Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/17

Smiltenē 2017. gada 29. novembrī
Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 18, 2. §)

Ar precizējumiem,
kas apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 79 (prot. Nr. 2, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Smiltenes novada pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.2. aktēta kapavieta – noteiktā kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;

2.3. amatnieks – komersants, kurš veic kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu, rekonstrukciju, demontāžu un ir saņēmis kapsētas apsaimniekotāja atļauju veikt komercdarbību kapsētas teritorijā vai kapsētai piegulošajā teritorijā;

2.4. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;

2.5. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

2.6. kapavieta vai ģimenes kapavieta – noteikta kapsētas teritorija atsevišķa mirušā cilvēka vai mirušā cilvēka un tā ģimenes locekļu apbedīšanai, kuru ierāda kapsētas pārzinis;

2.7. kapavietas aprīkojums – akmens, betona, metāla vai koka apmales, žodziņš, klājums, soli, piemineklis, piemiņas plāksne u.c. vides elementi;

2.8. kapavietu komisija – Smiltenes novada domes izpilddirektora izveidota komisija, kas nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu un risina jautājumus par kapsētu apsaimniekošanu;

2.9. kapavietas rezervētājs – fiziska persona, kurai Noteikumos noteiktā kārtībā piešķirta vieta kapavietai;

2.10. kapavietas uzturētājs – persona, kuru ir atbildīga par kapavietas uzturēšanu;

2.11. kapliča – ēka mirušo cilvēku novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei (organizēšanai);

2.12. kapsēta – zemes gabals, kas paredzēts mirušo apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei;

2.13. kapsētu apsaimniekotājs – pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP" Smiltenes pilsētas kapsētām, ar kuru Smiltenes novada dome noslēgusi līgumu par kapsētas apsaimniekošanu, un Palsmanes pagasta pārvalde Palsmanes kapsētai, kura pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

2.14. kapsētas pārzinis – kapsētas apsaimniekotāja darbinieks, kurš pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

2.15. kapu grāmata – kapu orientieris/reģistrs, kurā norāda apbedījuma rajonu, rindu un vietu;

2.16. mirušo reģistrācijas grāmata – reģistrs, kurā norāda personas miršanas datumu, apbedīšanas datumu, personu, kas veikusi apbedīšanu, miršanas apliecības numuru, kapus, kuros mirušais apbedīts un kapavietas uzturētāju;

2.17. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.18. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

3. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir šādas pašvaldības kapsētas:

3.1. Smiltenes Meža kapi;

3.2. Smiltenes pilsētas kapsēta;

3.3. Vecā luterāņu kapsēta;

3.4. Ebreju kapi;

3.5. Palsmanes kapsēta.

4. Kapsētu vai to daļu ierīkošanu, uzturēšanu un attīstību nodrošina atbilstoši Smiltenes pilsētas teritorijas plānojumam, ņemot vērā sabiedrības kārtības un higiēnas prasības, kā arī augsnes struktūru un gruntsūdens stāvokli noteiktajā teritorijā.

5. Smiltenes novadā ir atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas. Kapsētas statusu nosaka vai maina ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu.

6. Kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Smiltenes novada administratīvā teritorija, apbedīšanai, kā arī agrāk apbedīto piederīgo un Smiltenes novada administratīvajā teritorijā mirušo bezpiederīgo un neidentificēto cilvēku apbedīšanai.

7. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/19)

8. Citu personu apbedīšana jaunās kapavietās pieļaujama, pamatojoties uz mirušā piederīgā motivēta iesnieguma pamata un kapsētas apsaimniekotāja saskaņojumu.

9. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

10. Kara laika pārapbedījumu koncentrēšana, apglabājot esošajās kapsētās no citiem Latvijas novadiem ievestu karu laikos kritušo vai bojā gājušo mirstīgās atliekas, nav atļauta.

II. Kapsētu kārtības noteikumi

11. Kapsētu apmeklētājiem, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētās jāizturas atbilstoši vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka un kapsētas apsaimniekotāja norādījumi.

12. Kapsētās aizliegts:

12.1. ievest dzīvniekus bez pavadas un apglabāt dzīvniekus;

12.2. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:

12.2.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja atļauja;

12.2.2. operatīvo dienestu transportlīdzekļiem un kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;

12.3. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās;

12.4. rakt smiltis un zemi kapsētas teritorijā neatļautās vietās;

12.5. novietot soliņus ejās un ārpus iežogotās teritorijas;

12.6. patvaļīgi aizņemt kapavietas vai paplašināt esošās;

12.7. traucēt kapraču darbu;

12.8. mākslīgi paaugstināt ierādītās kapavietas reljefu.

