Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.240

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 15.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.445 "Pasta noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 2.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.445 "Pasta noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 105., 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 179.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"179.1. nav tiesīgs izpaust klienta norēķinu konta numuru bez klienta rakstiskas atļaujas, izņemot šo noteikumu 180.punktā minētos gadījumus;".

2. Izteikt 180.punktu šādā redakcijā:

"180. Ziņas par pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontiem valsts institū­cijai vai valsts amatpersonai sniedzamas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

180.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai — likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

180.2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam — likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā un apjomā;

180.3. tiesām — to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmu­ma pamata;

180.4. izziņas iestādēm — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz izziņas iestādes vadītāja pieprasījumu;

180.5. prokuratūrai — pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz proku­rora pieprasījumu;

180.6. operatīvās darbības subjektiem — operatīvās uzskaites lietās, pama­tojoties uz operatīvās darbības subjekta pieprasījumu;

180.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam — šo noteikumu 180.4. un 180.6.apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī pamatojoties uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījumu, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;

180.8. zvērinātiem tiesu izpildītājiem — pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienota tās tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai pamatojoties tikai uz pieprasījumu — gadījumos, ja ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādī­šanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;

180.9. Valsts kasei — pamatojoties uz Valsts kases vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

180.10. Valsts kontrolei — pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes;

180.11. Valsts ieņēmumu dienestam — pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, normatīvajos aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātāju pasta norēķinu sistēmā atvērtajiem kontiem un veiktajiem darījumiem, ja:

180.11.1. nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus;

180.11.2. nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatve­dības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi;

180.11.3. nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

180.12. zvērinātiem notāriem, kas ved mantojuma lietas, — ziņas, kas nepieciešamas fiziskās personas — mantojuma atstājējas — mantojuma masas apzināšanai."

3. Papildināt XVII nodaļu ar 180.1 un 180.2 punktu šādā redakcijā:

"180.1 Ja atbildīgā persona izpauž ziņas, kura tā nedrīkstēja izpaust, šo personu sauc pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

180.2 Šo noteikumu 180.punktā minētās valsts institūcijas un valsts amat­personas nepieciešamās ziņas pieprasa rakstiski, pieprasījumā norādot ziņu precīzu nosaukumu un apjomu, kā arī ziņu pieprasīšanas pamatojumu — attiecīgo normatīvo aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprināto starptautisko līgumu."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.04.2006