Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.140

Rīgā 2014.gada 16.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un
31. panta ceturto daļu un likuma
"Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 140. punktu;

1.2. papildināt ar 142. punktu šādā redakcijā:

"142. Šo noteikumu grozījumi saistībā ar 9., 10., 15. un 18. pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi šo noteikumu 11. pielikumā saistībā ar "Jauno darījumu procentu likmju pārskata" un "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskata" rādītāju apzīmējumu papildināšanu ar prefiksiem "KA_3" un "KA_4" stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.";

1.3. 8. pielikumā:

1.3.1. 14.1. apakšpunktā aiz simboliem "</LossGivenDefault>" papildināt ar simboliem un vārdiem "<PoDMethod>Norāde par vērtēšanas metodi</PoDMethod>";

1.3.2. papildināt 14.2. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:

" Norāde par vērtēšanas metodi "C" - klienta saistību nepildīšanas varbūtību nosaka pēc ciklu aptverošās (through-the-cycle) metodes. Nenorāda, ja operācijas veids ir D C1 ";

1.3.3. 32.1. apakšpunktā aiz simboliem "</ModifiedTo>" papildināt ar simboliem un vārdiem

"<CreditStatus1>Klienta saistību statuss</CreditStatus1>

<CreditStatus2>Klienta saistību statuss</CreditStatus2>

<CreditStatus3>Klienta saistību statuss</CreditStatus3>";

1.3.4. papildināt 32.2. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Pieprasījuma blokā kopā ar kādu no periodiem vai atsevišķi var norādīt klienta saistību statusu.";

1.3.5. papildināt 32.3. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:

" Klienta saistību statuss Viena vai vairākas vērtības no klasifikatora. Ja nenorāda, tad ietver visas klienta un klienta galvinieka saistības N2 ";

1.3.6. aizstāt 36.2. apakšpunktā ietvertajā tabulā vārdus "Pēc kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītajiem periodiem atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits." ar vārdiem "Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits.";

1.3.7. 37.2. apakšpunktā aiz simboliem un vārdiem "LastModified=Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" papildināt ar simboliem un vārdiem "Status=Klienta saistību statuss";

1.3.8. 37.3. apakšpunktā ietverto tabulu pēc rindas ar nosaukumu "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" papildināt ar rindu šādā redakcijā:

" Klienta saistību statuss No klasifikatora N2 ";

1.3.9. svītrot 40.3.4. apakšpunktā vārdus "(sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)";

1.3.10. papildināt ar 40.3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.3.4.1 Šā pielikuma 40.3.4. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku norāda atbilstoši šā pielikuma 8.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo".";

1.4. izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra

I. Faila formāts

1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.

Burts

ASCII kods

Ā

181

Č

211

Ē

240

Ģ

242

Ī

215

Ķ

244

Ļ

246

Ņ

252

Š

208

Ū

222

Ž

248

2. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:

2.1. aaa - faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;

2.2. kkk - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";

2.3. gggg - pārskata gads;

2.4. mm - pārskata perioda pēdējais mēnesis;

2.5. dd - pārskata perioda pēdējā diena;

2.6. ext - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.

II. Pārskatu struktūra

4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:

4.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums - ORG_KODS, rādītāja vērtība - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");

4.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums - DOK_KODS, rādītāja vērtība - attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn);

4.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums - DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);

4.4. labojums (rādītāja apzīmējums - LABOJUMS, rādītāja vērtība - labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);

4.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums - IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg - gads, mm - mēnesis, dd - diena);

4.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums - PERSONA, rādītāja vērtība - izpildītāja vārds, uzvārds);

4.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums - TALRUNIS, rādītāja vērtība - izpildītāja tālruņa numurs).

5. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi (simbols "-").

6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātu. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, iesūta tikai obligātos rādītājus.

III. Pārskatos izmantojamo kodu klasifikatori

7. Darījuma partnera sektoru kodi

Darījuma partnera sektors "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods "Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kods Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Nefinanšu sabiedrības

-

SK11

SK11

Valsts nefinanšu sabiedrības

SK111

-

-

Privātās nefinanšu sabiedrības

SK112

-

-

Centrālās bankas

SK121

SK121

SK121

Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK122

SK122

SK122

Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK12201

-

-

Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus

SK12202

-

-

Naudas tirgus fondi

SK123

-

SK123

Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi

SK124

SK124

SK124

Citi finanšu starpnieki

SK125

SK125

SK125

Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS

SK125A

-

-

Centrālie darījuma partneri (CDP)

SK1256

-

-

Finanšu instrumentsabiedrības (FIS)

SK1254

-

-

Finanšu palīgsabiedrības

SK126

SK126

SK126

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

SK127

SK127

SK127

Apdrošināšanas sabiedrības

SK128

SK128

SK128

Pensiju fondi

SK129

-

SK129

Centrālās valdības

SK1311

SK1311

SK1311

Pavalsts valdības

-

-

SK1312

Vietējās valdības

SK1313

SK1313

SK1313

Sociālās nodrošināšanas fondi

SK1314

SK1314

SK1314

Mājsaimniecības

SK14

SK14

SK14

Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos

SK14C

-

-

Pašnodarbinātie

SK142

-

-

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

SK15

SK15

SK15

Nav informācijas

SK9

-

-

8. Termiņa veidu kodi

Termiņa veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Pieprasījuma

TV111

Ar noteikto termiņu

TV112

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

TV12

Repo darījumi

TV13

Reversie repo darījumi

TV14

Uz nakti

TV15

Ar sākotnējo termiņu

TV16

9. Termiņu grupu kodi

Termiņa grupa "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Uz nakti

00D01D

Pieprasījuma

00M00M

Līdz 3 mēn.

00M03M

Līdz 6 mēn.

