Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.02.2018. - 31.03.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.130

Rīgā 2013.gada 12.decembrī
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un 31. panta ceturto daļu
un likuma "Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Kredītu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrs);

1.2. reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas reģistra dalībniekam un reģistra dalībniekam ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – ierobežots reģistra dalībnieks) kārtību;

1.3. kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) izsniedzamas reģistrā iekļautās ziņas;

1.4. kārtību, kādā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas;

1.5. maksas par reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību;

1.6. statistikas pārskatu iesniegšanas kārtību.

2. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Komisija un respondents, t.sk. kredītiestāde, kā arī krājaizdevu sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, naudas tirgus fonds un cits komersants, kas nav kredītiestāde (tālāk tekstā – nebanka), elektroniski veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.i., reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņas, kā arī aktualizē, labo un anulē reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Komisija pieprasa reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Komisijai, un kredītiestāde un nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus, drošības sistēmā, izmantojot programmatūru un veicot pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā.

3. Drošības sistēmai ir divi veidi:

3.1. paaugstinātās drošības sistēma;

3.2. nebanku statistikas sistēma (adrese: https://stat.bank.lv).

4. Drošības sistēmā informācijas apmaiņu saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt interaktīvi, tīmekļa pakalpju veidā vai failu veidā. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu failu veidā saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt, izmantojot failu apmaiņas servisu (adrese: sftp.bank.lv).

5. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu veic reģistra un kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros.

6. Nebanku statistikas sistēmā informācijas apmaiņu veic nebanku sniedzamās statistikas ietvaros.

2. Informācijas apmaiņa paaugstinātās drošības sistēmā
2.1. Informācijas apmaiņas drošības noteikumi

7. Persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (tālāk tekstā – informācijas apmaiņas subjekts), un Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmā veic šādus pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā:

7.1. informācijas apmaiņai izmanto šifrētu komunikāciju kanālu;

7.2. elektroniski paraksta interaktīvi un tīmekļa pakalpju veidā sniedzamo informāciju;

7.3. elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju.

(Grozīts ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

8. Lai informāciju elektroniski parakstītu, informācijas apmaiņas subjekts ar Latvijas Banku noslēdz rakstisku līgumu.

9. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai.

10. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuri reģistrēti attiecīgā veida informācijas apmaiņai. Failu veidā sniedzamās reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē, izmantojot to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir:

10.1. šo noteikumu 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai bez kredītinformācijas biroja starpniecības;

10.2. šo noteikumu 54.1 punktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai ar kredītinformācijas biroja starpniecību.

(LB 12.05.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

11. Informāciju elektroniski paraksta un šifrē, lietojot ECDSA-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu.

(Grozīts ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

12. Ja informācija nav pareizi elektroniski parakstīta vai šifrēta, informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties nosūta Latvijas Bankai par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

13. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam programmatūru, kas izmantojama informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai. Informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai informācijas apmaiņas subjekts var izmantot arī citu programmatūru, kuru var savietot ar paaugstinātās drošības sistēmas programmatūru.

(Grozīts ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

14. Paaugstinātās drošības sistēmu uztur Latvijas Banka, izņemot to programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, kas uzstādīts informācijas apmaiņas subjektam.

15. Lai veiktu informācijas apmaiņu failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, informācijas apmaiņas subjekts izmanto SFTP (SSH File Transfer Protocol) klienta programmatūru, kuru var savietot ar failu apmaiņas servisa servera programmatūru.

15.1 Informācijas apmaiņai failu veidā izmanto šādus SFTP algoritmus:

15.11. failu apmaiņas servisa servera autentificēšanai – ECDSA 384 bitu algoritmu;

15.12. integritātes nodrošināšanai – hmac-sha256 vai hmac-sha256-96 algoritmu;

15.13. šifrēšanai – aes128/192/256-cbc/ctr vai 3des-ctr algoritmu;

15.14. atslēgu apmaiņas nodrošināšanai – ECDH atslēgu ar vismaz 256 bitu algoritmu vai DH atslēgu ar vismaz 2048 bitu algoritmu.

(LB 13.07.2017. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

16. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu veic, t.sk. elektroniski paraksta un šifrē informāciju, paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs.

17. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, veic failu apmaiņas servisa lietotājs.

18. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties drošības sistēmā elektroniski anulē interneta adreses, no kurām vairs nenotiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Ja informācijas apmaiņas subjekts tehnisku iemeslu dēļ nevar drošības sistēmā elektroniski ievadīt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums).

(LB 12.05.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

19. Informācijas apmaiņas subjekts veic šajos noteikumos noteiktos pasākumus saistībā ar paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju un failu apmaiņas servisa lietotāju administrēšanu (tālāk tekstā – pārvaldīšanas pasākumi) internetā (adrese: https://entrust.bank.lv). Informācijas apmaiņas subjekta vārdā pārvaldīšanas pasākumus veic pārvaldnieks.

20. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka dzēš drošības sistēmā visas informācijas apmaiņas subjekta ievadītās interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam.

2.2. Paaugstinātās drošības sistēmas licences

21. (Svītrots ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

22. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam vēl divas paaugstinātās drošības sistēmas licences par katru informācijas apmaiņas subjekta atbilstību vienam no šādiem kritērijiem:

22.1. informācijas apmaiņas subjekts veic informācijas apmaiņu reģistra ietvaros;

22.2. informācijas apmaiņas subjekts sniedz statistikas pārskatus.

23. Informācijas apmaiņas subjekts var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, informācijas apmaiņas subjekts trīs mēnešus iepriekš iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

24. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, bet tās ietvaros nereģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, informācijas apmaiņas subjekts noslēdz ar Latvijas Banku rakstisku līgumu.

25. Informācijas apmaiņas subjekts var atteikties no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences ar katra gada 1. janvāri. Lai atteiktos no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences, informācijas apmaiņas subjekts līdz iepriekšējā gada beigām iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

26. Informācijas apmaiņas subjekts var nodot paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci citam informācijas apmaiņas subjektam, iesniedzot Latvijas Bankai abpusēji parakstītu iesniegumu.

2.3. Maksa par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci informācijas apmaiņai reģistra ietvaros

27. Lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, kuras ietvaros reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par reģistra izmantošanu, kas sastāv no vienreizējas maksas 65.75 euro apmērā, t.sk. atlīdzība par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci 54.34 euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis 11.41 euro (tālāk tekstā – vienreizējā maksa), un gada maksas 14.82 euro apmērā, t.sk. gada atlīdzība 12.25 euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis – 2.57 euro (tālāk tekstā – gada maksa).

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2017., sk. 143. punktu)

28. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

29. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks līdz 15. janvārim samaksā Latvijas Bankai gada maksu par kārtējo kalendāro gadu.

30. Ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks saņem paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci pēc 1. janvāra, gada maksu par šā kārtējā kalendārā gada atlikušo periodu aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kārtējo kalendāro gadu un reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai šo gada maksas daļu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

31. Vienreizējo maksu un gada maksu ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

2.4. Pārvaldnieka reģistrēšana, anulēšana un atjaunošana
2.4.1. Pārvaldnieku skaits un pārvaldnieka reģistrēšana

32. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus pārvaldniekus.

33. Lai reģistrētu pārvaldnieku, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu (2. pielikums).

34. Latvijas Banka reģistrē pārvaldnieku vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

35. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam pārvaldnieka reģistrācijas kodu, izsniedzot pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokolu (3. pielikums).

36. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas to ievieš un iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka ieviešanas protokolu (4. pielikums). Pārvaldnieka ieviešanas protokolu paraksta arī pats pārvaldnieks.

37. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas protokola saņemšanas Latvijas Bankā.

38. Informācijas apmaiņas subjekts kā pārvaldnieku var reģistrēt arī paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju. Šajā gadījumā Latvijas Banka pēc pārvaldnieka reģistrēšanas nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi paziņojumu par pārvaldnieka reģistrēšanu un pārvaldnieka tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.4.2. Pārvaldnieka anulēšana un atjaunošana

39. Informācijas apmaiņas subjekts var pārvaldnieku anulēt pēc savas iniciatīvas.

40. Informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku anulē, ja mainās pārvaldnieka vārds vai uzvārds.

41. Lai pārvaldnieku anulētu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka anulēšanas pieteikumu (5. pielikums).

42. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

43. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

43.1. informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku nav ieviesis šo noteikumu 36. punktā minētajā termiņā;

43.2. pārvaldnieks nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 88. punktā minētajā termiņā.

44. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

44.1. Latvijas Banka pārvaldnieku anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu;

44.2. pārvaldnieks aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

44.3. pārvaldnieka atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

45. Lai pārvaldnieku atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka atjaunošanas pieteikumu (6. pielikums).

46. Latvijas Banka pārvaldnieku atjauno vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas pieteikuma saņemšanas.

47. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam pārvaldnieka atjaunoto reģistrācijas kodu, izsniedzot pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu (7. pielikums).

48. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc pārvaldnieka atjaunošanas to ievieš un iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka ieviešanas protokolu (4. pielikums). Pārvaldnieka ieviešanas protokolu paraksta arī pats pārvaldnieks.

49. Pārvaldnieka tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka ieviešanas protokola saņemšanas Latvijas Bankā.

50. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta pārvaldniekus.

2.5. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana, anulēšana, atjaunošana un tiesību maiņa
2.5.1. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju skaits un tiesības

51. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus katra šāda veida informācijas apmaiņai:

51.1. informācijas apmaiņai reģistra ietvaros;

51.2. statistikas pārskatu iesniegšanai.

52. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, var būt šādas reģistra lietošanas tiesības:

52.1. tiesības iekļaut reģistrā ziņas interaktīvi;

52.2. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi;

52.3. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas tīmekļa pakalpju veidā;

52.4. tiesības iekļaut reģistrā ziņas failu veidā;

52.5. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas failu veidā;

52.6. tiesības interaktīvi pieprasīt informāciju par informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju darbībām;

52.7. tiesības interaktīvi pieprasīt apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām.

