Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.09.2008. - 20.08.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.445

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 5.§)
Pasta noteikumi
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 2.panta otro daļu,
7.panta ceturto un piekto daļu un 7.1 panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka tos ar pasta pakalpojumiem saistītos jautājumus, kurus nereglamentē Pasta likums, kā arī nosaka kārtību, kādā atver pasta sūtījumus, konfiscē un iznīcina vai nosūta atpakaļ sūtītājam pasta sūtījumos konstatētus priekšmetus un vielas, kurus aizliegts pārsūtīt vai kuri kļūdaini pieņemti.

II. Klientu apkalpošanas organizācija

2. Lai nodrošinātu iespēju juridiskajām un fiziskajām personām saņemt pasta pakalpojumus, pasta pakalpojumu sniedzējs ierīko pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (piemēram, pasta nodaļas, klientu apkalpošanas punktus, norēķinu centrus, pārvietojamās pasta nodaļas) (turpmāk — pasta nodaļas). Ārpus pasta nodaļu telpām pasta pakalpojumus sniedz pasta aģenti.

3. Pasta nodaļas telpās klientiem pieejamā vietā izvieto informāciju par pasta pakalpojumu tarifiem, pasta sūtījumu noformēšanu un aizliegumiem, kā arī citu ar klientu apkalpošanu saistītu informāciju.

III. Pasta sūtījumu veidi un kategorijas

4. Pasta sūtījumus iedala iekšzemes pasta sūtījumos un starptautiskajos pasta sūtījumos.

5. Pārsūtīšanai pa pastu Latvijas Republikas robežās pieņem šādus vienkāršus un reģistrētus (ierakstītus, apdrošinātus) pasta sūtījumus:

5.1. vēstules (vienkāršas, ierakstītas, apdrošinātas);

5.2. pastkartes (vienkāršas, ierakstītas);

5.3. bandroles (vienkāršas, ierakstītas);

5.4. sīkpakas (ierakstītas, apdrošinātas);

5.5. pakas (vienkāršas, apdrošinātas);

5.6. naudas pārvedumus (pa pastu un pa telegrāfu);

5.7. pasta norēķinu sistēmas maksājumus;

5.8. ekspresvēstules un eksprespakas (vienkāršas, apdrošinātas, valdības un slepenas).

6. Nosūtīšanai pa pastu uz ārvalstīm pieņem šādus vienkāršus un reģistrētus (ierakstītus, apdrošinātus) pasta sūtījumus:

6.1. vēstules (vienkāršas, ierakstītas, apdrošinātas);

6.2. pastkartes (vienkāršas, ierakstītas);

6.3. bandroles (vienkāršas, ierakstītas);

6.4. sīkpakas (ierakstītas);

6.5. pakas (vienkāršas, apdrošinātas);

6.6. speciālos maisus "M" ar iespieddarbiem (vienkāršus un ierakstītus);

6.7. naudas pārvedumus un pasta norēķinu sistēmas maksājumus EUROGIRO sistēmas ietvaros;

6.8. ekspresvēstules un eksprespakas (vienkāršas, ierakstītas, apdroši­nātas, valdības un slepenas).

7. Pasta sūtījumus pieņem nosūtīšanai šādās klasēs:

7.1. starptautiskos pasta sūtījumus pieņem nosūtīšanai ar gaisa vai sauszemes (jūras) transportu:

7.1.1. "A" klase - pārsūta nekavējoties ar gaisa vai sauszemes (jūras) transportu - prioritārais pasts;

7.1.2. "B" klase - pārsūta iespēju robežās ar gaisa vai sauszemes (jūras) transportu - ekonomiskais pasts;

7.2. iekšzemes pasta sūtījumus pieņem nosūtīšanai:

7.2.1. "A" klase - pārsūta nekavējoties, ievērojot šo noteikumu 243.punktā noteikto pasta sūtījumu pārsūtīšanas laiku, - prioritārais pasts;

7.2.2. "B" klase - pārsūta iespēju robežās, ievērojot šo noteikumu 243.punktā noteikto pasta sūtījumu pārsūtīšanas laiku, - ekonomiskais pasts.

(MK 22.11.2005. noteikumu Nr.884 redakcijā; 7.2.1. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2006.; sk. 248. punktu)

8. Sīkpakas svarā virs 500 g, apdrošinātas vēstules un pakas pieņem sūtīšanai tikai uz tām valstīm, kuru pasta administrācija to atļauj. Minētās valstis ir norādītas Pasaules pasta konvencijā un tās pielikumos (turpmāk — Pasaules pasta konvencija) — Pasaules pasta savienības normatīvajos aktos, kuri ir saistoši Latvijas Republikai. Sīkpakas svarā līdz 500 g pieņem sūtīšanai uz visām valstīm.

9. Iekšzemes un starptautiskos ierakstītos pasta sūtījumus, sīkpakas, apdrošinātas vēstules, pakas un iekšzemes naudas pārvedumus var pieņemt sūtīšanai ar paziņojumu par izsniegšanu.

10. Starptautiskos naudas pārvedumus sūtīšanai ar paziņojumu par izsniegšanu pieņem sūtīšanai tikai uz tām valstīm, kuru pasta administrācija to atļauj.

11. Iekšzemes un starptautiskās ierakstītas un apdrošinātas vēstules, pastkartes un bandroles sūtīšanai ar paziņojumu par izsniegšanu var pieņemt ar atzīmi "Nodot personīgi" sūtīšanai uz valstīm, kuru pasta administrācija to atļauj. Minētās valstis ir norādītas Pasaules pasta konvencijā.

12. Starptautiskos pasta sūtījumus, izņemot pakas, var pieņemt sūtīšanai, lai tās piegādātu ar ziņnesi tajā valstī, kurā izsniedz attiecīgo sūtījumu. Pakas piegādei ar ziņnesi var pieņemt sūtīšanai uz valstīm, kuru pasta administrācija to atļauj. Minētās valstis ir norādītas Pasaules pasta konvencijā.

13. Iekšzemes un starptautisko pasta sūtījumu pieļaujamie izmēri un maksimālais svars noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

IV. Pasta sūtījumu adresēšana

14. Uz pasta sūtījumiem saņēmēja adresi raksta sūtījuma adreses puses augšējā labajā daļā vai centrā šādā secībā:

14.1. adresāta vārds, uzvārds vai pilns komersanta, iestādes vai organizācijas nosaukums (nav atļauts uzrādīt nepilnu komersanta, iestādes vai organizācijas nosaukumu);

14.2. viens no šādiem norādījumiem:

14.2.1. ielas nosaukums, mājas numurs, dzīvokļa numurs un pilsētas no­saukums;

14.2.2. mājas vai apdzīvotās vietas nosaukums, pagasta (novada) nosaukums un rajona nosaukums;

14.2.3. atzīme "Uz pieprasījumu" (starptautiskajiem pasta sūtījumiem — "Poste restante"), ja sūtījums izsniedzams pastā uz pieprasījumu;

14.2.4. abonenta kastītes numurs, ja sūtījums ievietojams abonenta kastītē pasta nodaļā. Šādā gadījumā vienkāršiem pasta sūtījumiem adresāta vārdu un uzvārdu (nosaukumu) var nenorādīt;

14.3. pasta nodaļas nosaukums;

14.4. pasta indekss un tās valsts nosaukums, uz kuru tiek sūtīts sūtījums (ja sūtījums adresēts uz citu valsti).

15. Pasta pakalpojumu sniedzējs sūtījumus uz pieprasījumu neizsniedz, ja norādīti tikai adresāta iniciāļi, pases vai cita dokumenta numurs, kā arī citas tikai sūtītājam vai adresātam zināmas adresāta pazīmes. Minētos sūtījumus nosūta atpakaļ sūtītājam vai arī nodod pasta pakalpojumu sniedzējam glabāšanai, ja to sūtītājs nav zināms.

16. Uz starptautiskajiem pasta sūtījumiem adresi raksta tās valsts valodā (valsts nosaukumu norāda latīņu burtiem), kurā izsniedz attiecīgo sūtījumu, angļu valodā vai franču valodā.

17. Sūtītāja adresi norāda sūtījuma adreses puses augšējā kreisajā daļā vai sūtījuma otrā pusē tādā pašā kārtībā kā saņēmēja adresi.

18. Atkarībā no pasta sūtījuma veida un kategorijas uz starptautiskajiem pasta sūtījumiem adreses puses augšējā kreisajā daļā zem sūtītāja adreses sūtītājs papildus norāda šādu atzīmi vai pasta pakalpojumu sniedzēja darbinieks uzspiež spiedogu vai izdara attiecīgu atzīmi franču valodā:

18.1. uz vēstuļu aploksnēm, kuru izmēri pārsniedz 114 x 162 mm, — "Lettre";

18.2. uz bandrolēm un speciālajiem maisiem "M" — "Imprimes";

18.3. uz ierakstītām vēstulēm, bandrolēm un pastkartēm — "Recommande";

18.4. uz sīkpakām — "Petit paquet" un "Recommande";

18.5. uz apdrošinātām vēstulēm un pakām — "Valeur declaree";

18.6. uz pasta sūtījumiem, kas jāpiegādā ar ziņnesi, — "Expres";

18.7. uz pasta sūtījumiem ar paziņojumu par izsniegšanu — "AR" vai "Avis de reception";

18.8. uz pasta sūtījumiem ar atzīmi "Nodot personīgi adresātam" — "A Remettre en main propre";

18.9. uz bandrolēm ar izdevumiem neredzīgajiem — "Cecogrammes";

18.10. uz starptautiskajiem prioritārajiem pasta sūtījumiem — "Par avion" vai "A Prioritaire", uz starptautiskajiem ekonomiskās klases pasta sūtījumiem — "B Economique";

18.11. uz pakām ar trausliem priekšmetiem — "Fragile";

18.12. uz lielizmēra pakām — "Encombrant";

18.13. uz adreses birkām speciālajiem maisiem ar iespieddarbiem, ko nosūta vienam un tam pašam adresātam, — burts "M";

18.14. uz naudas pārvedumiem ar paziņojumu par izmaksu — "AP" vai "Avis de payement";

18.15. uz pasta sūtījumiem, kurus sūta karagūstekņi, — "Service des prisonniers de guerre";

18.16. uz pasta sūtījumiem, kurus sūta internētās personas, — "Service des internés".

19. Atkarībā no pasta sūtījuma veida un kategorijas uz iekšzemes pasta sūtījumiem adreses puses augšējā kreisajā daļā zem sūtītāja adreses sūtītājs papildus norāda šādu atzīmi vai pasta pakalpojumu sniedzēja darbinieks uzspiež spiedogu vai izdara attiecīgu atzīmi:

19.1. uz vienkāršām un ierakstītām bandrolēm — "Bandrole";

19.2. uz bandrolēm, kurās atrodas neredzīgajiem paredzētie izdevumi, — "Bandrole neredzīgajiem";

19.3. uz ierakstītiem pasta sūtījumiem — "Ierakstīts";

19.4. uz apdrošinātām vēstulēm, sīkpakām un pakām — "Apdrošināta par Ls ..... (cipariem un vārdiem)";

19.5. uz pēcmaksas pasta sūtījumiem — "Pēcmaksa Ls ..... (cipariem un vārdiem)";

19.6. uz pasta sūtījumiem ar paziņojumu par izsniegšanu, uz naudas pārvedumu veidlapām un uz paku pavadzīmēm — "Ar paziņojumu par izsniegšanu";

19.7. uz pasta sūtījumiem ar samaksātu piegādi — "Piegāde samaksāta";

19.8. uz pasta sūtījumiem, kas jāizsniedz personīgi adresātam, — "Izsniegt personīgi";

19.9. uz pakām un to pavadzīmēm:

19.9.1. ar satura sarakstu — "Ar satura sarakstu";

19.9.2. ar dēstiem — "Dēsti. Ar karantīnas apliecību";

19.9.3. ar bitēm — "Uzmanīgi. Bites. Sau­lē neturēt. Ar veterināro apliecību";

19.9.4. ar kažokādām un grauzēju ādiņām — "Kažokāda. Ar veterināro apliecību";

19.9.5. ar vilnu, sariem, matiem, spalvām, dūnām — "Ar veterināro apliecību";

19.9.6. ar svaigiem augļiem un dārzeņiem — attiecīgi "Augļi" vai "Dārzeņi";

19.9.7. ar radiolampām un precīzām ierīcēm — attiecīgi "Radiolampas" vai "Precīzas ierīces".

V. Samaksa par pasta sūtījumiem

20. Starptautiskos atbildes kuponus, kurus izdod Pasaules pasta savienības starp­tautiskais birojs, pieņem starptautiskās vēstuļu korespondences samaksai. Uz tiem jābūt tās valsts pasta nodaļas kalendāra zīmoga nospiedumam, kurā šis kupons pārdots. Pasta pakalpojumu sniedzēji pieņem arī neapzīmogotus kuponus.

