Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.03.2021. - 31.12.2021. / Nākotnes
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai".

Saistošie noteikumi Ādažu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 04.03.2021.


Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Ādažu novadā 2010. gada 23. februārī (prot. Nr. 4, 7.3. §)

 

Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un ceturto daļu
(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021 redakcijā)

Grozīti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 42;
27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2015;
26.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016;
25.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2016;
23.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2018;
26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/3
I. Vispārīgie nosacījumi

1. Pabalsts paredzēts aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai:

1.1. pensijas vecuma personām, personām ar I vai II grupas invaliditāti, kuru ģimenes mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;

1.2. bērnu invalīdu vecākam (aizbildnim), ja bērnam ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021 redakcijā)

1.1 Ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti analoģiski Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajai kārtībai.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 3/2021redakcijā)

2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ādažu novada domes Sociālais dienests.

II. Pabalsta apmērs

3. Pabalsta apmērs ir 100 euro aprūpei.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 25.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2016)

4. Pabalsta apmērs ir 214 euro kopšanai.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 25.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2016)

5. Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu novada domes pamatbudžeta.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Pabalstu 100 euro apmērā mēnesī var piešķirt maznodrošinātas pensijas vecuma personas, I un II grupas invalīda, kura ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir nepieciešama pastāvīga aprūpe, ko atzinis ārsts speciālists (forma 0/27 vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas slēdziens turpmāk – VDEĀK). Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais dienests, izvērtējot situāciju.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 25.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2016; 23.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2018; 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021)

7. Pabalstu 214 euro apmērā mēnesī var piešķirt maznodrošinātas pensijas vecuma personas, I un II grupas invalīda, kura ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir nepieciešama diennakts kopšana, ko atzinis ārsts speciālists (forma 0/27 vai VDEĀK slēdziens). Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais dienests, izvērtējot situāciju).

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 42;25.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2016; 23.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2018; 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021)

7.1 Pabalstu 100 euro apmērā mēnesī aprūpei vai pabalstu 214 euro apmērā mēnesī kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir nepieciešama diennakts kopšana, ko atzinis ārsts speciālists (forma 0/27 vai VDEĀK slēdziens), var piešķirt:

7.11. bērna invalīda no pusotra gada vecuma vecākam (aizbildnim), ja bērnam ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi, nepieciešama īpaša terapija vai aprūpe un bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi vai dienas centru;

7.12. personai ar I un II grupas invaliditāti, kuras vienīgie ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja personai ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi un persona neapmeklē dienas centru;

7.13. aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.

(Ādažu novada domes 26.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 3/2016 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2016)

8. Pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta saņēmēja bankas kontu.

9. Pabalsts tiek izmaksāts par iepriekšējo mēnesi.

10. Lai saņemtu pabalstu, personai, kurai nepieciešama aprūpe vai kopšana, jāiesniedz Sociālajā dienestā šādi dokumenti:

10.1. iesniegums pabalsta saņemšanai;

10.2. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija, izņemot 7.¹ punktā noteiktajos gadījumos;

10.3. ārsta speciālista izsniegta izziņa (forma 0/27 vai VDEĀK slēdziens).

(Ādažu novada domes 27.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 3/2015 redakcijā)

11. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā no punktā 10. minēto dokumentu iesniegšanas.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

12. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, persona var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdus komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Ādažu novada domes Sociālajā dienestā. Ādažu novada domes lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

13. Noteikumi stājās spēkā ar 2010. gada 1. aprīli.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs N. Breidaks
04.03.2021