53. Informācijas apmaiņas subjekts pieprasa visas šo noteikumu 52. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

54. Informācijas apmaiņas subjekts var pieprasīt šo noteikumu 52.4. vai 52.5. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības kopā ne vairāk kā 10 paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

54.1 Informācijas apmaiņas subjekts, kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, kuram ir reģistra lietošanas tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Šādam paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam vienlaikus nevar būt šo noteikumu 52. punktā minēto reģistra lietošanas tiesību.

(LB 12.05.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

2.5.2. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana

55. Lai reģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

56. Latvijas Banka reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

57. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

57.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

57.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

58. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

59. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

60. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt arī pārvaldnieku.

61. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atsevišķa veida informācijas apmaiņai informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas jau reģistrēts cita veida informācijas apmaiņai, vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas reģistrēts, lai sniegtu Latvijas Bankai vai saņemtu no Latvijas Bankas informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu.

62. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrētu šo noteikumu 60. vai 61. punktā noteiktajā gadījumā, informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā piesaista pārvaldnieku vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju attiecīgajam informācijas veidam. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.5.3. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšana un atjaunošana

63. Informācijas apmaiņas subjekts var paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulēt pēc savas iniciatīvas.

64. (Svītrots ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

65. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu.

66. Latvijas Banka anulē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

67. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

67.1. informācijas apmaiņas subjekts paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 58. punktā minētajā termiņā;

67.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 88. punktā minētajā termiņā.

68. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

68.1. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 67. punktu;

68.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

68.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

69. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikumu.

70. Latvijas Banka atjauno paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

71. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

71.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

71.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

72. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

73. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

74. Informācijas apmaiņas subjekts var anulēt atsevišķa veida informācijas apmaiņas tiesības paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts visu veidu informācijas apmaiņai vai atsevišķa veida informācijas apmaiņai un lai sniegtu Latvijas Bankai vai no tās saņemtu informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu. Šādā gadījumā informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā anulē paaugstinātā drošības sistēmas lietotāja piesaisti attiecīgajam informācijas veidam un attiecīgās tiesības nekavējoties zaudē spēku.

75. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus.

2.5.4. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesību maiņa

76. Lai mainītu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību maiņas pieteikumu.

77. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.6. Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana un anulēšana
2.6.1. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaits un failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana

78. Informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt ne vairāk kā sešus failu apmaiņas servisa lietotājus.

(Grozīts ar LB 12.05.2015. noteikumiem Nr.142)

79. Lai reģistrētu failu apmaiņas servisa lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

80. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

81. Pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

81.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju failu apmaiņas servisa servera kontrolsummai;

81.2. nosūta uz failu apmaiņas servisa lietotāja e-pasta adresi viņam piešķirto failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu.

82. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas to ievieš, veicot šādas darbības:

82.1. izveido SSH2 atslēgas, izmantojot RSA 2048 bitu algoritmu vai ECDSA 384 bitu algoritmu;

82.2. (svītrots ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151);

82.3. (svītrots ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151);

82.4. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un ievieto to drošības sistēmā.

(Grozīts ar LB 12.05.2015. noteikumiem Nr. 142; LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

83. Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 82.4. apakšpunktā noteikto darbību izpildes.

2.6.2. Failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšana

84. Lai failu apmaiņas servisa lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikumu.

85. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

85.1 Latvijas Banka failu apmaiņas servisa lietotāju anulē automātiski, ja informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisa lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 82. punktā minētajā termiņā.

(LB 12.05.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

86. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta failu apmaiņas servisa lietotājus.

2.7. Pārvaldnieka, paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja, failu apmaiņas servisa lietotāja un Latvijas Bankas atslēgas

87. Pārvaldnieka un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja parakstīšanas atslēgas ir derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas, bet šifrēšanas atslēgas – 36 mēnešus pēc to izveidošanas.

88. Lai pagarinātu atslēgu derīguma termiņu, pārvaldnieks vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs 100 dienu laikā pirms atslēgu derīguma termiņa beigām interaktīvi pieslēdzas drošības sistēmai un drošības sistēma automātiski izveido jaunas atslēgas.

89. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga ir derīga pastāvīgi.

90. Latvijas Banka drošības sistēmā ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par Latvijas Bankas publiskās atslēgas izmantošanas uzsākšanu, norādot Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu un to, kura veida informācijas apmaiņai tā lietojama.

91. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar šo noteikumu 90. punktā minētajā paziņojumā norādīto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, informācijas apmaiņas subjekts nosūta par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

92. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm par to paziņojumu, norādot, kura veida informācijas apmaiņai Latvijas Bankas publiskā atslēga turpmāk nav lietojama.

2.8. Informācijas apmaiņa reģistra ietvaros
2.8.1. Informācijas apmaiņas veidi

93. Informācijas apmaiņa starp reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku un Latvijas Banku notiek interaktīvi, failu veidā vai tīmekļa pakalpju veidā.

94. Latvijas Banka sniedz reģistra dalībniekam un ierobežotam reģistra dalībniekam apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām tikai interaktīvi.

95. Tīmekļa pakalpju veidā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks var pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka var izsniegt reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam un ierobežotam reģistra dalībniekam.

96. Informācijas apmaiņa starp Komisiju un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

97. Informācijas apmaiņa interaktīvi notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv).

98. Informācijas apmaiņa failu veidā notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) vai izmantojot failu apmaiņas servisu.

99. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā notiek reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv/pieprasijumi).

2.8.2. Reģistrā iekļaujamās tehniskās informācijas saturs un nosacījumi tās iekļaušanai reģistrā

100. Veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros, reģistrā iekļauj šādu tehnisko informāciju:

100.1. vispārīgo ziņu identifikators;

100.2. pārkāpuma ziņu identifikators;

100.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators;

100.4. tā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka, kurš anulē reģistrā iekļautās ziņas, nosaukums un šo ziņu anulēšanas datums;

100.5. norāde par pieprasījuma objektu.

(Grozīts ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

101. Iekļaujot reģistrā vispārīgo ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks patstāvīgi piešķir klienta saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par klienta saistībām var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautajām ziņām par šā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka klientu saistībām.

102. Iekļaujot reģistrā pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks patstāvīgi piešķir ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), ar kuru ziņas par attiecīgo klienta vai klienta galvinieka pārkāpumu var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautajām ziņām par šā klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem.

103. Šo noteikumu 100.3. un 100.4. apakšpunktā minētā tehniskā informācija reģistrā veidojas automātiski, veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros.

104. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā norādi par pieprasījuma objektu, ja reģistra dalībnieks reģistrā iekļautās ziņas pieprasa par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks.

2.8.3. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas un labošanas tehniskie ierobežojumi

105. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klientu vai vispārīgās ziņas par klienta saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klientu, visiem solidārajiem klientiem un šo klientu galviniekiem un vispārīgās ziņas.

106. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klienta galvinieku, visiem attiecīgajiem klientiem un klienta galviniekiem un vispārīgās ziņas.

107. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta saistību pārkāpumu.

108. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta galvinieka saistību pārkāpumu.

109. Lai labotu reģistrā iekļautās periodiskās ziņas failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas periodiskās ziņas par attiecīgajām klienta saistībām un klienta galvinieka saistībām par attiecīgo pārskata periodu.

2.8.4. Informācijas sagatavošana apmaiņai failu veidā

110. Lai iekļautu reģistrā ziņas par klientu, klienta galvinieku, vispārīgās ziņas un ziņas par klienta un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kā arī aktualizētu, labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo ziņu sniegšanas failu.

111. Lai labotu vai papildinātu reģistrā iekļautās klientu vai klienta galvinieku identificējošās ziņas, kā arī labotu vispārīgo ziņu identifikatoru vai pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failu.

112. Lai iekļautu reģistrā periodiskās ziņas, kā arī labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo periodisko ziņu failu.

113. Lai paziņotu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam par ziņu sniegšanas, periodisko ziņu vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

114. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo vispārējo pieprasījumu failu.

(Grozīts ar LB 12.05.2015. noteikumiem Nr.142)

115. Lai pēc vispārējā pieprasījumu faila apstrādes izsniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo vispārējo ziņu saņemšanas failu.

(Grozīts ar LB 12.05.2015. noteikumiem Nr.142)

116. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, kuras reģistrā iekļāvis attiecīgais reģistra dalībnieks vai ierobežotais reģistra dalībnieks, nesaņemot ziņas par klientu, klienta galvinieku un viņu saistību pārkāpumiem, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

117. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes sniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

117.1 Lai pieprasītu attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru nodrošināšanai saņemta garantija vai galvojums valsts atbalsta programmas ietvaros (tālāk tekstā – ar valsts galvojumu programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas), reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo interaktīvu pieprasījumu ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanai.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 146 redakcijā)

117.2 Lai pēc interaktīva pieprasījuma apstrādes sniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam ar valsts galvojumu programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka atbilstoši attiecīgā pieprasījuma veidam (pēc pieprasījuma vai regulārais) attiecīgi vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai triju darbadienu laikā pēc periodisko ziņu iekļaušanai reģistrā noteiktā termiņa sagatavo ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failu.

(LB 12.05.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

118. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātiem.

2.8.5. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā

119. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu, norādot reģistrā iekļauto ziņu atspoguļojuma veidu.

120. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.9. Informācijas apmaiņa kredītiestāžu sniedzamās statistikas ietvaros

121. Kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

122. Kredītiestāde sagatavo statistikas pārskatu kā atsevišķu teksta failu atbilstoši šo noteikumu 9.19. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

123. Lai paziņotu kredītiestādei par statistikas pārskata faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz kredītiestādei atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

124. Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu teksta failu atbilstoši šo noteikumu 20. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam.