21. Starptautiskie atbildes kuponi tiek apmainīti pret pastmarkām vienas "A" klases starptautiskas vienkāršas vēstules nosūtīšanai, kuras svars nepārsniedz 20 g.

22. Pēc klienta pieprasījuma pasta pakalpojumu sniedzējs par pārdotām pasta apmaksas zīmēm izsniedz kvīti. Pasta apmaksas zīmes neapmaina ne pret naudu, ne pret citas vērtības pastmarkām, ne pret jebkādām citām vērtībām. Pārdotās pasta apmaksas zīmes pasta pakalpojumu sniedzējs atpakaļ nepieņem.

23. Lai samaksātu par pasta sūtījumu, derīgas tikai Latvijas Republikas pastmarkas, kas nav bojātas vai noteiktā kārtībā nav izņemtas no apgrozības. Uz pasta sūtījumiem jāuzlīmē attiecīgi augstākās vērtības pastmarkas.

24. Pasta apmaksas zīmes, kas izņemtas no apgrozības, pārklātas ar laku vai līmi, apzīmogotas ar dažādiem zīmogiem, caurdurtas vai jau bijušas lietošanā, nav derīgas pasta sūtījumu samaksai. Pasta sūtījumu samaksai nav derīgas arī tādas lietotas pasta apmaksas zīmes, kuru zīmogu nospiedumi ķīmiski vai kā citādi iztīrīti vai dzēsti.

25. Ja par pasta sūtījumu maksāts ar viltotām pastmarkām vai citām viltotām pasta apmaksas zīmēm, pasta pakalpojumu sniedzēji sūtījumu tālāk nenosūta. Tiek sastādīts attiecīgs akts un ievāktas ziņas par sūtītāju un viltoto pasta apmaksas zīmju izcelsmi. Ziņas par pasta apmaksas zīmju viltošanu pasta pakalpojumu sniedzējs iesniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādē aizdomās turamo personu saukšanai pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.

26. Ja par iekšzemes vēstules vai pastkartes sūtīšanu nav samaksāts pilnā apmērā, to nosūta un izsniedz adresātam, iekasējot no viņa papildu maksu saskaņā ar Vispārējo pasta pakalpojumu tarifu.

27. Ja par starptautiskās vēstules vai pastkartes sūtīšanu nav samaksāts pilnā apmērā, to nosūta atpakaļ sūtītājam, iekasējot no viņa papildu maksu saskaņā ar tarifu kā par iekšzemes pasta sūtījumu. Ja šādu starptautisko vēstuļu vai pastkaršu sūtītājs nav zināms, tās nodod pasta pakalpojumu sniedzējam glabāšanai.

28. Par iekšzemes un starptautisko vienkāršo un ierakstīto pastkaršu, vienkāršo un ierakstīto vēstuļu, vienkāršo un ierakstīto bandroļu sūtīšanu maksā ar pasta apmaksas zīmēm.

29. Par šo noteikumu 28.punktā minētajiem pasta sūtījumiem, ja to skaits pārsniedz 1000 sūtījumus vienā reizē, var maksāt arī, izmantojot bezskaidras naudas pārskaitījumu saskaņā ar noslēgto līgumu starp nosūtītāju un pasta pakalpojumu sniedzēju.

30. Par iekšzemes un starptautisko paku, sīkpaku, apdrošinātu vēstuļu, ekspresvēstuļu un eksprespaku sūtīšanu un naudas pārvedumiem maksā skaidrā naudā, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinu. Par pārējiem pasta pakalpojumiem maksā ar pasta apmaksas zīmēm, skaidrā naudā, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

31. Komersanti, iestādes un organizācijas, noformējot pasta sūtījumu samaksu, var izmantot marķēšanas mašīnas. Marķēšanas mašīnas izmanto, lai uz pasta sūtījuma mehāniski uzspiestu speciālas zīmes (nospiedumus), kas aizvieto pastmarkas un apliecina, ka par pasta pakalpojumu ir samaksāts.

32. Lai saskaņotu marķēšanas mašīnas izmantošanu, komersanti, iestādes un organizācijas iesniedz pieteikumu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Pasts" (turpmāk — Latvijas Pasts). Latvijas Pasts 15 dienu laikā izskata pieteikumu un sniedz atbildi par marķēšanas mašīnas izmantošanas saskaņošanu.

33. Komersanti, iestādes un organizācijas iegādājas marķēšanas mašīnas par saviem līdzekļiem. Marķēšanas mašīnu iegādei var izmantot Latvijas Pasta starpniecības pakalpojumus.

34. Marķēšanas mašīnas lietotājs — komersants, iestāde vai organizācija — iesniedz Latvijas Pastā pieteikumu par marķēšanas mašīnas reģistrāciju. Pieteikumā norāda ražotāja sertifikātā norādīto marķēšanas mašīnas modeli, sērijas numuru un klišejas numuru. Latvijas Pasts pieteikumā minētos datus reģistrē marķēšanas mašīnu uzskaites žurnālā.

35. Pieteikumam pievieno marķēšanas mašīnas klišejas nospieduma paraugu. Marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumā norāda:

35.1. valsts nosaukumu — Latvija;

35.2. maksu par pārsūtīšanu;

35.3. pilsētas vai pasta nodaļas nosaukumu;

35.4. sūtījuma pieņemšanas datumu (kalendāra zīmogu);

35.5. marķēšanas mašīnas lietotāja pilnu nosaukumu un pasta adresi.

36. Marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumu izvieto pasta sūtījuma adreses puses labajā augšējā daļā. Ja marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumu nevar izvietot uz pasta sūtījuma, to izvieto uz balta papīra un uzlīmē uz pasta sūtījuma. Marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumā norādītais datums atbilst datumam, kad pasta sūtījums nodots pasta nodaļā.

37. Pasta nodaļā nodotie pasta sūtījumi netiek tālāk nosūtīti, un tos nosūta atpakaļ marķēšanas mašīnas lietotājam pārformēšanai, kā arī pasta sūtījumu samaksai pilnā apmērā šādos gadījumos:

37.1. datums uz pasta sūtījuma neatbilst nodošanas dienas datumam;

37.2. par pasta sūtījumu nav samaksāts pilnā apmērā;

37.3. pasta sūtījumi noformēti ar pasta nodaļā nereģistrētu marķēšanas mašīnu.

38. Marķēšanas mašīnu lietotāji uzskaita marķēšanas mašīnu skaitītāju rādītājus un veic norēķinus ar pasta pakalpojumu sniedzēju. Pasta pakalpojumu sniedzējs periodiski (vismaz vienu reizi mēnesī) pārbauda marķēšanas mašīnas skaitītāju rādītājus.

39. Vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs nepiegādā pasta sūtījumus, kurus sūtītājs, kas reģistrēts Latvijas Republikā, adresātiem Latvijā nosūtījis no ārvalstīm, izmantojot izdevīgākus pasta pakalpojumu tarifus citā valstī. Šie noteikumi attiecas gan uz pasta sūtījumiem, kas nosūtīšanai sagatavoti ārvalstīs, gan uz pasta sūtījumiem, kas nosūtīšanai sagatavoti Latvijā, nogādāti ārvalstīs bez Latvijas Pasta starpniecības un pēc tam saņemti atpakaļ Latvijā.

VI. Pasta sūtījumu izsniegšana

40. Bez adresāta paraksta par saņemšanu sūtījumus izsniedz:

40.1. pastā uz pieprasījumu, ja adresāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

40.2. adresāta dzīvesvietā, ievietojot pastkastītē (īpaši pasta sūtījumu ievietošanai izgatavota un novietota kastīte, kurā ievieto neliela izmēra pasta sūtījumus, kā arī citus materiālus, piemēram, laikrakstus, žurnālus, korespondenci, reklāmas materiālus), individuālajā pastkastītē pie dzīvojamās ēkas, pastkastītē, kas atrodas kopējā kāpņu telpā, vai pastkastītē, kas atrodas pasta punktā lauku apvidos;

40.3. ievietojot abonenta kastītē pasta nodaļā;

40.4. adresāta darba, atpūtas, mācību, dienesta, ārstēšanās, soda izciešanas vai citā vietā — personai, kura ir atbildīga par pasta sūtījumu saņemšanu;

40.5. komersantiem, iestādēm un organizācijām adresētos sūtījumus — personai, kura ir atbildīga par pasta sūtījumu saņemšanu, vai ievietojot pastkastītē (abonenta kastītē).

41. Pasta sūtījumu izsniegšanai pasta nodaļās ierīko slēdzamus skapīšus — abonentu kastītes. Pie abonentu kastītēm izvieto informāciju par pasta sūtījumu šķirošanas laiku.

42. Komersanti, iestādes, organizācijas un privātpersonas, kas vēlas lietot abonenta kastīti, iesniedz pasta pakalpojumu sniedzējam pieteikumu, norādot laiku, uz kādu vēlas abonēt abonenta kastīti. Pieteikumā abonents norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai komersanta, iestādes vai organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.

43. Pasta pakalpojumu sniedzēja darbinieki salīdzina pieteikumā norādī­tos datus ar abonenta personu apliecinošu dokumentu (komersanta, iestādes vai organizācijas reģistrācijas apliecību) un, ja dati atbilst, izsniedz abonentam (pret parakstu) abonenta kastītes atslēgas.

44. Abonenta kastīte paredzēta izmantošanai tikai vienai fiziskai vai juridiskai personai. Nav atļauts abonenta kastīti izmantot vairākiem abonentiem, kā arī nodot atslēgu citai personai, lai tā izmantotu abonenta kastītes adresi. Pasta sūtījumus, kas adresēti uz abonenta kastīti citai personai, nosūta atpakaļ sūtītājam.

45. Ja ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar fizisko personu — abonenta kastītes īpašnieku —, nav savas pastkastītes vai arī viņu dzīvesvieta atrodas tādā vietā, kur netiek nodrošināta pasta sūtījumu piegāde dzīvesvietā, abonenta kastīti atļauts izmantot arī abonenta kastītes īpašnieka ģimenes locekļiem.

46. Lai atļautu abonenta kastīti izmantot abonenta kastītes īpašnieka ģimenes locekļiem, abonenta kastītes īpašnieks pasta pakalpojumu sniedzējam iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda, kuru ģimenes locekļu korespondence attiecīgajā abonenta kastītē jāievieto. Ģimenes locekļi, kuri piekrīt, ka viņu korespondence tiek ievietota attiecīgajā abonenta kastītē, paraksta iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

47. Par abonenta kastītes uzturēšanu kārtībā un sūtījumu laicīgu izņemšanu no tās atbild abonents. Persona, kura izmanto abonenta kastīti, maksā saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi. Samaksa veicama avansā, iesniedzot pasta pakalpojumu sniedzējam attiecīgu pieteikumu par kastītes abonēšanu. Par abonementa atjaunošanu jāsamaksā 10 dienu laikā pirms termiņa izbeigšanās.

48. Komersantiem, iestādēm un organizācijām adresētos reģistrētos pasta sūtījumus izsniedz pret parakstu pēc attiecīgas pilnvaras un personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

49. Apdrošinātus pasta sūtījumus izsniedz un naudas pārvedumus izmaksā pret parakstu pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

50. Ierakstītus pasta sūtījumus, vienkāršus un ierakstītus valdības sūtījumus, kā arī pasta sūtījumus par apdrošinājuma summu līdz 100 latiem (ieskaitot) un naudas pārvedumus par tādu pašu summu, kuri adresēti Latvijas iedzīvotājiem pēc viņu dzīvesvietas, izsniedz pret parakstu, ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai jebkurš cits dokuments, kurā norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un dokumenta derīguma termiņš un kurā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija, personas kods un personīgais paraksts.

51. Vienkāršus un ierakstītus pasta sūtījumus, kuri adresēti pasta nodaļā uz pieprasījumu, izsniedz, ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai jebkurš cits dokuments, kurā norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un dokumenta derīguma termiņš un kurā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija un personīgais paraksts.

52. Ierakstītus sūtījumus, ja tie adresēti pēc dzīvesvietas, atļauts izsniegt adresāta pilngadīgajiem ģimenes locekļiem. Par ģimenes locekļiem šo noteikumu izpratnē atzīstamas personas, kuras dzīvo kopā ar adresātu.

53. Reģistrētus pasta sūtījumus, kas adresēti personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, izsniedz, ja adresāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu (piemēram, skolēna apliecību, studenta apliecību), kurā norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un derīguma termiņš un kurā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija un personīgais paraksts (ja tāds ir paredzēts).

