Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/19

Smiltenē 2019. gada 27. martā

Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 27. marta lēmumu Nr. 244 (prot. Nr. 3, 14. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Svītrot 7. punktu.

2. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem tiek noteikta saskaņā ar cenrādi, ko apstiprina Smiltenes novada dome.".

3. Svītrot 18.3. un 19.3. apakšpunktu.

4. Svītrot 21. un 22. punktu.

5. Svītrot 32.1. apakšpunktu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu "Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Smiltenes novada dome 2017. gada 29. novembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 18/17 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 18/17), kas stājās spēkā 2018. gada 2. februārī.

1.2. 2019. gada 5. martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2018-08-03 (stājies spēkā 06.03.2019.), kas nosaka, ka pašvaldības par kapavietas piešķiršanu nav tiesīgas iekasēt no iedzīvotājiem pakalpojuma maksu vai nomas maksu. Satversmes tiesa sprieduma lietā Nr. 2018-08-03 secinājumu daļas 14.2. punktā secinājusi, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktu būtu tiesīga noteikt samaksu.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 2.1. Ievērojot paskaidrojuma raksta 1.2. punktu tiek grozīts Saistošo noteikumu Nr. 18/17 17. punkts, tajā nenosakot konkrētus pakalpojumu veidus, par kuriem kapsētas apsaimniekotājam ir jāiekasē maksa. Turpmāk paredzēts, ka kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem tiek noteikta atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņā ar cenrādi, ko apstiprina Smiltenes novada dome.

2.2. Tiek svītrotas Saistošo noteikumu Nr. 18/17 normas (7., 21., 22. punkts), ka paredz iespēju rezervēt kapa vietu;

2.3. Tiek svītrotas Saistošo noteikumu Nr. 18/17 normas (18.3., 19.3. un 32.1. apakšpunkts), kurās kā dokuments tiek prasīta kvīts par apmaksāto pakalpojumu samaksu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ir saistoši jebkuram pašvaldības kapsētu apmeklētājam, kapsētu apsaimniekotājam, kā arī jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar kapsētu apsaimniekotāju, kā arī personām, kas sniedz amatnieka pakalpojumu sniegšanu kapsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties pie kapsētu apsaimniekotājiem - SIA "Smiltenes NKUP" (Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV - 4729), Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvaldes (Pagasta māja, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729) vai Smiltenes novada vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

5.2. Kapavietu komisijas lēmumu par kapavietas aktēšanu un par kapavietas paplašināšanu var apstrīdēt pie Smiltenes novada domes izpilddirektora, bet Smiltenes novada domes izpilddirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

5.3. Kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pie Smiltenes novada domes izpilddirektora Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.4. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā tie tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv un izlikti redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs, informāciju par saistošajiem noteikumiem publicējot pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

6.2. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašreizējiem pašvaldības kapsētu apsaimniekotājiem - SIA "Smiltenes NKUP" un Palsmanes pagasta pārvaldes atbildīgajiem darbiniekiem.

6.3. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.4. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

6.5. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

28.06.2019