Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.02.2023. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Liepājā 2018.gada 11.oktobrī (prot. Nr.12, 13.§)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – pilsēta) pastāvīgi deklarētie iedzīvotāji var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Nosacījums par dzīvesvietas deklarēšanu nav attiecināms uz šo noteikumu 4.5., 4.11., 4.12., 4.13. un 4.14.apakšpunktu.

1.1 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā saskaņā ar šo noteikumu 4.2., 5.1. un 5.2. apakšpunktu, ja dzīvesvieta ir deklarēta vai norādītā faktiskā adrese ir Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 15.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

2. Šajos Noteikumos minētie atvieglojumi ir spēkā, ja pasažierim brauciena laikā ir derīga abonementa biļete un dokuments (ar fotogrāfiju, vārdu un uzvārdu), kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu (skolēna, studenta apliecība, pensionāra apliecība, u.tml.). Ja dokumentā, kurš apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, nav uzrādīta personas fotogrāfija (piemēram, donora apliecība), tad pasažierim brauciena laikā līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam. Nosacījums par abonementa biļetes nepieciešamību sabiedriskā transporta līdzeklī nav attiecināms uz šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām amatpersonām.

3. Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piemēroti iegādājoties abonementa biļeti vai norēķinoties par braucienu sabiedriskajā transportā ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" (turpmāk – Aģentūra) akceptētu norēķinu līdzekli. Abonementa biļetes, atkarībā no atvieglojumu saņēmēju grupas, tiek izsniegtas šādiem periodiem:

3.1. vienam mēnesim (līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam);

3.2. vienam kalendārajam mēnesim (no kalendārā mēneša pirmā līdz pēdējam datumam);

3.3. vienam ceturksnim (skaitot trīs mēnešus no abonementa biļetē norādītā datuma);

3.4. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35).

Atvieglojumu saņēmēju grupām, kurām noteikts līdzmaksājums, izmantojot elektroniskos norēķinu līdzekļus, tiek saglabāti grupām noteiktie atvieglojumu saņemšanas periodi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

4. Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā visos transportlīdzekļos katrai dienai Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt:

4.1. Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. Abonementa biļeti vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītības iestādes izdotu izglītojamā apliecību, izsniedz izglītības iestādē;

4.2. Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klašu izglītojamiem mācību gada laikā. Abonementa biļeti vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību, izsniedz izglītības iestādē vai Aģentūrā;

4.3. Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu klātienē izglītojamiem un Liepājas pilsētas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (bērns šo noteikumu izpratnē ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā, vai augstākās izglītības mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta persona, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam) un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, mācību gada laikā. Abonementa biļeti vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību, var saņemt Sociālajā dienestā vai Aģentūrā;

4.4. Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem, Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem un Liepājas augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, mācību gada laikā. Abonementa biļeti vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību, var saņemt Sociālajā dienestā vai Aģentūrā;

4.5. personām, kurām ar Liepājas pilsētas domes lēmumu piešķirts tituls "Goda liepājnieks". Abonementa biļeti vienam ceturksnim, sākot ar kārtējā gada aprīli, Aģentūra nosūta titula saņēmējam uz deklarēto dzīvesvietas adresi;

4.6. personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu. Abonementa biļeti vienam ceturksnim, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, var saņemt Sociālajā dienestā vai Aģentūrā;

4.7. politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri. Abonementa biļeti vienam mēnesim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski represētas personas apliecību, var saņemt Sociālajā dienestā vai Aģentūrā;

4.8. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, vidējo profesionālo izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu un par kuriem lēmums par ārpusģimenes parūpi pieņemts Liepājas pilsētas bāriņtiesā, vai ir deklarējuši dzīvesvietu Liepājas pilsētā, vai mācās vai studē Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Liepājas pilsētas izglītības iestāžu 1.–12.klašu klātienē izglītojamiem, uzrādot derīgu "Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai", abonementa biļeti kalendārajam mēnesim izsniedz izglītības iestādē, Sociālajā dienestā vai Aģentūrā. Citu pilsētu 1.–12.klašu, profesionālās vidējās izglītības iestāžu vai dienas nodaļā izglītojamiem un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem, uzrādot derīgu "Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai", abonementa biļetes kalendārajam mēnesim izsniedz Sociālajā dienestā vai Aģentūrā;

4.9. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām. Abonementa biļeti vienam ceturksnim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecību, var saņemt Sociālajā dienestā vai Aģentūrā;

4.10. personām ar III invaliditātes grupu, kuras apmeklē Valsts nodrošināto invalīdu profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centros. Abonementa biļeti vienam mēnesim, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, var saņemt Aģentūrā;

4.11. bērniem līdz 18 gadu vecumam 1.jūnijā;