54. Šo noteikumu 53.punktā minētos sūtījumus var izsniegt arī nepilngadīgo adresātu likumīgajiem pārstāvjiem, ja viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina to likumīgās attiecības ar nepilngadīgo adresātu (piemēram, adresāta dzimšanas apliecību, lēmuma norakstu par attiecīgās personas iecelšanu par adresāta aizbildni).

55. Valdības sūtījumus visos gadījumos izsniedz tikai pret parakstu.

56. Adresāts var pilnvarot citu personu saņemt viņam adresētos pasta sūtījumus.

57. Par ilgtermiņa pilnvaras pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs iekasē maksu saskaņā ar noteikto tarifu. Adresāts var izdot vienreizēju pilnvaru pasta sūtījuma saņemšanai, kurā norādīts, kādu pasta sūtījumu saņēmējs ir pilnvarots saņemt. Par šādas pilnvaras pieņemšanu nav jāmaksā.

58. Vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina iekšzemes pasta sūtījumu pārsūtīšanu no nosūtīšanas pasta nodaļas līdz izsniegšanas pasta nodaļai piecu dienu laikā, neskaitot svētdienas un svētku dienas.

59. Starptautiskos pasta sūtījumus adresātiem Latvijā izsniedz pēc tam, kad ir nokārtotas nepieciešamās muitas formalitātes, ja to paredz attiecīgie normatīvie akti muitas lietās. Lai pasta sūtījuma saņēmējs varētu samaksāt muitas nodokli pasta sūtījuma saņemšanas vietā, pasta pakalpojumu sniedzējs noslēdz savstarpēju vienošanos (līgumu) ar Valsts ieņēmumu dienestu.

VII. Pasta zīmogi

60. Pasta nodaļās lieto kalendāra zīmogus, vērtību zīmogus, vērtību kontroles zīmogus, naudas operāciju kontroles zīmogus, kā arī speciālās dzēšanas zīmogus un pirmās dienas zīmogus filatēlijas materiālu dzēšanai, pasta nodaļas kases aparātu klišejas, plombētājus un veltnīšus pasta nodaļas nosaukuma uzspiešanai. Pasta nodaļās var lietot arī speciālas līmlentes ar pasta pakalpojumu sniedzēja rekvizītiem, kas tiek lietotas reģistrētu pasta sūtījumu (iekšzemes un starptautisko apdrošinātu vēstuļu, sīkpaku, paku) aizlīmēšanai, lai nodrošinātu satura saglabāšanu.

61. Komersantiem, iestādēm un organizācijām aizliegts izgatavot spiedogus un zīmogus, kādi tiek lietoti pasta nodaļās.

62. Katrā kalendāra zīmogā ir norādīts pasta nodaļas nosaukums, pasta pakalpojuma sniedzēja logo, datums, pasta indekss un zīmoga numurs. Pilsētās, kurās ir vairākas pasta nodaļas, papildus pilsētas nosaukumam zīmogā norāda arī pasta nodaļas numuru. Kalendāra zīmogs paredzēts pasta pakalpojumu sniedzēja izdoto kvīšu apliecināšanai, rēķinu apliecināšanai pasta nodaļā, pastmarku dzēšanai un pasta sūtījumu pieņemšanas, nosūtīšanas, saņemšanas vai izsniegšanas vietas un datuma, kā arī atsevišķos gadījumos — laika — apzī­mēšanai.

63. Vērtību zīmogs paredzēts apdrošinātu pasta sūtījumu aizzīmogošanai ar zīmoglaku.

64. Speciālās dzēšanas zīmogs un pirmās dienas zīmogs ir piemiņas zīmogs, kuru Latvijas Pasts izgatavo sakarā ar jaunu pastmarku izdošanu, nozīmīgām jubilejām, atceres dienām un citiem valstiski svarīgiem notikumiem. Speciālās dzēšanas un pirmās dienas zīmogus lieto pasta apmaksas zīmju un filatēlijas materiālu dzēšanai.

65. Pasta nodaļas kases aparāta klišeja paredzēta pasta kvīts noformēšanai. Klišejā ir norādīts pasta nodaļas nosaukums, pasta pakalpojuma sniedzēja logo, datums, pasta indekss un kases aparāta numurs. Pilsētās, kurās ir vairākas pasta nodaļas, papildus pilsētas nosaukumam klišejā norāda arī pasta nodaļas numuru.

66. Plombētājs paredzēts pasta nodaļas nosaukuma iespiešanai plastmasas, alumīnija, svina vai cita materiāla plombēs, ar ko aizplombē pasta sūtījumus.

67. Veltnītis paredzēts pasta nodaļas nosaukuma uzspiešanai uz papīra lentēm, ko izmanto pasta sūtījumu aizlīmēšanai.

VIII. Vienkāršas un ierakstītas pastkartes, vēstules, bandroles

68. Vienkāršās un ierakstītās vēstulēs var sūtīt personīgo un dienesta saraksti, faktūras, rēķinus, fotogrāfijas, mākslinieciskas atklātnes un tamlīdzīgi.

69. Bandrolēs var sūtīt iespieddarbus, to skaitā gravīras, zīmējumus, fotogrāfijas, ģeogrāfijas kartes, piegrieztnes, katalogus, prospektus, paziņojumus, dažādos mehāniskās iespiešanas veidos izpildītus novilkumus un reprodukcijas, izdevumus reljefā rakstā neredzīgajiem, to skaitā klišejas ar reljefām zīmēm, kā arī neredzīgajiem paredzēto speciālo papīru.

70. Vēstules sūta noteikta izmēra standarta aploksnēs vai citās no pietiekami izturīga papīra izgatavotās aploksnēs atbilstoši šajos noteikumos norādītajiem izmēriem un svaram.

71. Bandroļu iesaiņojumam jābūt tādam, lai pasta pakalpojumu sniedzēja darbinieki pirms to pieņemšanas nosūtīšanai varētu pārbaudīt bandroles saturu, kā arī tiktu nodrošināta tās satura saglabāšana pārsūtīšanas un piegādes laikā. Iespieddarbus var aptīt ar papīra vai cita materiāla lenti, uztīt uz cietas pamatnes, ievietot mapēs, kārbās, atveramos futrāļos, neaizlīmētos saiņos, kurus pārsien ar auklu.

72. Speciālos maisos "M" pārsūta iespieddarbus. Speciālajos maisos "M" kopā ar iespieddarbiem var pārsūtīt arī priekšmetus (disketes un diskus, kasetes un videokasetes, preču paraugus, ko nosūta ražotāji vai izplatītāji, kā arī citus priekšmetus vai informatīvus materiālus, kas nav muitojami un nav paredzēti tālākai pārdošanai), kas piestiprināti vai citādi saistīti ar iespieddarbiem.

73. Nosūtot speciālo maisu "M", adresātu norāda uz visiem tajā ievietotajiem sūtījumiem. Visi vienā maisā "M" ievietotie pasta sūtījumi var būt adresēti tikai vienam adresātam. Katram speciālajam maisam "M" pievieno 2mm biezu izturīga kartona birku (izmēri 90x140 mm), uz kuras norāda sūtījumu saņēmēja adresi. Speciālajiem maisiem "M" pievieno muitas deklarācijas pavadzīmes CN 22 vai CN 23, ievērojot šo noteikumu 78.punktā noteiktās prasības. Muitas deklarāciju veidlapu paraugi noteikti Pasaules pasta konvencijā.

73.1 Šo noteikumu 73.punktā noteiktā prasība pasta sūtījumam pievienot muitas deklarāciju CN 22 un CN 23 neattiecas uz pasta sūtījumiem, kas tiek sūtīti uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

74. Par reģistrēta pasta sūtījuma un speciālā maisa "M" pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz sūtītājam dokumentu, kas apliecina samaksu (čeku, stingrās uzskaites kvīti).

75. Pieņemot vienkāršas vēstules, bandroles un pastkartes, pasta pakalpojumu sniedzējs stingrās uzskaites kvīti neizsniedz.

IX. Sīkpakas

76. Sīkpakās var pārsūtīt neplīstošus sīkus priekšmetus, izņemot skaņuplates. Sīkpaku iesaiņojums nodrošina sīkpakas satura saglabāšanu transportēšanas laikā. Nosūtot iekšzemes sīkpaku, sūtītājs aizpilda tās satura sarakstu divos eksemplāros.

(Grozīts ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr.718)

77. Katrai starptautiskajai sīkpakai sūtītājs aizpilda muitas deklarāciju CN23. Nepieciešamais muitas deklarācijas ek­semplāru skaits norādīts Pasaules pasta konvencijā. Muitas deklarācijas vienu ek­semplāru aizstāj muitas deklarācija CN22, kuru uzlīmē uz sīkpakas. Nosūtot sīkpakas uz valstīm, kuras nav minētas Pasaules pas­ta konvencijā, muitas deklarāciju CN23 aizpilda trijos eksemplāros. Ja nav nepieciešamas muitas formalitātes, sūtītājs aizpilda tikai sūtījuma satura sarakstu.

(Grozīts ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr.718)

77.1 Šo noteikumu 77.punktā noteiktā prasība pasta sūtījumam pievienot muitas deklarāciju CN 22 un CN 23 neattiecas uz pasta sūtījumiem, kas tiek sūtīti uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

78. Muitas deklarācijā norāda tās valsts nosaukumu, kurā izsniedz sīkpaku, saņēmēja pilnu adresi, katra pārsūtāmā priekšmeta nosaukumu, svaru un vērtību, kā arī sūtītāja vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un pasta adresi. Priekšmetus nedrīkst apzīmēt ar vispārīgu nosaukumu (piemēram, galantērija, parfimērija un tamlīdzīgi).

79. Muitas deklarāciju aizpilda latviešu valodā, pievienojot tulkojumu tās valsts valodā, kurā sūtījumu izsniedz, angļu valodā vai franču valodā. Ja ieraksti deklarācijā nav pārtulkoti, tas nevar būt par iemeslu atteikumam pieņemt sīkpaku.

80. Par sīkpakas pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz sūtītājam dokumentu, kas apliecina samaksu (čeku, stingrās uzskaites kvīti).

X. Apdrošinātas vēstules

81. Iekšzemes apdrošinātajās vēstulēs var pārsūtīt vērtspapīrus (valsts aiz­ņēmumu obligācijas, loterijas biļetes) un dokumentus (piemēram, diplomus, pa­ses, dzimšanas apliecības, laulības apliecības, pensionāra apliecības, tiesu lietas), fotouzņēmumus, mākslinieciskas atklātnes, iespieddarbus, pastmarkas un citus analogus priekšmetus un dokumentus, kuri sūtītājam vai saņēmējam ir vērtīgi.

82. Starptautiskajās apdrošinātajās vēstulēs var pārsūtīt vērtspapīrus un dokumentus.

83. Apdrošinātas vēstules pieņem, ievietotas blīva papīra aploksnēs. Aploksnēm jābūt atvērtām. Nosūtot apdrošinātu iekšzemes vēstuli, sūtītājs aizpilda tās satura sarakstu divos eksemplāros.

84. Starptautiskajām apdrošinātajām vēstulēm sūtītājs aizpilda muitas deklarāciju CN 23 divos eksemplāros tās valsts valodā, kurā sūtījumu izsniedz, angļu valodā vai franču valodā. Ja nav nepieciešamas muitas formalitātes, sūtītājs aizpilda tikai sūtījuma satura sarakstu.

(Grozīts ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr.718)

84.1 Šo noteikumu 84.punktā noteiktā prasība pasta sūtījumam pievienot muitas deklarāciju CN 23 neattiecas uz pasta sūtījumiem, kas tiek sūtīti uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

85. Par apdrošinātas vēstules pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz sūtītājam dokumentu, kas apliecina samaksu (čeku, stingrās uzskaites kvīti).

XI. Pakas

86. Pakās var pārsūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces un pārtikas produktus, kurus nav aizliegts ievest sūtījuma izsniegšanas valstī un kurus atļauts izvest no Latvijas Republikas.

87. Paku iesaiņojums nodrošina pakas satura saglabāšanu transportēšanas laikā. Paka nedrīkst bojāt citus pasta sūtījumus vai fiziski traumēt pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekus.

88. Šķidrumus un vielas, kuras viegli pāriet šķidrā stāvoklī, pārsūtīšanai pieņem slēgtos traukos, kuri neļauj saturam iztecēt. Slēgtos traukus ievieto tarā (piemēram, kartona kastēs, kārbās). Telpu starp taras sienām un trauku aizpilda ar zāģu skaidām, ēveļskaidām, vati un tamlīdzīgi.

89. Šo noteikumu 88.punktā minētās pakas pieņem sūtīšanai tikai uz tām valstīm, kurās atļauts ievest sūtījumus ar trausliem priekšmetiem. Nav atļauts pārsūtīt šķidrumus un vielas, kuras viegli pāriet šķidrā stāvoklī, celofāna vai polietilēna maisiņos.

