Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.06.2005. - 31.12.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumus Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.174

Rīgā 2004.gada 25.martā (prot. Nr.16, 7.§)
Audžuģimeņu noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par bāriņtiesām un pagasttiesām13.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka audžuģimenes statusu, bērna un audžuģimenes savstarpējās tiesiskās un mantiskās attiecības, audžuģimenes finansēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā bērnu nodod audžuģimenei un izbeidz viņa uzturēšanos tajā.

2. Bērnu var nodot laulāto (personas) aprūpē, ja laulātajiem (personai) ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss un noslēgts līgums ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

3. Bāriņtiesa (pagasttiesa), ievietojot bērnu audžuģimenē, ievēro bērna intereses.

4. Bāriņtiesa (pagasttiesa), kas pieņēmusi lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā apseko audžuģimenes dzīves apstākļus, lai pārliecinātos, vai tie nav mainījušies, liedzot iespēju veikt audžuģimenes pienākumus.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

4.1 Bāriņtiesa (pagasttiesa), kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai uz sadarbības līguma pamata — audžuģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa (pagasttiesa) ne retāk kā reizi divos mēnešos apseko audžuģimenes dzīves apstākļus un izvērtē audžuģimenē ievietotā bērna aprūpi un viņa tiesību ievērošanu.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

4.2 Ja bērnu ievieto audžuģimenē, kas nedzīvo attiecīgās bāriņtiesas (pagasttiesas) administratīvajā teritorijā, bāriņtiesa (pagasttiesa), kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un audžuģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa (pagasttiesa) var noslēgt sadarbības līgumu, nosakot abu bāriņtiesu (pagasttiesu) pienākumu sadali audžuģimenes un bērna dzīves apstākļu apsekošanas, uzraudzības un bērna personisko un mantisko interešu aizstāvības jautājumos.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

5. Audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par trim bērniem, izņemot gadījumu, ja audžuģimenē ievieto brāļus un māsas.

II. Audžuģimenes statusa piešķiršana

6. Audžuģimenes statusu var piešķirt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (personai) ir Latvijas pilsonis, nepilsonis, ārvalstnieks vai bezvalstnieks, kuram ir ar attiecīgiem dokumentiem apliecinātas tiesības uzturēties Latvijas teritorijā ne mazāk kā divus gadus pēc šo noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

7. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusa iegūšanu, vismaz vienam no laulātajiem (personai) jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Uz audžuģimenes statusu aizliegts pretendēt laulātajiem (personai), kuri:

7.1. pieļāvuši bērna tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus;

7.2. pieļāvuši amorālu uzvedību darbā vai ārpus darba, un minētais fakts konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu;

7.3. sodīti par noziegumiem, kuri saistīti ar vardarbību pret personu.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

8. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērnu interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst šo noteikumu 7.punktā minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

9. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, laulātie (persona) bāriņtiesā (pagasttiesā) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu (1.pielikums);

9.2. ģimenes ārsta atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli. Atzinumu izsniedz ģimenes ārsts, pie kura laulātais (persona) ir reģistrēts un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;

9.3. psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli.

(MK 31.05.2005. noteikumu Nr. 376 redakcijā)

10. Bāriņtiesa (pagasttiesa) mēneša laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī:

10.1. izvērtē motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas audzināt bērnu;

10.2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;

10.3. sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

11. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, bāriņtiesa (pagasttiesa) sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

12. Ja bāriņtiesa (pagasttiesa) sniedz pozitīvu atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajai mācību programmai un pēc tā apgūšanas saņem apliecību.

(MK 07.09.2004. noteikumu Nr. 770 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

13. (Svītrots ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr. 770)

14. Bāriņtiesa (pagasttiesa), piesaistot speciālistus, 15 dienu laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personu) gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem (personai) vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

15. Lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu (oriģinālu) glabā bāriņtiesa (pagasttiesa) (atbilstoši audžuģimenes dzīvesvietai), lēmuma norakstu izsniedz audžuģimenei un Bērnu un ģimenes lietu ministrijai.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

16. Bāriņtiesa (pagasttiesa) iekārto lietu par katru audžuģimeni.

16.1 Lai koordinētu audžuģimeņu darbību, Bērnu un ģimenes lietu ministrija veic audžuģimeņu uzskaiti.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

17. Audžuģimenes statusu atņem ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu, ja audžuģimene nepilda šo noteikumu 27., 28., 29. un 30.punktā minētos pienākumus vai atsakās no audžuģimenes statusa.