2.10. Failu glabāšanas termiņi

125. No informācijas apmaiņas subjekta saņemto failu pēc tā apstrādes Latvijas Banka failu apmaiņas servisā vai reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) automātiski dzēš.

126. Informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisā vai reģistra interneta vietnē (adrese: https://www.kreg.lv) no Latvijas Bankas saņemto failu var glabāt ne ilgāk kā 10 dienu pēc tā saņemšanas. Pēc minētā termiņa Latvijas Banka šo failu automātiski dzēš.

3. Informācijas apmaiņa nebanku statistikas sistēmā

127. Nebanka sniedz Latvijas Bankai statistikas pārskatus interaktīvi, izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

128. Nebankas vārdā statistikas pārskatu Latvijas Bankai iesniedz nebanku statistikas sistēmas lietotājs.

129. Lai reģistrētu nebanku statistikas sistēmas lietotāju, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikumu interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 146 redakcijā, kas grozīta ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

130. Latvijas Banka reģistrē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

131. Pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz nebanku statistikas sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa identifikatoru.

132. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc viņa identifikatora saņemšanas.

133. Lai nebanku statistikas sistēmas lietotāju anulētu, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu interaktīvi nebanku statistikas sistēmas interneta vietnē (adrese: https://stat.bank.lv).

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 146 redakcijā, kas grozīta ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

134. Latvijas Banka anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

135. Latvijas Banka automātiski anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

135.1. nebanku statistikas sistēmas lietotājs triju mēnešu laikā pēc viņa identifikatora saņemšanas nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai;

135.2. nebanku statistikas sistēmas lietotājs 18 mēnešus nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai.

136. Ja tiek mainīts nebanku statistikas sistēmas lietotāja tālruņa numurs vai e-pasta adrese, nebanku statistikas sistēmas lietotājs nekavējoties par to informē Latvijas Banku, ievadot aktuālo tālruņa numuru vai e-pasta adresi interaktīvi nebanku statistikas sistēmas sadaļā "Mani dati".

(LB 13.07.2017. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

4. Noslēguma jautājumi

137. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 16. septembra noteikumus Nr. 122 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 189).

138. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumus Nr. 94 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 151; 2013, Nr. 58, Nr. 186).

139. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

140. (Svītrots ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.140)

141. No 2014. gada 1. janvāra iesniedzamos statistikas pārskatus par laika periodu vai datumu, kurš ir 2013. gadā, kredītiestāde sagatavo saskaņā ar Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumiem Nr. 94 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku".

142. Šo noteikumu grozījumi saistībā ar 9., 10., 15. un 18. pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi šo noteikumu 11. pielikumā saistībā ar "Jauno darījumu procentu likmju pārskata" un "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskata" rādītāju apzīmējumu papildināšanu ar prefiksiem "KA_3" un "KA_4" stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā)

143. Grozījumi šo noteikumu 27. punktā saistībā ar pārmaiņām gada maksā par reģistra izmantošanu stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 146 redakcijā)

144. Līdz 2017. gada 30. septembrim failu apmaiņas servisa servera autentificēšanai var izmantot DSA-1024 algoritmu.

(LB 13.07.2017. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

145. Līdz 2018. gada 30. septembrim:

145.1. informāciju elektroniski parakstīt un šifrēt var, arī lietojot RSA-2048 un AES-256 algoritmu;

145.2. informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas tās Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai, kuras izmanto attiecīgi RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu;

145.3. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu attiecīgā veida informācijas apmaiņai reģistrēto informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuras izmanto attiecīgi RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu, ņemot vērā šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunkta nosacījumus.

(LB 13.07.2017. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums
 

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

lūdz reģistrēt interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:
 .

(tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)


  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums
 

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

lūdz reģistrēt pārvaldnieku
 

(vārds, uzvārds; personas kods)

 .

(e-pasta adrese; tālruņa numurs)

Interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai: 
 .

(jānorāda, ja šādas adreses iepriekš nav reģistrētas; tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)


Pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokola saņemšanas veids (atzīmēt vienu no iespējām):
tiks saņemts personiski Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā;
nosūtīt ar ierakstītu vēstuli uz adresi 
 .

  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Pārvaldnieka reģistrācijas koda nodošanas protokols
Latvijas Banka nodod
 

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

pārvaldnieka
 

(vārds, uzvārds; personas kods)


reģistrācijas kodu  
(norādes numurs)  
(autorizācijas atslēga) .

  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Pārvaldnieka ieviešanas protokols
 

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

paziņo par pārvaldnieka
 

(vārds, uzvārds; personas kods)


ar reģistrācijas kodu  
(norādes numurs)  
(autorizācijas atslēga)  
ieviešanu.  
Pārvaldnieka paraksts:  

  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
5.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Pārvaldnieka anulēšanas pieteikums

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

paziņo par pārvaldnieka
 

(vārds, uzvārds; personas kods)

anulēšanu.

  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
6.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikums
 

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

lūdz atjaunot pārvaldnieku
 

(vārds, uzvārds; personas kods)

 .

(e-pasta adrese; tālruņa numurs)


Atjaunošanas iemesls: 
 .

Pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokola saņemšanas veids (atzīmēt vienu no iespējām):
tiks saņemts personiski Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā;
nosūtīt ar ierakstītu vēstuli uz adresi 
 .

  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
7.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Pārvaldnieka reģistrācijas koda atjaunošanas protokols
Latvijas Banka nodod
 

(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums)

pārvaldnieka
 

(vārds, uzvārds; personas kods)


jauno reģistrācijas kodu  
(norādes numurs)  
(autorizācijas atslēga) .

  
(paraksts) 
  
(paraksta atšifrējums) 
________. gada _____. ________________________ 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
8.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra

(Pielikums grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr. 140; LB 12.05.2015. noteikumiem Nr. 142; LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)

I. Izmantotie apzīmējumi

1. Apzīmējumi

ApzīmējumsSkaidrojums
NVērtība ir pozitīvs skaitlis
CVērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"–"9", "A"–"Z", "a"–"z", latīņu alfabēta lielie un mazie burti (t.sk. burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm), atstarpes (Space) simbols, "–", "+", ".", ",", "&", "*", "_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/"
CnVērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli
NmVērtība ir pozitīvs skaitlis ar maksimālo garumu m simboli
GGGG-MM-DDVērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:
GGGG – četrciparu gadskaitlis;
MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);
DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)
HH.MM:SSVērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:
HH – stundas (no 00 līdz 23);
MM – minūtes (no 00 līdz 59);
SS – sekundes (no 00 līdz 59)
Cn vai NnVērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu

2. Faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.xml, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaaggmmddnnnnnn.ext vai aaaggmmddnnnnnn.xml.ext, kur:

2.1. aaa – atbilstošā faila veida nosaukuma prefikss;

2.2. ggmmdd – faila sagatavošanas datums;

2.3. nnnnnn – unikāls faila numurs faila sagatavošanas dienā;

2.4. ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks sagatavotos failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT katalogā. Latvijas Banka atbildes failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN katalogā.

III. Ziņu sniegšanas fails

4. Ziņu sniegšanas faila nosaukuma prefikss ir "krk".

5. Ziņu sniegšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 7. punktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

6. Ziņojuma blokā norāda klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošo ziņojumu (sk. šā pielikuma 8. punktu), pārkāpuma ziņojumu (sk. šā pielikuma 9. punktu) vai pārkāpuma novēršanas ziņojumu (sk. šā pielikuma 10. punktu).

7. Faila sākuma bloks

7.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

7.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā – kredītiestāde), kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu
C4 vai N11
Ziņojumu skaitsZiņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000N5
DatumsFaila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"K"C1

8. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums

8.1. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku BorrowerList) ir šāda.

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 8.2. apakšpunktu)</Header>

<BorrowerList>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)</Borrower>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

</BorrowerList>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktu)</Credit>

</Message>

8.2. Sākuma bloks

8.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

8.2.2. Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"S"C1
Operācijas veids"N" – ziņojuma iekļaušana;
"E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana;
"D" – ziņojuma anulēšana
C1

8.3. Personas apraksta bloks

8.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

8.3.2. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>...</Period>

</PeriodList>

</Borrower>

8.3.3. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>...</Period>

</PeriodList>

</Borrower>

8.3.4. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotais reģistrācijas numurs</RegNumber>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>…</Period>

</PeriodList>

<Category>Kategorija</Category>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

</Borrower>

8.3.5. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<Address>Juridiskā adrese</Address>

<CloseConnected>Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām</CloseConnected>

<PeriodList>

<Period>

<Status>Statuss</Status>

<IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</IndividualDateFrom>

<IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</IndividualDateTo>

<GuaranteeAmount>Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

<ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

</Period>

<Period>...</Period>

</PeriodList>

<Category>Kategorija</Category>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

</Borrower

8.3.6. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Personas pazīme"F" – fiziskā persona;
"J" – juridiskā persona
C1
Rezidenta pazīme"R" – rezidents;
"N" – nerezidents
C1
Personas kodsPersonas kodsN6-N5
C40
VārdsVārdsC40
UzvārdsUzvārdsC40
Personu apliecinošā dokumenta numursPersonu apliecinošā dokumenta numursC40
Dzimšanas datumsDzimšanas datumsGGGG-MM-DD
Vienotais reģistrācijas numursVienotais reģistrācijas numursN11 vai N9
NosaukumsNosaukumsC254
Reģistrācijas valsts kodsNo standartaC2
Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodsNo standartaC2
Reģistrācijas numursReģistrācijas numursC100
Reģistrācijas datumsReģistrācijas datumsGGGG-MM-DD
Juridiskā adreseJuridiskā adreseC254
Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām"C"C1
Statuss"B" – klients;
"G" – klienta galvinieks
C1
Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datumsIndividuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datumsGGGG-MM-DD
Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datumsIndividuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datumsGGGG-MM-DD
Individuālais klienta galvinieka saistību apjomsIndividuālais klienta galvinieka saistību apjomsN15.N2
Individuālo klienta galvinieka saistību valūtas kodsNo standartaC3
Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumsIndividuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumsGGGG-MM-DD
KategorijaNo klasifikatoraN2
Tautsaimniecības nozareNo klasifikatoraC5