90. Krāsojošus pulverus pārsūta tikai izturīgās metāla kastēs, kuras ievietotas blīva gofrēta kartona kārbās. Nekrāsojošus pulverus ievieto linaudekla vai pergamenta maisos, kurus ievieto kartona kārbās.

91. Pakas, ja to saturs ievietots celofānā, var iesaiņot audumā. Audumam jābūt izturīgam, no viena vai vairākiem viendabīgiem gabaliem, kuri sašūti ar iekšējo šuvi. Ārējai šuvei jābūt tikai pakas adreses pusei pretējā pusē.

92. Kinofilmas, kinolentes, magnētiskās lentes, audio un video kasetes pieņem standarta iesaiņojumā.

93. Stādāmo materiālu pārsūta grozos, kuri apšūti ar audumu. Groza apakšā ievieto polietilēna plēvi (vaskadrānu).

94. Bites pārsūta speciālās kastēs vai kārbās.

95. Radiolampas un dažādas precīzas ierīces iesaiņo cietā kartona tarā ar starplikām, kas nepieļauj pakas satura pārvietošanos un bojāšanu pārsūtīšanas laikā. Pakas ar radiolampām un precīzām ierīcēm, kurām ir stikla daļas, var iesaiņot kastēs, kas izgatavotas režģota būra veidā.

96. Režģotā būra iekšienē izveido speciālu nostiprināšanas sistēmu, kura stingri piespiež ierīci (lampu) un nodrošina to pret triecieniem. Minētās pakas pieņem ar attiecīgu atzīmi "Radiolampas" vai "Precīzas ierīces".

97. Garus, neplīstošus priekšmetus, kā arī augus (piemēram, stādus, vīnogulājus), kurus nevar iesaiņot noteiktā izmēra pasta tarā un kuru svars nepārsniedz noteikto normu, atļauts iesaiņot maisaudumā.

98. Šo noteikumu 97.punktā minētajā veidā var pārsūtīt arī atsevišķas automobiļu, motociklu un velosipēdu rezerves daļas, kuras nepārsniedz noteiktos paku izmērus un kurām nav izciļņu un atskabargu, kas varētu bojāt citus pasta sūtījumus vai fiziski traumēt pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekus.

99. Transportlīdzekļu riepas pārsūtīšanai pieņem tikai tīras un iesaiņotas maisā (piemēram, linauduma, brezenta, polietilēna). Maisu aizsien un tam piestiprina finiera birku ar saņēmēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un adresi. Sūtītāja un saņēmēja adresi uzlīmē arī uz riepas.

100. Lielizmēra priekšmetus (piemēram, bērnu velosipēdus, ragaviņas) atļauts pārsūtīt tikai Latvijas Republikas robežās, un tos var pieņemt bez iesaiņojuma.

101. Nedalāmus priekšmetus rūpnīcas iesaiņojumā blīva kartona kārbās, kuras atbilst noteiktajiem izmēriem un nodrošina satura saglabāšanu transportēšanas laikā, pārsūtīšanai atļauts pieņemt bez papildu iesaiņošanas.

102. Pakas ar cietu šķirņu svaigiem dārzeņiem un augļiem pārsūtīšanai pieņem koka (finiera) kastēs vai grozos, kuru gala un sānu sienās ir ventilācijas caurumi vai ventilācijas spraugas. Minētās pakas pieņem pārsūtīšanai tikai Latvijas Republikas robežās.

103. Paku, kuras svars ir līdz trim kilo­gramiem, atļauts pieņemt papīra iesaiņojumā, ja tas ir pietiekami izturīgs un nodrošina satura saglabāšanu pārsūtīšanas laikā.

104. Pakas ar augļiem, bitēm, stādiem, radiolampām un precīzām ierīcēm, kā arī lielizmēra pakas, kas pieņemtas neiesaiņotā veidā, nevar apdrošināt.

105. Pakas pārsien ar izturīgu auklu. Ja pakas garums nepārsniedz 30 cm, to pārsien krusteniski, ja pakas garums pārsniedz 30 cm, pārsēju apņem vienu reizi gareniski un divas reizes krusteniski. Pārsēju cieši savelk un krustojuma vietās sasien mezglā, lai to nevarētu noņemt vai pārbīdīt. Pārsēja gali atrodas pakas adreses pusei pretējā pusē.

106. Paku iesaiņojumu aplīmē ar papīra lenti vai ar speciālu pasta nodaļas līmlenti vai aizzīmogo ar vērtību zīmogu. Lenti uzlīmē kartona kārbas apakšas un vāka atlokiem un ar metāla skavām cauršūtajai kārbas apmalei.

107. Katrai pakai sūtītājs aizpilda pavadadreses veidlapu. Starptautiska­jām pakām sūtītājs aizpilda pakas pavadadreses veidlapu CP71 vai CP72 (vienā eksemplārā) un muitas deklarāciju CN23. Veidlapu CP71 un CP72 paraugi un muitas deklarāciju eksemplāru skaits noteikts Pasau­les pasta konvencijā. Pakas pavadadreses veidlapā sūtītājs ar atzīmi "X" norāda, kā rīkoties ar paku, ja to nevar izsniegt adresātam, un paraksta minēto rīkojumu.

107.1 Šo noteikumu 107.punktā noteiktā prasība pasta sūtījumam pievienot muitas deklarāciju CN 23 neattiecas uz pasta sūtījumiem, kas tiek sūtīti uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

108. Muitas deklarāciju CN23 aizpilda tādā pašā kārtībā kā sīkpakai. Muitas deklarācijā papildus adresāta vārdam, uzvārdam (nosaukumam) un adresei norāda sūtītāja vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un adresi.

109. Starptautiskās pakas no iedzīvotājiem pieņem pēc to satura pārbaudes. Iekšzemes pakas pieņem slēgtā veidā. Pēc sūtītāja vēlēšanās iekšzemes pakas var pieņemt vaļējas un ar pakas satura sarakstu.

110. Komersanti, iestādes un organizācijas nodod iekšzemes un starptautiskās pakas slēgtā veidā (aizzīmogotas ar attiecīgo vērtību zīmogu, aizplombētas vai aizlīmētas ar līmlenti, uz kuras norādīti sūtītāja rekvizīti) saskaņā ar pakas satura sarakstu, pievienojot attiecīgās pavadadreses un muitas deklarācijas. Muitas deklarācijās atzīmē izvešanas atļaujas numuru un izdošanas datumu.

111. Nosūtot pakas ar sēklām un stādāmo materiālu, pavaddokumentiem pievieno karantīnas sertifikātu vai noteikta parauga apliecību.

112. Par paku pārsūtīšanu iekasē maksu atkarībā no pakas svara, bet par apdrošinātām pakām iekasē arī maksu par apdrošināšanu. Lielizmēra pakas un pakas ar trausliem priekšmetiem pieņem pārsūtīšanai tikai uz tām valstīm, kuru pasta administrācija to atļauj. Minētās valstis ir norādītas Pasaules pasta konvencijā.

113. Par pakas pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz sūtītājam dokumentu, kas apliecina samaksu (čeku, stingrās uzskaites kvīti).

XII. Naudas pārvedumi

114. Iekšzemes naudas pārvedumos pārsūtāmā naudas summa netiek ierobežota. Starptautisko naudas pārvedumu maksimālo summu nosaka līgumi starp attiecīgo valstu pasta administrācijām.

115. Nosūtot iekšzemes naudas pārvedumus pa pastu vai pa telegrāfu, sūtītājs aizpilda attiecīgu iekšzemes naudas pārveduma orderi. Nosūtot starptautiskos naudas pārvedumus, sūtītājs aizpilda starptautiskā naudas pārveduma orderi. Naudas pārveduma orderī norāda naudas pārveduma veidu, adresātu un tā adresi, naudas summu un valūtas apzīmējumu, sūtītāju un tā adresi, kā arī citu informāciju, ja nepieciešams. Naudas pārveduma orderī izdara atzīmes par sūtījuma izsniegšanu, norādot datumu un summu, kā arī saņēmējs ar parakstu apliecina, ka naudas pārvedums ir izsniegts.

116. Komersantiem, iestādēm, organizācijām un to pilnvarotām personām adresētā naudas pārveduma orderī papildus saņēmēja vai nosūtītāja nosaukumam norāda arī konta numuru bankā un komersanta reģistrācijas numuru.

117. Naudas pārveduma orderī, kuru nosūta bankai naudas ieskaitīšanai fiziskas personas kontā, norāda bankas nosaukumu un adresi, pārveduma saņēmēja vārdu, uzvārdu un konta numuru bankā.

118. Naudas pārveduma orderī aizliegts izdarīt labojumus, dzēst un pārvilkt uzrakstīto tekstu.

119. Iekšzemes naudas pārvedumu orderos, kurus nosūta komersantiem, iestādēm un organizācijām naudas ieskaitīšanai bankas kontā, var iekļaut informāciju saņēmējam, ja tā nepārsniedz 50 zīmes.

120. No komersantiem, iestādēm un organizācijām naudas pārvedumus pieņem ar samaksu skaidrā naudā, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

121. Par naudas pārveduma pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz sūtītājam noteikta parauga kvīti.

XIII. Valdības pasta sūtījumi

122. Pasta sūtījumus, ko nosūta Valsts prezidenta kanceleja un Valsts kanceleja, saskaņā ar sūtītāja norādījumu Latvijas Republikas robežās pieņem, pārsūta un izsniedz kā valdības sūtījumus.

123. Uz valdības sūtījumiem attiecas vispārējie noteikumi par sūtījumu izmēriem, svaru un iesaiņojumu.

124. Valdības sūtījumus (vienkāršos un reģistrētos) pasta pakalpojumu sniedzējam nodod kopā ar attiecīgu sarakstu.

125. Par valdības sūtījuma pieņemšanu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz sūtītājam dokumentu, kas apliecina samaksu (čeku, stingrās uzskaites kvīti).

XIV. Pasta sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

126. Visus reģistrētos pasta sūtījumus var pieņemt sūtīšanai ar paziņojumu par izsniegšanu.

127. Nododot pasta nodaļā reģistrētu pasta sūtījumu ar paziņojumu par izsniegšanu, sūtītājs aizpilda paziņojuma veidlapu. Paziņojuma veidlapā norāda sūtījuma pieņemšanas pasta nodaļu, sūtījuma numuru un pieņemšanas datumu, adresātu un tā adresi, reģistrētā sūtījuma veidu, kā arī atzīmes par izsniegšanu un citu informāciju, ja nepieciešams.

128. Iekšzemes pasta sūtījuma paziņojuma veidlapā norāda sūtītāja adresi, saņēmēja adresi un datus par sūtījumu.

129. Starptautiskā pasta sūtījuma paziņojuma veidlapā norāda sūtītāja adresi attiecīgās valsts valodā, angļu valodā vai franču valodā, kā arī saņēmēja adresi un datus par sūtījumu.

130. Nosūtot ierakstītus sūtījumus (pastkartes, vēstules un bandroles) ar paziņojumu par izsniegšanu, sūtītājs par minēto paziņojumu maksā ar pastmarkām, kuras papildus uzlīmē uz attiecīgā pasta sūtījuma.

131. Nosūtot iekšzemes un starptautiskās sīkpakas, pakas, naudas pārvedumus un apdrošinātas vēstules ar paziņojumu par izsniegšanu, sūtītājs par paziņojumu maksā skaidrā naudā, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinu, un minēto maksu iekļauj kopējā maksā par sūtījuma pārsūtīšanu.

XV. Pēcmaksas sūtījumi

132. Apdrošinātus iekšzemes pasta sūtījumus (apdrošinātas vēstules, sīkpakas un pakas) var pieņemt sūtīšanai ar pēcmaksu. Pēcmaksas summu nosaka sūtītājs, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgā pasta sūtījuma apdrošinājuma summu.

133. Pēcmaksas pasta sūtījumu izmēri, svars un iesaiņojums atbilst prasībām, kādas noteiktas apdrošinātām vēstulēm, sīkpakām un pakām.

134. Nosūtot pēcmaksas pasta sūtījumu, sūtītājs papildus aizpilda naudas pārveduma orderi, izdarot uz tā atzīmi "Pēcmaksa".

135. Attiecīgajā naudas pārveduma orderī sūtītājs norāda, par kādu pasta sūtījumu viņam jāsaņem pēcmaksa, pasta nodaļu, kurā sūtījums nodots, nosūtīšanas datumu, kā arī piegādes vietu un adresātu.

136. Uz attiecīgā naudas pārveduma ordera norādītā pēcmaksas summa, saņēmēja adrese, vārds un uzvārds (nosaukumam) atbilst sūtītāja adresei, vārdam un uzvārdam (nosaukumam) uz pasta sūtījuma.

