavaddokumentu, kas apliecina preču izcelsmi un piederību.

5. Pavadzīmi var izmantot par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu, ja tajā norādīti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" pievienotās vērtības nodokļa rēķinam noteiktie rekvizīti.

II. Pavadzīmju lietotāji un lietošanas kārtība

6. Pavadzīmju lietotāji (turpmāk — lietotājs) ir nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību un šo noteikumu 7.punktā noteiktos darījumus ar precēm.

7. Pavadzīmi noformē šādiem darījumiem vai darbībām (turpmāk - darījums):

7.1. preču piegādei (pārdošanai);

7.2. preču izsniegšanai citam nodokļu maksātājam (piemēram, pārstrādei, glabāšanai);

7.3. preču pārvietošanai (transportēšanai);

7.4. darījumiem, kas noteikti akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007)

8. Pavadzīmi drīkst nenoformēt (izņemot darījumus ar akcīzes precēm):

8.1. par preču piegādi mazumtirdzniecībā, ja samaksu apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām noformēts attaisnojuma dokuments un ja preces tiek piegādātas ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) un pārvietošanu apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments;

8.2. par preču piegādi, izsniegšanu un pārvietošanu starptautiskajos darījumos, ja pārvietošanu apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēti starptautiskie pārvadājumu dokumenti un piegādi un izsniegšanu apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēti attaisnojuma dokumenti;

8.3. par preču piegādi, izsniegšanu un pārvietošanu, ja preces tiek pārvietotas pa vadiem, cauruļvadiem vai citām pārvades ierīcēm un preču piegādi vai izsniegšanu apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments;

8.4. par preču pārvietošanu elektroniski;

8.5. par preses izdevumu piegādi, izsniegšanu un pārvietošanu, ja darījumu apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments;

8.6. par preču pārvietošanu starp lietotāja pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām) un pakalpojumu sniegšanas vietām, ja to apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments;

8.7. par preču pārvietošanu iekšzemē, ja to apliecina dzelzceļa un pasta darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikts attaisnojuma dokuments;

8.8. par preču pārvietošanu iekšzemē, ja tiek veikts Autopārvadājumu likumā noteiktais kravu autopārvadājums un pārvietošanu apliecina atbilstoši Autopārvadājumu likuma prasībām noformēta pavadzīme;

8.9. par pašu ražotas un iegūtas neapstrādātas lauksaimniecības produkcijas piegādi, izsniegšanu un pārvietošanu, ja darījumu apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments;

8.10. par neapstrādātas lauksaimniecības produkcijas — piena — piegādi, izsniegšanu un pārvietošanu, ja darījumu apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007)

III. Pavadzīmes rekvizīti

9. Pavadzīmē norāda šo noteikumu 7.punktā noteiktajiem darījumiem atbilstošus rekvizītus šādā secībā:

9.1. dokumenta nosaukums — "pavadzīme";

9.2. pavadzīmes izrakstīšanas datums (mēnesi raksta vārdiem) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirts numurs (turpmāk — pavadzīmes numurs);

9.3. ziņas par preču piegādātāju, izsniedzēju vai pārvietotāju:

9.3.1. nosaukums (fiziskai personai — vārds, uzvārds);

9.3.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai — reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

9.3.3. juridiskā adrese (fiziskai personai — deklarētā dzīvesvieta);

9.3.4. preču izsniegšanas vietas adrese;

9.4. ziņas par preču saņēmēju:

9.4.1. nosaukums (fiziskai personai — vārds, uzvārds);

9.4.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai — reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

9.4.3. juridiskā adrese (fiziskai personai — deklarētā dzīvesvieta);

9.4.4. preču saņemšanas vietas adrese;

9.5. pārvadātāja nosaukums (fiziskai personai — vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai — reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa vadītāja vārds un uzvārds;

9.6. saimnieciskā darījuma apraksts — preču piegāde, izsniegšana citam nodokļu maksātājam vai pārvietošana (norāda atbilstošo);

9.7. informācija par precēm:

9.7.1. nosaukums;

9.7.2. mērvienība un daudzums;

9.7.3. vienas vienības cena (bez pievienotās vērtības nodokļa);

9.7.4. kopējā vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa);

9.8. normatīvajos aktos noteiktā informācija par iepakojumu;

9.9. dabas resursu un akcīzes nodokļi, ja tādi ir;

9.10. piešķirtās atlaides, ja tādas ir;

9.11. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja tāda ir;

9.12. kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegtas preces;

9.13. par pavadzīmes noformēšanu un preču izsniegšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un preču izsniegšanas datums (mēnesi raksta vārdiem);

9.14. par preču saņemšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un preču saņemšanas datums (mēnesi raksta vārdiem);

9.15. citi speciālajos normatīvajos aktos noteiktie papildu rekvizīti;

9.16. citi lietotājam nepieciešamie papildu rekvizīti (piemēram, samaksas noteikumi, norēķinu rekvizīti).