8.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

8.4.1. Bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

<Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>

<Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>

<Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>

<CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>

<OriginationWay>Klienta saistību rašanās veids</OriginationWay>

<CompletionWay>Klienta saistību izbeigšanās veids</CompletionWay>

<Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>

<LossesCurrency>Zaudējumu apjoma valūtas kods </LossesCurrency>

<CollateralList>

<Collateral>

<CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>

<CollateralAmount>Nodrošinājuma vērtība</CollateralAmount>

<CollateralCurrency>Nodrošinājuma valūtas kods</CollateralCurrency>

<CollateralCountry>Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods</CollateralCountry>

</Collateral>

<Collateral>…</Collateral>

</CollateralList>

</Credit>

8.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35
Klienta saistību veidsNo klasifikatoraN2 vai N3
Klienta saistību sākuma datumsNenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datumsNenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumsNenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjomsKlienta līgumā noteiktais klienta saistību apjomsN15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kodsNo standartaC3
Norāde par sindicēto kredītu"S" – izsniegts sindicētais kredīts. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC1
Klienta saistību statussNo klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN2
Klienta saistību rašanās veidsNo klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN2
Klienta saistību izbeigšanās veidsNo klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN2 vai N3
Zaudējumu apjomsNenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Zaudējumu apjoma valūtas kods"EUR" vai "LVL". Ja nav norādīts, tad ir "EUR". Nenorāda, ja operācijas veids ir DC3
Nodrošinājuma veidsNo klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN2 vai N3
Nodrošinājuma vērtībaNenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Nodrošinājuma valūtas kodsNo standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC3
Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kodsNo standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC2

9. Pārkāpuma ziņojums

9.1. Pārkāpuma ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku Borrower)

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 9.2. apakšpunktu)</Header>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktu)</Credit>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 9.4. apakšpunktu)</Borrower>

</Message>

9.2. Sākuma bloks

9.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

9.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"N"C1
Pārkāpuma ziņu identifikatorsJa operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoruC16
Operācijas veids"N" – ziņojuma iekļaušana;
"E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana;
"D" – ziņojuma anulēšana
C1

9.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

9.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<MKDate>Pārkāpuma datums</MKDate>

<MKZDate>Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums</MKZDate>

</Credit>

9.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35
Pārkāpuma datumsPārkāpuma datumsGGGG-MM-DD
Pārkāpuma ziņošanas sākuma datumsPārkāpuma ziņošanas sākuma datumsGGGG-MM-DD

9.4. Personas apraksta bloks

9.4.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 8.3.6. apakšpunktā.

9.4.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

9.4.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

</Borrower>

9.4.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

</Borrower>

9.4.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotais reģistrācijas numurs</RegNumber>

</Borrower>

9.4.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

</Borrower>

10. Pārkāpuma novēršanas ziņojums

10.1. Pārkāpuma novēršanas ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 10.2. apakšpunktu)</Header>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks (sk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktu)</Credit>

</Message>

10.2. Sākuma bloks

10.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

10.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"P"C1
Pārkāpuma ziņu identifikatorsJa operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoruC16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikatorsPārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņojumaC16
Operācijas veids"N" – ziņojuma iekļaušana;
"E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana;
"D" – ziņojuma anulēšana
C1

10.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

10.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<MKIDate>Pārkāpuma novēršanas datums</MKIDate>

</Credit>

10.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35
Pārkāpuma novēršanas datumsPārkāpuma novēršanas datumsGGGG-MM-DD

IV. Periodisko ziņu fails

11. Periodisko ziņu faila nosaukuma prefikss ir "krr".

12. Periodisko ziņu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 13. punktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Periodisko ziņu ziņojuma bloks (sk. šā pielikuma 14. punktu)</Message>

<Message>Periodisko ziņu ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

13. Faila sākuma bloks

13.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Year>Gads</Year>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

13.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka
C4 vai N11
Ziņojumu skaitsZiņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000N5
GadsGadsGGGG
CeturksnisCeturksnisN1
DatumsPeriodisko ziņu faila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"R"C1

14. Periodisko ziņu ziņojuma bloks

14.1. Periodisko ziņu ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

<Credit>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<CreditClass>Klienta saistību klasifikācijas grupa</CreditClass>

<Accruals>Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai</Accruals>

<AccrualsCurrency>Uzkrājumu klienta saistību pamatsummai valūtas kods</AccrualsCurrency>

<QualityRate>Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids</QualityRate>

<Delay>Kavējuma dienu skaits</Delay>

<DelayedAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayedAmount>

<DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>

<PercentageAmount>Klienta saistību kavētā procentu summa</PercentageAmount>

<PercentageCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</PercentageCurrency>

<InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums</InterestRateRevisionDate>

<CreditAccounting>Norāde par uzskaiti grāmatvedībā</CreditAccounting>

<CreditEndOfPeriodStatus>Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu</CreditEndOfPeriodStatus>

<ProbabilityOfDefault>Klienta saistību nepildīšanas varbūtība</ProbabilityOfDefault>

<LossGivenDefault>Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā</LossGivenDefault>

<PoDMethod>Norāde par vērtēšanas metodi</PoDMethod>

</Credit>

</Message>

14.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"R"C1
Operācijas veids"N" – ziņojuma iekļaušana;
"E" – ziņojuma labošana;
"D" – ziņojuma anulēšana
C1
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35
Klienta saistību faktiskais atlikumsKlienta saistību faktiskais atlikumsN15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kodsNo standartaC3
Klienta saistību klasifikācijas grupaNo klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN1
Uzkrājumi klienta saistību pamatsummaiUzkrājumi klienta saistību pamatsummai. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Uzkrājumu klienta saistību pamatsummai valūtas kodsNo standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC3
Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids"I" – individuāli;
"G" – grupā.
Nenorāda, ja operācijas veids ir D
C1
Kavējuma dienu skaitsKavējuma dienu skaits. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN5
Klienta saistību kavētā pamatsummaKlienta saistību kavētā pamatsumma. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kodsNo standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC3
Klienta saistību kavētā procentu summaKlienta saistību kavētā procentu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kodsNo standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC3
Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datumsProcentu likmes nākamās pārskatīšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir DGGGG-MM-DD
Norāde par uzskaiti grāmatvedībā"A" – klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC1
Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanuNo klasifikatora. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN2
Klienta saistību nepildīšanas varbūtībaKlienta saistību nepildīšanas varbūtība procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN3.N3
Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumāIespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir DN3
Norāde par vērtēšanas metodi"C" – klienta saistību nepildīšanas varbūtību nosaka pēc ciklu aptverošās (through-the-cycle) metodes. Nenorāda, ja operācijas veids ir DC1

V. Vispārējais pieprasījumu fails

15. Vispārējā pieprasījumu faila nosaukuma prefikss ir "krp".

16. Vispārējā pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 17. punktu)</Header>

<KRQueries>

<Message>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 18. punktu)</Message>

<Message>Pieprasījuma bloks</Message>

</KRQueries>

</KRFile

17. Faila sākuma bloks

17.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

17.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu
C4 vai N11
Pieprasījuma bloku skaitsPieprasījuma bloku skaits vispārējā pieprasījumu failā. Pieprasījuma bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000. Ja tehnisku iemeslu dēļ atbildes faila izmērs nedod iespēju to šifrēt un elektroniski parakstīt, sagatavojams jauns vispārējais pieprasījumu fails ar mazāku pieprasījuma bloku skaituN5
DatumsFaila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"P"C1

18. Pieprasījuma bloks

18.1. Pieprasījuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<PotentialClient>Norāde par pieprasījuma objektu</PotentialClient>

</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<Message>

18.2. Ja bloka tips ir B, pieprasījuma parametru blokā norāda personas aprakstu atbilstoši šā pielikuma 9.4. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query".

18.3. Ja bloka tips ir C, pieprasījuma parametru blokā norāda vispārīgo ziņu identifikatoru <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

18.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Bloka tips"B" – pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgās ziņas, periodiskās ziņas un ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;
"C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām
C1
Pieprasījuma identifikatorsReģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts vispārējā pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikatorsC16
Pārskata veids"G" – apkopotais pārskats;
"D" – izvērstais pārskats.
Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B"
C1
Norāde par pieprasījuma objektu"P" – iespējamais klients, iespējamais klienta galvinieks vai cita Kredītu reģistra likumā noteikta persona, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks. Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B"C1
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35

VI. Atbildes fails

19. Atbildes faila nosaukuma prefikss ir "kra".

20. Atbildes faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 22. punktu)</Header>

<KRErrors>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. šā pielikuma 23. punktu)</Message>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks</Message>

</KRErrors>

</KRFile>

21. Bloku KRErrors norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas failā, periodisko ziņu failā vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failā ir kļūdaini ziņojumi.