III. Kārtība, kādā bērnu ievieto audžuģimenē un izbeidz viņa uzturēšanos tajā

18. Pamats bērna ievietošanai audžuģimenē ir bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē un līgums, ko noslēdz pašvaldība, kuras bāriņtiesa (pagasttiesa) ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un viens no laulātajiem vai persona, kas ieguvusi audžuģimenes statusu (2.pielikums). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, ja līgumā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

18.1 Ja bāriņtiesai (pagasttiesai), kas ievieto bērnu audžuģimenē, nepie­ciešama informācija, kas ir audžuģimenes dzīvesvietas bāriņtiesas (pagasttiesas) rīcībā, to pieprasa no attiecīgās bāriņtiesas (pagasttiesas).

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

19. Bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adoptēšanai vai aizbildnības nodibināšanai. Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa (pagasttiesa) norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Pēc noteiktā laika izbeigšanās bāriņtiesa (pagasttiesa) bērna interesēs ar jaunu lēmumu var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

20. Laulātajiem (personai), kas veikuši audžuģimenes pienākumus, ir prioritāras tiesības kļūt par bērna aizbildni, ja bāriņtiesa (pagasttiesa) atbilstoši Civillikuma 235.pantam par piemērotu nav atzinusi kādu no bērna radiniekiem.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

21. Lēmuma norakstu par bērna ievietošanu audžuģimenē bāriņtiesa (pagasttiesa) piecu darbdienu laikā nosūta Bērnu un ģimenes lietu ministrijai un audžuģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai (pagasttiesai).

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

22. Bāriņtiesa (pagasttiesa) var ievietot bērnu audžuģimenē šādos gadījumos:

22.1. bērna vecāki ir miruši;

22.2. bērns ir atrasts;

22.3. bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;

22.4. bērna vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;

22.5. bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;

22.6. izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;

22.7. vecāku ilgstoša slimība.

23. Ievietojot bērnu audžuģimenē, bāriņtiesa (pagasttiesa) audžuģimenei izsniedz šādus bērna dokumentus (ja tādi ir):

23.1. dzimšanas apliecību;

23.2. izziņu par deklarēto dzīvesvietu;

23.3. medicīniskos dokumentus;

23.4. bērna izglītības dokumentus;

23.5. bērna personisko mantu (ja tādas ir) sarakstu divos eksemplāros (vienu eksemplāru glabā bāriņtiesa (pagasttiesa), otru — audžuģimene).

24. Bāriņtiesa (pagasttiesa) iekārto lietu par katru audžuģimenei nodoto bērnu.

25. Bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms līgumā noteiktā termiņa izbeidz:

25.1. pēc bāriņtiesas (pagasttiesas) un audžuģimenes vienošanās;

25.2. pašvaldībai vienpusēji laužot līgumu, ja bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē šādu iemeslu dēļ:

25.2.1. bērna atgriešanās ģimenē;

25.2.2. bērna nodošana adopcijai;

25.2.3. aizbildņa iecelšana bērnam;

25.2.4. konfliktsituācijas izveidošanās starp bērnu un audžuģimeni;

25.2.5. audžuģimenes nespēja pildīt pienākumus;

25.2.6. audžuģimenes statusa atņemšana.

IV. Audžuģimenes un bērna savstarpējās tiesiskās un mantiskās attiecības

26. Katra bērna uzturēšanās ilgumu audžuģimenē atbilstoši bāriņtiesas (pagasttiesas) nolemtajam, kā arī audžuģimenes un pašvaldības savstarpējās tiesības un pienākumus nosaka pašvaldības un audžuģimenes noslēgtajā līgumā.

27. Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus, sociālo un medicīnisko aprūpi, audzināšanu un izglītību.