9.1 Noformējot pavadzīmi darījumos ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.2 panta otrajā daļā minētajiem kokmateriāliem:

9.11. pavadzīmē norāda ciršanas apliecinājuma numuru un datumu, ja apaļkokus piegādā (pārvieto) persona, kura tos ieguvusi mežizstrādē, pamatojoties uz ciršanas apliecinājumu;

9.1 2. šo noteikumu 9.7.2., 9.7.3., 9.7.4., 9.10., 9.11. un 9.12.apakšpunktā minētos precizētos rekvizītus norāda tūlīt pēc novērtēšanas, ja pēc novērtēšanas kokmateriālu saņemšanas vietā pieņemto kokmateriālu daudzums un (vai) cena atšķiras no pavadzīmē norādītā.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

9.2 Akcīzes precēm norāda arī akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos citus pavadzīmē norādāmos rekvizītus.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

10. Ja pavadzīmi noformē šo noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā, pavadzīmes daļā, kas noformēta par pārvietošanu, var nenorādīt šo noteikumu 9.7.3., 9.7.4., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11. un 9.12.apakšpunktā noteiktos rekvizītus.

IV. Pavadzīmes noformēšanas kārtība

11. Lietotājs pavadzīmi noformē pirms preču piegādes, izsniegšanas citam nodokļu maksātājam un pārvietošanas.

12. Par vienu darījumu var noformēt pavadzīmi divās daļās — atsevišķi par piegādi un atsevišķi par pārvietošanu. Katrā pavadzīmes daļā norāda vienu pavadzīmes numuru un atbilstošos rekvizītus.

13. Šo noteikumu 8.8.apakšpunktā minētajā un atbilstoši Autopārvadājumu likuma prasībām noformētajā pavadzīmē norāda par preču piegādi vai izsniegšanu noformētās pavadzīmes numuru.

14. Pavadzīmi noformē četros eksemplāros (izņemot šo noteikumu 15.punktā noteiktos gadījumus) un izsniedz:

14.1. pirmo eksemplāru — preču saņēmējam (nodošanai grāmatvedībā);

14.2. otro eksemplāru — preču piegādātājam, izsniedzējam vai pārvietotājam (nodošanai grāmatvedībā);

14.3. trešo eksemplāru — preču saņēmējam (preču izcelsmes un piederības apliecināšanai preču saņemšanas vietas adresē līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai);

14.4. ceturto eksemplāru — preču piegādātājam, izsniedzējam vai pārvietotājam (glabāšanai preču izsniegšanas vietas adresē līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai).

15. Lietotājs drīkst nenoformēt:

15.1. šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minēto pavadzīmes eksemplāru, ja preču saņēmēja grāmatvedība un preču saņemšanas vieta atrodas vienā adresē;

15.2. šo noteikumu 14.4.apakšpunktā minēto pavadzīmes eksemplāru, ja preču piegādātāja, izsniedzēja vai pārvietotāja grāmatvedība un preču izsniegšanas vieta atrodas vienā adresē.

16. Visus pavadzīmes eksemplārus noformē vienādi, skaidri, salasāmi un bez dzēsumiem. Labojumus veic, pārsvītrojot iepriekšējo tekstu un norādot, kas, kad un kāpēc izdarījis labojumus. Persona, kura izdara labojumus, tos apliecina ar parakstu uz visiem pavadzīmes eksemplāriem.

17. Ja pavadzīmi anulē, par pavadzīmju noformēšanu atbildīgā persona uz visiem pavadzīmes eksemplāriem norāda atzīmi "anulēts", pamatojumu, kas un kad to anulējis, un ierakstus apliecina ar parakstu.

V. Pavadzīmes reģistrēšanas kārtība

18. Pavadzīmi tās noformēšanas vai saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes vai citu darbību veikšanas ar tām reģistrē pavadzīmju reģistrā vai analogā uzskaites reģistrā, kurā tiek reģistrētas pavadzīmes (turpmāk — reģistrs).

