Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.08.2014. - 10.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.725

Rīgā 2005.gada 20.septembrī (prot. Nr.53 48.§)
Noteikumi par uztura bagātinātājiem

(Noteikumu nosaukums MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un 10.1daļu un 13.panta trešo daļu
un Reklāmas likuma 7. panta otro daļu
(MK 29.01.2008. noteikumu Nr.51 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma, marķējuma, reklāmas satura un noformējuma prasības uztura bagātinātājiem, kurus izplata, realizē un noformē kā pārtikas produktus un galapatērētājiem piegādā tikai fasētā veidā, kā arī uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību.

(Grozīts ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.51; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

2. Šie noteikumi neattiecas uz zālēm.

2.1 Latvijā atļauts ievest un izplatīt tikai uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus, izņemot gadījumus, ja pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma tiek ievesti paraugi reģistrācijai.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.372 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104)

2.2 Uztura bagātinātāju ražotājs (izplatītājs) attiecīgo uztura bagātinātāju tirdzniecības vietā nodrošina informāciju par produktiem, ko tas izplata, lai pārdevējs varētu sniegt atbilstošu informāciju patērētājiem.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

3. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

II. Obligātās nekaitīguma prasības

4. Uztura bagātinātāji ir pārtikas produkti parastā uztura papildināšanai. Tie ir koncentrētas uzturvielas (vitamīni un minerālvielas) vai citas vielas, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska ietekme, atsevišķi vai kombinācijās, un tos izplata un realizē devās — kapsulās, pastilās, tabletēs, dražejās un citos veidos, pulvera maisiņos, ampulās un citā iesaiņojumā, kas paredzēts lietošanai mazos un nomērītos daudzumos.

5. Vitamīni un minerālvielas atbilst nekaitīguma prasībām, kas noteiktas pārtikas apriti regulējošos normatīvajos aktos un normatīvajos aktos par uztura bagātinātājiem. Uztura bagātinātāju ražošanā atļauts izmantot tikai tādus vitamīnus un minerālvielas un tādos veidos, kā noteikts:

5.1. Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1170/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz sarakstiem ar vitamīniem un minerālvielām, kā arī to veidiem, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem, tostarp uztura bagātinātājiem;

5.2. Komisijas 2011. gada 14. novembra Regulā (ES) Nr. 1161/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2009 attiecībā uz sarakstiem ar minerālvielām, ko drīkst pievienot pārtikas produktiem;

5.3. Komisijas 2014. gada 7. februāra Regulā (ES) Nr. 119/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006 attiecībā uz raugu, kas bagātināts ar hromu un ko izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, kā arī attiecībā uz hroma (III) laktāta trihidrātu, ko pievieno pārtikas produktiem.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

III. Paziņošanas un reģistrācijas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 26.05.2008. noteikumu Nr.372 redakcijā)

6. Uztura bagātinātājus, kas ražoti, reģistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, atļauts ievest un laist tirgū Latvijā, iepriekš par to paziņojot Pārtikas un veterinārajam dienestam. Iesniedzējs iesniedz:

6.1. paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums);

6.2. attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegtu apliecinājumu par to, ka trešajā valstī ražots produkts kā uztura bagātinātājs ir izplatīts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai šo faktu apliecinošu izdruku no publiski pieejama šīs dalībvalsts uztura bagātinātāju reģistra. Ja iesniedzējs šādu dokumentu neiesniedz, par uztura bagātinātāja pirmreizēju reģistrāciju maksājama valsts nodeva;

6.3. uztura bagātinātāja marķējuma vai iepakojuma oriģinālu;

6.4. marķējuma teksta paraugu un lietošanas instrukcijas paraugu (ja tāda tiks pievienota iepakojumam) valsts valodā. Ja paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums) iesniedz papīra formā, iesniedzējs Pārtikas un veterinārajā dienestā papildus iesniedz marķējuma tekstu valsts valodā, izmantojot pieejamos elektroniskos datu nesējus.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.372 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

7. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

8. Uztura bagātinātājus, kas ražoti trešajās valstīs un līdz šim nav laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, atļauts ievest un izplatīt Latvijā, ja tie atbilst Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par pārtiku, tai skaitā uztura bagātinātājiem, un ja tie ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.475 redakcijā)

9. Ja pieteiktajā produkta dokumentācijā – tehniskajos noteikumos, oriģinālmarķējumā, lietošanas instrukcijā, produkta sertifikātos vai izplatīšanai Latvijā iesniegtajā marķējuma paraugā – ietvertā informācija liecina, ka produkts varētu būt zāles, Pārtikas un veterinārais dienests pieprasa Zāļu valsts aģentūras atzinumu, ja tas jau nav iesniegts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