22. Faila sākuma bloks

22.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

22.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka
C4 vai N11
Faila nosaukumsReģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka iekļautā ziņu sniegšanas faila, periodisko ziņu faila vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukums bez paplašinājumiemC15
Kļūdaino ziņojumu skaitsKļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā. Ja ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā nav kļūdainu ziņojumu vērtība ir 0. Ja ir faila formāta kļūda, vērtība ir 1N5
Kļūdas kodsKļūdas kodsC4
Kļūdas aprakstsKļūdas paskaidrojuma tekstsC
Kļūdainās rindas numursNorāda faila formāta kļūdas gadījumāN
Kļūdas pozīcija rindāNorāda faila formāta kļūdas gadījumāN
Kļūdas cēlonisNorāda faila formāta kļūdas gadījumāC
DatumsAtbildes faila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"A"C1

23. Ziņojuma noraidīšanas bloks

23.1. Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Identifikators</MessageID>

</Header>

<Error>

<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>

<Type>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips</Type>

<MessageIDCO>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators</MessageIDCO>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</Message>

23.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"A"C1
IdentifikatorsSistēmas ģenerēts paziņojuma identifikatorsC16
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikators no reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka kļūdainā ziņojumaC35
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;
"R" – periodisko ziņu ziņojums;
"N" – pārkāpuma ziņojums;
"P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums;
"I" – identificējošās informācijas maiņas ziņojums
C1
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikatorsNorāda tikai N, P un I tipa ziņojumiemC16
Kļūdas kodsSistēmas uzrādītais kļūdas kodsC4
Kļūdas aprakstsKļūdas paskaidrojuma tekstsC

VII. Vispārējo ziņu saņemšanas fails

24. Vispārējo ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krz".

25. Vispārējo ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 26. punktu)</Header>

<KRReports>

<Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 27. punktu)</Report>

<Report>Ziņu bloks</Report>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 28. punktu)</QueryError>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks</QueryError>

</KRReports>

</KRFile>

26. Faila sākuma bloks

26.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Reports>Sagatavoto pārskatu skaits</Reports>

<Errors>Kļūdaino pieprasījumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

26.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu
C4 vai N11
Faila nosaukumsReģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka iesniegtā vispārējā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiemC15
Sagatavoto pārskatu skaitsSistēmas sagatavoto pārskatu skaitsN5
Kļūdaino pieprasījumu skaitsKļūdaino pieprasījumu skaits vispārējā pieprasījumu failāN5
Kļūdas kodsKļūdas kodsC4
Kļūdas aprakstsKļūdas paskaidrojuma tekstsC
Kļūdainās rindas numursNorāda faila formāta kļūdas gadījumāN
Kļūdas pozīcija rindāNorāda faila formāta kļūdas gadījumāN
Kļūdas cēlonisNorāda faila formāta kļūdas gadījumāC
DatumsVispārējo ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"Z"C1

27. Ziņu bloks

27.1. Ziņu bloka struktūra

<Report>

<Header>Sākuma bloks (sk. šā pielikuma 27.3. apakšpunktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<KRMessages>Pārskata ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>

</Report>

27.2. Pieprasījuma parametru bloks satur informāciju par pieprasījuma parametriem no vispārējā pieprasījumu faila (sk. šā pielikuma 18. punktu).

27.3. Sākuma bloks

27.3.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<ReportID>Pārskata reģistrācijas numurs</ReportID>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<PreparedDate>Pārskata sagatavošanas datums</PreparedDate>

<PreparedTime>Pārskata sagatavošanas laiks</PreparedTime>

<QueryUserName>Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārds</QueryUserName>

<QueryUserSurname>Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja uzvārds</QueryUserSurname>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<TotalRemainder>Klienta saistību kopējais faktiskais atlikums</TotalRemainder>

</Header>

27.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Pārskata veids"G" – apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;
"D" – izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;
"C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām
C1
Pārskata reģistrācijas numursSistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numursC16
Pieprasījuma identifikatorsSaistītā pieprasījuma identifikators no vispārējā pieprasījumu failaC16
Pārskata sagatavošanas datumsPārskata sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Pārskata sagatavošanas laiksPārskata sagatavošanas laiksHH.MM:SS
Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārdsZiņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja vārdsC
Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja uzvārdsZiņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja uzvārdsC
Ziņojumu skaitsSistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā KRMessagesN5
Klienta saistību kopējais faktiskais atlikumsKlienta visu aktuālo saistību faktiskā atlikuma kopsumma euro. Norāda, ja pārskata veids ir GN15.N2

27.4. Pārskata ziņojumu bloks

27.4.1. Pārskata ziņojumu bloka struktūra

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

27.4.2. Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes (G, D vai C) pārskata ziņojumu blokā iekļauj apkopotā pārskata ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.3. apakšpunktu), izvērstā pārskata ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.4. apakšpunktu) vai pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojumus (sk. šā pielikuma 27.4.5. apakšpunktu).

27.4.3. Apkopotā pārskata ziņojuma bloks

27.4.3.1. Apkopotā pārskata ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

</Header>

<Credit>

<Status>Statuss</Status>

<CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums</ValidFrom>

<ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums</ValidTo>

<ActualEndDate>Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums, individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums</ActualEndDate>

<CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>

<Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai individuālais klienta galvinieka saistību apjoms</Amount>

<Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>

<RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<RemainderEUR>Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms euro</RemainderEUR>

<BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<MKCount>Pārkāpuma ziņojumu skaits</MKCount>

<MKStatus>Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme</MKStatus>

<Historical>Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme</Historical>

</Credit>

</Message>

27.4.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"G"C1
Statuss"B" – klients;
"G" – klienta galvinieks
C1
Klienta saistību veidsNo klasifikatoraN2 vai N3
Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datumsKlienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datumsGGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datumsKlienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datumsGGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums, individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumsKlienta saistību faktiskās izbeigšanās datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumsGGGG-MM-DD
Klienta saistību statussNo klasifikatoraN2
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai individuālais klienta galvinieka saistību apjomsKlienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai individuālais klienta galvinieka saistību apjomsN15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kodsNo standartaC3
Klienta saistību faktiskais atlikumsKlienta saistību faktiskais atlikumsN15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kodsNo standartaC3
Klienta saistību faktiskā atlikuma apjoms euroKlienta saistību faktiskā atlikuma apjoms euroN15.N2
Klientu skaitsKlientu skaitsN
Klienta galvinieku skaitsKlienta galvinieku skaitsN
Pārkāpuma ziņojumu skaitsPārkāpuma ziņojumu skaitsN5
Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme"K", ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma novēršanas ziņojumsC1
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme"H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personaiC1

27.4.4. Izvērstā pārskata ziņojuma bloks

27.4.4.1. Izvērstā pārskata ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Historical>Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme</Historical>

<Year>Gads</Year>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

<RegisteredBy>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</RegisteredBy>

</Header>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

27.4.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;
"R" – periodisko ziņu ziņojums;
"N" – pārkāpuma ziņojums;
"P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums
C1
Pārkāpuma ziņu identifikatorsNorāda tikai N un P tipa ziņojumiem, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējsC16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikatorsPārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējsC16
Klientu skaitsNorāda tikai S tipa ziņojumiemN
Klienta galvinieku skaitsNorāda tikai S tipa ziņojumiemN
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme"H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personaiC1
GadsPeriodisko ziņu ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiemGGGG
CeturksnisPeriodisko ziņu ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiemN1
Ziņojuma reģistrācijas datumsZiņojuma reģistrācijas datumsGGGG-MM-DD
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsJa ziņu pieprasītājs ir ziņu sniedzējs, šī ziņa satur BIC pirmos četrus simbolus reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu sniedzējs, šī ziņa satur vienoto reģistrācijas numuru reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Ja reģistrā ziņas iekļāvis cits reģistra dalībnieks vai cits ierobežots reģistra dalībnieks, šī ziņa satur apzīmējumu "Cits"
C4, N11 vai C

27.4.4.3. Personas apraksta bloku norāda tikai S tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, personas apraksta blokā netiek iekļauta ziņa Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām.

27.4.4.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tipsSaistību apraksta formātsPiezīmes
SSk. šā pielikuma 8.4. apakšpunktuZiņas Vispārīgo ziņu identifikators, Zaudējumu apjoms, Zaudējumu apjoma valūtas kods, Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, netiek iekļautas ziņas Zaudējumu apjoms, Zaudējumu apjoma valūtas kods, Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods
NSk. šā pielikuma 9.3. apakšpunktuZiņu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
PSk. šā pielikuma 10.3. apakšpunktuZiņu Vispārīgo ziņu identifikators norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
RSk. šā pielikuma 14. punktuJa ziņu pieprasītājs nav ziņu sniedzējs vai arī ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, periodisko ziņu ziņojuma blokā norāda tikai ziņas Klienta saistību faktiskais atlikums, Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods un Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums

27.4.5. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloks

27.4.5.1. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Pārkāpuma ziņu identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Klientu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Klienta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Year>Gads</Year>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

</Header>

<BorrowerList>Personas apraksta bloks</BorrowerList>

<Credit>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

27.4.5.2. S un R tipa ziņojumiem personu apraksta blokā norāda visus klientus un klienta galviniekus. Pārējo tipu ziņojumos norāda to klientu vai klienta galvinieku, uz kuru šis ziņojums attiecas. Bloka aprakstu sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktā.

27.4.5.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums;
"R" – periodisko ziņu ziņojums;
"N" – pārkāpuma ziņojums;
"P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums
C1
Pārkāpuma ziņu identifikatorsNorāda tikai N un P tipa ziņojumiemC16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikatorsPārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumiemC16
Klientu skaitsKlientu skaitsN
Klienta galvinieku skaitsKlienta galvinieku skaitsN
GadsPeriodisko ziņu ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiemGGGG
CeturksnisPeriodisko ziņu ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiemN1
Ziņojuma reģistrācijas datumsZiņojuma reģistrācijas datumsGGGG-MM-DD

28. Kļūdas apraksta bloks

28.1. Kļūdas apraksta bloka struktūra

<QueryError>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<MessageID>Paziņojuma identifikators</MessageID>

</Header>

<Error>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</QueryError>

28.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Bloka tips"A"C1
Paziņojuma identifikatorsSistēmas ģenerēts identifikatorsC16
Pieprasījuma identifikatorsAtbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no vispārējā pieprasījumu failaC16
Kļūdas kodsKļūdas kodsC4
Kļūdas aprakstsKļūdas aprakstsC

VII.1 Ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas fails

28.1 Ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krg".

