Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.09.2019. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2017. gada 30. novembrī
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2017. gada 30. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 12. §),
ar precizējumiem 2017. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr. 23, 12. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
(Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, kuri tiek piešķirti papildus sociālās palīdzības pabalstiem, šo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem pārsūdzēšanas kārtību Tērvetes novada pašvaldībā.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt, kādos gadījumos, kādām sociālajām grupām un kādā apmērā pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

3. Pabalstu veidi:

3.1. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;

3.2. Pabalsts svētkos "Mazais Tērvetnieks";

3.3. Pabalsts Ziemassvētku paciņām;

3.4. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei;

3.5. Pabalsts pirmklasniekam;

3.6. (svītrots ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4);

3.7. Pabalsts aizbildnim;

3.8. Pabalsts politiski represētajām personām;

3.9. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas;

3.10. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai;

3.11. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā;

3.12. Pabalsts dzīves jubilejā;

3.13. Pabalsts Aprūpei mājās;

3.14. Apbedīšanas pabalsts;

3.15. Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei.

(Grozīts ar Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

II. Pabalstu apmērs un to piešķiršanas kārtība

4. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

4.1. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās:

4.1.1. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta un abu vecāku pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Tērvetes novada administratīvajā teritorijā;

4.1.2. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta un viena no viņa vecāku pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.

4.2. Pabalsts noteikts EUR 200,00 apmērā ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 4.1.1. apakšpunkta nosacījumiem.

4.3. Pabalsts noteikts EUR 150,00 apmērā ģimenēm, kas atbilst šo noteikumu 4.1.2. apakšpunkta nosacījumiem.

4.4. Tiesības uz pabalstu ir arī personai, kas bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja vien šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

(Grozīts ar Tērvetes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

6. Ja ģimenē vienlaicīgi piedzimst vairāk kā viens bērns, katram bērnam izmaksājamo pabalstu dubulto.

7. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums sakarā ar bērna piedzimšanu.

8. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un Iedzīvotāju reģistrā pieejamām ziņām par jaundzimušo bērnu un viņa vecākiem, tiek pieņemts lēmums par pabalsta izmaksu.

9. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Tērvetes novada pašvaldības kasē.

10. Ja ir pamats uzskatīt, ka piešķirtais pabalsts varētu tikt izlietots nelietderīgi vai netikt izlietots bērna vajadzību nodrošināšanai, sociālajam dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Pamatojoties uz apsekošanā konstatēto, pabalstu var piešķirt mantiskā veidā.

11. Pabalsts svētkos "Mazais Tērvetnieks". Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā kalendāra gada laikā un kuru deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta Tērvetes novadā.

12. Pabalsta apmērs EUR 25.00, to pasniedz mantiskā veidā (suvenīrs) pasākuma "Mazais Tērvetnieks" norises laikā.

13. Pabalsta saņēmēju sarakstu sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām.

14. Pabalsts Ziemassvētku paciņām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.–4. klašu izglītojamajiem, kuri mācās Tērvetes novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz izglītības iestāžu sarakstiem un Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām.

15. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5.00 par vienu paciņu, to pasniedz mantiskā veidā novada Ziemassvētku pasākumos.

16. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novadā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm ar obligātās izglītības vecumu sasniegušiem bērniem līdz pamatizglītības iegūšanai, bet ne ilgāk kā 18 gadu vecumam, un kuras atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

16.1. Trūcīga ģimene;

16.2. Daudzbērnu ģimene;

16.3. Bērns/ bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa;

16.4. Bērns, kam noteikta invaliditāte.

17. Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts EUR 30.00 apmērā katram izglītojamajam, uzsākot jauno mācību gadu.

18. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumetāls apliecinājums no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklē Tērvetes novada izglītības iestādi.

19. Pabalsts pirmklasniekam. Pabalsts tiek piešķirts individuālo mācību piederumu iegādei Tērvetes novadā deklarētam un pastāvīgi dzīvojošam izglītojamajam, kurš pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē.

20. Pabalsts tiek piešķirts EUR 50.00 apmērā.

21. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumetāls apliecinājums no izglītības iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklē Tērvetes novada izglītības iestādi.

