Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.06.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 545

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 33. §)
Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
8. panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā pārtikas apritē nodarbinātās personas (turpmāk – darbinieks) apmācāmas pārtikas higiēnas jomā;

1.2. prasības attiecībā uz mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" (turpmāk – mācību kurss) programmu un apliecību par mācību kursa noklausīšanos (turpmāk – apliecība).

2. Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:

2.1. kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

2.2. kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

3. Mācības pārtikas higiēnas jomā nav nepieciešamas, ja darbinieks:

3.1. uzsākot darbu pārtikas apritē, ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē;

3.2. nodarbināts tikai fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas jomā un produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu;

3.3. nodarbināts primārajā ražošanā.

(Grozīts ar MK 07.06.2016. noteikumiem Nr. 356)

4. Darbinieka profesionālo kvalifikāciju apliecina profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts normatīvajos aktos par profesionālo izglītību noteiktajā kārtībā, vai ārvalstīs iegūts profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā.

5. Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu (1. pielikums). Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.

6. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.

7. Mācību kursu ir tiesīga pasniegt persona, kas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

7.1. ir ieguvusi augstāko izglītību ar pārtikas nozari saistītā specialitātē;

7.2. ir ieguvusi augstāko izglītību medicīnā, veterinārmedicīnā, sabiedrības veselībā, ķīmijā, agronomijā vai bioloģijā, ja personai ir atbilstoša darba pieredze pārtikas higiēnas un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas jomā un dokumentāri apliecinājumi par papildu izglītību pārtikas higiēnas jomā, tostarp pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas apgūšanā.

8. Ja uzņēmumā strādā persona, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām, tā var pasniegt darbiniekiem mācību kursu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

9. Persona, kas vada mācību kursu:

9.1. pēc mācību kursa apguves darbiniekam izsniedz apliecību, norādot tajā mācību kursa apjomu (2. pielikums);

9.2. izveido un uztur to darbinieku reģistru, kuri ir apguvuši mācību kursu. Reģistrā norāda:

9.2.1. darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu;

9.2.2. apliecības numuru un izsniegšanas datumu.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem 2005. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 96. nr.; 2007, 65. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 545
Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" saturs

1. Vispārīgā daļa:

1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;

1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;

1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;

2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;

2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.

3. Personāla higiēnas prasības.

4. Pārtikas higiēna:

4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;

4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;

4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 545
Apliecība Nr.______ par mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" apguvi
Izsniegta   
 

(vārds)

 

(uzvārds)


Mācību kursa vadītājs   
 

(vārds)

 

(uzvārds)

    
 

(darbavieta)

 

(amats)

Mācību kursa apjoms _____________________

Izsniegšanas datums _____________________

Mācību kursa vadītāja paraksts _____________________

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10.06.2016