Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.05.2021. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Talsos 2016. gada 28. jūlijā (prot. Nr.17, 36. p., lēmums Nr. 434)
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

(Saistošo noteikumu nosaukums  Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka iesniegumu reģistrācijas un bērnu uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Programma), tai skaitā speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

2. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Izglītības iestādē. Vecākiem vai personai, kas realizē aizgādību (turpmāk – Vecāki) ir tiesības mainīt Izglītības iestādi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

II. Pirmsskolas grupu atvēršana

4. Izglītības iestādes katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Talsu novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) informāciju un priekšlikumus par izveidojamo grupu skaitu un uzņemamo bērnu skaitu.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5. Izglītības pārvalde izvērtē izglītības iestāžu priekšlikumus un, ņemot vērā plānoto finansējumu, nosūta Izglītības iestādei sarakstu ar uzņemamajiem bērniem.

6. Talsu novada dome nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā plānotā finansējuma un Izglītības iestāžu izvietojuma pašvaldības administratīvajā teritorijā nosacījumus, Izglītības pārvaldes priekšlikumus, pieņem lēmumu par jaunu pirmsskolas grupu atvēršanu vai esošo grupu slēgšanu nākamajā mācību gadā.

III. Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestāžu rindā un uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

7. Pieteikt bērnu uzņemšanai rindā uz Izglītības iestādi var no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.

8. Iesniegumu reģistrācijai izglītības iestādē pieņem:

8.1. Talsu novada Izglītības pārvaldes darbinieks, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā;

8.2. izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas. Šādā gadījumā Iesniegumu Iestādes atbildīgais darbinieks elektroniskā veidā pārsūta Talsu novada Izglītības pārvaldei un oriģinālu piecu darba dienu laikā nogādā Izglītības pārvaldē.

9. Piesakot bērnu Izglītības iestādē, Vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (personai, kas realizē aizgādību, arī aizgādību apliecinošu dokumentu), uzrāda bērna dzimšanas apliecību un aizpilda Bērna reģistrācijas iesniegumu Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – Iesniegums).

10. Piesakot bērnu Izglītības iestādē speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, Vecāki papildus uzrāda pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un aizpilda noteikta parauga Iesniegumu.

11. Vecākam ir pienākums par iesniegumā minētās informācijas izmaiņām, tai skaitā bērna deklarētās adreses un kontaktinformācijas izmaiņām, ja tādas radušās no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Izglītības pārvaldes iestādes atbildīgo darbinieku.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

11.1 Ja bērna deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst attiecīgā rindu reģistra nosacījumiem, bērns tiek izslēgts no neatbilstošā rindu reģistra un reģistrēts atbilstošajā rindu reģistrā:

11.11. ar fakta konstatācijas datumu;

11.12. ar datumu, kurā vecāks rakstiski vai e-pastā informējis Izglītības pārvaldi par deklarētās dzīvesvietas maiņu.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

11.2 Par rindas reģistra maiņu Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto adresi paziņo rakstiski.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

12. Uz Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" speciālās izglītības programmu grupām) tiek veidots vienots reģistrs. Uz pārējām novada pirmsskolas izglītības iestādēm tiek veidoti katrai iestādei atsevišķi rindu reģistri.

(Grozīts ar Talsu novada domes 14.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

13. Uz pirmsskolas izglītības iestādēm (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" speciālās izglītības programmu grupām) Izglītības pārvalde veido reģistrus četrās pakāpēs šādā prioritārā secībā:

13.1. reģistrācijai 1. pakāpes reģistrā "Teritorijā deklarētie bērni" uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu citu pirmsskolas izglītības iestādi, ja tā ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā pirmsskolas izglītības iestāde vai pirmsskolas izglītības iestāde un bērna deklarētā dzīvesvieta ir vienā pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā;

13.2. reģistrācijai 2. pakāpes reģistrā "Talsu novadā deklarētie bērni" uz jebkuru Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu citu pirmsskolas izglītības iestādi;

13.3. reģistrācijai 3. pakāpes reģistrā "Izglītības iestādes maiņa" uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja bērns deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns ir uzņemts Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki vēlas mainīt pirmsskolas izglītības iestādi;

13.4. reģistrācijai 4. pakāpes reģistrā "Citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētie bērni" uz jebkuru Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi reģistrē bērnu, ja viņa dzīvesvieta nav deklarēta Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 14.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

14. Uz pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis" speciālās izglītības programmu grupām veido atsevišķu reģistru, reģistrējot bērnus iesniegumu iesniegšanas secībā.

