Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.07.2022. - 11.10.2023. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2023. gada 28. septembra saistošos noteikumus "Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-21

Jelgavā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 14, 3. p.)
Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-16)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju (turpmāk – sociālās garantijas) izmaksas kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk – pilngadību sasniegušais bārenis);

1.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti) veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurš saņem ārpusģimenes aprūpi (turpmāk – bērns bārenis) un pilngadību sasniegušajam bārenim.

2. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesīgs pieprasīt bērns bārenis, viņa likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniegušais bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas bāriņtiesa" (turpmāk – iesniedzējs).

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-9)

3. Lai saņemtu sociālās garantijas un attiecīgo brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, iesniedzējs iesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un izziņas Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-16 redakcijā)

4. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

5. Lēmumu par sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti.

6. Iesniedzēja pienākums ir nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta saņemšanai.

7. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam.

8. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt sociālās garantijas un/vai brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus vai atcelt lēmumu par sociālo garantiju un/vai brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs nav ziņojis par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta saņemšanai.

II. Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi

9. Sociālo garantiju veidi:

9.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

9.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

9.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību;

9.4. mājokļa pabalsts.

10. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidi:

10.1 pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai;

10.2. pabalsts apģērba iegādei;

10.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-9)

III. Sociālo garantiju apmērs un izmaksas kārtība

11. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218,00 euro. Personai ar invaliditāti kopš bērnības noteiktā pabalsta apmērs ir 327,00 euro.

12. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro.

13. Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajām bārenim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību, apmērs ir 109,00 euro mēnesī. Personai ar invaliditāti kopš bērnības noteiktā pabalsta apmērs ir 163,00 euro mēnesī.

14. Vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kā arī pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajām bārenim, kurš sekmīgi turpina apgūt izglītību, pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

15. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

16. Pieprasot mājokļa pabalstu, iesniedzējs papildus noteikumu 3. punktā noteiktajam iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas lietošanas izdevumiem par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi.

17. Mājokļa pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem 4 reizes kalendārajā gadā.

18. Mājokļa pabalstu pārskaita pārvaldniekam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-16 redakcijā)

IV. Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

(Nodaļa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-9 redakcijā)

19. Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai (turpmāk – pabalsts) Jelgavas valstspilsētā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100 % apmērā no braukšanas maksas piešķir bērnam bārenim vai pilngadību sasniegušajam bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa", un kurš apmeklē kādu no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm Jelgavas valstspilsētā (IV nodaļā turpmāk – izglītojamais), nepārsniedzot 5 braucienus dienā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-9 redakcijā)

20. Pabalsta saņemšanai:

20.1. iesniedzējs vēršas JSLP vienu reizi kalendārajā gadā, un pabalsts tiek piešķirts uz laiku līdz nākamā gada 30. septembrim vai līdz dienai, kad bērns bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa", sasniedz 18 gadu vecumu;

20.2. iesniedzējs līdz kārtējā gada 15. septembrim papildus noteikumu 3. punktā noteiktajam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes izziņu, ka sekmīgi turpina iegūt izglītību. Pabalsts tiek piešķirts līdz nākamā gada 30. septembrim vai līdz dienai, kad pilngadību sasniegušais bārenis, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa", sasniedz 24 gadu vecumu.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-9 redakcijā)

21. Izglītojamais, kurš saņēmis citus sabiedriskā transporta pakalpojuma maksas atvieglojumus, nevar vienlaikus saņemt pabalstu Jelgavas valstspilsētas sabiedriskajā transportā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-9 redakcijā)

22. Pabalstu pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-9 redakcijā)

V. Pabalsts apģērba iegādei

23. Pilngadību sasniegušajam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš sekmīgi iegūst izglītību kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, piešķir pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā 2 reizes kalendārajā gadā.

24. Pabalstu apģērba iegādei pārskaita iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

25. Pilngadību sasniegušajam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš sekmīgi iegūst izglītību kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, piešķir pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā.

26. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VII. Lēmuma par sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par sociālo garantiju un brīvprātīgas iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

28. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu par sociālo garantiju un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-16 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. oktobri.

30. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kuri iesniedzējam piešķirti līdz 2021. gada 30. jūnijam uz periodu līdz 2021. gada 31. decembrim, tiek izmaksāti līdz 2021. gada 31. decembrim.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
12.07.2022