28.2 Ar valsts galvojumu programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 28.3 punktu)</Header>
<KRReports>
<Report>Ziņu bloks (sk. šā pielikuma 28.4 punktu)</Report>
<Report>Ziņu bloks</Report>
</KRReports>
</KRFile>

28.3 Faila sākuma bloks

28.31. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>
<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>
<Year>Gads</Year>
<Quarter>Ceturksnis</Quarter>
<CreditCount> Klienta saistību skaits</CreditCount>
</Header>

28.32. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu

C4 vai N11
GadsPeriodisko ziņu kalendārā ceturkšņa gadsGGGG
CeturksnisPeriodisko ziņu kalendārais ceturksnisN1
Klienta saistību skaitsFailā ietverto klientu saistību kopējais skaitsN

28.4 Ziņu bloks

28.41. Ziņu bloka struktūra

<Report>
<Credit>
<CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
<CreditType>Klienta saistību veids</CreditType>
<CreditStatus>Klienta saistību statuss</CreditStatus>
<ValidFrom>Klienta saistību sākuma datums</ValidFrom>
<ValidTo>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums</ValidTo>
<Amount>Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms</Amount>
<Currency>Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods</Currency>
<RemainingAmount>Klienta saistību faktiskais atlikums</RemainingAmount>
<RemainderCurrency>Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>
<Delay>Kavējuma dienu skaits</Delay>
<DelayedAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayedAmount>
<DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>
<PercentageAmount>Klienta saistību kavētā procentu summa</PercentageAmount>
<PercentageCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</PercentageCurrency>
</Credit>
<BorrowerList>
<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. šā pielikuma 28.43. apakšpunktu)</Borrower>
</BorrowerList>
</Report>

28.42. Blokā lietojamo ziņu apraksts

28.42. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35
Klienta saistību veidsNo klasifikatoraN2 vai N3
Klienta saistību statussNo klasifikatoraN2
Klienta saistību sākuma datumsKlienta saistību sākuma datumsGGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datumsKlienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datumsGGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjomsKlienta līgumā noteiktais klienta saistību apjomsN15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kodsNo standartaC3
Klienta saistību faktiskais atlikumsKlienta saistību faktiskā atlikuma apjomsN15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kodsNo standartaC3
Kavējuma dienu skaitsKavējuma dienu skaitsN5
Klienta saistību kavētā pamatsummaKlienta saistību kavētā pamatsummaN15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kodsNo standartaC3
Klienta saistību kavētā procentu summaKlienta saistību kavētā procentu summaN15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kodsNo standartaC3
Rezidenta pazīme(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)
Personu apliecinošā dokumenta numurs(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)
Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)
Dzimšanas datums(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)
Personas kods(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)
Vārds(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)
Uzvārds(Rinda svītrota ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 146)

28.43. Personas apraksta bloks

28.43.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. šā pielikuma 8.3.6. apakšpunktā.

28.43.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

28.43.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>Personas pazīme</PersonType>
<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
<PersonCode>Personas kods</PersonCode>
<Name>Vārds</Name>
<Surname>Uzvārds</Surname>
</Borrower>

28.43.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>Personas pazīme</PersonType>
<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
<DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
<Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>
<Name>Vārds</Name>
<Surname>Uzvārds</Surname>
</Borrower>

28.43.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>Personas pazīme</PersonType>
<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
<RegNumber>Vienotais reģistrācijas numurs</RegNumber>
<NameJP>Nosaukums</NameJP>
</Borrower>

28.43.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>Personas pazīme</PersonType>
<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
<NameJP>Nosaukums</NameJP>
<Address>Juridiskā adrese</Address>
</Borrower>".

VIII. Kredītportfeļa pieprasījuma fails

29. Kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krq".

30. Kredītportfeļa pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 31. punktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks (sk. šā pielikuma 32. punktu)</Query>

</KRFile

31. Faila sākuma bloks

31.1. Bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

31.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu
C4 vai N11
Faila tips"Q"C1

32. Pieprasījuma bloks

32.1. Bloka struktūra

<Query>

<CreditStartFrom>Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robeža</CreditStartFrom>

<CreditStartTo>Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma maksimālā robeža</CreditStartTo>

<RegisteredFrom>Iekļaušanas perioda sākuma datums</RegisteredFrom>

<RegisteredTo>Iekļaušanas perioda beigu datums</RegisteredTo>

<ModifiedFrom>Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas sākuma datums</ModifiedFrom>

<ModifiedTo>Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas beigu datums</ModifiedTo>

<CreditStatus1>Klienta saistību statuss</CreditStatus1>

<CreditStatus2>Klienta saistību statuss</CreditStatus2>

<CreditStatus3>Klienta saistību statuss</CreditStatus3>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

</Query>

32.2. Pieprasījuma blokā norāda kādu no periodiem: klienta vai klienta galvinieka saistību spēkā stāšanās datuma periods (Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robeža un Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma maksimālā robeža) vai saistību reģistrēšanas datuma periods (Reģistrēšanas perioda sākuma datums un Reģistrēšanas perioda beigu datums), vai saistību modificēšanas datuma periods (Pēdējās modificēšanas sākuma datums un Pēdējās modificēšanas beigu datums). Pieprasījuma blokā kopā vai atsevišķi var norādīt vienu vai vairākus periodus, vienu vai vairākus klienta saistību statusus vai kalendāro ceturksni.

32.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robežaPerioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, sākuma datumsGGGG-MM-DD
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma maksimālā robežaPerioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā sākuma datuma minimālā robežaGGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda sākuma datumsPerioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, sākuma datumsGGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda beigu datumsPerioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Reģistrēšanas perioda sākuma datumsGGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas sākuma datumsPerioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās modificēšanas datumam, sākuma datumsGGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas beigu datumsPerioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās modificēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Pēdējās modificēšanas sākuma datumsGGGG-MM-DD
Klienta saistību statussViena vai vairākas vērtības no klasifikatora. Ja nenorāda, tad ietver visas klienta un klienta galvinieka saistībasN2
CeturksnisKalendārais ceturksnis, par kuru atspoguļo klienta saistību faktisko atlikumuGGGG-N1

IX. Kredītportfeļa pārskata fails

33. Kredītportfeļa pārskata faila nosaukuma prefikss ir "krs".

34. Kredītportfeļa pārskata faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 36. punktu)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks</Query>

<Credits>Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks (sk. šā pielikuma 37. punktu)</Credits>

</KRFile

35. Pieprasījuma bloks satur informāciju no kredītportfeļa pieprasījuma faila pieprasījuma bloka (sk. šā pielikuma 32. punktu).

36. Faila sākuma bloks

36.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Credits>Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits</Credits>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

36.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu
C4 vai N11
Faila nosaukumsReģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka iesniegtā kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukums bez paplašinājumiemC15
Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaitsAtlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits. Nenorāda, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā bijusi kļūdaN
Kļūdas kodsKļūdas kodsC4
Kļūdas aprakstsKļūdas paskaidrojuma tekstsC
Kļūdainās rindas numursNorāda faila formāta kļūdas gadījumāN
Kļūdas pozīcija rindāNorāda faila formāta kļūdas gadījumāN
Kļūdas cēlonisNorāda faila formāta kļūdas gadījumāC
DatumsKredītportfeļa pārskata faila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"S"C1

37. Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks

37.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību blokā norādītas ziņas par atlasītajām klienta vai klienta galvinieka saistībām. Katra rinda satur ziņas par vienām klienta vai klienta galvinieka saistībām.

37.2. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta struktūra

<Credit ID=Vispārīgo ziņu identifikators

StartDate=Klienta saistību sākuma datums

EndDate=Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

Registered=Ziņu iekļaušanas datums

LastModified=Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums

Status=Klienta saistību statuss

Remainder=Klienta saistību faktiskais atlikums

Currency=Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods

Period=Kalendārais ceturksnis/>

37.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Vispārīgo ziņu identifikatorsVispārīgo ziņu identifikatorsC35
Klienta saistību sākuma datumsKlienta saistību sākuma datumsGGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datumsKlienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datumsGGGG-MM-DD
Ziņu iekļaušanas datumsZiņu iekļaušanas datumsGGGG-MM-DD
Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datumsZiņu aktualizēšanas vai labošanas datumsGGGG-MM-DD
Klienta saistību statussNo klasifikatoraN2
Klienta saistību faktiskais atlikumsPēdējais iekļautais klienta saistību faktiskais atlikums, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais ceturksnis nav norādīts. Klienta saistību faktiskais atlikums kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītā kalendārā ceturkšņa beigās, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais ceturksnis ir norādīts. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība ir tukšaN15.N2
Klienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kodsKlienta saistību faktiskā atlikuma valūtas kods. Ja faktiskais atlikums nav iekļauts, lauka vērtība ir tukšaC3
Kalendārais ceturksnisKalendārais ceturksnis, par kuru atspoguļo klienta saistību faktisko atlikumu. Ja tas nav iekļauts, lauka vērtība ir tukšaGGGG-N1

X. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas fails

38. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukuma prefikss ir "kri".

39. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. šā pielikuma 40.1. apakšpunktu)</Header>

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks(sk. šā pielikuma 40.3. apakšpunktu)</Message>

<Message>Ziņojuma bloks(sk. šā pielikuma 40.3. apakšpunktu)</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

40. Faila sākuma bloks

40.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</BIC>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

40.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikatorsBIC pirmie četri simboli reģistra dalībniekam, kurš ir kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.
Vienotais reģistrācijas numurs reģistra dalībniekam, kurš nav kredītiestāde, kā arī ierobežotam reģistra dalībniekam, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu
C4 vai N11
DatumsIdentificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila sagatavošanas datumsGGGG-MM-DD
Faila tips"I"C1

40.3. Ziņojuma bloks

40.3.1. Ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<SubstitutionType>Darbības tips</SubstitutionType>

<MessageID>Ziņojuma identifikators</MessageID>

</Header>

<Substitution>Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks (sk. šā pielikuma 40.3.2. apakšpunktu)</Substitution>

</Message>

40.3.2. Atkarībā no darbības tipa (K, P vai N) identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas blokā iekļauj identifikatoru labošanas bloku (sk. šā pielikuma 40.3.3. apakšpunktu) vai personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloku (sk. šā pielikuma 40.3.4. apakšpunktu).

