Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.12.2022. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2022

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 3. februārī
Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 3. februāra ārkārtas sēdes
lēmumu Nr. 1. (prot. Nr. 6)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu, un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11. un 16. pantu

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 53 982 346 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 33/2022 redakcijā)

2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam izdevumos 64 956 021 euro apmērā, tajā skaitā. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 138 391 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro 2 728 193 apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā saimniecība" euro 50 000, naudas līdzekļu atlikums gada beigās euro 2 215 437 saskaņā ar 2. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 33/2022 redakcijā)

3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri euro 6 469 455 apmērā, 2022. gada aizņēmumu summu euro 4 504 220 apmērā, t.sk. Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai euro 2 196 790, PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai euro 72 989, Titurgas PII projektēšanai euro 76 500, Pump-truck būvniecībai euro 613 470, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai euro 68 659, gājēju ceļa būvniecībai gar V6-Ziemeļu iela (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) euro 228 513, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) euro 417 057, veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavā euro 724 058, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5, Baložos euro 106 184. Apstiprināt saistību apjomu 2022. gadā euro 2 845 144 apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 26/2022 redakcijā)

4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar 2. pielikumu.

5. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus ieņēmumos euro 6000, naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri euro 51 158 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 26/2022 redakcijā)

6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2022. gadam izdevumos euro 57 158 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 26/2022 redakcijā)

7. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar apstiprināto 2022. gada budžetu, apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.

8. Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpildītāji, kuri ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, saistošajiem noteikumiem un apstiprinātajām tāmēm.

9. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem un direktoriem celtniecības darbi, remontdarbi un to izmaksas jāsaskaņo ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru.

10. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos ir tiesības, apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25 % no apstiprināto attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022

(Pielikums Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 33/2022 redakcijā)

2. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022

(Pielikums Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 33/2022 redakcijā)

3. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022

(Pielikums Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 26/2022 redakcijā)

4. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022

(Pielikums Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 33/2022 redakcijā)

5. pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 15. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022

(Pielikums Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 33/2022 redakcijā)

15.12.2022