13. Kapsētas apbedīšanai ir slēgtas svētdienās, pirmdienās un valsts svētku dienās.

14. Kapsētu apsaimniekotājs, saskaņojot ar Smiltenes novada domes izpilddirektoru, nosaka kapsētas pārziņa apmeklētāju pieņemšanas vietu un laiku.

III. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi

15. Kapsētu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt:

15.1. kapsētu kapliču un saimniecības telpu, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

15.2. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

15.3. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

15.4. kapsētu topogrāfisko un kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

15.5. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata un kapu grāmata;

15.6. sanitāro, ugunsdrošības un darba drošības normu un noteikumu ievērošanu.

16. Kapsētu apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu.

17. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem tiek noteikta saskaņā ar cenrādi, ko apstiprina Smiltenes novada dome.

(Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 4/19 redakcijā)

IV. Kapavietas piešķiršanas kārtība

18. Atvērtā kapsētā jaunu kapavietu piešķir un ierāda kapsētas pārzinis iesniegumu saņemšanas secībā, pamatojoties uz:

18.1. personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu;

18.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.3. (svītrots ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/19).

19. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā nav brīvas vietas vai nevar veikt virsapbedījumu, par jaunas kapavietas piešķiršanu lemj kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz:

19.1. personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtā kapsētā;

19.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

19.3. (svītrots ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/19).

20. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumus, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas pārzinis, pamatojoties uz:

20.1. kapavietas uzturētāja rakstveida iesniegumu par atļauju apbedīt mirušo;

20.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

21. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/19)

22. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/19)

V. Kapavietas kopšana un uzturēšana

23. Kapavietas uzturētājam ir pienākums noslēgt līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas uzturēšanu (1. pielikums).

24. Kapavietas uzturētājam ir tiesības noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar trešo personu, līguma kopija iesniedzot kapsētas pārzinim.

25. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

26. Bezpiederīgā mirušā un neidentificēta mirušā cilvēka kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā cilvēka kapavietu nolīdzina, un kapsētas apsaimniekotājs lemj par virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo sektorā.

27. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanu un kapavietu labiekārtošanu kapsētās nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraudzīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

VI. Nekoptas kapavietas aktēšana

28. Reizi gadā kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi saskaņā ar Noteikumu 2. pielikumu. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

29. Kapavietu komisija Noteikumu 28. punktā minēto aktu, brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu viena gada laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētas apsaimniekotāja vai pie kapsētas pārziņa, nosūta kapavietas uzturētājam.

30. Ja kapavietu komisija ir sastādījusi Noteikumu 28. punktā minēto aktu un nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapavietu komisija ievieto Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv un informatīvajā izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis" sludinājumu par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas aktētā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, informāciju par kapavietas uzturētāju (ja tas zināms), kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai viena gada laikā sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētas apsaimniekotāja vai pie kapsētas pārziņa.

31. Ja piecu gadu laikā ir sastādīti pieci Noteikumu 28. punktā minētie akti un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc piektā Noteikumu 28. punktā minētā akta sastādīšanas viena gada laikā nesakopj kapavietu un neierodas pie kapsētas apsaimniekotāja vai pie kapsētas pārziņa, līgums par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.

32. Ja līgums par kapavietas uzturēšanu ir izbeigts, pamatojoties uz Noteikumu 31. punktu, persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns līgums par kapavietas uzturēšanu ar citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts virsapbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir pienākums:

32.1. (svītrots ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/19);

32.2. sakopt kapavietu (novākt kritušās lapas, zarus, gružus u.c. atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus u.tml.);

32.3. noslēgt jaunu līgumu par esošās kapavietas uzturēšanu.

VII. Amatnieku profesionālā darbība kapsētās

33. Personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas apsaimniekotāju, ir tiesīgas veikt amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc kapavietas uzturētāja pasūtījuma.

34. Mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darbavietas jāsakārto, atkritumi jānogādā kapsētas atkritumu savākšanas vietās vai jāizved, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas.

35. Amatnieki darbu veikšanai nepieciešamo transportu drīkst izmantot šajos Noteikumos noteiktā kārtībā celiņos, kuri atbilst transporta līdzekļu izmēriem.