28. Audžuģimenei ir pienākums novērot katra audžuģimenē ievietotā bērna psihofizioloģisko attīstību un sniegt ikmēneša un gada pārskatu. Pārskatu iesniedz saskaņā ar bērnu un ģimenes lietu ministra apstiprināto pārskata veidlapas paraugu vai raksta brīvā formā. Ikmēneša pārskatu uzrāda vai iesniedz bāriņtiesā (pagasttiesā) pēc bāriņtiesas (pagasttiesas) pieprasījuma. Gada pārskatu mēneša laikā pēc tam, kad bērns uzturējies audžuģimenē vienu gadu, iesniedz attiecīgajā bāriņtiesā (pagasttiesā), uz kuras lēmumu pamatojoties bērns ievietots audžuģimenē.

(Grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr. 770)

29. Audžuģimenes pienākums ir nekavējoties ziņot bāriņtiesai (pagasttiesai) un pašvaldībai, ja:

29.1. bērnu bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas aizveduši viņa vecāki vai radinieki;

29.2. bērns ir cietis nelaimes gadījumā;

29.3. bērnam strauji pasliktinājusies veselība;

29.4. bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu;

29.5. bērns ir aizbēdzis;

29.6. izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un audžuģimeni;

29.7. bērns ir miris.

30. Audžuģimene saskaņo ar bāriņtiesu (pagasttiesu) jautājumus, kas saistīti ar bērna izglītību, kā arī citus būtiskus jautājumus, kas skar bērna intereses. Bāriņtiesa (pagasttiesa) visos gadījumos noskaidro bērna viedokli. Ja izveidojusies konfliktsituācija ar audžuģimeni, bērns ir tiesīgs vērsties bāriņtiesā (pagasttiesā).

31. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no ģimenes, paliek viņa lietošanā.

32. Bāriņtiesa (pagasttiesa), kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai, ja to paredz šo noteikumu 4.2 punktā noteiktais sadarbības līgums, audžuģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa (pagasttiesa) aizstāv audžu­ģimenei nodotā bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām saskaņā ar likuma “Par bāriņtiesām un pagasttiesām15.pantu, kā arī nodrošina bērna mantas aizsardzību.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

V. Audžuģimenes finansēšanas kārtība

33. Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu (turpmāk — atlīdzība) un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei.

34. Audžuģimene neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita saņem atlīdzību šādā apmērā:

34.1. ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir ilgāks par mēnesi, — Ministru kabineta noteiktajā apmērā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem;

34.2. ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 34.1.apakšpunktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī. Atlīdzību piešķir no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

35. Pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība nosaka:

35.1. pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas nedrīkst būt mazāks par 27 latiem mēnesī;

35.2. pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas.

36. Atlīdzības un attiecīgo pabalstu piešķiršanas pamats ir pašvaldības un audžuģimenes līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

37. Pamatojoties uz audžuģimenes iesniegto bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmuma norakstu par bērna ievietošanu audžuģimenē, pašvaldība nosaka un norāda līgumā šādus ar atlīdzības un pabalstu izmaksu saistītus nosacījumus:

37.1. ja bērnu nodod audžuģimenei uz laiku, kas ir ilgāks par mēnesi, — pabalsta apmēru bērna uzturam mēnesī;

37.2. ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, — atlīdzības apmēru saskaņā ar šo noteikumu 34.2.apakšpunktu un pabalsta apmēru bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot minimālo pabalsta apmēru — 27 lati mēnesī;

37.3. pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

38. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pašvaldība, kura noslēgusi ar audžuģimeni līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, iekārto lietu par pabalsta izmaksāšanu bērna uzturam, par pabalsta izmaksāšanu apģērba un mīkstā inventāra iegādei un par atlīdzības izmaksāšanu audžuģimenei.

39. Atlīdzību un attiecīgos pabalstus piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

40. Atlīdzību un attiecīgos pabalstus audžuģimenei izmaksā:

40.1. pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, — atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi. Atlīdzību izmaksā tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

40.2. pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, — pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Minētos pabalstus izmaksā tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

40.3. Bērnu un ģimenes lietu ministrija, pārskaitot naudu uz atlīdzības pieprasītāja bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu, — atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir ilgāks par mēnesi. Atlīdzību izmaksā tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr. 305 redakcijā)

41. Atlīdzības un pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa atbilstoši šo noteikumu 25.punktam.

42. Pašvaldība, kura ar audžuģimeni noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, ir tiesīga pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

43. Bērnu un ģimenes lietu ministrija nodrošina audžuģimenēm psiholoģisko palīdzību un informatīvo un metodisko atbalstu, kā arī nodrošina audžuģimeņu apmācību.