10. Pārtikas un veterinārais dienests veido un uztur uztura bagātinātāju reģistru, kurā norāda Eiropas Ekonomikas zonas tirgū laistos uztura bagātinātājus un no trešajām valstīm pirmo reizi ievestos uztura bagātinātājus. Reģistru publicē Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā internetā. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

10.1. ražotāja nosaukumu un adresi;

10.2. izplatītāja nosaukumu un adresi;

10.3. uztura bagātinātāju sastāvdaļu sarakstu un uzturvielu vai vielu ar uzturvērtību vai fizioloģisko ietekmi daudzumu diennakts devā (ieskaitot izmantoto augu un to daļu nosaukumus latviešu un latīņu valodā);

10.4. uztura bagātinātāju ieteicamo diennakts devu;

10.5. uztura bagātinātāju pagatavojuma veidu, fasējuma un iepakojuma vienības lielumu;

10.6. marķējuma tekstu;

10.7. lietošanas instrukcijas paraugu, ja tāda tiks pievienota iepakojumam.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1027; MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475; MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

11. Lai reģistrētu šo noteikumu 8.punktā minētos uztura bagātinātājus, ražotājs, izplatītājs vai tā pilnvarota persona (turpmāk — iesniedzējs) iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šādus dokumentus:

11.1. paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums);

11.2. ražotāja apstiprinātus normatīvi tehniskos dokumentus vai produkta aprakstu, kurā norādītas produkta īpašības, sastāvs, specifiskās sastāvdaļas un to daudzums;

11.3. informāciju par produkta sastāvā esošajiem augiem, norādot to zinātnisko botānisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, katra auga izmantoto daļu (piemēram, ziedi, sakne) un tā pagatavojuma veidu (piemēram, izvilkums, pulveris), būtisko bioloģiski aktīvo vielu grupu nosaukumus, zināmos attiecīgā auga izmantošanas veidus, pieļaujamās devas, ierobežojumus un brīdinājumus par izmantošanu, iespējamo kaitīgumu un īpašu glabāšanu;

11.4. marķējuma tekstu oriģinālvalodā un valsts valodā. Ja paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums) iesniedz papīra dokumenta formā, iesniedzējs Pārtikas un veterinārajā dienestā papildus iesniedz marķējuma tekstu oriģinālvalodā un valsts valodā, izmantojot pieejamos elektroniskos datu nesējus;

11.5. lietošanas instrukcijas paraugu, ja tāda tiks pievienota iepakojumam, nosūtot arī elektroniski uz Pārtikas un veterinārā dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi;

11.6. ražotāja izsniegtu produkta atbilstības apliecinājumu, apstiprinājumu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā oficiāli atzītu ārvalstīs izdoto produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu vai apliecinājumu;

11.7. (svītrots ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1027);

11.8. dokumentus, kuru nepieciešamību nosaka citi pārtikas apriti regulējošie normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1027; MK 26.05.2008. noteikumiem Nr.372; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

12. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

13. Ja tiek mainīta reģistrētā uztura bagātinātāja sastāvdaļa, iesniedzējs par to paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam, paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū (2. pielikums) iesniedzot kā par jaunu uztura bagātinātāju. Ja uztura bagātinātāja marķējuma tekstā izdara izmaiņas, kas neattiecas uz uztura bagātinātāja sastāvdaļu, iesniedzējs Pārtikas un veterinārajā dienestā nekavējoties iesniedz paziņojumu par izmaiņām reģistrētam uztura bagātinātājam (3. pielikums).

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104)

15. Pirms šo noteikumu 6., 11. un 13. punktā minēto dokumentu iesniegšanas iesniedzējs par uztura bagātinātāja reģistrāciju samaksā valsts nodevu atbilstoši normatīvajam aktam par uztura bagātinātāju reģistrēšanas valsts nodevu.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1104 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

16. Pārtikas un veterinārais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 6., 11. un 13. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par:

16.1. uztura bagātinātāja reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

16.2. izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā vai par atteikumu veikt izmaiņas, ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