(Talsu novada domes 14.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

15. Bērna vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē, nosaka attiecīgās Izglītības iestādes nolikumā.

16. Darbinieks, kurš pieņem no Vecākiem Iesniegumu, to reģistrē, izsniedz Vecākiem Iesnieguma kopiju, norādot kārtas numuru uzņemšanai Izglītības iestādē un identifikācijas kodu, kas sniedz iespēju Vecākiem sekot līdzi bērnu rindai uz Izglītības iestādi. Vienlaikus darbinieks:

16.1. informē Vecākus par Izglītības iestāžu īstenojamajām Programmām;

16.2. informē Vecākus par bērnu vecumu, no kura attiecīgā Izglītības iestāde uzņem bērnus.

17. Grupu komplektācija tiek veikta:

17.1. jaunajam mācību gadam – laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim;

17.2. mācību gada laikā – tiklīdz atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādes grupā.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

17.1 Komplektējot grupas, primāri tiek ņemta vērā vecāka iesniegumā minētā atzīme par brāli un māsu, ja brīdī, kad iesniegumā minētajam bērnam jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve, brālis vai māsa apmeklē attiecīgo izglītības iestādi un bērns ir uzņemamo bērnu skaitā.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

17.2 Lai varētu veikt grupu komplektāciju, Izglītības pārvalde nosūta Izglītības iestādēm sarakstu ar uzņemamajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

IV. Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

18. Pēc 1. jūnija Vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi vai e-pastu) norīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē nosūta:

18.1. Talsu novada Izglītības pārvalde par uzņemšanu Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs;

18.2. attiecīgā izglītības iestāde par uzņemšanu izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

19. Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas rakstveidā vai elektroniski paziņo konkrētai Izglītības iestādei lēmumu par Izglītības iestādes apmeklēšanu ar norīkojumā norādīto datumu.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

20. Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi, norīkojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta Izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

21. Ja 20. punktā noteiktajā gadījumā 3 reizes ir saglabāta vieta reģistrācijas rindā, tad pēc trešās reizes bērns no reģistrācijas rindas tiek izslēgts. Par izslēgšanu no reģistrācijas rindas Izglītības pārvalde bērna vecākiem uz iesniegumā norādīto adresi paziņo rakstiski.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

22. Izglītības iestāde 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc vecāka lēmuma saņemšanas par Izglītības iestādes apmeklēšanu vai neapmeklēšanu, elektroniski sniedz informāciju Izglītības pārvaldei par bērniem, kuri tiks vai netiks uzņemti Izglītības iestādē.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

23. Ja bērnu nav bijis iespējams uzņemt Izglītības iestādē Iesniegumā norādītajā laikā, Izglītības pārvalde norīkojumu uz Izglītības iestādi izsniedz, tiklīdz atbrīvojas vieta iesniegumu reģistrācijas secībā. Par atbrīvojušos vietu pirmsskolas grupā Izglītības pārvalde paziņo uz Vecāka iesniegumā norādīto adresi.

24. Ja bērnu nav bijis iespējams Iesniegumā norādītajā laikā uzņemt:

24.1. kādā no Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un, ja bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu rindu 1. reģistrā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā novada pirmsskolas Izglītības iestādē ārpus Talsiem, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā;

24.2. kādā no Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru kā vēlamo norādījis bērna vecāks, un bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu rindas 1.reģistrā, tomēr bērns uzņemts citā Talsu pilsētas pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, viņš tiek izslēgts no rindu reģistra, izņemot 24.4. punktā minētajā gadījumā;

24.3. kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm ārpus Talsiem, kurā bērns reģistrējies rindā, bērns var tikt uzņemts uz laiku citā pirmsskolas Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā;