VIII. Apbedīšanas kārtība

36. Kapsētas pārzinis pēc kapavietas piešķiršanas ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. Apbedīšana notiek atbilstoši Noteikumu II nodaļā noteiktajam kapsētu darba režīmam.

37. Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās sniedz mirušā piederīgo izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

38. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Mirušais tiek apbedīts zārkā, kremācijas gadījumā – urnā. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības noteikt īpašus nosacījumus apbedīšanas kārtībai kapsētā, ņemot vērā reliģisko konfesiju mācību un dogmatiku, kā arī kulta tradīcijas. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

39. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās – 0,5 m.

40. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

41. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

42. Ierādāmo kapavietu izmēri atvērtajās kapsētās un daļēji slēgtās kapsētās:

KapavietaGarums (m)Platums (m)
vienvietīga2,71,5
divvietīga2,72,5
trīsvietīga2,73,0
četrvietīga2,74,0

43. Attālums starp blakus esošām kapavietām tiek noteikts 0,20 m, celiņu platums starp kapavietu rindām tiek noteikts 1,00 m plats.

44. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā pēc viena kalendārā gada kopš apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas atļauju. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.

45. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.

46. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini un informējot kapsētas apsaimniekotāju.

47. Kapsētu apsaimniekotājam ir tiesības noteikt izņēmumus apbedīšanas kārtībai kapsētā, ņemot vērā reliģisko konfesiju mācību un dogmatiku, kā arī kulta tradīcijas.

IX. Kapliču izmantošana

48. Kapliču mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei iznomā kapsētas apsaimniekotājs.

49. Saldētava kapličā, uzrādot miršanas apliecību vai ārsta izsniegtu medicīnisku slēdzienu par nāvi, tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. To drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas pārziņa atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā saldētava ir slēgta.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

50. Kapavietu komisijas lēmumu par kapavietas aktēšanu un par kapavietas paplašināšanu var apstrīdēt pie Smiltenes novada domes izpilddirektora, bet Smiltenes novada domes izpilddirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

51. Kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pie Smiltenes novada domes izpilddirektora.

XI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

52. Par šo Noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.6., 12.8. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 200 naudas soda vienībām.

(Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 9/20 redakcijā)

53. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 52. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 9/20 redakcijā)

54. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

(Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 9/20 redakcijā)

55. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/20)

56. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/20)

57. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/20)

XII. Noslēguma jautājumi

58. Kapavietas uzturētājam ne vēlāk kā piecu gadu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju.

59. Ja Noteikumu 58. punktā noteiktajā termiņā kapavietas uzturēšanas līgums nav noslēgts, kapavieta tiek atzīta par bezpiederīgā mirušā apbedīšanas vietu, par kuras uzturēšanu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā ir atbildīgs kapsētas apsaimniekotājs. Šajā punktā atrunāto termiņu skaita no mirušās personas apbedīšanas dienas.

60. Kapavietu, kas ierādītas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmēri var atšķirties no Noteikumu 42. punktā noteiktajiem.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
1. pielikums
Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/17
Līgums Nr._________ par kapavietas uzturēšanu
 20____.gada __________________
(vieta) 

SIA "Smiltenes NKUP" (reģistrācijas Nr.__________________)/ Palsmanes pagasta pārvalde (nodokļu maksātāja reģ. Nr. __________________ (nevajadzīgo svītrot), kuru atbilstoši __________________ pārstāv

 (turpmāk – Kapsētas apsaimniekotājs), no vienas puses,
(vārds, uzvārds) 

un

Kapavietas uzturētājs ,
 (vārds, uzvārds) 

personas kods ____________–__________ (turpmāk – Uzturētājs), no otras puses,

turpmāk līgumā sauktas – puses,

pamatojoties uz Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 21.1. punktu,

ievērojot, ka Kapsētas apsaimniekotājs nodrošina Smiltenes novada pašvaldības kapsētas

 apsaimniekošanu,
(kapsētas nosaukums, adrese) 

savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Kapsētas apsaimniekotājs nodod un Uzturētājs pieņem uzturēšanā kapavietu, kas atrodas

 kapsētā ,
(kapsētas nosaukums) (kapsētas adrese) 

______ sektorā, ______ rindā, ______ vietā ar kopējo platību _________ m2, kur apbedīts/i (gads – vārds, uzvārds):

 
 .

