Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 9. februāra likumu: Par uzņēmumu ienākuma nodokli.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par peļņas nodokli

I nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA MAKSĀTĀJI

1. pants. Ar peļņas nodokli apliek visu Latvijas Republikas teritorijā esošo uzņēmumu peļņu, arī peļņu, ko dod ārējā ekonomiskā darbība.

To maksā kā fiziskās, tā juridiskās personas.

2. pants. Ja konkrētā fiziskā vai juridiskā persona gūst peļņu no vairākiem uzņēmumiem, nodokli aprēķina no kopējās peļņas.

Fizisko personu peļņu, par kuru tiek maksāts peļņas nodoklis, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek.

II nodaļa

AR NODOKLI APLIEKAMĀS PEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA

3. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa tiek aprēķināta kā šajā likumā noteikto uzņēmējdarbības ieņēmumu un izdevumu starpība.

4. pants. Uzņēmējdarbības ieņēmumos ieskaita:

1) preču (produkcijas, darbu, pakalpojumu) realizācijas ieņēmumus;

2). ieņēmumus no līdzdalības uzņēmējsabiedrībās, ja tās patstāvīgi nemaksā peļņas nodokli;

3) ieņēmumus no īpašuma iznomāšanas;

4) summas, kas saņemtas ekonomisko sankciju veidā;

5) ieņēmumus no vērtspapīriem, izņemot ieņēmumus no akcijām un pajām, ja peļņa, no kuras aprēķinātas dividendes, aplikta ar peļņas nodokli;

6) ieņēmumus no uzņēmumam {uzņēmējsabiedrībai) piederošo pamatlīdzekļu realizācijas, atskaitot to atlikušo vērtību un realizācijas izdevumus;

7) ieņēmumus no uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošo izejvielu, materiālu, inventāra un vērtspapīru realizācijas, atskaitot to iegādes vērtību un realizācijas izdevumus;

8) ieņēmumus procentu veidā par citiem uzņēmējiem izsniegto kredītu.

5. pants. No uzņēmējdarbības ieņēmumiem pirms peļņas aprēķināšanas atskaita akcīzes nodokli un apgrozījuma nodokli.

6. pants. Lai noteiktu peļņu, no uzņēmējdarbības ieņēmumiem atskaita realizēto preču (produkcijas, darbu, pakalpojumu) ražošanai (iegādei) un realizācijai izdarītos:

1) izdevumus par izejvielām, materiāliem, pusfabrikātiem, izstrādājumiem, inventāru, precēm, kurināmo, enerģiju;

2) izdevumus darba samaksai naudā un natūrā;

3) komandējumu, reklāmas, kancelejas, pasta, telegrāfa, teleksa, telefaksa un mārketinga izdevumus;

4) maksu par dabas resursu izmantošanu un vides piesārņošanu limitu ietvaros;

5) amortizācijas atskaitījumus ražošanas fondu pilnīgai atjaunošanai un remontam;

6) nomas maksu;

7) atskaitījumus valsts sociālajai un medicīniskajai apdrošināšanai;

8) apdrošināšanas maksājumus;

9) izmaksas par ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem, ko veikuši citi uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas, izņemot izmaksas kapitālieguldījumiem un pamatlīdzekļu remontam.

7. pants. Ja valdība atsevišķu izdevumu veidiem noteikusi normas, izdevumos ieskaita summas šo normu ietvaros.

8. pants. Lai noteiktu ar nodokli apliekamo peļņu, no augšminētajā kārtībā noteiktās peļņas atskaita:

1) procentu maksājumus par banku īstermiņa kredītiem, izņemot procentus (soda naudas) par aizdevumu nomaksas kavējumiem, kā arī par maksājuma termiņa pagarināšanu;

2) īpašuma nodokļa, ceļu nodokļa un zemes nodokļa maksājumus.

9. pants. Nosakot ar nodokli apliekamo peļņu, neņem vērā samaksātās ekonomiskās sankcijas.

III nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA LIKMES

10. pants. Peļņu apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

Ar nodokli apliekamā peļņa gadā Nodokļa likme
līdz 10 000 rubļu 15 procenti
no 10 000 rubļu līdz 30 000 rubļu 1500 rubļu + 25 procenti no summas virs 10 000 rubļu
virs 30 000 rubļu 6500 rubļu + 35 procenti no summas virs 30 000 rubļu

11. pants. Ienākumus, kas gūti no kazino un spēļu automātu ekspluatācijas (ja tiek izmaksāti laimesti), apliek ar nodokli pēc 65 procentu likmes. Lai aprēķinātu nodokli, no ieņēmumiem atskaita izmaksas (izņemot darba samaksas izdevumus), kas saistītas ar šo ieņēmumu gūšanu.

12. pants. Peļņas nodokļa likmes ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā, iesaistot konvertējamo valūtu, kā arī Latvijas Republikas teritorijā izveidotajiem kopuzņēmumiem ar ārvalstu juridisko un fizisko personu piedalīšanos, ja ārvalstu dalībnieka daļa statūtu fondā pārsniedz 30 procentus konvertējamā valūtā, nosaka likums «Par ārvalstnieku ieguldījumiem Latvijas Republikā».

Šā panta noteikumi neattiecas uz šā likuma 11. pantā minētajiem gadījumiem.

IV nodaļa

NODOKĻA SADALĪJUMS VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETOS

13. pants. Valsts budžetā iemaksā 70 procentus no nodokļa summas.

14. pants. Uzņēmumu struktūrvienības, kas atrodas Rīgas pilsētā un lauku rajonos, iemaksā Rīgas pilsētas vai lauku rajona budžetā 10 procentus no nodokļa summas.

15. pants. Uzņēmumu struktūrvienības, kas atrodas Rīgas pilsētas rajonos, rajona pakļautības pilsētās, ciematos un pagastos, iemaksā attiecīgā Rīgas pilsētas rajona, rajona pakļautības pilsētas, ciemata vai pagasta budžetā 20 procentus no nodokļa summas.

16. pants. Uzņēmumi, kuru struktūrvienības atrodas republikāniskajās pilsētās, iemaksā attiecīgās pilsētas budžetā 30 procentus no nodokļa summas.

17. pants. Ja uzņēmumam ir struktūrvienības vairāku pašvaldību teritorijā, uzņēmums nodokli iemaksā proporcionāli darba samaksas izdevumiem katras pašvaldības teritorijā.

V nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

18. pants. Valsts budžetā iemaksājamā nodokļa daļa atvieglojumu rezultātā nedrīkst samazināties vairāk nekā par 60 procentiem. Tas neattiecas uz 20., 21., 22., 23., 24. un 38. pantā minētajiem gadījumiem.

19. pants. Vietējās pašvaldības var noteikt peļņas nodokļa atvieglojumus to budžetos ieskaitāmās peļņas nodokļa daļas ietvaros.

20. pants. Jaunie uzņēmumi tiek atbrīvoti no peļņas nodokļa maksāšanas pirmos divus gadus pēc to nodošanas ekspluatācijā.

Šajā pantā minētie atvieglojumi neattiecas uz uzņēmumiem, kas tiek veidoti uz likvidēto (reorganizēto) uzņēmumu bāzes.

Ja šajā pantā minētie uzņēmumi izbeidz savu darbību, pirms apritējuši trīs gadi, nodokļa summa tiek aprēķināta pilnā apmērā par visu to darbības laiku.

21. pants. Mācību iestādes (mācību centri, skolas, arodskolas, vidējās speciālās mācību iestādes), šo mācību iestāžu studentu un audzēkņu mācībražošanas uzņēmumus, kā arī amatniecības uzņēmumus, kuri likumā noteiktajā kārtībā nodarbojas ar amatapmācību, atbrīvo no peļņas nodokļa maksāšanas Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā par peļņas summu, kura tiek iegūta no mācībražošanas procesā saražotās un realizētās produkcijas vai pakalpojumiem.

22. pants. No peļņas nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti invalīdu biedrību mācībražošanas uzņēmumi un apvienības, ja invalīdu gada vidējais īpatsvars šajos uzņēmumos ir lielāks par 50 procentiem no strādājošo kopskaita.

23. pants. No peļņas nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti invalīda biedrību uzņēmumi, medicīniska rakstura, kā arī citu veidu labdarības fondu uzņēmumi pēc Latvijas Republikas Ministru Padomes sastādīta un Augstākās Padomes apstiprināta saraksta.

24. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu, kas gūta no lauksaimnieciskās darbības, kā arī no pašražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes.

25. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 50 procentu apmērā no invalīdu biedrību mācībražošanas uzņēmumu un apvienību peļņas, ja invalīdu gada vidējais īpatsvars šajos uzņēmumos ir lielāks par 30 procentiem no strādājošo kopskaita.

26. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no sakaru, sadzīves pakalpojumu un komunālās saimniecības uzņēmumu peļņas par pakalpojumiem lauku apvidos.

27. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no tās preču (produkcijas, darbu, pakalpojumu) realizācijas peļņas, kas gūta par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (valsts pasūtījums).

28. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no uzņēmuma izmaksām (izņemot kapitālieguldījumus) zinātniskas pētniecības, izmēģināšanas un konstruēšanas darbu veikšanai, jaunu, progresīvu tehnoloģiju un produkcijas veidu (arī par brīvi konvertējamo valūtu realizējamās eksportprodukcijas veidu) sagatavošanai un apgūšanai, ja šīs izmaksas izdarītas no uzņēmumu rīcībā paliekošās peļņas.

29. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no uzņēmumu izmaksām reģionālo lauksaimniecības mašīnu ražošanas sagatavošanai un apgūšanai, ja šīs izmaksas tiek izdarītas no uzņēmumu rīcībā paliekošās peļņas.

30. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no izmaksām dabas aizsardzības pasākumiem, kurus veic par līdzekļiem no uzņēmumu rīcībā paliekošās peļņas.

31. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par to izmaksu summu, kas saskaņā ar vietējo pašvaldību apstiprinātajiem izmaksu normatīviem izlietota uzņēmumu bilancē esošo veselības aizsardzības objektu, veco ļaužu un invalīdu pansionātu, pirmsskolas bērnu iestāžu, bērnu atpūtas nometņu, izglītības iestāžu, kā arī dzīvokļu fonda objektu uzturēšanai.

32. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu atbilstoši tabulai tiem uzņēmumiem, kuru mantā bez valsts īpašuma ir fizisko personu īpašums;

Valsts īpašuma daļa uzņēmuma mantā procentos Peļņas daļa procentos, par kuru samazināma ar nodokli apliekamā peļņa
no 0 līdz 10 30
virs 10 līdz 30 24
virs 30 līdz 50 18
virs 50 līdz 70 12
virs 70 līdz 90 6

33. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par divkāršu summu, kas ziedojuma, dāvinājuma vai pārskaitījuma veidā iemaksāta kultūras, veselības aizsardzības, izglītības, zinātnes, tautsaimniecības un labdarības pasākumiem, fondiem vai programmām, bet ne vairāk par 20 procentiem no kopējās ar nodokli apliekamās peļņas.

Pasākumu, fondu un programmu sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome.

Ziņas par peļņas izlietošanu pasākumiem, fondiem un programmām, ko saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem atbrīvo no nodokļa maksāšanas, nodokļa maksātāji iesniedz Valsts finansu inspekcijai, kura tās reģistrē, pārbauda un pieņem lēmumu par attiecīgās peļņas daļas atbrīvošanu no nodokļa.

34. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu, kas gūta no celtniecības zemnieku saimniecībās.

35. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par 30 procentiem no agroservisa organizāciju peļņas daļas, kas gūta, apkalpojot lauksaimniecību.

36. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par 30 procentiem no peļņas daļas, kas gūta no reģionālo lauksaimniecības mašīnu un iekārtu ražošanas Latvijas tautas saimniecības vajadzībām.

37. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par 30 procentiem no peļņas, kas gūta, pildot Latgales programmu.

38. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu, kas ziedojuma, dāvinājuma vai pārskaitījuma veidā iemaksāta Latvijas minoritāšu kultūrnacionālās autonomijas vajadzībām.

39. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu, kas iemaksāta sporta attīstībai, masu fiziskās kultūras pasākumiem, sporta svētku un sarīkojumu organizēšanai, jaunu sporta būvju celtniecībai, sporta bāzu remontam, ka arī sporta inventāra un iekārtu iegādei.

VI nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

40. pants. Peļņas nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kā ari maksātāja atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nenomaksāšanu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

41. pants. Strīdus, kas rodas par peļņas nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu, izskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 20. decembrī

 

01.01.1991