24.4. Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, kuru apmeklē viņa brālis vai māsa, un bērns reģistrēts vienotajā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu rindas 1. reģistrā, viņš var tikt uzņemts uz laiku citā Talsu pilsētas pirmsskolas Izglītības iestādē, nezaudējot vietu vienotajā reģistrācijas rindā uz to pirmsskolas izglītības iestādi, kuru apmeklē brālis vai māsa, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr brālis vai māsa apmeklē šo pirmsskolas izglītības iestādi.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 14.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

25. Ja bērns, kuram pienākusi rinda uzņemšanai izglītības iestādē, izglītības iestādi ir gatavs uzsākt apmeklēt ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem, viņa vietā Izglītības iestādē tiek pieņemts nākamais bērns, kurš atrodas reģistrācijas rindā. Šādā gadījumā neuzņemtais bērns saglabā vietu rindā.

26. Izglītības iestāde ir tiesīga ārpus kārtas uzņemt pirmsskolas izglītības programmā:

26.1. bez saskaņošanas ar Talsu novada domi, bērnus, kuriem ar Valsts vai novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programma nomainīta uz vispārējo izglītības programmu;

26.2. bez saskaņošanas ar Talsu novada domi, bērnus, kuru uzņemšanu ārpus kārtas nosaka citi normatīvie akti;

26.3. saskaņojot ar Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju, attiecīgās izglītības iestādes darbinieku bērnus uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku.

27. Uzņemot bērnu Izglītības iestādē, tās vadītājs noslēdz ar vienu no Vecākiem Līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi Izglītības iestādē un izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot apgūstamo programmu.

28. Izglītības iestādes vadītājs piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Izglītības iestādē ievada informāciju par bērna uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

29. Ja Vecāki plāno, ka bērns neapmeklēs izglītības iestādi uz laiku, kas ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem, bet nav ilgāks par vienu gadu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, Izglītības iestāde desmit dienu laikā par to paziņo Izglītības pārvaldei. Šādā gadījumā pirmsskolas izglītības iestādē uz laiku var tikt uzņemts bērns brīvajā vietā, kurš nākamais atrodas reģistrācijas rindā. Šajā gadījumā uz laiku uzņemtais bērns zaudē vietu pirmsskolas izglītības iestādē, nezaudējot vietu reģistrācijas rindā uz sev vēlamo Izglītības iestādi, ja tā nepieciešama bērnam, kura vietā tas uzņemts.

30. Informācija par bērnu reģistru publiski pieejama Talsu novada Izglītības pārvaldē, kā arī tiek ievietota Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv un Talsu novada Izglītības pārvaldes mājaslapā www.tnip.lv.

IV1. Bērnu atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes

(Nodaļa Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

30.1 Bērns, izņemot obligātās izglītības vecuma bērns (no 5 gadu vecuma), no pirmsskolas izglītības programmas atskaita šādos gadījumos:

30.1 1. ja saņemts attiecīgs vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums;

30.1 2. ja bērns uzņemts pirmsskolas izglītības programmas apguvei citā izglītības iestādē;

30.1 3. ja iestādes vadītājam nav informācijas par ilglaicīgas (60 kalendārās dienas un vairāk) iestādes neapmeklēšanas iemesliem;

30.1 4. ja bērns neapmeklē iestādi ilgāk kā 3 kalendāros mēnešus, izņemot 30.1 5. punktā minētajā gadījumā;

30.1 5. ja bērns, pamatojoties uz ārsta vai psihologa ieteikumu un vecāka iesniegumu, neapmeklēs izglītības iestādi:

30.1 5.1. uz laiku līdz vienam gadam, tad viņu atskaita no iestādes uz iesniegumā norādīto laiku;

30.1 5.2. uz laiku ilgāku par vienu gadu, tad viņu atskaita no izglītības iestādes.

(Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

30.2 Izglītojamo obligātās izglītības vecumā (no 5 gadu vecuma) no pirmsskolas izglītības iestādes atskaita šādos gadījumos:

30.2 1. ja bērns uzņemts pirmsskolas izglītības programmas apguvei citā izglītības iestādē;

30.2 2. ja bērns līdz nākamā mācību gada sākumam nav atgriezies no ārzemēm un nav atsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

30.2 3. bērns saņēmis izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi vai bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi.

(Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

30.3 Vismaz 10 dienas pirms bērna atskaitīšanas izglītības iestādes vadītājs informē likumisko pārstāvi, nosūtot brīdinājumu bērna likumiskajam pārstāvim, norādot atskaitīšanas iemeslu un skaidrojuma sniegšanas termiņu. Lēmumu par bērna atskaitīšanu vai neatskaitīšanu iestādes vadītājs pieņem 10 darba dienu laikā pēc likumiskā pārstāvja paskaidrojuma saņemšanas vai brīdinājumā noteiktā skaidrojuma iesniegšanas termiņa beigām. Par pieņemto lēmumu par bērna atskaitīšanas vai neatskaitīšanas faktu no izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē vecākus vai likumīgos pārstāvjus, kā arī nepieciešamības gadījumā veic normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas atbilstošajās datu bāzēs.

(Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

30.4 Atkārtoti bērnu pirmsskolas izglītības programmā, izņemot 30.1 5.1. punktā minētajā gadījumā, uzņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, reģistrējot pirmsskolas izglītības iestāžu rindā.

(Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

30.5 Situācijās, kurās bērns atskaitīts no pirmsskolas izglītības 30.1 5.1. punktā minētajā gadījumā, bērns tiek uzņemts izglītības programmas apguvei ar brīdi, kad beidzas vecāka iesniegumā minētais laiks.

(Talsu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

31. Izglītības pārvaldes un Izglītības iestādes lēmumu, iestādes vadītāja izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada domē.

32. Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Talsu novada domes 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 61 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs".

34. Bērni, kuri reģistrēti 1. pakāpes reģistrā uz atsevišķām Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, tiek reģistrēti Talsu pilsētas 1. pakāpes reģistra rindā iesniegumu iesniegšanas secībā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks N. Tropiņš
Pielikums
Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

(Pielikums Talsu novada domes 14.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

Bērna reģistrācijas iesniegums Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Kods (piešķir darbinieks): 
Vārds: 
Uzvārds: 
Personas kods: 
Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) 
Pirmsskolas izglītības iestāde: 
  
Ir brālis un/vai māsa pirmsskolas vecumā

Brāļa un/vai māsas vārds, uzvārds

1.
Pirmsskolas izglītības iestāde2.
 3.
Vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes

(ja bērns tiek reģistrēts rindā uz vienoto Talsu pilsētas izglītības iestāžu rindu reģistru, norāda vēlamās pirmsskolas prioritārā secībā, citos gadījumos norāda vienu izglītības iestādi)

1)
2)
3)
4)
5)
Datums, kad vēlas uzsākt mācības: 
  
Reģistrs (aizpilda darbinieks): 
Programma (aizpilda darbinieks): 
Reģistrācijas datums (aizpilda darbinieks): 
  
Mātes vārds: 
Uzvārds: 
Tēva vārds: 
Uzvārds: 
Bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā adrese: 
 
 
 
  
Telefoni: 
e-pasta adrese 
Norīkojumu vai citu aktuālu informāciju par rindu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo)

Pa pastu

 

e-pastā

 
• Rindu reģistrs apskatāms mājaslapās; www.talsi.lv; www.tnip.lv

• Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi, norīkojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

• Vecākam ir pienākums par iesniegumā minētās informācijas izmaiņām, tai skaitā bērna deklarētās adreses un kontaktinformācijas izmaiņām, ja tādas radušās no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Izglītības pārvaldes iestādes atbildīgo darbinieku.

Iesniedzot šo iesniegumu, piekrītu, ka mana bērna dati tiek uzkrāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem datiem par personas datu apstrādi, ar mērķi nodrošināt pirmsskolas izglītības bērnu vienotus nosacījumus uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmu apgūšanai.

Vecāka paraksts ( ) 
Darbinieka paraksts ( )), tālr.________________ 20___.____________
12.05.2021