Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.04.2014. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2005.gada 10.novembrī (protokols Nr.18, 6.§)
Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām43.p.3.d.,
LR likuma “Par pašvaldību budžetiem26.p.4.d.,
LR Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumu Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts,
atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem
ar valsts vārdā sniegtu galvojumu
13.p.
(Grozīta ar Daugavpils pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.15)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā – studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk tekstā – kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

2. Galvojumu studiju kredīta saņemšanai no kredītiestādes Daugavpils pilsētas pašvaldība sniedz tikai tad, ja studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un ja Daugavpils pilsētas pašvaldībai vai Daugavpils pilsētas attīstībai nepieciešama specialitāte, kuru apgūst studējošais.

3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu gan studiju kredītam, gan studējošā kredītam. Nepilna laika studējošie var saņemt galvojumu tikai studiju kredītam.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu ir studējošiem – Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja –, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētā un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

5. Galvojumus izsniedz tikai gadskārtējā pašvaldības budžeta paredzētā apjomā. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes lēmumu un vienošanos par galvojumu (turpmāk tekstā – Vienošanās), ko slēdz Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs un studējošais. Pēc Vienošanās noslēgšanas Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir tiesības prasīt studējošajam pēc studiju pabeigšanas vismaz vienu gadu nostrādāt kādā no Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām.

7. Galvojumu izsniedz studējošajām personām, kuras ir:

7.1. maznodrošinātas vai trūcīgas personas;

7.2. bāreņi vai palikušas bez abu vecāku aizgādības.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība

8. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:

8.1. studējošā pieteikums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;

8.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;

8.3. izziņa no sociālā dienesta par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

8.4. studējošā apliecinājums, ka kredīta ņēmējam nav 1. un 2.pakāpes radinieku (vecāki, brāļi, māsas) vai citas fiziskas personas, kas var sniegt galvojumu, un ka kredīta ņēmējam vai viņa lejupējiem radiniekiem nav nekustamā īpašuma, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;

8.5. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī apstiprinājumu par tiesībām ņemt kredītu. Ja studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu- augstskolas izziņu par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;

8.6. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar darba devēju par darba nodrošinājumu pēc studiju beigšanas.

9. Priekšroka galvojuma saņemšanai tiek dota studējošajam:

9.1. kurš ir noslēdzis vienošanos ar darba devēju par darba nodrošinājumu pēc studiju pabeigšanas;

9.2. kura studiju virziens saistīts ar Daugavpils pilsētā noteikto prioritāro nozaru attīstību.

10. Pieteikumi ar pievienotajiem dokumentiem tiek pieņemti Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

11. Studējošais var tikt uzaicināts uz Daugavpils pilsētas domi, kad tiks izskatīts jautājums par galvojuma sniegšanu. Domei ir tiesības uzdot studējošajam jautājumus, kas saistīti ar galvojuma sniegšanu un kredīta ņemšanu.

12. Daugavpils pilsētas dome, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

13. Pēc labvēlīga Daugavpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas studējošais tiek uzaicināts uz Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļu, lai parakstītu Vienošanos starp Daugavpils pilsētas domi un studējošo par galvojuma saņemšanu. Vienošanos paraksta studējošais un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

14. Pēc Vienošanās noslēgšanas Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa sagatavo galvojuma līgumu ar konkrētu kre­dītiestādi; to paraksta kredītiestādes pilnvarots pārstāvis un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs.

15. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra

16. Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteja izvērtē saņemto studējošā pieteikumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņemšanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu vai atteikumu. Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteja iesniedz lēmuma projektu atbildīgajai komitejai – Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejai.

17. Daugavpils pilsētas domes Finanšu komiteja izskata studējošo pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, sagatavo Daugavpils pilsētas domes lēmuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu un iesniedz to Daugavpils pilsētas domei.

18. Ja studējošais iesniedzis pieteikumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Izglītības un kultūras jautājumu komitejai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Izglītības un kultūras jautājumu komitejai ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

IV. Nobeiguma noteikumi

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
18.04.2014