19. Reģistrs atrodas katrā preču izsniegšanas (saņemšanas) vietas adresē.

19.1 Ja preču izsniegšanas (saņemšanas) vieta nav lietotāja pastāvīgā darbības vieta (struktūrvienība), reģistrs (izņemot tirdzniecību) drīkst atrasties lietotāja juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā (fiziskajai personai - deklarētajā dzīvesvietā) atbildīgās personas pārziņā.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

20. Reģistrā norāda šādu informāciju:

20.1. ieraksta datums un kārtas numurs;

20.2. pavadzīmes izrakstīšanas datums un pavadzīmes numurs;

20.3. pavadzīmē norādītais darījuma partneris;

20.4. darījuma apraksts (piegāde, iegāde, izsniegšana, saņemšana, pārvietošana);

20.5. pavadzīmē norādītā preču kopējā vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa);

20.6. dabas resursu un akcīzes nodokļi, ja tādi ir;

20.7. piešķirtās atlaides, ja tādas ir;

20.8. pievienotās vērtības nodokļa summa, ja tāda ir;

20.9. kopējā summa;

20.10. citi nepieciešamie rekvizīti.

21. Ja pavadzīmes reģistrē elektroniski, reģistrā norāda šo noteikumu 20.punktā minētos rekvizītus, kā arī nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību kvalificētai trešajai personai un informācijas izdruku preču izsniegšanas (saņemšanas) vietas adresē. Attiecīgā mēneša pēdējā darbdienā reģistra informāciju izdrukā un brošē hronoloģiskā secībā.

22. Reģistrā reģistrē arī citus attaisnojuma dokumentus, kas šo noteikumu 8.punktā noteiktajos gadījumos noformēti par preču piegādi, izsniegšanu citam nodokļu maksātājam un pārvietošanu.

22.1 Citas prasības akcīzes preču reģistram var būt noteiktas akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

VI. Lietotāja pienākumi

23. Lai saņemtu pavadzīmju numurus, lietotājs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nodaļā vai Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē (turpmāk — Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde), kurā tas reģistrējies kā nodokļu maksātājs:

23.1. iesniedz iesniegumu par pavadzīmju numuru piešķiršanu (1.pielikums). Iesniegumā pieprasa nākamajā ceturksnī paredzēto darījumu apjomam atbilstošu numuru skaitu un pamato nepieciešamo pavadzīmju numuru skaitu atbilstoši saimnieciskās darbības specifikai. Pieprasot pavadzīmju numurus darījumiem ar naftas produktiem, minēto iesniegumu noformē atsevišķi;

23.2. iesniedz lietotāja atbildīgo personu (darbinieku) sarakstu, kurām turpmāk ir tiesības saņemt pavadzīmju numurus (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007)

24. Lietotājs (nodokļu maksātāja amatpersona, individuālais komersants vai jebkura cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību) pavadzīmju numurus Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saņem pats, pamatojoties uz šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto iesniegumu.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

25. Lietotājs pavadzīmju numuru saņemšanai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē var pilnvarot citas personas.

26. Persona, kas saņem pavadzīmju numurus Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, iesniedz šo noteikumu 23.1.apakšpunktā noteikto dokumentu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvaru, ja tā ir pilnvarotā persona.

27. Lietotājs rakstiski nosaka:

27.1. personas (darbiniekus), kuras Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē turpmāk saņems pavadzīmju numurus;

27.2. personas, kuras noformē pavadzīmes, ir atbildīgas par tajās sniegtās informācijas pareizību un pavadzīmju reģistrēšanu reģistrā;

27.3. reģistra atrašanās vietu, ievērojot šo noteikumu 19., 19.1, 21. un 22.1 punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007)

28. Lietotājs (individuālais komersants vai jebkura cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību), kas nav noteicis personas, kas veiks šo noteikumu 27.punktā minētās darbības, ir atbildīgs par minēto darbību veikšanu.

29. Lietotājs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, par izmaiņām šo noteikumu 23.2.apakšpunktā noteiktajā sarakstā, iesniedzot to atbildīgo personu sarakstu, kurām turpmāk ir tiesības Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saņemt pavadzīmju numurus.

30. Lietotājs:

30.1. izmanto pavadzīmes šo noteikumu 7.punktā noteiktajiem darījumiem;

30.2. norāda pavadzīmē atbilstošus rekvizītus, ievērojot šo noteikumu 5., 9., 9.1, 9.2, 10., 12. un 13.punktā minētos nosacījumus;

30.3. noformē pavadzīmes atbilstoši šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktā noteiktajai kārtībai;

30.4. numurē pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes tikai šim lietotājam piešķirtiem numuriem, bet pavadzīmes darījumos ar naftas produktiem - ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes tikai tam piešķirtiem numuriem darījumiem ar naftas produktiem;

30.5. reģistrē pavadzīmes reģistrā šo noteikumu 18., 20., 21., 22. un 22.1 punktā noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina minētā reģistra atrašanos attiecīgajā adresē saskaņā ar šo noteikumu 19., 19.1, 21. un 22.1 punkta nosacījumiem;

30.6. iesniedz pārskatu par pavadzīmju numuru izlietojumu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, šo noteikumu 31., 34. un 35.punktā noteiktajā kārtībā;

30.7. pavadzīmes, kas noformētas par šo noteikumu 7.punktā noteiktajiem darījumiem, uzglabā piecus gadus.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007)

VII. Kārtība, kādā iesniedzami pārskati par pavadzīmju numuru izlietojumu

31. Lietotājs konstatē darījumiem izlietotos un anulētos pavadzīmju numurus un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, pārskatu par pavadzīmju numuru izlietojumu par katru ceturksni (līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam).