137. Naudas pārveduma orderi aizpilda katram pēcmaksas pasta sūtījumam arī tad, ja tos nosūta viens sūtītājs un tie adresēti vienam saņēmējam.

138. Pieņemot pasta sūtījumu, attiecīgo pārveduma orderi piestiprina pasta sūtījuma pavaddokumentiem vai pasta sūtījumam tā, lai pārsūtot orderi nepazaudētu.

139. Pēcmaksas pasta sūtījumu pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz adresātam tikai pēc tam, kad saņemta pilna pēcmaksas summa. Ja pēcmaksas sūtījumu pasta pakalpojumu sniedzējam nepieciešams atvērt (piemēram, svara iztrūkuma, bojāta iesaiņojuma dēļ), pirms sūtījuma atvēršanas pēcmaksas summu neiekasē.

140. Saņemot pēcmaksas pasta sūtījumu, adresātam pirms pēcmaksas samaksāšanas pasta nodaļā ir tiesības noskaidrot, kas ir attiecīgā pēcmaksas pasta sūtījuma nosūtītājs.

141. Par starptautiskā pēcmaksas naudas pārveduma nosūtīšanu maksa (saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi) tiek iekasēta pirms pasta sūtījuma izsniegšanas.

XVI. Pasta sūtījumu pieņemšana vairumā

142. Ja fiziskā vai juridiskā persona pasta nodaļā vienlaikus nodod piecus vai vairāk reģistrētus pasta sūtījumus vienam vai vairākiem adresātiem, minētie pasta sūtījumi tiek uzskatīti par sūtījumiem vairumā.

143. Nododot pasta nodaļā sūtījumus vairumā, sūtītājs iesniedz sarakstu uz attiecīga parauga veidlapas (2.pielikums).

144. Komersanti, iestādes un organizācijas saskaņā ar šo noteikumu 143.punktā noteikto paraugu izgatavo saraksta veidlapas, kuras aizpilda ar pildspalvu, rakstāmmašīnu vai citu drukas iekārtu.

145. Nododot pasta nodaļā ierakstītus iekšzemes pasta sūtījumus, saraksta veidlapu aizpilda vienā eksemplārā, bet, nododot pasta nodaļā citu veidu pasta sūtījumus,— divos eksemplāros.

146. Nododot pasta sūtījumus, par kuriem maksā no avansa līdzekļiem, kas iemaksāti par pasta pakalpojumiem, saraksta veidlapu aizpilda trijos eksemplāros. Saraksta veidlapas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.aili aizpilda sūtītājs, bet 8.aili — pasta nodaļas darbinieks. Saraksta veidlapas 2. un 3.ailē ieraksta visus datus par adresātu, kas norādīts pasta sūtījumā.

147. Vienā sarakstā atļauts iekļaut ne vairāk kā 50 vienas kategorijas pasta sūtījumu. Vienā sarakstā atļauts iekļaut ne vairāk kā 25 naudas pārvedumus.

148. Ar vairākiem sarakstiem vienlaikus drīkst nosūtīt neierobežotu skaitu pasta sūtījumu.

149. Paku nodošanu vairumā var reglamentēt līgumi, kurus noslēdz pasta pakalpojumu sniedzēji ar komersantiem, iestādēm un organizācijām.

150. Komersanti, iestādes un organizācijas, nosūtot ierakstītus pasta sūtījumus vairumā, saraksta veidlapas 8.ailē var uzrādīt savu sūtījumu numerāciju (no 1 līdz 999). Šajā gadījumā iekšzemes pasta sūtījumu sarakstu aizpilda divos eksemplāros, bet starptautisko pasta sūtījumu sarakstu — trijos eksemplāros.

151. Pasta sūtījumu sarakstu paraksta komersanta, iestādes vai organizācijas darbinieks, kurš ir atbildīgs par pasta sūtījumu nodošanu pasta nodaļā. Sarakstu apstiprina ar komercsabiedrības, iestādes vai organizācijas zīmogu. Ja pasta sūtījumus vairumā nodod fiziskā persona, sarakstu paraksta sūtītājs.

152. Maksu par naudas pārvedumu pārsūtīšanu var maksāt skaidrā naudā, kā arī izmantojot bezskaidras naudas pārskaitījumu.

153. Par pasta sūtījumiem, kas pieņemti pēc viena saraksta vai vienlaikus pēc vairākiem sarakstiem, kurus sastādījis viens komersants, iestāde vai organizācija, pasta pakalpojumu sniedzējs izsniedz vienu kopēju dokumentu, kas apliecina samaksu, — stingrās uzskaites kvīti, kurā norāda sūtījumu numurus (no ... līdz ...), pēc saraksta pieņemto sūtījumu skaitu un izdara atzīmi "Pēc saraksta". Ailē "Maksa" norāda kopējo iekasētās maksas summu.

154. Pieņemot naudas pārvedumus pēc saraksta, kvītī uzrāda arī tā komersanta, iestādes vai organizācijas nosaukumu, kurš nodevis pārvedumus pasta pakalpojumu sniedzējam. Kvītī norāda kopējo pārvedumu summu (cipariem un vārdiem).

155. Kvīti kopā ar vienu sūtījumu saraksta eksemplāru (iekšzemes ierakstītiem pasta sūtījumiem — ar saraksta oriģinālu) izsniedz sūtītājam.

XVII. Pasta norēķinu sistēmas pakalpojumi

156. Pasta norēķinu sistēma ir datorizēta finanšu norēķinu sistēma, kas dod iespēju, izmantojot pasta nodaļu tīklu, sniegt finanšu pakalpojumu kopumu, lai nodrošinātu naudas pārvedumus un maksājumus starp fiziskajām un juridiskajām personām, kuras realizē preces un pakalpojumus, izmaksā darba samaksu un kārto citus maksājumus un norēķinus skaidrā naudā, ar maksājumu uzdevumiem, orderiem, speciāliem iepriekš sagatavotiem maksājumu dokumentiem un elektroniskajām kartēm.

157. Par pasta norēķinu sistēmas klientu var kļūt jebkura fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, kā arī Latvijā vai ārvalstīs noteiktā kārtībā reģistrēta juridiskā persona.

158. Pasta norēķinu sistēmas klientam tiek atvērts pasta norēķinu sistēmas norēķinu konts (turpmāk — norēķinu konts).

159. Lai atvērtu pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontu, persona pasta pakalpojuma sniedzējam iesniedz iesniegumu. Fiziskā persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi, juridiskā persona norāda pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda:

159.1. fiziskā persona — personu apliecinošu dokumentu;

159.2. Latvijā reģistrēta juridiskā persona — reģistrācijas apliecību un statūtus (uzrāda tikai kapitālsabiedrības);

159.3. ārvalstu juridiskā persona — tāda dokumenta kopiju, kas apliecina komercsabiedrības reģistrāciju attiecīgajā valstī, komercsabiedrības statūtu kopiju, dibināšanas līguma vai tam pielīdzināma dokumenta kopiju, dokumenta kopiju, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt ārvalsts juridisko personu, un šī pilnvarojuma apjomu. Dokumentu kopijas notariāli apstiprina, kā arī katram dokumentam pievieno dokumenta tulkojumu valsts valodā.

160. Pasta norēķinu sistēma nepieļauj anonīmu kontu atvēršanu.

161. Pasta norēķinu sistēmas administrācijai ir tiesības atteikt norēķinu konta atvēršanu, ja:

161.1. personu apliecinošie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošu dokumentu noteiktajām prasībām;

161.2. personas rīcībspēja ir ierobežota ar tiesas spriedumu;

161.3. persona ir agrāk pārkāpusi pasta norēķinu sistēmas lietošanas nosacījumus un pasta pakalpojumu sniedzēja administrācija par to ir sastādījusi aktu.

162. Norēķinu kontu skaits vienai personai nav ierobežots. Fiziskās personas ir tiesīgas atvērt pagaidu norēķinu kontus pamatkapitāla iemaksai jaundibināmām komercsabiedrībām.

163. Pagaidu norēķinu kontu atver saskaņā ar iesniegumu par konta atvēršanu juridiskai personai. Iesniegumā norāda jaundibināmās komercsabiedrības nosaukumu un tās personas vārdu un uzvārdu, kura aizpilda minēto iesniegumu.

164. Pasta norēķinu sistēmā klienta konts tiek reģistrēts ar atzīmi "Pagaidu". Klients iemaksā paredzēto pamatkapitāla summu pagaidu kontā. Pasta norēķinu sistēmas izsniegta izziņa par pagaidu konta atvēršanu un pamatkapitāla iemaksu ir apliecinājums pamatkapitāla iemaksai un ir derīga iesniegšanai Komercreģistrā.

165. Norēķinu kontu slēdz:

165.1. pēc klienta rakstiska pieprasījuma;

165.2. pēc klienta likumīgā mantinieka rakstiska pieprasījuma;

165.3. īpašos gadījumos, ko paredz pasta norēķinu sistēmas lietošanas nosacījumi;

165.4. ārkārtēju apstākļu dēļ — pasta norēķinu sistēmas funkcionēšanas būtisku izmaiņu vai nepārvaramas varas dēļ.

165.1 Atverot un slēdzot juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – norēķinu kontus, pasta pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par šo juridisko personu, norādot klienta nosaukumu, vienotos reģistrācijas kodus, norēķinu konta numuru, valūtu, konta atvēršanas un slēgšanas datumu.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

165.2 Pasta pakalpojumu sniedzējs Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – norēķinu kontiem sniedz elektroniski atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. Ja tiek izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā īstenotie pakalpojumi tiešsaistes režīmā XML (DUF) datnes formātā, vienā datnē iekļauj ne vairāk kā 20000 ieraksta vienību. Ja kopējais ieraksta vienību apjoms pārsniedz 20000 ieraksta vienību, iesniedz vairākas datnes.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

166. Apķīlāt fizisko vai juridisko personu līdzekļus, kas uzskaitīti Pasta norēķinu sistēmā, vai uzlikt tām arestu var, tikai pamatojoties uz tiesas izsniegtu izpildu dokumentu, tiesu izpildītāja rīkojumu vai prokurora sankciju, bet juridisko personu norēķinu operāciju daļēja vai pilnīga apturēšana veicama pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma.

167. Piedziņu uz fizisko vai juridisko personu līdzekļiem var vērst, pamatojoties uz tiesas izsniegtu izpildu dokumentu, tiesu izpildītāja rīkojumu vai nodokļu administrācijas lēmumu nodokļu likumos paredzētajos gadījumos, bet pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma — arī citos likumos paredzētajos gadījumos.

168. Ja norēķinu konts tiek slēgts, tā ietvaros tiek pārtrauktas visas saistības starp klientu un pasta norēķinu sistēmu. Pēc konta slēgšanas informācija par klientu un tā kontu tiek nodota arhīvā. Slēgtā konta numuru ieraksta slēgto kontu reģistrā, un to nevar izmantot atkārtoti.

169. Pasta norēķinu sistēmas uzdevums ir nodrošināt šādus pakalpojumus:

169.1. maksājumu pakalpojumus;

169.2. klientu kontu apkalpošanu;

169.3. speciālos maksājumu pakalpojumus.

170. Naudas operācijas nodrošina šādi maksājumu pakalpojumi:

170.1. norēķini — bezskaidras naudas pārvedumi no viena pasta norēķinu sistēmas norēķinu konta citā pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā;

170.2. iemaksas — skaidras vai bezskaidras naudas iemaksas pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā;

170.3. izmaksas — skaidras naudas izmaksas no pasta norēķinu sistēmas norēķinu konta vai bezskaidras naudas pārskaitīšana kredītiestādei;

170.4. pārvedumi — skaidras vai bezskaidras naudas pārvedumi, neizmantojot pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontu.

171. Norēķinu un izmaksu pakalpojumu pieprasījumus pieņem tikai no klienta — norēķinu konta īpašnieka vai no tā pilnvarotas personas. Iemaksas pakalpojumus pieņem arī no citām personām, ja norēķinu konta īpašnieks to nav aizliedzis.

172. Naudas izmaksu no klienta konta nodrošina:

172.1. pilsētu pasta nodaļās — uzreiz pēc naudas ieskaitīšanas norēķinu kontā;

172.2. lauku pasta nodaļās — trīs darbdienu laikā pēc naudas ieskaitīšanas norēķinu kontā.

173. Norēķinu un izmaksu pakalpojumi tiek veikti tikai tādā gadījumā, ja pēc attiecīgā pakalpojuma izpildes norēķinu konta atlikums ir pozitīvs.