40.3.3. Identifikatoru labošanas bloks

<Substitution>

<Credit IdFrom=Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators IdTo=Jaunais vispārīgo ziņu identifikators>

<Violation IdFrom=Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators IdTo=Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators/>

<Violation IdFrom=Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators IdTo=Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators/>

</Credit>

</Substitution>

40.3.4. Personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks

<Substitution>

<PersonFrom>Pašreizējais personas apraksta bloks </PersonFrom>

<PersonTo>Jaunais personas apraksta bloks </PersonTo>

</Substitution>

40.3.4.1 Šā pielikuma 40.3.4. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku norāda atbilstoši šā pielikuma 8.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo".

40.3.5. Personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas blokā nenorāda ziņas Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām, Kategorija un Tautsaimniecības nozare un bloku PeriodList.

40.3.6. Blokā lietojamo ziņu apraksts

NosaukumsAprakstsFormāts
Ziņojuma tips"I"C1
Darbības tips"K" – saistības identifikatora labošana;
"P" – personu identificējošo ziņu labošana;
"N" – personu identificējošo ziņu pievienošana
C1
Ziņojuma identifikatorsReģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts faila ietvaros unikāls identifikatorsC16
Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikatorsPašreizējais vispārīgo ziņu identifikators, ko paredzēts mainītC35
Jaunais vispārīgo ziņu identifikatorsJaunais vispārīgo ziņu identifikatorsC35
Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikatorsPašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators, ko paredzēts mainītC16
Jaunais pārkāpuma ziņu identifikatorsJaunais pārkāpuma ziņu identifikatorsC16

XI. Informācijas pieprasīšana ar tīmekļa pakalpju funkciju

41. Datu apmaiņa notiek ar SOAP ziņojumiem, izmantojot HTTP protokolu. Datu šifrēšana tiek nodrošināta atsevišķu ziņojumu līmenī atbilstoši Web Services Security specifikācijai.

42. Informācijas pieprasījumus nodrošina funkcija QueryData (queryType: <string>, query:<string>):<string>.

43. Funkcijas QueryData parametrs queryType norāda pieprasījuma veidu un var būt ar šādu vērtību: "G" – apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, "D" – izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, "GP" – apkopotais pārskats par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, "DP" – izvērstais pārskats par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, "C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām.

44. Atbilstoši pieprasījuma veidam norāda parametra query vērtību. Parametra vērtība ir personu vai saistības identificējoša informācija atbilstoši šā pielikuma 18.2. un 18.3. apakšpunktā norādītajam XML formātam.

45. Pieprasījuma izpildes rezultātā sagatavo XML formāta simbolu virkni.

<Report>

<KRMessages>Ziņojumu bloks (sk. šā pielikuma 27.4. apakšpunktu)</KRMessages>

<Error>Pieprasījuma kļūdas apraksts</Error>

</Report>

46. Ja parametra queryType un query formāts ir pareizs, sagatavo sekciju <KRMessages>, bet sekciju <Error> neuzrāda, pretējā gadījumā sagatavo tikai sekciju <Error>.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
9.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

(Pielikums LB 16.05.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā, kas grozīta ar LB 18.01.2018. noteikumiem Nr. 159)

I. Faila formāts

1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.

Burts

ASCII kods

Ā

181

Č

211

Ē

240

Ģ

242

Ī

215

Ķ

244

Ļ

246

Ņ

252

Š

208

Ū

222

Ž

248

2. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:

2.1. aaa – faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;

2.2. kkk – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.3. gggg – pārskata gads;

2.4. mm – pārskata perioda pēdējais mēnesis;

2.5. dd – pārskata perioda pēdējā diena;

2.6. ext – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.

II. Pārskatu struktūra

4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:

4.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums – ORG_KODS, rādītāja vērtība – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");

4.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums – DOK_KODS, rādītāja vērtība – attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn);

4.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums – DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);

4.4. labojums (rādītāja apzīmējums – LABOJUMS, rādītāja vērtība – labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);

4.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums – IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – diena);

4.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums – PERSONA, rādītāja vērtība – izpildītāja vārds, uzvārds);

4.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums – TALRUNIS, rādītāja vērtība – izpildītāja tālruņa numurs).

5. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi (simbols "–").

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātu. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, iesūta tikai obligātos rādītājus.

III. Pārskatos izmantojamo kodu klasifikatori

7. Darījuma partnera sektoru kodi

Darījuma partnera sektors"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods"Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kodsVērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Nefinanšu sabiedrības

SK11

SK11

Valsts nefinanšu sabiedrības

SK111

Privātās nefinanšu sabiedrības

SK112

Centrālās bankas

SK121

SK121

SK121

Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK122

SK122

SK122

Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK12201

Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK12202

Naudas tirgus fondi

SK123

SK123

Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi

SK124

SK124

SK124

Citi finanšu starpnieki

SK125

SK125

SK125

Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS

SK125A

Centrālie darījuma partneri (CDP)

SK1256

Finanšu instrumentsabiedrības (FIS)

SK1254

Finanšu palīgsabiedrības

SK126

SK126

SK126

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

SK127

SK127

SK127

Apdrošināšanas sabiedrības

SK128

SK128

SK128

Pensiju fondi

SK129

SK129

Centrālās valdības

SK1311

SK1311

SK1311

Pavalsts valdības

SK1312

Vietējās valdības

SK1313

SK1313

SK1313

Sociālās nodrošināšanas fondi

SK1314

SK1314

SK1314

Mājsaimniecības

SK14

SK14

SK14

Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos

SK14C

Pašnodarbinātie

SK142

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

SK15

SK15

SK15

Nav informācijas

SK9

8. Termiņa veidu kodi

Termiņa veids"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Pieprasījuma

TV111

Ar noteikto termiņu

TV112

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

TV12

Repo darījumi

TV13

Reversie repo darījumi

TV14

Uz nakti

TV15

Ar sākotnējo termiņu

TV16

9. Termiņu grupu kodi

Termiņa grupa"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Uz nakti

00D01D

Pieprasījuma

00M00M

Līdz 3 mēn.

00M03M

Līdz 6 mēn.

00M06M

3–12 mēneši

03M12M

6–12 mēneši

06M12M

Līdz 1 gadam

00M12M

1–2 gadi

01G02G

2–5 gadi

02G05G

Ilgāk par 2 gadiem

02G99G

Ilgāk par 5 gadiem

05G99G

Repo darījumi

00R99R

Reversie repo darījumi

99R00R

10. Instrumentu veidu kodi

Instrumenta veids"Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Strukturētie noguldījumi

IV201

Pārvedamie noguldījumi

IV202

Nepārvedamie noguldījumi

IV203

Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri

IV301

Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100%

IV302

Sindicētie kredīti

IV404

Kredīti mājokļa iegādei

IV405

Patēriņa kredīti

IV406

Pārējie kredīti

IV407

11. Instrumentu kodi

InstrumentsVērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Īstermiņa parāda vērtspapīri

AF31

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

AF32

Kotētas akcijas

AF511

Nekotētas akcijas

AF512

Citi kapitāla vērtspapīri

AF519

Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

AF521

Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

AF522

12. Vērtspapīru portfeļa veidu raksturojošie kodi

Vērtspapīru portfeļa veidsVērtspapīru pārskatos izmantojamais kods 
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti tirgojami parāda vērtspapīriMMTB 
Patiesajā vērtībā vērtēti tirgojami parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķināMMPV 
Patiesajā vērtībā vērtēti tirgojami parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumosMMPI 
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti netirgojami parāda vērtspapīri, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijāMMNTTB 
Patiesajā vērtībā vērtēti netirgojami parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijāMMNTPV 
Patiesajā vērtībā vērtēti netirgojami parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijāMMNTPI 
Pensiju fonda īpašumā esoši vērtspapīriMMPF 
Pensiju plānu vārdā turēti vērtspapīriMMPL 
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esoši vērtspapīriMMVF

13. Darījuma vai starpniecības veidu raksturojošie kodi

Darījuma vai starpniecības veidsVērtspapīru pārskatos izmantojamais kods 
Repo darījumā iesaistīti vērtspapīri

MM13

 
Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) vērtspapīri

MM14

 
Nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

MM50

 
Repo darījumā iesaistīti nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

MM53

 
Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

MM54

 
10.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts

(Pielikums LB 16.05.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā)

1. "Mēneša bilances pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2. ABL pielikums "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_ABL".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas "Nauda kasē" rindās valsts kods ir "ND", bet pozīciju kopsummas rindās – "W0".

2.5. "Mēneša bilances pārskata" pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01".

3. B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

4. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F".

4.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

4.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"

5.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ".

5.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

5.3. J pielikuma rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

6. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"

6.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K".

6.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pusgada pēdējā mēneša skaitlis 06 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

6.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

7. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda"

7.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M".

7.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

7.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

8. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"

8.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N".

8.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

8.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 2. ailes un sektora kods no 3. ailes saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora kods nav jānorāda. 

8.4. Rindas kods ir akcionāra identifikators no 1. ailes, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

9. ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas""

9.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P1".

9.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

9.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefikss sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas" ir "MBP_P1_AK", sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas" – "MBP_P1_PA", sadaļai "ABL pielikuma pozīcijas" – "MBP_P1_PI", sadaļai "MBP ārpusbilances pozīcijas" – "MBP_P1_AR".