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007; MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.500)

31.1 Pārskatā par pavadzīmju numuru izlietojumu norāda šādu informāciju:

31.11. pārskata periods;

31.12. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

31.13. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

31.14. izlietoto un anulēto pavadzīmju numuru statuss (izlietots “I”, anulēts “A”), sērija, numuri (no – līdz) un skaits;

31.15. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

31.16. nodokļu maksātāja amatpersonas paraksts;

31.17. pārskata sagatavošanas datums.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.500 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007.)

33. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.1007.)

34. Ja lietotājs izbeidz saimniecisko darbību, tas pirms likvidācijas pabeigšanas sagatavo un iesniedz pārskatu par pavadzīmju numuru izlietojumu. Neizlietotos pavadzīmju numurus anulē.

35. Lietotājs pirms reorganizācijas spēkā stāšanās dienas sagatavo un iesniedz pārskatu par pavadzīmju numuru izlietojumu. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde neizlietotos pavadzīmju numurus pārreģistrē Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) kā reorganizētā tiesību un saistību pārņēmēja neizlietotos pavadzīmju numurus vai anulē tos.

VIII. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes piešķir pavadzīmju numurus

36. Pavadzīmes numurs sastāv no sērijas (apzīmēta ar trim latīņu alfabēta burtiem) un sešu zīmju kārtas numura.

37. Pavadzīmju numurus piešķir Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kurā lietotājs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

38. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 23.1.apakšpunktā un 26.punktā noteiktajiem dokumentiem, pavadzīmju numurus piešķir šo noteikumu 23.2.apakšpunktā, 24. vai 25.punktā noteiktajām personām.

39. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde var nepiešķirt nodokļu maksātāja iesniegumā par pavadzīmju numuru piešķiršanu pieprasīto pavadzīmju numuru skaitu, ja konstatēta apzināta nepatiesas informācijas sniegšana nodokļu deklarācijās, nav iesniegtas nodokļu deklarācijas, informatīvās deklarācijas vai nav sniegta nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamā pieprasītā informācija, kā arī ir nelikumīgi piemēroti nodokļu atvieglojumi, priekšrocības un atlaides vai konstatēta jebkura cita apzināta darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodokļi vai nodevas nav samaksātas vai ir samaksātas daļēji.

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

40. Pieņemot lēmumu par nodokļu maksātāja iesniegumā pieprasītā pavadzīmju numuru skaita piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izvērtē minētajā iesniegumā norādīto nodokļu maksātāja pamatojumu.

41. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pavadzīmju numurus nodokļu maksātājam nepiešķir, ja:

41.1. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav iesniegts pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu;

41.2. nav uzrādīti vai iesniegti attiecīgie šo noteikumu 23. un 26.punktā minētie dokumenti.

IX. Kārtība, kādā pavadzīmju numurus uzskaita Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)

42. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde informāciju par nodokļu maksātājiem piešķirtajiem pavadzīmju numuriem un lietotāju iesniegtajos pārskatos par pavadzīmju numuru izlietojumu norādīto informāciju reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā).

43. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina publiski pieejamu nodokļu maksātājiem piešķirto pavadzīmju numuru vienoto datu bāzi (reģistru), kurā norādīta šāda informācija:

43.1. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai — vārds, uzvārds);

43.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

43.3. pavadzīmes numurs;

43.4. pavadzīmes numura izsniegšanas datums;

43.5. pavadzīmes numura statuss (piemēram, izsniegts, izlietots, anulēts).

X. Uzraudzība un kontrole

44. Par šajos noteikumos noteikto prasību pārkāpumiem personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

XI. Noslēguma jautājumi

45. Līdz 2006.gada 31.decembrim nodokļu maksātāji šo noteikumu 7.punktā noteikto darījumu noformēšanai var izmantot Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem" noteikto stingrās uzskaites dokumentu "Preču pavadzīme-rēķins".

46. Darījumiem ar kokmateriāliem šie noteikumi piemērojami ar 2007.gada 1.janvāri.

47. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038

01.JPG (49527 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038

02.JPG (59267 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038

(Pielikums svītrots ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.500)

10.07.2008