1.2. Uzturētājs par kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju norāda

 
(uzturētāja laulātais, radinieks vai cita persona, ja nav laulātā un radinieku, kuri vēlas pārņemt šo pienākumu)
 , personas kods ____________–__________,
(vārds, uzvārds) 

dzīvesvieta deklarētā, telefona Nr. ___________________________.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Uzturētāja pienākumi:

2.1.1. ievērot Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošos noteikumus Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi";

2.1.2. mēneša laikā paziņot kapsētas pārstāvim par dzīvesvietas jauno adresi;

2.1.3. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus, izveidot kapa kopiņu u.tml.);

2.1.4. regulāri kopt ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušās lapas, zarus, gružus u.c. atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt koku un krūmu sējeņus u.tml.);

2.1.5. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;

2.1.6. saņemt kapsētas pārziņa rakstisku saskaņojumu kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, demontāžai, izvešanai, rekonstrukcijai;

2.1.7. kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus nogādāt atkritumu savākšanas vietā novietotajos konteineros.

2.2. Uzturētājam ir tiesības nodot kapavietas uzturēšanas saistības laulātajam, augšupējam vai lejupējam radiniekam vai radiniekam sānu līnijā, rakstveida iesniegumā norādot saistību nodošanas iemeslu un iesniedzot vienošanos par kapavietas uzturēšanas līguma saistību pārņemšanu.

2.3. Uzturētājam aizliegts:

2.3.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;

2.3.2. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās kapavietās un ārpus tām;

2.3.3. kapavietās stādīt augstus (maksimums līdz 0,7 m augstumam) un kuplus krūmājus u.c. augus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu kopšanu;

2.3.4. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu u.tml. novietošanai;

2.3.5. veidot atkritumu kaudzes tam neparedzētās vietās, dedzināt atkritumus, piesārņot celiņus un stādījumus;

2.3.6. veidot kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, augstākas par 0,2 m.

2.4. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums:

2.4.1. ievērot spēkā esošos Smiltenes novada domes saistošos noteikumus par kapsētu darbību un uzturēšanu;

2.4.2. Uzturētāja nāves gadījumā noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu ar šī līguma 1.2. apakšpunktā norādīto kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju.

3. Līguma darbības termiņš un atbildība par līguma noteikumu pārkāpšanu

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

3.2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3.3. Līgums tiek izbeigts un kapavieta pāriet Smiltenes novada pašvaldības valdījumā, ja:

3.3.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

3.3.2. piecu gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs;

3.3.3. kapavieta piecus gadus ir atzīta par nekoptu;

3.3.4. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, kā arī no kapavietā uzstādītā viņam piederošā kapavietas aprīkojuma un viena gada laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pie kapsētas apsaimniekotāja pārstāvja nepiesakās neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.

4. Citi noteikumi

4.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme un vienlaikus paziņo, ka tas slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienai pret otru, pilnībā un vispusīgi ievērojot abu Pušu gribu un intereses.

4.2. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

4.3. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā, strīdus izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.4. Kapsētas apsaimniekotājs nav atbildīgs par kapavietas aprīkojuma zādzību vai bojājumu, kuru izdarījušas trešās personas.

4.5. Uzturētājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Kapsētas apsaimniekotājs apstrādā no Uzturētaja saņemtos personas datus Kapsētas apsaimniekotāja rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

4.6. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā brīdī, kad puses tos parakstījušas.

4.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros valsts valodā uz ___ ( ) lapām/lappusēm, viens līguma eksemplārs glabājas pie uzturētāja, viens – SIA "Smiltenes NKUP"/Palsmanes pagasta pārvaldē (nevajadzīgo svītrot). Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Kapsētas apsaimniekotājs

SIA "Smiltenes NKUP"/
Palsmanes pagasta pārvalde

adrese: _______________________________

____-__________________

tālrunis __________________

e-pasts ___________________________

pārstāvis ________________________________
(vārds, uzvārds )

________________________________________
(paraksts)

____.____.___________________________
(parakstīšanas datums)

Uzturētājs

_______________________________________
(vārds, uzvārds)

personas kods ____________–__________

deklarētā dzīvesvieta ______________________

____-__________________

Tālrunis __________________

e-pasts ___________________________

________________________________________
(paraksts)

____.____.___________________________
(parakstīšanas datums)

2. pielikums
Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/17
Brīdinājuma zīmes paraugs

Koka mietiņš (40mm x 40mm x 1000mm) ar ielaminētu plāksni un apsekošanas vai aktēšanas datumu (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros).

01.07.2020