174. Klientu kreditēšana ir aizliegta.

175. Klientu norēķinu kontu apkalpošanu nodrošina šādi pakalpojumi:

175.1. informācijas nosūtīšana klientam;

175.2. attiecīgā konta izrakstu izsniegšana klientam:

175.2.1. reizi mēnesī bez maksas nosūta klientam pēc dzīvesvietas;

175.2.2. pēc klienta pieprasījuma izsniedz par samaksu saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi;

175.3. maksājumu dokumentu (orderu, orderu grāmatiņu, norēķinu sistēmas elektronisko karšu un citu) izsniegšana klientam;

175.4. maksājumu dokumentu un norēķinu kontu bloķēšana;

175.5. klienta un klienta pilnvaroto personu agrāk reģistrēto datu maiņa saskaņā ar klienta iesniegumu;

175.6. pasta norēķinu sistēmas elektronisko karšu apkalpošana;

175.7. informācijas apmaiņa par naudas pārvedumiem uz pasta norēķinu sistēmu (elektroniskā veidā);

175.8. klienta darba vietas pieslēgšana pasta norēķinu sistēmai.

(175.6. apakšpunkts stājas spēkā 01.04.2006.; sk. 249. punktu)

176. Pasta norēķinu sistēma sniedz speciālos maksājumu pakalpojumus ierobežotam klientu lokam īpašu norēķinu vai maksājumu veikšanai.

177. Ir šādi speciālie maksājumu pakalpojumi:

177.1. regulārās iemaksas — vienošanās starp klientu — juridisku personu — un norēķinu sistēmas dienestiem par norēķinu sistēmas izmantošanu iedzīvotāju un organizāciju maksājumu ieskaitīšanai klienta kontā;

177.2. regulārās izmaksas — vienošanās starp klientu — juridisku personu — un norēķinu sistēmas dienestiem par norēķinu sistēmas izmantošanu regulārām klienta iemaksām norēķinu sistēmas kontā, lai veiktu izmaksas vai norēķinus ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām. Par minētajiem pakalpojumiem pasta pakalpojumu sniedzējs un klients slēdz īpašu līgumu, kurā detalizēti nosaka speciālo pakalpojumu noteikumus.

178. Pasta norēķinu sistēmas klients:

178.1. ir norēķinu konta īpašnieks, kurš, aizpildot attiecīgu veidlapu un iesniedzot to pasta norēķinu sistēmas dienestā, ir tiesīgs pilnvarot citas personas rīkoties ar attiecīgo kontu;

178.2. rakstiski var atļaut pievienot savu vārdu, uzvārdu (juridiska persona — nosaukumu), adresi, norēķinu konta numuru pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontu publiskajam sarakstam, kā arī pieprasīt minētās informācijas izņemšanu no tā;

178.3. ir tiesīgs rakstiski pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies pasta norēķinu sistēmas darbinieku vainas dēļ. Iesniegums par zaudējumu atlīdzināšanu jāiesniedz tūlīt pēc kļūdas atklāšanas, bet ne vēlāk kā 12 mēnešus no dienas, kad veikts attiecīgais pakalpojums;

178.4. maksā par norēķinu sistēmas operācijām saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādī norādītajiem tarifiem.

179. Pasta pakalpojumu sniedzējs:

179.1. nav tiesīgs izpaust klienta norēķinu konta numuru bez klienta rakstiskas atļaujas, izņemot šo noteikumu 165.1 un 180.punktā minētos gadījumus;

179.2. ir tiesīgs slēgt klienta norēķinu kontu, ja klients 12 mēnešus pēc kārtas neveic maksājumu vai norēķinu operācijas un tā konta atlikums ir nulle;

179.3. garantē pilnīgu informācijas konfidencialitāti saskaņā ar likumiem un klienta datu aizsardzību pret nesankcionētu rīcību, atbild par to, lai maksājumu pakalpojumi tiktu veikti precīzi un atbilstoši iesniegtajiem maksājumu dokumentiem. Pasta pakalpojumu sniedzējs neuzņemas atbildību par veikto maksājumu, ja tas saistīts ar klienta noziedzīgu rīcību;

179.4. garantē klientu noguldīto līdzekļu pilnīgu drošību un iespēju klientam jebkurā brīdī saņemt viņa konta atlikumu skaidrā naudā vai pārskaitīt to uz klienta norādīto kredītiestādi saskaņā ar pasta norēķinu sistēmas nolikumu;

179.5. ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta pakalpojumu sniedzēja darbinieku vainas dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad veikts attiecīgais pakalpojums;

179.6. nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas dēļ;

179.7. nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies norēķinu konta īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas kļūdas vai paviršības dēļ.

(Grozīts ar MK 28.03.2006. noteikumiem Nr.240; MK 08.09.2008. noteikumiem Nr.718)

180. Ziņas par pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontiem valsts institū­cijai vai valsts amatpersonai sniedzamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

180.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai — likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

180.2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam — likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā un apjomā;

180.3. tiesām — to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmu­ma pamata;

180.4. izziņas iestādēm — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja pieprasījumu;

180.5. prokuratūrai — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz proku­rora pieprasījumu;

180.6. operatīvās darbības subjektiem — operatīvās uzskaites lietās, pama­tojoties uz operatīvās darbības subjekta pieprasījumu;

180.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam — šo noteikumu 180.4. un 180.6.apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī pamatojoties uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījumu, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;

180.8. zvērinātiem tiesu izpildītājiem — pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienota tās tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai pamatojoties tikai uz pieprasījumu — gadījumos, ja ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādī­šanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;

180.9. Valsts kasei — pamatojoties uz Valsts kases vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

180.10. Valsts kontrolei — pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes;

180.11. Valsts ieņēmumu dienestam — pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, normatīvajos aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātāju pasta norēķinu sistēmā atvērtajiem kontiem un veiktajiem darījumiem, ja:

180.11.1. nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus;

180.11.2. nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatve­dības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi;

180.11.3. nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

180.12. zvērinātiem notāriem, kas ved mantojuma lietas, — ziņas, kas nepieciešamas fiziskās personas — mantojuma atstājējas — mantojuma masas apzināšanai.

(MK 28.03.2006. noteikumu Nr.240 redakcijā)

180.1 Ja atbildīgā persona izpauž ziņas, kura tā nedrīkstēja izpaust, šo personu sauc pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

(MK 28.03.2006. noteikumu Nr.240 redakcijā)

180.2 Šo noteikumu 180.punktā minētās valsts institūcijas un valsts amat­personas nepieciešamās ziņas pieprasa rakstiski, pieprasījumā norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu — attiecīgo normatīvo aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprināto starptautisko līgumu.

(MK 28.03.2006. noteikumu Nr.240 redakcijā)

XVIII. Pasta sūtījumu secināšana un atpakaļsūtīšana

181. Ja adresāts nedzīvo dzīvesvietā, kuras adrese uzrādīta uz pasta sūtījuma, pasta pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar adresāta iesniegumu nosūta attiecīgo sūtījumu uz citu adresi (secina sūtījumu).

182. Pasta sūtījumus, kurus nevar izsniegt adresātam un kuru adresāta atrašanās vieta nav zināma, glabā pasta nodaļā vienu mēnesi.

183. Ja adresāts uz laiku izbraucis komandējumā, atvaļinājumā vai citur, saskaņā ar viņa iesniegumu pasta sūtījumu glabāšanas laiks var tikt pagarināts līdz diviem mēnešiem, skaitot no to saņemšanas dienas attiecīgajā pasta nodaļā. Šajā gadījumā tiek iekasēta glabāšanas maksa saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi.

184. Ja no sūtītāja vai adresāta saņemts iesniegums par pasta sūtījuma piegādi uz citu adresi, pasta sūtījumu nekavējoties nosūta uz citu adresi.

185. Iekšzemes pasta sūtījumus (izņemot pakas) uz citu adresi nosūta bez maksas. Pasta sūtījumus ārvalstī uz citu adresi nosūta par maksu, ko iekasē no sūtītāja. Par iekšzemes paku secināšanu maksu iekasē no adresāta.

186. Neizsniegtos pasta sūtījumus nosūta atpakaļ sūtītājam pēc adreses, kas norādīta uz pasta sūtījuma, ja:

186.1. izbeidzies sūtījuma glabāšanas termiņš;

186.2. saņemts sūtītāja iesniegums;

186.3. adresāts atteicies no pasta sūtījuma saņemšanas;

186.4. adresāts neatrodas uz sūtījuma norādītajā vietā;

186.5. adresāts ir miris;

186.6. uz reģistrēta pasta sūtījuma nav norādīts adresāts vai adresāts, kurš abonē abonenta kastīti, norādīts nepareizi;

186.7. tiek konstatēts, ka nosūtīšanai kļūdaini pieņemti priekšmeti, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstī ir aizliegta.

187. Ja adresātam nevar izmaksāt pēcmaksas pārvedumu, to nodod attiecīgajai pasta nodaļai glabāšanā.

188. Komersantiem, iestādēm un organizācijām adresētos pasta sūtījumus secina vai nosūta atpakaļ vispārējā kārtībā.

189. Secinot vai nosūtot atpakaļ pasta sūtījumus, pasta pakalpojumu sniedzējs uz to iesaiņojuma vai uz pavaddokumentiem norāda secināšanas vai atpakaļsūtīšanas iemeslu un pamatojumu.

190. Atpakaļsūtītos pasta sūtījumus izsniedz sūtītājam vispārējā kārtībā, kāda noteikta saņemto sūtījumu izsniegšanai.

191. Par iekšzemes un starptautisko paku atpakaļsūtīšanu iekasē maksu par svaru saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi. Izsniedzot sūtītājam atpakaļ pēcmaksas sūtījumus, maksu par pēcmaksas pārsūtīšanu neatmaksā.

192. Izsniedzot atpakaļ sūtītājam reģistrētu pasta sūtījumu, kurš no pieņemšanas pasta nodaļas vēl nav nosūtīts adresātam, anulē kvīti un atmaksā iekasēto tarifa maksu, izņemot izlietoto pastmarku vērtību.

193. Komersanta, iestāžu un organizāciju atpakaļsūtītos naudas pārvedumus pārskaita to norēķinu kontos bankā.

XIX. Neizsniegtie pasta sūtījumi

194. Iekšzemes un starptautiskos pasta sūtījumus, kas saņemti atpakaļ to nodošanas vietā vai pēc adreses, kas norādīta uz sūtījuma, kā arī tos, kuri izņemti no vēstuļu kastītēm (atsevišķa īpaši pasta sūtījumu ievietošanai izgatavota un novietota kastīte vai atsevišķs īpaši šim nolūkam izveidots nodalījums pastkastīšu sekcijā, kurā sūtītāji ievieto vienkāršus vēstuļu korespondences sūtījumus to tālākai šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei adresātiem) un uz tiem nav adreses, adrese ir nepilnīga vai saīsināta, glabā vienu mēnesi.

195. Pasta sūtījumus uzskata par neizsniegtiem, ja izmantotas šajos noteikumos noteiktās iespējas, lai tos varētu izsniegt, un pārbaudīti neizsniegšanas iemesli.

196. Ja adresāts nav atrodams un nav iespējams noskaidrot sūtītāja adresi, neizsniegtos pasta sūtījumus pasta pakalpojumu sniedzējs nodod glabāšanā īpaši iekārtotā noliktavā un nodrošina šo pasta sūtījumu glabāšanu.

197. Glabāšanā nodotos neizsniegtos pasta sūtījumus reģistrē, uz pasta sūtījuma atzīmē neizsniegšanas iemeslu un glabā slēgtā iesaiņojumā ne ilgāk par vienu gadu.

198. Ja saņemts pamatots sūtītāja (adresāta) vai pasta nodaļas administrācijas iesniegums ar lūgumu par glabāšanai nodotā pasta sūtījuma izsniegšanu sūtītājam (adresātam), to nodod (nosūta) izsniegšanai vispārējā kārtībā.

199. Ar pasta pakalpojumu sniedzēja vadītāja rīkojumu izveidota komisija vismaz reizi pusgadā atver neizsniegtos pasta sūtījumus un sastāda attiecīgu aktu.

200. Neizsniegto pasta sūtījumu saturu pasta pakalpojumu sniedzējs realizē komisijas tirdzniecībā. No realizācijas iegūtos naudas līdzekļus pasta pakalpojumu sniedzējs ieskaita savos ieņēmumos. Neizsniegtās pastkartes, vēstules, kā arī bojātos un mazvērtīgos priekšmetus iznīcina.

201. Sūtītājam vai saņēmējam ir tiesības triju gadu laikā pēc reģistrētā sūtījuma nodošanas pasta pakalpojumu sniedzējam saņemt no neizsniegtajiem pasta sūtījumiem izņemto naudu un vērtspapīrus, kā arī saņemt naudu, kura iegūta pēc pārsūtīto lietu pārdošanas.

