Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Talsos 2022. gada 8. martā (prot. Nr. 7, 1. p., lēmums Nr. 87)
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo un otro daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
"
91. punktu

Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1207 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1202 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199 teritorijas grafisko daļu (1. pielikums, pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22898) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (2. pielikums, pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22898), ar kuriem tiek grozīts Rojas novada teritorijas plānojums un mainīts funkcionālais zonējums.

Pielikumā:

1. Nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1207 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1202 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199 Grafiskā daļa.

2. Nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1207 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1202 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
1. pielikums
Talsu novada domes 08.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 7
"Nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā,
Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195
un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā,
Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1207 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā ar kadastra Nr. 8882 008 1202 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199
Grafiskā daļa

Pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls):
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22898

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
2. pielikums
Talsu novada domes 2022. gada 8. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Talsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
pasts@talsi.lv http://www.talsunovads.lv

Lokālplānojums zemes gabaliem Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā kā Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumi

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus nekustamajos īpašumos Dārza ielā 8 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 1207) un Plūdoņa ielā 13 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 1202) Rojā, Talsu novadā (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija). Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro ar Rojas novada domes 20.09.2011. lēmumu Nr. 17 "Par saistošajiem noteikumiem "Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" apstiprināto Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam (turpmāk tekstā – Rojas TP) prasības tiktāl, ciktāl Noteikumi nenosaka citādi.

2. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālās zonas noteiktas lokālplānojuma grafiskās daļas lapā "Funkcionālais zonējums".

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.3. INŽENIERTEHNISKĀ TERITORIJAS SAGATAVOŠANA

3. Pirms ielu un inženierkomunikāciju izbūves ir jāizstrādā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projekts, ietverot lietusūdens novadīšanu.

4. Inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu Lokālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētā objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas, un tā var ietvert šādus pasākumus:

4.1. nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve;

4.2. plānotās ielas vai tās daļas izbūvi ar grants segumu, nodrošinot piekļuvi plānotās apbūves teritorijai.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

5. Piekļuvi Lokālplānojuma teritorijai organizē no Plūdoņa ielas un no Dārza ielas.

6. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu nodrošina zemes vienībās.

7. Autostāvvietu skaitu ēkām vai būvēm nosaka būves būvniecības dokumentācijas izstrādes stadijā, ievērojot Rojas TP, Latvijas valsts standarta un citu normatīvo aktu prasības.

8. Ēkām un citām būvēm lokālplānojuma teritorijā jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

9. Visas ēkas un būves, kurām ir nepieciešama ūdensapgāde un kanalizācija, jāpieslēdz centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, pēc to pilnīgas izbūves.

10. Lietus ūdeni nedrīkst novadīt sadzīves notekūdeņu tīklā.

11. Inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas jāprecizē turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvniecības dokumentāciju un izpilduzmērījumiem.

12. Ielu un piebrauktuvju apgaismošanai atļauts izmantot pie balstiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

13. Nosakot minimālo attālumu starp ēkām, ēku minimālo attālumu no zemes vienības robežas un būvju attālumu līdz dzīvojamām telpām, jāievēro insolācijas prasības, ugunsdrošības noteikumus, būvnormatīvus, šo noteikumu, Civillikuma, un citu normatīvo aktu prasības.

14. Lokālplānojuma teritorijā jāievēro minimālā būvlaide 6 metru attālumā no E kategorijas ielu sarkanajām līnijām.

15. Konkrētas apbūves izvietojuma zonas jānosaka ēku un būvju būvniecības dokumentācijā.

16. Ēku projektēšanā un būvniecībā maksimāli jāievēro ēku energoefektivitātes paaugstināšanas standarti.

17. Ēku apdarē dominējošais materiāls – koks. Stikls, metāls, akmens pieļaujami kā akcenti atsevišķās galvenā būvapjoma daļās vai tā piebūvēs.