(MK 07.09.2004. noteikumu Nr. 770 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks
1. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 174
Iesniegums audžuģimenes statusa iegūšanai

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

Mēs (es) vēlamies (vēlos) veidot audžuģimeni. Par sevi sniedzam (sniedzu) šādas ziņas:

174-1001.PNG (37486 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks
2. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 174
Līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē
Nr.

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr. 305)

174-2001.PNG (48549 bytes)

174-2002.PNG (58629 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 25.marta
noteikumiem Nr.174
Audžuģimeņu mācību programma

(Pielikums MK 07.09.2004. noteikumu Nr. 770 redakcijā)

I. Mācību programmas apraksts

1.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība

2.

Programmas īstenošanas ilgums

60 akadēmiskās stundas

3.

Apmācības forma

Klātiene

4.

Dokuments, kas apliecina programmas apguvi

Apliecība par audžuģimeņu mācību programmas apguvi

5.

Programmas pamatmērķis

Izglītības procesā dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu audžuģimenes pienākumus saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumiem Nr.174 “Audžuģimeņu noteikumi”

6.

Programmas vispārīgie mērķi

Izglītības procesā dot iespēju audžuģimenēm apgūt zināšanas un prasmes:

6.1. par ārpusģimenes aprūpes tiesisko regulējumu;

6.2. par bērna attīstību;

6.3. par saskarsmi ģimenē;

6.4. par bērna aprūpi

7.

Programmas specifiskie mērķi

Izglītības procesā dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sniegtu bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam nepieciešamo aprūpi, kā arī atbalstu un palīdzību līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība

8.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi. Apliecību par audžuģimeņu mācību kursa apgūšanu saņem persona, kura eksāmenā ieguvusi ne mazāk kā 4 balles — “gandrīz viduvēji” — 10 ballu vērtējuma skalā

II. Mācību plāns

Nr.
p.k.
TēmasKontaktstundu skaits
teorijapraktiskās nodarbībaskopā
1.Tiesiskais regulējums:538
1.1.bērna ārpusģimenes aprūpes tiesiskais regulējums;   
1.2.audžuģimenes tiesības un pienākumi;   
1.3.valsts un pašvaldību sociālo un bērna tiesību aizsardzības institūciju sistēma   
2.Bērna attīstība:5510
2.1.bērna temperaments un raksturs;   
2.2.bērna psihiskās un fizioloģiskās attīstības posmi;   
2.3.attīstības īpatnības bērnam ar īpašām vajadzībām   
3.Saskarsme ģimenē:151530
3.1.efektīvas saskarsmes priekšnoteikumi ģimenē;   
3.2.bērna audzināšanas metodes;   
3.3.vardarbība, tās veidi un sekas;   
3.4.palīdzība vardarbībā cietušam bērnam;   
3.5.audžubērna ienākšana ģimenē;   
3.6.attiecību modeļi audžuģimenē;   
3.7.konfliktu risināšana audžuģimenē;   
3.8.psiholoģiskā krīze, tās pārvarēšanas metodes   
4.Bērna aprūpe:5510
4.1.bērna aprūpes īpatnības dažādos vecumposmos;   
4.2.aprūpes īpatnības bērnam ar īpašām vajadzībām;   
4.3.higiēnas prasības;   
4.4.pirmā medicīniskā palīdzība   
5.Noslēguma pārbaudījums — eksāmens112
 Kopā  60

III. Mācību programmas īstenošanai nepieciešamās pedagogu kvalifikācijas apraksts

Nr.
p.k.
Tēmas nosaukumsPrasības pedagoga izglītībai
1.Tiesiskais regulējumsAugstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs
2.Bērna attīstībaAugstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība psiholoģijā vai augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā vai sociālajā pedagoģijā
3.Saskarsme ģimenēAugstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība psiholoģijā
4.Bērna aprūpeAugstākā profesionālā izglītība medicīnā
04.06.2005