Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.07.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.180

Rīgā 2015.gada 9.aprīlī (prot. Nr.18 60.§)
Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likuma 4. panta trešo daļu, apstiprināt akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtus (pielikums).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.aprīļa
rīkojumam Nr.180
Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūti

(Pielikums grozīts ar MK 06.07.2015. rīkojumu Nr.356)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma – akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum".

2. Sabiedrības komercdarbība saskaņā ar NACE klasifikatoru:

2.1. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92);

2.2. citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99);

2.3. centrālo biroju darbība, konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70);

2.4. vadības konsultāciju pakalpojumi (70.2);

2.5. konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22);

2.6. tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.2).

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Attīstības finanšu institūcijas likuma, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.

4. Šajos statūtos un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un tās locekļiem nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz e-pasta adresēm, ja sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi par to ir paziņojuši sabiedrībai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 204 862 333 euro (divi simti četri miljoni astoņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro), ko veido 204 862 333 (divi simti četri miljoni astoņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs) akcijas.

6. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

7. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

8. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

9. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

10. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens euro.

III. Padome

11. Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi.

12. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

13. Padome savu darbu organizē atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

14. Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi.

15. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

16. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteiktu veidu darījumus.

18. Ja padome noraida valdes priekšlikumu par attiecīga jautājuma izskatīšanu, valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā.

19. Valdei ir pienākums sniegt ziņas akcionāru sapulcei par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, padomes locekli, valdes locekli, revidentu vai sabiedrības kontroles institūcijas pārstāvi.

20. Valde organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

Finanšu ministrs Jānis Reirs
06.07.2015