18. Nav atļauts spilgtu, spīdīgu (sintētisku) krāsu toņu lietojums ēku fasādēs vai jumtiem, žogu krāsojumā vai teritorijas labiekārtojuma elementos.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

19. Saudzējamos kokus saglabāšanai jāizvēlas pietiekamā (vismaz vainaga projekcijas), vai ne tuvāk kā 2 m attālumā no ēku pamatiem, lai būvniecības darbos netraumētu to saknes.

20. Savrupmāju apbūves teritoriju drīkst iežogot pa juridiski noteiktajām zemesgabalu robežām vai funkcionālo zonu robežām, bet gar ielu – pa ielas sarkano līniju:

20.1. žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6 m un 40 % caurredzamiem (starp stabiem), perpendikulāri pret žoga plakni;

20.2. žoga augstumam jābūt vienā augstumā ar blakus esošo zemesgabalu žogu augstumu, bet nepārsniedzot 20.1. apakšpunktā noteikto, un tā arhitektoniskajam izskatam jābūt saskanīgam ar piekrastes ciema apbūves arhitektūru;

20.3. galvenais pamatmateriāls žoga izbūvei ir koks, metāls vai dabīgais akmens;

20.4. aizliegts ar žogiem sadalīt zemesgabalu, izņemot suņu voljērus.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

21. Ar mērķi norobežot teritoriju no "Ražošanas – tehnisko apbūves" (R) teritorijas, pasargājot savrupmāju apbūvi no trokšņa un rūpnieciskās apbūves, rūpnieciskai apbūvei piegulošai ielai jāveido ielu stādījumi.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators".

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

22. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

23. Savrupmāju apbūve (11001).

24. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

25. Dārza māju apbūve (11003).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.Teritorijas izmantošanas veidsMinimālā jaunizv. zemes gabala platībaMaksimālais apbūves blīvums (%)Apbūves intensitāte (%)Apbūves augstums (m)Apbūves augstums (stāvu skaits)Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
26.Savrupmāju apbūve1200 m220 līdz 10līdz 260
27.Vasarnīcu apbūve1200 m220 līdz 10līdz 260
28.Dārza māju apbūve1200 m220 līdz 3līdz 190

4.1.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

29. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

30. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un inženiertīkli, siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi).

31. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Ielas, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

32. Ielām, gājēju ietvēm un piebrauktuvēm jābūt ierīkotām ar grants, šķembu vai cietu segumu, kas izbūvējams pēc visu nepieciešamo inženiertīklu izbūves ielas robežās.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

33. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvniecības dokumentāciju un veicot būvniecību.

34. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas Lokālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana, saskaņā ar šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā noteikto.

35. Lokālplānojuma teritorijā plānotās ielas atļauts izbūvēt pa kārtām, kas nosakāmas būvniecības dokumentācijā.

36. Lokālplānojuma teritorijā plānoto inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības dokumentācijas izstrādes posmā, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

37. Apbūvi Lokālplānojuma teritorijā atļauts īstenot pa kārtām, ņemot vērā teritorijas nodrošinājumu ar inženiertehnisko apgādi, piebraucamajiem ceļiem un ielām. Ēku un būvju būvniecību īsteno būvniecības dokumentācijā noteiktā secībā.

38. Pirms vai vienlaicīgi ar ēkas vai būves nodošanu ekspluatācijā, jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā ēkas ekspluatācijai nepieciešamie inženiertīkli un komunikācijas, jānodrošina ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde un jāierīko piebraucamais ceļš.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

39. Ielu ekspluatācijas aizsargjoslas (sarkanās līnijas) ir attēlotas šo noteikumu pielikumā "Funkcionālais zonējums".

40. Ielas pēc to izbūves atsavināmas par labu pašvaldībai pēc īstenošanas kārtībā paredzēto inženierkomunikāciju un ceļu izbūves, savstarpēji vienojoties.

12.03.2022