202. Izmaksājot kompensāciju par pārdotās pakas, sīkpakas vai bandroles saturu, pasta pakalpojumu sniedzējs ietur maksu par pasta sūtījuma glabāšanu un realizēšanu komisijas tirdzniecībā saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi.

XX. Pasta sūtījumu atvēršana, izņemšana, konfiscēšana un iznīcināšana

203. Pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus Pasta likumā noteiktajos gadījumos.

204. Ar pasta pakalpojumu sniedzēja vadītāja rīkojumu izveidotā komisija, pieaicinot Valsts policijas pārstāvi (izņemot gadījumu, kad adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī), atver pasta sūtījumus šādiem gadījumiem īpaši paredzētā vietā.

205. Par pasta sūtījumu atvēršanu, priekšmetu izņemšanu no pasta sūtījuma vai to iznīcināšanu sastāda attiecīgu aktu divos eksemplāros.

206. Aktā par pasta sūtījuma atvēršanu, priekšmetu izņemšanu no pasta sūtījuma vai to iznīcināšanu norāda:

206.1. pasta sūtījuma atvēršanas vietu un datumu;

206.2. pasta sūtījuma atvēršanas iemeslu;

206.3. pasta sūtījuma svaru pirms atvēršanas,

206.4. pasta sūtījumā esošo priekšmetu aprakstu;

206.5. glabāšanā nodoto izņemto priekšmetu nosaukumus, daudzumu un vērtību;

206.6. pasta sūtījuma svaru pēc atsevišķu priekšmetu izņemšanas;

206.7. iznīcināto priekšmetu daudzumu, vērtību un iznīcināšanas veidu;

206.8. komisijas locekļu vārdu, uzvārdu, amatu.

207. Akta otro eksemplāru par pasta sūtījumu atvēršanu, priekšmetu izņemšanu no sūtījuma vai to iznīcināšanu nosūta sūtītājam, izņemot gadījumus, kad nav iespējams noskaidrot sūtītāja precīzu adresi, lai varētu pārsūtīt atpakaļ neizsniegtos pasta sūtījumus.

208. Ja tiek atvērts starptautiskais pas­ta sūtījums un no sūtījuma izņemti vai iznīcināti priekšmeti, akta kopiju nosūta arī tās valsts pasta administrācijai, no kuras sūtījums ir saņemts.

209. Pēc atsevišķu priekšmetu izņemšanas atvērto pasta sūtījumu iesaiņo un nosūta adresātam vai sūtītājam vispārējā kārtībā, norādot uz iesaiņojuma "Atvērts" un pievienojot akta kopiju par sūtījuma atvēršanu un priekšmetu izņemšanu.

210. Ja tiek konstatēts, ka pasta sūtījumā ir nauda un uzrādītāja vērtspapīri, dārgmetāli, citas dārglietas un juvelierizstrādājumi, izņemot apdrošinātus sūtījumus, šos priekšmetus izņem no pasta sūtījuma.

211. No pasta sūtījuma izņemtos uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, juvelierizstrādājumus un citas dārglietas glabā kā neizsniegtos pasta sūtījumus. No pasta sūtījuma izņemto naudu nosūta atpakaļ sūtītājam kā naudas pārvedumu, ieturot maksu par naudas pārvedumu saskaņā ar pasta pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

212. Ja tiek konstatēts, ka pasta sūtījumā ir priekšmeti, kas savas dabas vai iesai­ņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, var sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas (turpmāk — bīstami priekšmeti), par to paziņo uz pasta sūtījuma adresi, norādot laiku un vietu, kur var saņemt šo sūtījumu.

213. Ja izmantotas visas šajos noteikumos noteiktās iespējas, lai bīstamos priekšmetus varētu nogādāt atpakaļ sūtītājam, pasta pakalpojumu sniedzējs iznīcina šādus sūtījumus, saskaņojot ar vietējo pašvaldību bīstamo priekšmetu iznīcināšanas veidu un vietu.

214. Transportējot bīstamos priekšmetus līdz iznīcināšanas vietai, kā arī iznīcinot tos, ja nepieciešams, nodrošina apsardzi.

215. Ja tiek konstatēts, ka pasta sūtījumā pārsūta dzīvnieku (izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus), pasta pakalpojumu sniedzējs novieto šo sūtījumu atsevišķā telpā un nekavējoties pieaicina Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības veterināro inspektoru, iesniedzot akta kopiju par dzīvnieka izņemšanu no pasta sūtījuma.

216. Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors nogādā dzīvnieku karantīnas centrā vai tam piemērotā vietā un, ja nepieciešams, veic dzīvnieka izmeklēšanu.

217. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izņemšanu no pasta sūtījuma un pārvietošanu uz dzīvnieku karantīnas centru vai tam piemērotu vietu, Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, dzīvnieka barošanu, dzirdināšanu un, ja nepieciešams, ārstēšanu, sedz sūtītājs saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta izrakstīto rēķinu. Ja sūtītājs atsakās atmaksāt izdevumus, tos piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

218. Pasta pakalpojumu sniedzējs nekavējoties paziņo sūtītājam uz pasta sūtījumā norādīto adresi par konstatēto faktu, norādot laiku un vietu, kur var saņemt no pasta sūtījuma izņemto dzīvnieku.

219. Ja tiek konstatēts, ka pasta sūtījums satur narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas, pornogrāfiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība, vai ir pamatotas aizdomas par šāda sūtījuma saturu, pasta pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē Valsts policiju un novieto sūtījumu telpā, kas iekārtota atsevišķi no pārējiem sūtījumiem, ievērojot drošības pasākumus.

220. Kompetentas valsts institūcijas amatpersonas pieņem lēmumu par šo noteikumu 219.punktā minēto priekšmetu izņemšanu un turpmāko rīcību ar izņemtajiem priekšmetiem (piemēram, nodošana ekspertīzei, atzīšana par lietiskajiem pierādījumiem, konfiscēšana), kā arī sastāda attiecīgu dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē administratīvo procesu vai kriminālprocesu.

221. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam kompetentas valsts amatpersonas organizē izņemto priekšmetu transportēšanu, nodošanu glabāšanā vai iznīcināšanu.

XXI. Sūtītāju un adresātu tiesības

222. Līdz brīdim, kad pasta sūtījums ir izsniegts adresātam, sūtītājam ir šādas tiesības:

222.1. saņemt atpakaļ viņa nodoto pasta sūtījumu;

222.2. dot rīkojumu izsniegt sūtījumu citai personai un uz citu adresi vai piegādāt to adresātam uz citu adresi;

222.3. pagarināt pasta sūtījuma glabāšanas termiņu izsniegšanas vietas pasta nodaļā līdz diviem mēnešiem no tā saņemšanas dienas attiecīgajā pasta nodaļā;

222.4. dot rīkojumu izsniegt adresātam pēcmaksas sūtījumu, neiekasējot no viņa pēcmaksas summu, vai iekasēt no adresāta pēcmaksu par apdrošinātu pasta sūtījumu, kurš agrāk bija nosūtīts bez pēcmaksas;

222.5. samazināt iepriekš noteikto pēcmaksas summu vai palielināt to, nepārsniedzot pasta sūtījuma apdrošinājuma summu;

222.6. dot rīkojumu pasta sūtījumu izsniegt adresātam noteiktā dienā (izņemot svētdienā vai svētku dienā), ja sūtītāja vēlamais pasta sūtījumu adresāta sasniegšanas laiks pārsniedz šajos noteikumos noteikto vispārējo pasta sūtījumu pārsūtīšanas laiku.

223. Šo noteikumu 222.punktā minētās tiesības sūtītājs var izmantot jebkurā Latvijas Republikas pasta nodaļā, iesniedzot rakstisku iesniegumu.

224. Ja sūtītājs vēlas saņemt atpakaļ reģistrētu pasta sūtījumu, kurš vēl nav nosūtīts, viņš atdod pasta nodaļas kvīts oriģinālu vai uzrāda nosūtīto pasta sūtījumu sarakstu. Šajā gadījumā sūtītājam atmaksā saņemto maksu, izņemot to, kura samaksāta ar pastmarkām, un maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Vairumā pieņemtos naudas pārvedumus atdod atpakaļ, naudu pārskaitot nosūtītāja bankas norēķinu kontā.

225. Vienkāršas vēstules un bandroles līdz to nosūtīšanai pasta pakalpojumu sniedzējs var atdot atpakaļ sūtītājam pēc viņa rakstiska iesnieguma saņemšanas, pārliecinoties, ka vēstule (bandrole) pieder iesnieguma autoram.

226. Adresāts ir tiesīgs dot šādus rīkojumus:

226.1. glabāt pasta nodaļā viņam adresētos pasta sūtījumus līdz diviem mēnešiem no to saņemšanas dienas attiecīgajā pasta nodaļā;

226.2. secināt vai piegādāt uz citu adresi viņam adresētos pasta sūtījumus;

226.3. piegādāt mājās pasta sūtījumus (izņemot pakas), kuri adresēti viņam pastā uz pieprasījumu;

226.4. pārskaitīt attiecīgajā bankas kontā viņam adresētos naudas pārvedumus;

226.5. izsniegt citām personām viņam adresētos vienkāršos pasta sūtījumus viņa prombūtnes laikā.

227. Sūtītājs vai adresāts iesniegumā, kurā dots viens no šo noteikumu 226.punktā minētajiem rīkojumiem, norāda pasta sūtījuma veidu, numuru, pārveduma summu, apdrošinājuma summu, pēcmaksas summu, nodošanas laiku un vietu, adresāta un sūtītāja vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un adresi.

228. Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda (nosūtot pa pastu, jāpievieno) nodotā pasta sūtījuma kvīts oriģināls. Minētā kārtība attiecas arī uz iesniegumiem par nosūtīto reģistrēto pasta sūtījumu meklēšanu.

229. Ja sūtītājs palielina pēcmaksas summu vai uzdod iekasēt pēcmaksu par apdrošināto pasta sūtījumu, kurš iepriekš tika nosūtīts bez pēcmaksas, viņš samaksā par to saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi.

230. Adresāts ir tiesīgs, neatverot pasta sūtījumu, atteikties no tā saņemšanas. Šajā gadījumā viņš izdara atzīmi uz pasta sūtījuma vai pavad­dokumentiem. Ja adresāts atsakās izdarīt minēto atzīmi, to izdara pasta pakalpojuma sniedzēja darbinieks.

231. Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt pasta pakalpojumu sniedzējam izziņu par sūtījuma izsniegšanu, ja viņš aizpilda noteikta parauga veidlapu un uzrāda pasta pakalpojumu sniedzēja kvīts oriģinālu.

232. Par šo noteikumu 231.punktā minēto izziņu sūtītājs vai adresāts maksā saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja cenrādi. Ja meklējamais pasta sūtījums nav izsniegts adresātam vai sūtītājam pasta pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ, par attiecīgo iesniegumu iekasētā nauda tiek atmaksāta sūtītājam.

233. Izziņas par starptautiskajiem pasta sūtījumiem pasta pakalpojumu sniedzējs sniedz atbilstoši Pasaules pasta konvencijas noteikumiem.

234. Iesniedzot visu veidu iesniegumus, sūtītājs vai adresāts pasta pakalpojuma sniedzēja darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

XXII. Vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes prasības

235. Visas šajā nodaļā minētās vispārējo pasta pakalpojumu kvalitātes prasības ir saistošas vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējiem.

236. Pasta nodaļu izvietojums un skaits ir šāds:

236.1. Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz 30vispārējā tipa pasta nodaļas (pasta nodaļas, kas pieejamas visiem apmeklētājiem un kuras sniedz visus vispārējos pasta pakalpojumus);

236.2. katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru, izņemot šo noteikumu 236.1.apakšpunktā minēto gadījumu, ir vismaz viena vispārējā tipa pasta nodaļa uz 20000 iedzīvotājiem;

236.3. pārējo pašvaldību administratīvajās teritorijās ir vismaz viena vispārējā tipa pasta nodaļa;

236.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā vai apdzīvotā vietā, kuras iedzīvotāju skaits nepārsniedz 1000 un kurā iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 10 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, vispārējā tipa pasta nodaļa var būt mobila (pārvietojama).

237. Pasta nodaļu darbdienu (dienas, kuras saskaņā ar apstiprināto pasta nodaļas darba laiku nav pasta nodaļas brīvdienas un nav Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas) skaits ir šāds:

237.1. Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešas vispārējā tipa pasta nodaļas, kas atvērtas vismaz piecas dienas nedēļā;

237.2. pārējo pašvaldību administratīvajās teritorijās, izņemot šo noteikumu 237.1.apakšpunktā minēto gadījumu, ir vismaz viena vispārējā tipa pasta nodaļa, kas atvērta vismaz piecas dienas nedēļā.