4.12. skolēniem, audzēkņiem un studentiem pirmajā mācību gada dienā;

4.13. pašvaldības un valsts policijas amatpersonām, veicot dienesta pienākumus formas tērpā, uzrādot apliecību;

4.14. visiem pasažieriem 18.martā, 18.novembrī, 31.decembrī, kā arī 1.janvārī līdz pulksten 6:00.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

4.1 Braukšanas maksas atvieglojumus 70 % apmērā mācību gada laikā katrai dienai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un skolēna apliecību, Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt 2.–12. klases izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni, kas iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības (tostarp profesionālās) iestādēs Liepājas pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

(Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

5. Braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt:

5.1. Liepājas vispārējās izglītības iestāžu 2.–12.klašu klātienē izglītojamiem mācību gada laikā. Abonementa biļeti katrai dienai vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību, var iegādāties izglītojamā izglītības iestādē vai Aģentūrā;

5.2. Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamiem un Liepājas augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem mācību gada laikā. Abonementa biļeti katrai dienai vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību, var iegādāties izglītojamā izglītības iestādē vai Aģentūrā;

5.3. nestrādājošiem vecuma pensionāriem, kuriem izmaksātās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 318,00 euro. Abonementa biļeti katrai dienai vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var iegādāties Aģentūrā;

5.4. donoriem, kuri pēdējo divu gadu laikā pirms braukšanas maksas atvieglojumu pieprasīšanas nodevuši ne mazāk kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 litri) asinis. Abonementa biļeti katrai dienai vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" izsniegtu izziņu un personu apliecinošu dokumentu, var iegādāties Aģentūrā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

5.1 Braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas un Liepājas 8.vidusskolas izglītojamiem, kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītības, prasmes un mūžizglītība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta īstenošanas laikā izglītības programmu apguve tiek organizēta citās izglītības programmu īstenošanas vietās, kurās pirms mācību vides uzlabošanas darbu uzsākšanas izglītības programmas netika organizētas. Braukšanas maksas atvieglojumi piemērojami ne ilgāk kā līdz attiecīgā mēneša, kurā būvniecības tiesību aktos noteiktajā kārtībā būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, abonementa biļetes izmantošanas termiņa beigām.

(Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

5.Lai piemērotu 5.1 punktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus, izglītības iestādes direktors objektīvi un pamatoti, izvērtējot katru konkrēto gadījumu un izglītojamā nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai izglītības programmas norises vietā, sagatavo un iesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" informāciju par izglītojamajiem, kuriem piemērojams braukšanas maksas atvieglojums un vietām (adresēm), kurās projekta īstenošanas laikā tiek organizētas attiecīgās izglītības iestādes izglītības programmas. Abonementa biļeti izglītojamais, uzrādot derīgu izglītības iestādes izdotu izglītojamā apliecību, var saņemt attiecīgajā izglītības iestādē.

(Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

6. Sociālais dienests un Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" katru mēnesi līdz 10.datumam iesniedz Aģentūrā informāciju, uzrādot personu skaitu pa braukšanas maksas atvieglojumu grupām un abonementu biļešu veidiem, kuras saņēmušas vai iegādājušās abonementa biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem iepriekšējā mēnesī.

6.1 (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

6.2 No 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim Liepājā esošo ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kas tieši iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, tiek noteikti atvieglojumi 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar 11.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

6.3 Lai piemērotu 6.2 punktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus, Liepājā esošās ārstniecības iestādes vadītājs, līdz 2021. gada 24. novembrim sagatavo un iesniedz tiešsaites režīmā Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē pieteikumi.liepaja.lv informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta) par Liepājā esošās ārstniecības iestādes darbiniekiem, kas tieši iesaistīti Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, kuriem piemērojams braukšanas maksas atvieglojums un kuri ir pieteikušies ārstniecības iestādē atvieglojumu saņemšanai. Abonementa biļeti atbilstoši ārstniecības institūcijas iesniegtajam sarakstam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var saņemt Aģentūrā.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

6.4 Braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā un kuri iesnieguši pieteikumu par nepieciešamo atbalstu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests", saņem abonementa biļeti vienam ceturksnim

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 17.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

6.5 Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri noteikumu 6.4 punktā noteiktajā kārtībā pieteikušies braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai, pašvaldība izsniegtās abonementa biļetes pagarina līdz 30 dienām, bet kopējais braukšanas atvieglojumu maksas saņemšanas ilgums nevar pārsniegt 120 dienas. No jauna izsniegto abonementa biļešu derīguma termiņš tiek noteikts, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto valsts atbalsta sniegšanas termiņu.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošos noteikumus Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā".

8. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.decembrī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
28.02.2023