Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.06.2010. - 21.01.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.86

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.147, 4.§)
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu
(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.73 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā — ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

1.2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos saistošajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā – SD).

(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

1.3. (Svītrots ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana

2.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, palīdzības pieprasītājs vēršas SD ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un iesniedz dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus. Parakstot deklarāciju, klients SD dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

2.2. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs sniedz ziņas par sevi un pārējām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli un/vai bērna vecāku.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.73)

2.3. (Svītrots ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

2.4. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

2.5. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.6. SD sociālā darba speciālists ievada datu bāzē palīdzības pieprasītāja sniegtos datus par ienākumiem un materiālo stāvokli un sagatavo deklarāciju, ko paraksta abas puses.

2.7. SD pārbauda deklarācijā esošos datus, izmantojot valsts datu reģistrus un citus informācijas avotus.

2.8. SD sociālā darba speciālists novērtē palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus un aizpilda vienota parauga veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses (izņemot gadījumus, kad palīdzības pieprasītājam nav noteiktas dzīvesvietas). Nākamo apsekošanu SD sociālā darba speciālists veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā ar vienošanos.

2.9. (Svītrots ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.73)

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

(Nodaļa Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.85 redakcijā)

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

3.1. tās ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa ienākumi mēnesī nepārsniedz 125% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

3.2. tai nepieder īpašums.

Par īpašumu šo saistošo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

3.2.1. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu;

3.2.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo palīdzības pieprasītājs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder palīdzības pieprasītājam vai kādam no ģimenes locekļiem un kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

3.2.3. viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;

(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.73 redakcijā)

3.3. (svītrots ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.73);

3.4. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;

3.5. tā nav izsniegusi aizdevumu;

3.6. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

3.7. persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, izņemot gadījumus, kad persona, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, ir rakstveidā izteikusi vēlēšanos pārtraukt minētā pakalpojuma saņemšanu un rakstveidā lūdz SD izsniegt maznodrošinātas personas statusu apliecinošu izziņu, lai reģistrētos palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai.

(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.73 redakcijā)

4. SD lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu paziņošanas kārtība

4.1. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu SD pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, šo saistošo noteikumu 2.1.punktā minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija.

SD izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam ir spēkā no tā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Veidlapas paraugu izziņai par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apstiprina ar Rīgas domes Labklājības departamenta direktora rīkojumu.

(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.73 redakcijā)

4.2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde iepazīstas ar SD lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, izmantojot Vienoto sociālās palīdzības administrēšanas informatīvo sistēmu, un, ja tas nepieciešams, reģistrē palīdzības pieprasītāju palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.73)

4.3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz deklarācijas spēkā esamības periodu, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

(Rīgas domes 01.06.2010. saistošo noteikumu Nr.73 redakcijā)

4.4. SD var atteikt piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja tiek konstatēts, ka taisnās līnijas radiniekiem ir resursi, lai nodrošinātu palīdzības pieprasītāju ar dzīvojamo platību.

5. SD lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

5.1. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, SD divu nedēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

5.2. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs mēneša laikā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Balss”; saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.85)

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 25.11.2003. saistošie noteikumi Nr.52 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rīgā”.

4. Rīgas domes Labklājības departaments un Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgi par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

(Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.85 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 01.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.73)

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

30.06.2010