238. Vēstuļu kastīšu skaits un to izvietojums ir šāds:

238.1. Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz viena vēstuļu kastīte uz 5000 iedzīvotājiem, no tām viena vēstuļu kastīte ir pie katras vispārējā tipa pasta nodaļas;

238.2. katras pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru, izņemot šo noteikumu 238.1.apakšpunktā minēto gadījumu, ir vismaz viena vēstuļu kastīte uz 3000 iedzīvotājiem, no tām viena vēstuļu kastīte ir pie katras vispārējā tipa pasta nodaļas;

238.3. katras pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums ir mazāks vai vienāds ar 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, ir vismaz viena vēstuļu kastīte uz 2000 iedzīvotājiem, no tām viena vēstuļu kastīte ir pie katras vispārējā tipa pasta nodaļas;

238.4. ja šo noteikumu 238.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošas pašvaldības administratīvajā teritorijā bez centrālās apdzīvotās vietas ir vēl kāda apdzīvota vieta, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 500, un attālums no tās centra līdz pašvaldības centrālās apdzīvotās vietas centram ir lielāks par 5 km, šajā apdzīvotajā vietā ir vismaz viena vēstuļu kastīte.

239. Vēstuļu kastītes tukšošanas biežums ir šāds:

239.1. Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un katra rajona centra pašvaldības administratīvajā teritorijā (uzskatot, ka republikas pilsētu pašvaldību administratīvās teritorijas ir rajonu centri) pasta sūtījumus no vēstuļu kastītēm izņem vismaz reizi dienā un vismaz sešas dienas nedēļā;

239.2. pārējo pašvaldību administratīvajās teritorijās pasta sūtījumus no visām vēstuļu kastītēm izņem vismaz reizi dienā un vismaz piecas dienas nedēļā.

240. Vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laiks (laiks, kad no vēstuļu kastītes pēdējo reizi attiecīgajā vēstuļu kastītes tukšošanas dienā tiek izņemti tajā ievietotie pasta sūtījumi, lai nogādātu tos tālākai šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei adresātiem) ir šāds:

240.1. Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešas vēstuļu kastītes, kuras pēdējo reizi tiek tukšotas ne agrāk par plkst.19.00;

240.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotājus uz kvadrātkilometru un iedzīvotāju skaits ir lielāks par 30000, izņemot šo noteikumu 240.1.apakšpunktā minēto gadījumu, ir vismaz divas vēstuļu kastītes, kuras pēdējo reizi tiek tukšotas ne agrāk par plkst.16.00;

240.3. katra rajona centra pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot šo noteikumu 240.1. un 240.2.apakšpunktā minētos gadījumus, ir vismaz viena vēstuļu kastīte, kura pēdējo reizi tiek tukšota ne agrāk par plkst.15.00.

241. Visas vispārējo pasta pakalpojumu sniedzēja vēstuļu kastītes ir noformētas vienādi, norādot uz tām komersanta nosaukumu vai logo, identifikācijas numuru, kā arī vēstuļu kastītes tukšošanas nedēļas dienas un laiku.

242. Vispārējo pasta pakalpojumu sūtījumu piegādes biežums ir šāds:

242.1. Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un katra rajona centra pašvaldības administratīvajā teritorijā (uzskatot, ka republikas pilsētu pašvaldību administratīvās teritorijas ir rajonu centri) pasta sūtījumus piegādā vismaz reizi dienā un vismaz sešas dienas nedēļā;

242.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot šo noteikumu 242.1.apakš­punktā minētos gadījumus, pasta sūtījumus piegādā vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas dienas nedēļā.

243. Vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījumu pārsūtīšanas laiks iekšzemē (neattiecas uz sūtījumiem, kas noformēti neatbilstoši šo noteikumu prasībām, kā arī uz tādiem sūtījumiem, kas tiek nosūtīti vairumā) ir šāds:

243.1. "A" klases pasta sūtījumiem:

D + 1, kur

D - darbdiena, kad vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījums nodots pasta nodaļā vai ievietots vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam).

Nākamajā darbdienā pēc vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījuma nodošanas pasta nodaļā vai ievietošanas vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātam jāpiegādā vismaz 97% no visiem vienkāršās vēstuļu korespondences "A" klases pasta sūtījumiem;

243.2. "B" klases pasta sūtījumiem:

D + 3, kur

D - darbdiena, kad vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījums nodots pasta nodaļā vai ievietots vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam).

Trešajā darbdienā pēc vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījuma nodošanas pasta nodaļā vai ievietošanas vēstuļu kastītē (līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam) adresātam jāpiegādā vismaz 97% no visiem vienkāršās vēstuļu korespondences "B" klases pasta sūtījumiem.

(MK 22.11.2005. noteikumu Nr.884 redakcijā)

244. Pastkastītes apkalpo šādā kārtībā:

244.1. katram daudzdzīvokļu mājas (māja, kurā ir vairāk nekā viens dzīvoklis) dzīvoklim vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījumus ievieto tikai vienā pastkastītē;

244.2. katrai privātmājai vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījumus ievieto tikai vienā pastkastītē;

244.3. katrai juridiskajai personai (tās struktūrvienībai) vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījumus ievieto tikai vienā pastkastītē. Šie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, ja juridiskajai personai (tās struktūrvienībai) ir vairākas adreses. Šādā gadījumā katrā adresē vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs vienkāršās vēstuļu korespondences pasta sūtījumus ievieto tikai vienā pastkastītē.

245. Apkalpojamo pastkastīšu izvietojums un noformējums ir šāds:

245.1. vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs apkalpo daudzdzīvokļu mājas pastkastītes, kuras novietotas pirmā stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā nav kāpņu telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ pastkastītes novietot nav iespējams, tās var novietot otrā stāva kāpņu telpā. Kāpņu telpa, kur novietotas pastkastītes, ir apgaismota, un uz katras pastkastītes ir norādīts labi saskatāms dzīvokļa numurs vai juridiskās personas nosaukums;

245.2. vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs apkalpo pie privātmājām novietotas pastkastītes, kuras piestiprinātas pie mājas (ja māja atrodas ne tālāk kā 5m no ielas) vai ārpusē pie žoga (sētas). Pie privātmājas novietotajai pastkastītei jābūt pieejamai pastniekam (pasta piegādātājam) jebkurā laikā. Uz pastkastītes ir norādīts labi saskatāms mājas numurs, mājas nosaukums vai mājas īpašnieka uzvārds;

245.3. šo noteikumu 245.2.apakšpunkts neattiecas uz viensētām un privātmājām, kas atrodas ārpus apdzīvotas vietas centra un tālāk par 20 m no tuvākā valsts vai pašvaldības autoceļa (ielas), ar kuru savienots tās pievedceļš (ceļš, kas savieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo viensētu vai privātmāju). Šajā gadījumā vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs apkalpo pastkastītes (tajā skaitā pasta piegādes punktus — vienkopus novietotas vairākas pastkastītes, kurās tiek ievietoti pasta sūtījumi adresātiem viensētās un privātmājās, kas atrodas ārpus apdzīvotas vietas centra), kas ir novietotas ne tālāk kā 10 m no tuvākā valsts vai pašvaldības autoceļa, ar kuru ir savienots tās pievedceļš;

245.4. adresātiem, kuri savas pastkastītes nav novietojuši atbilstoši šo noteikumu prasībām vai kuru pastkastītes ir bojātas vai nav aizslēgtas, vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs pasta sūtījumus izsniedz uz pieprasījumu adresāta pasta nodaļā vai ievieto abonenta kastītē pasta nodaļā, ja adresātam ir abonenta kastīte.

246. Šo noteikumu 237., 239. un 242.punktā noteiktais minimālais pasta nodaļu darbdienu skaits, vēstuļu kastīšu tukšošanas dienu skaits un pasta sūtījumu piegādes dienu skaits attiecīgajā nedēļā var būt par tik dienām mazāks, cik ir bijušas svētku dienas, ja kāda no šīm dienām sakrīt ar valsts noteiktajām svētku dienām.

XXIII. Noslēguma jautājumi

247. Ja pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas gaitā apvienojas divu vai vairāku pašvaldību teritorijas, šo noteikumu 236., 237., 238., 239., 240. un 242.punktā minētais termins "pašvaldību administratīvās teritorijas" ir attiecināms uz katru jaunizveidotās pašvaldības administratīvās teritorijas teritoriālo vienību, kas sakrīt ar atsevišķas apvienojušās pašvaldības administratīvo teritoriju pirms apvienošanās.

248. Šo noteikumu 7.2.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

(MK 22.11.2005. noteikumu Nr.884 redakcijā)

249. Šo noteikumu 175.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.aprīli.

250. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumus Nr.265 "Pasta noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 136.nr.).

251. Pasta pakalpojumu sniedzējs Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2008.gada 1.oktobrim iesniedz informāciju par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – norēķinu kontiem, kas atvērti un nav slēgti līdz 2008.gada 1.septembrim.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

252. Pasta pakalpojumu sniedzējs Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – norēķinu kontiem, kas atvērti un (vai) slēgti 2008.gada septembrī, iesniedz līdz 2008.gada 3.oktobrim.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

253. Sākot ar 2008.gada 1.oktobri, pasta pakalpojumu sniedzējs katras kalendāra nedēļas otrajā darbdienā iesniedz informāciju par iepriekšējā nedēļā atvērtajiem un (vai) slēgtajiem juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – norēķinu kontiem.

(MK 08.09.2008. noteikumu Nr.718 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra Direktīvas 97/67/EK par kopējiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

2) 2002.gada 10.jūnija Direktīvas 2002/39/EK, ar kuru groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.445
Iekšzemes un starptautisko pasta sūtījumu izmēri un maksimālais svars

Nr. p.k.

Sūtījuma veids

Svars (kg)

Izmēri iesaiņojumā

1

2

3

4

1.

Vēstuļu korespondences sūtījumi

1.1.

vēstules

2

Vēstules maksimālais izmērs — vēstules garuma, platuma un biezuma izmēru summa — līdz 90 cm, lielākais izmērs — līdz 60 cm. Vēstules minimālais izmērs — 9x14 cm

1.2.

pastkartes

Taisnstūra formā, minimālais izmērs — 9x14cm, maksimālais izmērs — ne vairāk kā 12x23,5 cm

1.3.

bandroles:

1.3.1.

iekšzemes

5

Bandroles maksimālais izmērs — bandroles garuma, platuma un biezuma izmēru summa — līdz 90 cm, lielākais izmērs — līdz 60 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa — līdz 104 cm, lielākais izmērs — līdz 90 cm.

Bandroles minimālais izmērs — 14 x 9 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa — līdz 17 cm, lielākais izmērs — līdz 10 cm

1.3.2.

starptautiskās

5

1.3.3.

neredzīgajiem paredzētie izdevumi (sekogrammas)

7

1.4.

sīkpakas:

1.4.1.

iekšzemes

2

Sīkpakas maksimālais izmērs — sīkpakas garuma, platuma un biezuma izmēru summa — līdz 90 cm, lielākais izmērs — līdz 60 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa — līdz 104 cm, lielākais izmērs — līdz 90 cm.

Sīkpakas minimālais izmērs — 14 x 9 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa — līdz 17 cm, lielākais izmērs — līdz 10 cm

1.4.2.

starptautiskās

saskaņā ar valstu sarakstu, bet ne vairāk kā 2

2.

Pasta paku sūtījumi

2.1.

speciālie maisi "M" ar iespieddarbiem

30

Speciālajā maisā "M" ievietotā atsevišķa sūtījuma maksimālais izmērs — garuma, platuma un biezuma izmēru summa — līdz 90 cm, lielākais izmērs — līdz 60 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa — līdz 104 cm, lielākais izmērs — līdz 90 cm, sūtījuma minimālais izmērs —14 x 9 cm, ruļļiem garuma un divkārša diametra summa — līdz 17 cm, lielākais izmērs — līdz 10 cm.

Atsevišķa priekšmeta svars (kopā ar pievienotajiem materiāliem) nedrīkst pārsniegt 2 kg

2.2.

pakas:

2.2.1.

iekšzemes

20

Pakas maksimālais izmērs — neviens no pakas izmēriem nedrīkst pārsniegt 105 cm, garuma un lielākā apkārtmēra summa — līdz 200 cm. Pakas minimālais izmērs — tāds pats kā vēstulei. Pakas, kurām vismaz viena mala ir garāka par 50 cm, ir lielizmēra pakas

2.2.2.

starptautiskās

20
(izņēmuma gadījumos — 30, tikai uz tām valstīm, kuru pasta adminis­trācija to atļauj)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.445
Satiksmes ministrs A.Šlesers
18.09.2008