Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.04.2019. - 30.06.2024. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2018.gada 15.februārī (prot. Nr.2, 13.§)
Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta mājokļa ārējas vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – pabalsts), apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (aizbildņi), brāļi, māsas un bērni, aizgādnis;

2.2. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esoša dzīvojamā telpa;

2.3. mājokļa ārējā vide – viendzīvokļa mājas piegulošā teritorija līdz ieejai mājoklī vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piegulošā teritorija un pirmā stāva koplietošanas telpas līdz ieejai mājoklī;

2.4. mājokļa ārējās vides pielāgošana – pacēlāja vai pandusa ierīkošana, aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm;

2.5. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce;

2.6. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

3. Pabalstu ir tiesības saņemt personai ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, vai bērnam ar invaliditāti, un kura dzīvesvietu ir deklarējusi un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir vienu reizi rindas kārtībā, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli, Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta gadā plānotā finansējuma ietvaros, ja izpildās šādi nosacījumi:

4.1. mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā uz rakstveidā noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas;

4.2. mājoklis atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā jābūt ierīkotam liftam;

4.3. dzīvokļa īpašnieks, ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vairākums ir devis rakstisku piekrišanu, vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks, ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, ir devis rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

5. Pabalsta apmērs ir līdz 15 000 euro vienai personai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

6. Ja mājokļa pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz saistošo noteikumu 5.punktā noteikto pabalsta maksimālo apmēru, persona var saņemt pabalstu, veicot līdzmaksājumu, tajā skaitā, piesaistot ziedojumus.

7. Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

8. Pabalsta saņemšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

8.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vēlamo pielāgojuma veidu;

8.2. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

8.3. īpašuma tiesības vai īpašuma lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.4. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par vairākuma piekrišanu veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu, ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas pārvaldnieka saskaņojumu;

8.5. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

8.6. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.

9. Pēc noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālais dienests mēneša laikā:

9.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

9.2. pieprasa Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas Būvvalde" sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

9.3. pēc noteikumu 9.2.apakšpunktā minētā atzinuma saņemšanas, novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.3.1. par pabalsta piešķiršanu;

9.3.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai, mājokļa pielāgošana nav iespējama vai, izvērtējot personas individuālās vajadzības, secināts, ka mājokļa ārējās vides pielāgošana personai nav nepieciešama.

10. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

11. Ja persona atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē pabalsta saņēmēju rindā.

III. Pabalsta izmaksas kārtība

12. Sociālais dienests pabalstu izmaksā mantiskā veidā, apmaksājot:

12.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izdevumus, kas nepieciešami mājokļa ārējās vides pielāgošanai;

12.2. reģistrēta būvkomersanta veiktos mājokļa ārējās vides pielāgošanas būvdarbus.

(Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

13. Sociālais dienests pieejamo finanšu resursu ietvaros rindas kārtībā sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" organizē personas mājokļa pielāgošanas darbus atbilstoši Sociālā dienesta lēmumā par pabalsta piešķiršanu norādītajam pielāgojuma veidam.

14. Ja mājokļa ārējās vides pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz saistošo noteikumu 5.punktā noteikto pabalsta maksimālo apmēru un mājokļa pielāgošanas darbu veikšanai nepieciešamā līdzmaksājuma summa personai nav pieejama, tad persona saglabā kārtas numuru pabalsta saņēmēju reģistrā un mājokļa pielāgošanas darbus organizē mājokļa ārējās vides būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes laikā, kad personai ir pieejama nepieciešamā līdzmaksājuma summa.

(Liepājas pilsētas domes 21.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

15. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta pabalsta saņēmējs, tā likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, mājokļa īpašnieks (ja pabalsta saņēmējs nav mājokļa īpašnieks), reģistrētā būvkomersanta pārstāvis, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks un Sociālā dienesta pārstāvis.

16. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
06.04.2019