Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.52

(prot. Nr.105, 3.§) Rīgā 2003.gada 25.novembrī

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rīgā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumiem Nr.502 "Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis"

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā - ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

1.2. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē un lēmumu pieņem Rīgas priekšpilsētas (rajona), kuras teritorijā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta, Sociālais dienests (turpmāk tekstā - SD).

 

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 75% no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji par iepriekšējo gadu) viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības vidēji mēnesī (latos), izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kuram nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku un kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji par iepriekšējo gadu) viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtību vidēji mēnesī (latos).

 

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana

3.1. SD sociālā darba speciālists novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus (neto) un materiālo stāvokli atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumiem Nr.502 "Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis".

3.2. SD sociālā darba speciālists palīdzības pieprasītāja sniegtos datus par ienākumiem un materiālo stāvokli ievada datu bāzē un sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā - deklarācija), ko paraksta abas puses.

3.3. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, ko apliecina ar atbilstošu dokumentu.

3.4. SD pārbauda deklarācijā esošos datus, izmantojot valsts datu reģistrus un citu informāciju.

3.5. SD sociālā darba speciālists pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus un sastāda vienota parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses (izņemot gadījumus, kad palīdzības pieprasītājam nav noteiktas dzīvesvietas).

 

4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

4.1. SD izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (saskaņā ar paraugu), ja tā nepieciešama pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā vai arī pašvaldības noteikto atvieglojumu saņemšanai.

4.2. Maznodrošinātas ģimenes (personas ) statuss tiek piešķirts:

4.2.1. darbspējīgām personām uz trīs mēnešiem;

4.2.2. darbnespējīgām personām uz divpadsmit mēnešiem.

 

5. SD lēmuma pārsūdzības kārtība

Ja SD lēmums par atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieprasītāju neapmierina, to var apstrīdēt Rīgas domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pārejas noteikumi

1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss"; saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rīgas domes 17.12.2002. saistošie noteikumi Nr.40 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rīgā".

3. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētājs G. Bojārs

 

11.12.2003