00M06M

3-12 mēneši

03M12M

6-12 mēneši

06M12M

Līdz 1 gadam

00M12M

1-2 gadi

01G02G

2-5 gadi

02G05G

Ilgāk par 2 gadiem

02G99G

Ilgāk par 5 gadiem

05G99G

Repo darījumi

00R99R

Reversie repo darījumi

99R00R

10. Instrumentu veidu kodi

Instrumenta veids "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods
Strukturētie noguldījumi

IV201

Pārvedamie noguldījumi

IV202

Nepārvedamie noguldījumi

IV203

Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri

IV301

Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100%

IV302

Sindicētie kredīti

IV404

Kredīti mājokļa iegādei

IV405

Patēriņa kredīti

IV406

Pārējie kredīti

IV407

11. Instrumentu kodi

Instruments Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Īstermiņa parāda vērtspapīri

AF31

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

AF32

Kotētas akcijas

AF511

Nekotētas akcijas

AF512

Citi kapitāla vērtspapīri

AF519

Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

AF521

Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

AF522

12. Vērtspapīru portfeļa veidu raksturojošie kodi

Vērtspapīru portfeļa veids Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri

MMTR

Pārdošanai pieejami vērtspapīri

MMPP

Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri

MMTB

Patiesā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

MMPV

Ar kredītiem un debitoru parādiem saistīti vērtspapīri

MMKR

Netirgojami parāda vērtspapīri, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijā

MMNT

Pensiju fonda īpašumā esoši vērtspapīri

MMPF

Pensiju plānu vārdā turēti vērtspapīri

MMPL

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esoši vērtspapīri

MMVF

13. Darījuma vai starpniecības veidu raksturojošie kodi

Darījuma vai starpniecības veids Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods
Repo darījumā iesaistīti vērtspapīri

MM13

Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) vērtspapīri

MM14

Nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

MM50

Repo darījumā iesaistīti nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

MM53

Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

MM54

";

1.5. izteikt 10. pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts

1. "Mēneša bilances pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2. ABL pielikums "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_ABL".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.4. "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas "Nauda kasē" rindās valsts kods ir "ND", bet pozīciju kopsummas rindās - "W0".

2.5. "Mēneša bilances pārskata" pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01".

3. B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

4. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins"

4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F".

4.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

4.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

5. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"

5.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ".

5.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

5.3. J pielikuma rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

6. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"

6.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K".

6.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pusgada pēdējā mēneša skaitlis 06 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

6.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

7. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda"

7.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M".

7.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.

7.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). 

8. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"

8.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N".

8.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

8.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 2. ailes un sektora kods no 3. ailes saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora kods nav jānorāda. 

8.4. Rindas kods ir akcionāra identifikators no 1. ailes, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".

9. ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas""

9.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P1".

9.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

9.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefikss sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas" ir "MBP_P1_AK", sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas" - "MBP_P1_PA", sadaļai "ABL pielikuma pozīcijas" - "MBP_P1_PI", sadaļai "MBP ārpusbilances pozīcijas" - "MBP_P1_AR".

9.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.

9.5. Sadaļā "ABL pielikuma pozīcijas" ABL pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, ko veido prefikss "MBP_ABL", mēneša bilances pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10. "Pārējo aktīvu izvērsums" un "Pārējo saistību izvērsums"

10.1. Pārskata "Pārējo aktīvu izvērsums" faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P2", "Pārējo saistību izvērsums" - "MBP_P3".

10.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

10.3. Rādītāja apzīmējumu veido atbilstošā paskaidrojuma faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

10.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".";

1.6. 11. pielikumā:

1.6.1. 2.2. apakšpunktā aiz simboliem un cipara ""KJ_3"" papildināt ar simboliem un ciparu ""KJ_4"";

1.6.2. 3.2. apakšpunktā aiz simboliem un cipara ""KA_2"" papildināt ar simboliem un cipariem ""KA_3", "KA_4"";

1.7. izteikt 15. pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

"Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" formāts

1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP".

2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.

3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, valsts kods, ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam (valstu kodi kopsummas rindām: "Iekšzeme" - LV, "Pārējās euro zonas valstis" - U5, "Pārējās ārvalstis" - U4), un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").";

1.8. izteikt 18. pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130

Vērtspapīru pārskatu formāts

1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats"

1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D".

1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

1.3. Rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

1.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

1.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

1.3.2.1. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

1.3.2.2. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

1.3.2.3. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);

1.3.2.4. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);

1.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" vērtības norāda ar divām zīmēm aiz komata;

1.3.2.6. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

1.3.2.7. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats"

2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI".

2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).

2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").

2.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

2.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

2.3.2.1. ailē "ID kods" vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;

2.3.2.2. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

2.3.2.3. ailēs "Emisijas datums" un "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd - dienas skaitlis, mm - mēneša skaitlis, gggg - gadskaitlis;

2.3.2.4. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

2.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā ar divām zīmēm aiz komata;

2.3.2.6. ailē "Kupona likme (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

2.3.2.7. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);

2.3.2.8. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);

2.3.2.9. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

2.3.2.10. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.

3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)"

3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD".

3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (01 līdz 12).

3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_")

3.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".

3.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:

3.3.2.1. ailē "ISIN/ID kods" norāda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēto numuru, lietojot deviņas reģistrācijas numura zīmes; ID vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;

3.3.2.2. ailē "Emitenta sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);

3.3.2.3. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);

3.3.2.4. ailē "Līdzdalības apmērs (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;

3.3.2.5. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;

3.3.2.6. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;

3.3.2.7. ailēs "Kopējais emitētais apjoms", "Emitenta pašu kapitāls" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi" vērtības norāda veselos skaitļos.";

1.9. svītrot 23. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.07.2014