18. Šo noteikumu 16. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

19. Ja tiek saņemta jauna informācija vai veikta esošās informācijas atkārtota pārbaude, uz kuru pamatojoties var secināt, ka uztura bagātinātājs, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir reģistrēts vai pieteikts reģistrācijai Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā, var radīt draudus cilvēku veselībai, Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un kompetento institūciju izvērtējumu un uz laiku apturēt lēmuma par uztura bagātinātāja reģistrāciju darbību vai atlikt pieteiktā produkta reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienestā uztura bagātinātāju reģistrā. Par minētā lēmuma darbības apturēšanu Pārtikas un veterinārais dienests informē dalībvalstis, Eiropas Komisiju. Jauno lēmumu nosūta lēmuma adresātam triju darbdienu laikā un par to izdara attiecīgu atzīmi Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā. Pamatojoties uz kompetento iestāžu vērtējumu, Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja saglabāšanu Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā bez maksas vai arī par tā svītrošanu no Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistra.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1027; MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104)

19.1 Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražots vai izplatīts uztura bagātinātājs atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir zāles, piemēro šo noteikumu 19.punktā noteikto procedūru.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.475 redakcijā)

19.2 Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē uztura bagātinātāja neatbilstību šiem noteikumiem un pārtikas apriti reglamentējošiem norma­tīvajiem aktiem un attiecīgais produkts tiek atzīts par izplatīšanai nederīgu, uztura bagātinātāju svītro no uztura bagātinātāju reģistra. Ja ražotājs iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā dokumentus, kas apliecina, ka konstatētās neatbilstības ir novērstas un produkts atbilst šiem noteikumiem un pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, uztura bagātinātāju reģistrē uztura bagātinātāju reģistrā bez maksas.

(MK 26.05.2008. noteikumu Nr.372 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104)

IV. Marķēšana un reklāma

(Nodaļas nosaukums MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

20. Uztura bagātinātājus marķē kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu. Marķējumā ietver šādas papildu norādes:

20.1. uzrakstu "uztura bagātinātājs";

20.2. uzturvielu vai vielu, kas uztura bagātinātāju raksturo, nosaukumus vai norādi par šo uzturvielu vai vielu īpašībām;

20.3. uztura bagātinātāja ieteicamo diennakts devu;

20.4. sastāvdaļu daudzumu (uzturvielām vai vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi) masas vai tilpuma vienībās diennakts devā. Vitamīnus un minerālvielas norāda noteiktajās mērvienībās atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajām Eiropas Savienības regulām par vitamīnu un minerālvielu pievienošanu uztura bagātinātājiem;

20.5. vitamīnu un minerālvielu daudzumu procentos no ieteicamās diennakts devas, kas norādīta normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu;

20.6. ieteikumu neizmantot uztura bagātinātājus kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotājus;

20.7. brīdinājumu, ka uztura bagātinātājs jāglabā bērniem nepieejamā vietā;

20.8. brīdinājumu nepārsniegt ieteicamo diennakts devu.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.440)

21. Uztura bagātinātāju normatīvi tehniskajos dokumentos, marķējumā, lietošanas instrukcijā, noformējumā un cita veida informācijā, kā arī uztura bagātinātāju reklāmā nedrīkst izvietot vai lietot norādes vai atsauces par to, ka uztura bagātinātājs novērš saslimšanu, ārstē vai izārstē slimības, vai atsauces uz šādu iespēju un nedrīkst ietvert jebkādas tiešas vai netiešas atsau­ces par to, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nespēj nodrošināt pietiekamu uzturvielu daudzumu.

21.1 Atļauts reklamēt tikai tos uztura bagātinātājus, kas ir iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.475 redakcijā)

21.2 Uztura bagātinātāja reklāmā iekļauj norādes "Uztura bagātinātājs" un "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

21.3 Norāde "Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu" aizņem ne mazāk kā piecus procentus no reklāmas apjoma. Burtu izmērs ir tāds, lai norāde aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no tekstam paredzētā laukuma.

(MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.441 "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

22.1 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumus Nr.154 "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56.nr.; 2002, 42.nr.; 2003, 167.nr.; 2004, 69.nr.).

(MK 29.01.2008. noteikumu Nr.51 redakcijā)

23. Uztura bagātinātājus, par kuriem Latvijas Pārtikas centrs ir izsniedzis pozitīvu lēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteiku­miem Nr.441 "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam" un kuri atbilst šo noteikumu prasībām, atļauts izplatīt arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

24. Uztura bagātinātājus, par kuriem Latvijas Pārtikas centrs ir izsniedzis pozitīvu lēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.441 "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam" un kuru sastāvā izmantoti vitamīni vai minerālvielas un to savienojumi, kas nav minēti šo noteikumu 1.pielikumā, ja šie uztura bagātinātāji izplatīti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs pirms 2002.gada 12.jūlija, atļauts izplatīt līdz 2009.gada 31.decembrim.

25. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

26. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

26.1 Pēc 2005.gada 31.decembra atļauts izplatīt tos uztura bagātinātājus, par kuriem Latvijas Pārtikas centrs ir izsniedzis pozitīvu lēmumu līdz 2005.gada 31.decembrim.

(MK 27.12.2005. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

28. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

29. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

30. (Svītrots ar MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.475.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.475 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīvas 2002/46/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem;

2) Komisijas 2006.gada 30.marta Direktīvas 2006/37/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Direktīvai 2002/46/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.septembra noteikumiem Nr.725
Vitamīni un minerālvielas, ko var izmantot uztura bagātinātāju ražošanā

(Pielikums svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1104)


2.pielikums

Ministru kabineta
2005.gada 20.septembra noteikumiem Nr.725
Paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai, ievešanai un laišanai tirgū

(Pielikums MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

1. Uztura bagātinātājs

Uztura bagātinātāja nosaukums 
Ražotājsuzņēmuma nosaukums 
valsts 
adrese 
Pagatavojuma veids1 
Fasējuma vienības lielums2 
Iepakojuma vienības lielums3 
Ieteicamā diennakts (dienas) deva4 

Piezīmes.

Piemēram, tabletes, kapsulas, pulveris.

Piemēram, tabletes pa 0,5 g.

Piemēram, 30 tabletes 420 ml pudelē.

Piemēram, 2 tabletes dienā.

2. Sastāvdaļas

Nr. p.k.

Sastāvdaļa5

Daudzums un mērvienība6

   
   

Piezīmes.

5 Ja uztura bagātinātāja sastāvdaļās ir vitamīni vai minerālvielas, norāda to ķīmisko savienojumu veidus. Augiem norāda to zinātnisko botānisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, auga izmantoto daļu (piemēram, ziedi, sakne) un pagatavojuma veidu (piemēram, ekstrakts, izvilkums, pulveris). Augu ekstraktam papildus norāda auga attiecību pret ekstraktu.

6 Uzturvielām vai vielām ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi daudzumu norāda dienas (diennakts) devā ar cipariem masas vai tilpuma mērvienībās.

3. Iesniedzējs

Firma (nosaukums) 
Valsts 
Adrese (juridiskā un faktiskā) 
Bankas rekvizīti 
Kontaktpersona 
Kontakttālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese 
Piezīmes

4. Izplatītājs7

Firma (nosaukums) 
Valsts 
Adrese (juridiskā un faktiskā) 
Piezīmes

Piezīme. 7 Sadaļu aizpilda, ja iesniedzējs un izplatītājs ir dažādas juridiskās personas.

5. Paziņojumam pievienotie dokumenti

1.Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uzlpp.
2.Lietošanas instrukcijas paraugs (ja tāda tiks pievienota iepakojumam) uz lpp.
3.Uztura bagātinātāja marķējuma vai iepakojuma oriģināls eks.
4.Citi dokumenti lpp.

3.pielikums

Ministru kabineta
2005. gada 20. septembra noteikumiem Nr. 725
Paziņojums par izmaiņām reģistrētam uztura bagātinātājam

(Pielikums MK 05.08.2014. noteikumu Nr.440 redakcijā)

1. Uztura bagātinātājs

Uztura bagātinātāja nosaukums 
Uztura bagātinātāja reģistrācijas numurs 

2. Veiktās izmaiņas

Nr. 
p. k.

Izmaiņas

Atzīmēt vajadzīgo

Raksturot precīzāk

1.Uztura bagātinātāja nosaukums  
2.Ražotāja nosaukums  
3.Ražotāja adrese  
4.Izplatītāja nosaukums  
5.Izplatītāja adrese  
6.Pagatavojuma veids  
7.Fasējuma vienības lielums  
8.Iepakojuma vienības lielums  
9.Ieteicamā diennakts (dienas) deva  
10.Marķējuma teksts  
11.Lietošanas instrukcija  

3. Iesniedzējs

Firma (nosaukums) 
Valsts 
Adrese (juridiskā un faktiskā) 
Bankas rekvizīti 
Kontaktpersona 
Kontakttālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese 
Norāde par laikposmu, kāds nepieciešams uztura bagātinātāju krājumu realizācijai pēc izmaiņu veikšanas reģistrā 

4. Paziņojumam pievienotie dokumenti

1.Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz lpp.
2.Lietošanas instrukcijas paraugs (ja tāda tiks pievienota iepakojumam) uz lpp.
3.Uztura bagātinātāja marķējuma vai iepakojuma oriģināls eks.
4.Citi dokumenti lpp.
09.08.2014