Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.09.2022. - 08.09.2023. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Balvu novada domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā".
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2021

Balvos 2021. gada 23. septembrī
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2021. gada 23. septembra lēmumu (sēdes prot. Nr. 11, 76. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Balvu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt Noteikumos minēto palīdzību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Balvu novada administratīvajā teritorijā un kura atbilst Noteikumos noteiktajiem brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti neizvērtējot materiālo situāciju, izņemot Noteikumu 15.2. apakšpunktā noteikto pabalstu. Materiālā situācija tiek izvērtēta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu."

4. Lēmumus par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Balvu novada Sociālā pārvalde (turpmāk – Pārvalde), bet par VIII nodaļā "Bērna piedzimšanas pabalsts" noteikto pabalstu Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa, savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu, normatīvo aktu prasības un Noteikumus.

5. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir atbilstoši Pārvaldes budžeta iespējām, ja ir nodrošināta pašvaldības saistošo noteikumu par sociālo palīdzību Balvu novadā izpilde.

II. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lai saņemtu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, izņemot par Noteikumu VIII nodaļā "Bērna piedzimšanas pabalsts" noteikto pabalstu, persona iesniedz rakstveida iesniegumu Pārvaldei. Iesniegumu var iesniegt:

6.1. klātienē (vēlams dzīvesvietai tuvākajā Pārvaldes teritoriālajā centrā/attālinātajā klientu apkalpošanas punktā);

6.2. sūtot pa pastu uz adresi Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501;

6.3. nosūtot uz e-adresi vai e-pasta adresi socparvalde@balvi.lv vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

6.4. (svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2022).

7. Iesniegumā norāda pabalsta izmaksas veidu:

7.1. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā;

7.2. pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā;

7.3. skaidras naudas maksājums (izņēmuma gadījumā), Pārvaldes, Viļakas pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē atbilstoši pabalsta saņēmēja dzīvesvietai.

8. Persona, parakstot iesniegumu, dod atļauju iegūt, uzkrāt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

9. Pārvalde, pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā pieņem lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu, tā apmēru un izmaksas veidu, vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja Noteikumos nav noteikta cita lēmuma pieņemšanas kārtība.

10. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti -kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti - rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Mājsaimniecībai jāiesniedz izdevumus attaisnojošos dokumentus vai to kopijas.

11. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izmaksā 10 darbdienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

III. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi

12. Pašvaldība piešķir šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus:

12.1. pabalsts veselības aprūpei;

12.2. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai;

12.3. pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem;

12.4. pabalsts brīvības atņemšanas sodu izcietušai personai;

12.5. bērna piedzimšanas pabalsts;

12.6. apbedīšanas pabalsts;

12.7. atlaide sociālā dzīvokļa īrniekam.

IV. Pabalsts veselības aprūpei

13. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt:

13.1. bērnam redzes korekcijas briļļu iegādei līdz 25,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno recepte un izdevumus attaisnojoši dokumenti;

13.2. bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti par speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumiem, speciālā uztura, medicīnas preču un medikamentu iegādes izdevumiem un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā;

13.3. personai, kura slimo ar tuberkulozi 3,00 euro dienā, aktīvajā slimības periodā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus, iesniedzot ftiziatra atzinuma kopiju;

13.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Afganistānas kara dalībniekam līdz 95,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta kopija un izdevumus attaisnojoši dokumenti.

V. Pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai

14. Pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai ir paredzēts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un veicinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

15. Pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecībai:

15.1. kurā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;

15.2. materiālās situācijas izvērtēšanas laikā, ja, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldības informācijas sistēmās, tiek konstatēts, ka mājsaimniecībai nav ienākumu un tā nespēj segt izdevumus par dokumentiem, kuru neesības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības.

16. Iesniegumam, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, pievieno dokumentus, kas nepieciešami sociālās un/vai materiālās situācijas izvērtēšanai un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

17. Pabalsta apmērs līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.

18. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz mājsaimniecības sociālās un/vai materiālās situācijas izvērtējumu un sociālā darbinieka sniegto atzinumu.

VI. Pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem

19. Pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem ir paredzēts:

19.1. individuālo mācību līdzekļu iegādei;

19.2. ēdināšanas izdevumu apmaksai;

19.3. (svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2022).

20. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš:

20.1. mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē;

20.2. līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs.

21. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā.

22. Lēmumu par pabalsta individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķiršanu izglītojamajam, kurš:

22.1. mācās Balvu novada izglītības iestādē pieņem Pārvaldes izveidotā Sociālo lietu komisija, saskaņā ar Izglītības pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā;

22.2. mācās cita novada izglītības iestādē pieņem Pārvalde, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu. Dāvanu karte tiek izsniegta Pārvaldē septembrī.

23. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenes bērnam vai bērnam ar invaliditāti un tā apmērs:

23.1. bērnam, kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem;

23.2. izglītojamajam, kurš apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.

24. (Svītrots ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2022)

25. Noteikumu 23. punktā noteiktais pabalsts tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.

(Grozīts ar Balvu novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2022)

VII. Pabalsts brīvības atņemšanas sodu izcietušai personai

26. Pabalstu brīvības atņemšanas sodu izcietušai personai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas un viņas deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.

27. Pabalstu nepiešķir personai, kurai bijusi piemērota īslaicīga brīvības atņemšana (līdz trim mēnešiem).

28. Iesniegums pabalsta saņemšanai un izziņa no Ieslodzījuma vietu pārvaldes jāiesniedz viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

29. Pabalsta apmērs ir 35,00 euro.

VIII. Bērna piedzimšanas pabalsts

30. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir paredzēts, lai sniegtu vienreizēju materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

31. Pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.

32. Pabalsta apmērs par katru jaundzimušo bērnu ir 300,00 euro.

33. Pirmajam kalendāra gadā dzimušajam bērnam, papildus Noteikumu 32. punktā noteiktajam pabalstam, tiek piešķirts pabalsts 150,00 euro apmērā.

34. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

35. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kam pievienota bērna dzimšanas apliecības kopija, iesniedz klātienē Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai sūtot pa pastu uz adresi Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501, vai nosūtot uz e-adresi vai e-pasta adresi dzimtsaraksti@balvi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, aizpildot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

36. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 10 darbdienu laikā no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa, pārbaudot valsts un pašvaldība datu reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo un viņa vecākiem.

37. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušajam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

IX. Apbedīšanas pabalsts

38. Apbedīšanas pabalsts (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Balvu novada administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

39. Pabalstu piešķir, ja par mirušo personu:

39.1. nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu;

39.2. piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par Noteikumu 40. punktā noteikto pabalsta apmēru.

40. Pabalsta apmērs ir 400,00 euro.

41. Noteikumu 39.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā pabalstu aprēķina kā starpību starp Noteikumu 40. punktā noteikto pabalsta apmēru un piešķirto valsts apbedīšanas pabalstu.

42. Iesniegumam jāpievieno miršanas apliecības kopija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru.

43. Gadījumā, ja mirusi persona, kurai nav tuvinieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība sedz apbedīšanas izdevumus, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.

X. Atlaide sociālā dzīvokļa īrniekam

44. Atlaide sociālā dzīvokļa īrniekam ir paredzēta īres un apkures izdevumu daļējai segšanai par sociālo dzīvokli.

45. Pašvaldība sociālā dzīvokļa īrniekam katru mēnesi sedz:

45.1. divas trešdaļas no izdevumiem par īres maksu;

45.2. 50 % no izdevumiem par apkuri apkures sezonā.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Pārvaldes vai Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

47. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XII. Noslēguma jautājumi

48. Par bērnu, kurš ir dzimis sešu mēnešu laikā pirms Noteikumu spēkā stāšanās un par kuru nav izmaksāts "Pabalsts jaundzimušā aprūpei" saskaņā ar Baltinavas novada Domes 2018. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā" nosacījumiem, tiek izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts saskaņā ar Noteikumiem.

49. Par bērnu, kurš ir dzimis sešu mēnešu laikā pirms Noteikumu spēkā stāšanās un par kuru nav izmaksāts "Bērna piedzimšanas pabalsts" saskaņā ar Balvu novada Domes 2015. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 10/2015 "Par papildus palīdzību Balvu novadā", nosacījumiem, tiek izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts saskaņā ar Noteikumiem.

50. Par bērnu, kurš ir dzimis sešu mēnešu laikā pirms Noteikumu spēkā stāšanās un par kuru nav izmaksāts "Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā" saskaņā ar Rugāju novada Domes 2013. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 9/2013 "Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem" nosacījumiem, tiek izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts saskaņā ar Noteikumiem.

51. Par bērnu, kurš ir dzimis sešu mēnešu laikā pirms Noteikumu spēkā stāšanās un par kuru nav izmaksāts "Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" saskaņā ar Viļakas novada Domes 2013. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 3/2013 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" nosacījumiem, tiek izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts saskaņā ar Noteikumiem.

52. Ar Noteikumu spēka stāšanos, spēku zaudē:

52.1. Baltinavas novada Domes 2018. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā;

52.2. Balvu novada Domes 2015. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 10/2015 "Par materiālo palīdzību Balvu novada pašvaldībā";

52.3. Rugāju novada Domes 2013. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2013 "Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem";

52.4. Viļakas novada Domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 3/2013 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

52.5. Viļakas novada Domes 2019. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2019 "Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
13.09.2022