Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 35

Liepājā 2020. gada 17. septembrī (prot. Nr. 13, 5. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

PRECIZĒTI
ar Liepājas pilsētas domes
2020. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 518/14
(prot. Nr. 14, 18. §)

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 223. nr.; 2020, 98. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot visā tekstā vārdus "pēc izvēles - autobusam, tramvajam, visam transportam";

1.2. papildināt 3.3. apakšpunktu pirms vārda "trīs" ar vārdu "skaitot";

1.3. svītrot 3.4. apakšpunktu;

1.4. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klašu izglītojamiem mācību gada laikā. Abonementa biļeti vienam kalendārajam mēnesim, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību, izsniedz izglītības iestādē vai Aģentūrā.";

1.5. papildināt 4.3. apakšpunktu aiz vārda "profesionālā" ar vārdiem "vai augstākās izglītības" un aizstāt skaitli un vārdu "21 gada" ar skaitli un vārdu "24 gadu";

1.6. aizstāt 4.5. apakšpunktā vārdu "gadam" ar vārdu "ceturksnim";

1.7. aizstāt 4.9. apakšpunktā vārdu "mēnesim" ar vārdu "ceturksnim";

1.8. papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Braukšanas maksas atvieglojumus 70 % apmērā mācību gada laikā katrai dienai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un skolēna apliecību, Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt 2.-12. klases izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni, kas iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības (tostarp profesionālās) iestādēs Liepājas pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.";

1.9. papildināt ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesības saņemt Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas un Liepājas 8.vidusskolas izglītojamiem, kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītības, prasmes un mūžizglītība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta īstenošanas laikā izglītības programmu apguve tiek organizēta citās izglītības programmu īstenošanas vietās, kurās pirms mācību vides uzlabošanas darbu uzsākšanas izglītības programmas netika organizētas. Braukšanas maksas atvieglojumi piemērojami ne ilgāk kā līdz attiecīgā mēneša, kurā būvniecības tiesību aktos noteiktajā kārtībā būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, abonementa biļetes izmantošanas termiņa beigām.

5.2 Lai piemērotu 5.1 punktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus, izglītības iestādes direktors objektīvi un pamatoti, izvērtējot katru konkrēto gadījumu un izglītojamā nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai izglītības programmas norises vietā, sagatavo un iesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" informāciju par izglītojamajiem, kuriem piemērojams braukšanas maksas atvieglojums un vietām (adresēm), kurās projekta īstenošanas laikā tiek organizētas attiecīgās izglītības iestādes izglītības programmas. Abonementa biļeti izglītojamais, uzrādot derīgu izglītības iestādes izdotu izglītojamā apliecību, var saņemt attiecīgajā izglītības iestādē.";

1.10. svītrot 6.1 punktu.

2. Abonementa biļetes, kas izsniegtas pirms šo grozījumu spēkā stāšanās, ir derīgas līdz biļetē norādītā derīguma termiņa beigām.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. novembrī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Sakarā ar izmaiņām sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifos un abonementa biļešu veidos nepieciešams veikt redakcionālus un precizējošus grozījumus Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".

Ar grozījumiem vienlaikus precizēts, ka par bērnu saistošo noteikumu 4.3. apakšpunkta izpratnē atzīstams arī izglītojamais, kurš turpina iegūt izglītību augstākās izglītības iestādē, bet ne ilgā kā līdz 24 gadu vecumam. Tādējādi izglītojamiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni pagarinās termiņš, kurā tie tiesīgi saņemt saistošajos noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu.

Saistošie noteikumi papildināti ar 4.1 punktu, kas noteic, ka braukšanas maksas atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā 70 % apmērā var saņemt 2.-12. klašu izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, uzrādot "3+ Ģimenes karti" un skolēna apliecību.

Saistošie noteikumi papildināti ar 5.1 un 5.2 punktu, nosakot braukšanas maksas atvieglojumus Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas un Liepājas 8. vidusskolas izglītojamiem, kuriem sakarā ar mācību vides uzlabošanas darbiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītības, prasmes un mūžizglītība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" (turpmāk - projekts) īstenošanas laikā izglītības programmu apguve tiek organizēta citās izglītības programmu īstenošanas vietās (adresēs). Projekta īstenošanas ietvaros šajās izglītības iestādēs tiek veikti būvdarbi, kuru laikā izglītības process pārceļams un organizējams ārpus izglītības iestādēm. Šā iemesla dēļ izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ir izglītības iestādes, kurā tiek īstenots projekts tuvumā, ir radusies nepieciešamība izmantot sabiedrisko transportu, lai nokļūtu izglītības apguves vietās, kurās attiecīgās izglītības iestādes organizē mācību programmas. Atvieglojumi piemērojami tiem izglītojamiem, kuriem līdz projekta īstenošanas uzsākšanai nebija nepieciešamība iegādāties sabiedriskā transporta braukšanas biļeti un izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz izglītības apguves vietu. Atvieglojumu mērķis ir garantēt izglītojamiem tiesības arī turpmāk nokļūt izglītības apguves vietā bez maksas, kā tas bijis iespējams šiem izglītojamiem līdz brīdim, kamēr netika uzsākta projekta īstenošana un mācības notika attiecīgajā izglītības iestādē. Lai nodrošinātu pareizu šo atvieglojumu piešķiršanu, izglītības iestādes direktors objektīvi un pamatoti izvērtē un apstiprina to izglītojamo sarakstu, kuri sakarā ar to, ka mācības projekta īstenošanas būvdarbu dēļ ir pārceltas citās adresēs, izglītības apguves vietā vairs nevar nokļūt, neizmantojot sabiedrisko transportu. Atvieglojumi piemērojami vienīgi mācību gada laikā un attiecināmi uz izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apmeklē izglītības programmas klātienē.

Ņemot vērā, ka turpmāk autobusam un tramvajam būs vienota abonementa biļete, saistošajos noteikumos precizēti abonementu biļešu veidi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veiktu redakcionālus un precizējošus grozījumus Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" sakarā ar to, ka pilsētas sabiedriskā transporta tīklā tiek ieviesta vienota abonementa biļete neatkarīgi no transporta veida, kuru pasažieris izmanto. Saistošo noteikumu grozījumi nerada būtisku ietekmi uz pilsētas sociāli ekonomisko attīstību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu  Par "3+ Ģimenes kartes" bērnu pārvadāšanu Liepājas sabiedriskajā transportā ar 70 % atvieglojumiem 2020. gadā pašvaldības budžetā pēc provizoriskiem aprēķiniem papildus būs nepieciešami 7272,00 EUR, bet 2021. gadā un turpmāk 32724,00 EUR, saglabājoties pašreizējam pasažieru skaitam.

Lai nodrošinātu noteikumu 5.1 un 5.2 punktu braukšanas maksas atvieglojumus Liepājas 8. vidusskolas un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas izglītojamiem, kuriem projekta īstenošanas laikā izglītības programmu apguve tiek organizēta citās izglītības programmu īstenošanas vietās, pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami 32550,00 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Grozot saistošos noteikumus, netiek sašaurinātas vai paplašinātas pašvaldības iestāžu esošās funkcijas. Līdz ar to izmaiņas attiecībās uz administratīvajām procedūrām nav konstatējamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

01.11.2020