9.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

9.5. Sadaļā "ABL pielikuma pozīcijas" ABL pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, ko veido prefikss "MBP_ABL", mēneša bilances pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10. "Pārējo aktīvu izvērsums" un "Pārējo saistību izvērsums"

10.1. Pārskata "Pārējo aktīvu izvērsums" faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P2", "Pārējo saistību izvērsums" – "MBP_P3".

10.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

10.3. Rādītāja apzīmējumu veido atbilstošā paskaidrojuma faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

11.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Procentu likmju pārskatu formāts

(Pielikums grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.140)

1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2. "Jauno darījumu procentu likmju pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDL".

2.2. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss ("KJ_1", "KJ_2", "KJ_3", "KJ_4", "NJ_1" vai "NJ_2"), pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

3. "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDA".

3.2. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss ("KA_1", "KA_2", "KA_3", "NA_1" vai "NA_2"), pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. ""Jauno darījumu procentu likmju pārskata" pozīciju pārmaiņas"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "JDP".

4.2. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4.3. Sadaļu prefiksi ir šādi:

4.3.1. sadaļai "Euro" – "JDP_EUR";

4.3.2. sadaļai "ASV dolāros" – "JDP_USD";

4.3.3. sadaļai "Pārējās ārvalstu valūtās" – "JDP_PRV".

4.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
12.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "RPA".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss un pozīcijas kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_")

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
13.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskata" un "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskata" formāts

1. "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "2MB_B".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

2. "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "2MB_P".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata papildinājuma pārskata periodam.

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā pozīcijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
14.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Naudas tirgus darījumu pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "NTD".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis, norādot pārskata perioda sākuma datumu.

3. Rādītāju "Darījuma sākuma norēķinu datums" un "Darījuma beigu norēķinu datums" vērtības norāda formā gggg.mm.dd., kur gggg – gadskaitlis, mm – mēneša skaitlis un dd – dienas skaitlis.

4. Rādītāja apzīmējumu ailēm veido pārskata sadaļas atbilstošais prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_''). Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods aizstāts ar "Kontrolsumma".

5. Sadaļu prefiksi ir šādi:

5.1. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar rezidentiem – "NTR";

5.2. naudas tirgus darījumiem (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) ar nerezidentiem – "NTN";

5.3. valūtas mijmaiņas darījumiem ar rezidentiem – "VMR";

5.4. valūtas mijmaiņas darījumiem ar nerezidentiem – "VMN".

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
15.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" formāts

(Pielikums LB 16.05.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā)

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, valsts kods, ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam (valstu kodi kopsummas rindām: "Iekšzeme" – LV, "Pārējās euro zonas valstis" – U5, "Pārējās ārvalstis" – U4), un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

16.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KNVP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļai atbilstošs prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols ''_'').

4. Sadaļu prefiksi ir šādi:

4.1. sadaļai "Kredītu norakstīšanas korekcija" – "KNK";

4.2. sadaļai "Vērtspapīru pārvērtēšanas korekcija" – "VPK";

4.3. sadaļai "Korekcijas pretvērtība" – "KPV".

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
17.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu formāts

1. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par euro darījumu pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_V".

2.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

3. "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_N".

3.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

3.3. Rindas kods ir rindas kārtas numurs pārskatā, izņemot kontrolsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

4. "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VAL_PAR_D".

4.2. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, darījuma veids, rezidence, sektors, valūta, darījums un pretējā valūta, starp kurām liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Darījumu, darījuma veidu, rezidenci un sektoru apzīmē šādi.

PozīcijaPozīcijas aizpildes norādes
Darījums"SP" – tagadnes darījums
"FU" – nākotnes darījums
"SW" – valūtas mijmaiņas darījums
"Z0" – visi darījumi
Darījuma veids"N" – nopirkts
"P" – pārdots
Valūta"EUR" – euro
"USD" – ASV dolāri
"GBP" – Lielbritānijas sterliņu mārciņas
"Z22" – pārējās valūtās
"Z01" – visas valūtas
Rezidence"LV" – rezidents
"Z9" – nerezidents
"A1" – visi
Sektors"100" – MFI, izņemot Latvijas Banku
"210" – citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
"224" – mājsaimniecības
"225" – valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi

4.3. Rādītāja apzīmējumu kontrolsummas rindai veido prefikss "VAL_PAR_D", darījuma veids, rezidence un sektors, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
18.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Vērtspapīru pārskatu formāts

(Pielikums LB 16.05.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā)

1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

1.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

1.3.2.1. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

1.3.2.2. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

1.3.2.3. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);

1.3.2.4. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);

1.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" vērtības norāda ar divām zīmēm aiz komata;

1.3.2.6. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

1.3.2.7. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

2.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

2.3.2.1. ailē "ID kods" vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;

2.3.2.2. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

2.3.2.3. ailēs "Emisijas datums" un "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd – dienas skaitlis, mm – mēneša skaitlis, gggg – gadskaitlis;

2.3.2.4. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

2.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā ar divām zīmēm aiz komata;

2.3.2.6. ailē "Kupona likme (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

2.3.2.7. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);

2.3.2.8. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);

2.3.2.9. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

2.3.2.10. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg – gadskaitlis un mm – pārskata mēneša skaitlis (01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_")

3.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

3.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

3.3.2.1. ailē "ISIN/ID kods" norāda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēto numuru, lietojot deviņas reģistrācijas numura zīmes; ID vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;

3.3.2.2. ailē "Emitenta sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

3.3.2.3. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

3.3.2.4. ailē "Līdzdalības apmērs (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

3.3.2.5. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

3.3.2.6. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.7. ailēs "Kopējais emitētais apjoms", "Emitenta pašu kapitāls" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi" vērtības norāda veselos skaitļos.

19.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "NAM".

2. "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskatā" ir šādas daļas:

2.1. pārskata sākuma rinda;

2.2. pārskata satura rindas;

2.3. pārskata beigu rinda.

3. Rindas sākuma pazīme ir atverošā figūriekava (simbols "{"). Rindas beigu pazīme ir aizverošā figūriekava (simbols "}").

4. Faila pirmā rinda ir pārskata sākuma rinda un pēdējā rinda – pārskata beigu rinda. Starp šīm rindām atrodas pārskata satura rindas.

5. Datuma aprakstam izmanto formātu ggggmmdd, kur:

5.1. gggg – gads;

5.2. mm – mēnesis;

5.3. dd – diena.

6. Pārskata sākuma rindas pozīcijas aizpilda šādi.

PozīcijaNosaukumsPozīcijas aizpildes norādes
1Pazīme"S"
2–12Kredītiestādes kodsMFI kods
13–20Kārtējā pārskata perioda sākuma datumsNorāda formā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – mēneša pirmais datums
21–28Kārtējā pārskata perioda beigu datumsNorāda formā ggggmmdd, kur gggg – gads, mm – mēnesis, dd – mēneša pēdējais datums

7. Pārskata satura rindu pozīcijas aizpilda šādi.

PozīcijaNosaukumsPozīcijas aizpildes norādes
1Pazīme"J"
2–9Darījuma datumsAizpilda visas pozīcijas
10–25Darījuma reģistrācijas numursNolīdzina no kreisās puses
26Nebankas grupas kodsAizpilda pozīciju
27–37Komersanta reģistrācijas numursNolīdzina no kreisās puses, ja 26. pozīcijā simbols ir "6"
38Ārējā maksājuma veids"K" vai "D"
39–53SummaNolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")
54–56Valūtas kodsAizpilda visas pozīcijas
57–59Ārējā maksājuma kodsJa nav nosakāms ienākošā ārējā maksājuma kods, pozīcijas neaizpilda
60–61Valsts kodsAizpilda visas pozīcijas

8. Pārskata beigu rindas pozīcijas aizpilda šādi.

PozīcijaNosaukumsPozīcijas aizpildes norādes
1Pazīme"B"
2–9Pārskata iesniegšanas datumsAizpilda visas pozīcijas
10–35Tālruņa numursNolīdzina no kreisās puses
36–53Skaitļu kopsummaNolīdzina no labās puses un par decimāldaļas atdalītāju lieto punktu (simbols ".")
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
20.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Latvijas Bankas atbildes par kredītiestāžu statistikas pārskatu failu pieņemšanu formāts un struktūra

1. Atbildes faila nosaukums tiek veidots formā rez_nosaukums, kur:

1.1. rez ir "OK", ja fails veiksmīgi apstrādāts; "NOK" – ja fails nav pieņemts;

1.2. nosaukums – saņemtā faila nosaukums.

2. Atbildes fails tiek sagatavots ASCII faila formātā un satur:

TIPS: "FAILA UZLĀDE"

BANKA: <MFI>

FAILS: <NameSource>

DATUMS: <DateLastModified>

LAIKS: <TimeLastModified>

REZULTĀTS: <Rez>

KĻŪDAS: <ErrCount>

<Errors>

2.1. <MFI> – monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.2. <NameSource> – saņemtā faila nosaukums;

2.3. <DateLastModified> – ienākošā faila saņemšanas datums formātā dd.mm.gggg;

2.4. <TimeLastModified> – ienākošā faila saņemšanas laiks formātā hh.mm:ss;

2.5. <Rez> – atšifrēšanas rezultāts: OK vai NOK;

2.6. <ErrCount> – atšifrējot konstatēto kļūdu skaits;

2.7. <Errors> – atšifrēšanas kļūdu teksts.

3. Atbildes failus Latvijas Banka elektroniski neparaksta un nešifrē.

4. Atbildes failus Latvijas Banka ievieto failu apmaiņas servisa STAT/IN katalogā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
21.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums

(Pielikums svītrots ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

22.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikums

(Pielikums svītrots ar LB 13.07.2017. noteikumiem Nr. 151)

23.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra laika periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

(Pielikums svītrots ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.140)

01.02.2018