22. Izglītojamajam, kurš saņem "Pabalstu pirmklasniekam", šo noteikumu 16. punktā noteiktais pabalsts netiek maksāts.

23. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

24. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

25. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

26. Pabalsts aizbildnim. Pabalsts tiek piešķirts aizbildnim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa.

27. Pabalsta apmērs EUR 30,00 mēnesī.

(Grozīts ar Tērvetes novada domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

28. Tērvetes novada Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu ir par pamatu sociālā dienesta lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

29. Pabalsts politiski represētām personām. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības teritorijā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām ir piešķirts politiski represētās personas statuss.

30. Pabalsts tiek piešķirts EUR 35.00 apmērā.

31. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.

32. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada pašvaldības iedzīvotājiem, tiem atgriežoties no ieslodzījuma, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.

33. Pabalsts tiek piešķirts EUR 43.00 apmērā.

34. Lai saņemtu pabalstu, personai:

34.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu;

34.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

35. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai. Pabalsts paredzēts personu apliecinošu vai citu dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai iespēju saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensionāra u.c.), vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos. Pabalstu piešķir Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

35.1. Trūcīga persona;

35.2. Persona bez ienākumiem.

36. Pabalsts netiek izsniegts naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto pakalpojumu.

37. Pabalsts dzīves jubilejā:

37.1. Pabalsts EUR 15.00 apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru pasākuma norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī noteikto pensionēšanas vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.

37.2. Pabalsts EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.

37.3. Pabalsts EUR 50.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.

37.4. Pabalsts EUR 80.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.

37.5. Pabalsts EUR 100.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā.

38. 37.2.‒37.5. punktos norādītie pabalsti tiek izmaksāti personas dzīves jubilejas dienā dzīvesvietā.

39. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, personai sasniedzot attiecīgu vecumu. Sarakstu pabalsta izmaksai sagatavo sociālais dienests.

40. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz fiziskas personas vai juridiskas personas iesniegumu par konkrētas personas nopelniem Tērvetes novada attīstībā.

41. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai iesnieguma noraidīšanu pieņem Tērvetes novada dome. Lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai.

42. Pabalsts "Aprūpei mājās" – pabalsts paredzēts daļējai pakalpojuma apmaksai. Pabalstu var saņemt persona, kurai saskaņā ar Civillikumu nav apgādnieku (pilngadīgi bērni un mazbērni) vai apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai VDEĀK izziņa.

43. Personas deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un ir vajadzīgs atbalsts ikdienas vajadzību apmierināšanai ārpus mājas (produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, maksājumu kārtošana, u.c.).

44. Pabalstu "Aprūpe mājās" persona nesaņem, ja tai tiek nodrošināts "Aprūpe mājās" pakalpojums.

45. Pabalsts aprūpei tiek piešķirts EUR 30.00 vienu reizi mēnesī un tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.

46. Apbedīšanas pabalsts. Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusī persona pastāvīgi dzīvojusi un tās deklarētā dzīves vieta bijusi Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.

47. Pabalsts noteikts EUR 150.00 apmērā.

48. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu, papildus 47. punktā noteiktajam pabalstam tiek piešķirti EUR 285.00.

49. Gadījumos, kad personai ir tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu, bet tas ir mazāks par EUR 285.00 – personai papildus 47. punktā noteiktajam pabalstam tiek piešķirta naudas summa, kura veidojas kā starpība starp summu EUR 285.00 un valsts apbedīšanas pabalsta faktiski izmaksāto summu.

50. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz:

50.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo;

50.2. Mirušās personas miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

50.3. Šo noteikumu 48. un 49. punktā minētajos gadījumos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un tā apmēru vai lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu.

51. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

52. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Tērvetes novada pašvaldības kasē.

52.1 Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei. Audžuģimene, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada bāriņtiesa, saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

52.2 Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti sekojoši:

52.21. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam apmērā;

52.22. Gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par mēnesi, pabalsta apmēru audžuģimenei bērna uzturam nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 52.21. apakšpunktā noteikto atlīdzības apmēru mēnesī;

52.23. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 100.00 EUR apmērā.

(Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

53. Lēmumus par pabalstu piešķiršanu, izņemot lēmumu par šo noteikumu 40. punktā minēto pabalstu, pieņem sociālais dienests.

III. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

54. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu personai ir tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, adrese "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

55. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

56. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 "Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei".

57. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 14 " Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas izdevumiem".

58. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālo palīdzību".

59. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
05.09.2019