Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.02.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.387

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 26.§)
Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma
5.panta 22.punktu un 40.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai (turpmāk – sertifikāts) un pagarina tā derīguma termiņu;

1.2. personai noteiktās nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas prasības veterināro zāļu izplatīšanai;

1.3. kvalifikācijas novērtēšanas kārtību;

1.4. sertificētās personas reģistrācijas kārtību;

1.5. maksu par sertifikāta izsniegšanu un pārreģistrēšanu.

2. Sertifikātu ir tiesīga saņemt persona, kas ir:

2.1. ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko izglītību veterinārmedicīnā vai farmācijā vai veterinārfeldšera, farmaceita asistenta vai veterinārārsta asistenta profesionālo izglītību;

2.2. nokārtojusi Latvijas Veterinārārstu biedrības (turpmāk – biedrība) organizēto kvalifikācijas pārbaudi (turpmāk – kvalifikācijas pārbaude).

3. Sertifikātu (1.pielikums) izsniedz un anulē un tā derīguma termiņu pagarina biedrība, pamatojoties uz sertifikācijas komisijas pieņemto lēmumu.

4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

II. Sertifikācijas komisija

5. Biedrība izveido sertifikācijas komisiju. Tās sastāvā ir pa vienam pārstāvim no šādām institūcijām:

5.1. biedrība;

5.2. Latvijas Farmaceitu biedrība;

5.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte;

5.4. Zemkopības ministrija;

5.5. Pārtikas un veterinārais dienests.

6. Sertifikācijas komisijas sastāvā iekļauj personas ar augstāko veterinārmedicīnisko vai farmaceitisko izglītību, kuras nav interešu konfliktā un komerciālu vai citu apsvērumu dēļ nevar ietekmēt sertifikācijas procesa objektivitāti un neatkarību.

7. Sertifikācijas komisijas locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs organizē sertifikācijas komisijas darbu un sasauc sēdes.

8. Sertifikācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā četri sertifikācijas komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir viena balss.

9. Sertifikācijas komisijas locekļi pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja balss.

10. Sertifikācijas komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina biedrība.

III. Kvalifikācijas pārbaude

11. Lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi, persona iesniedz biedrībā iesniegumu kvalifikācijas novērtēšanai.

12. Biedrība:

12.1. sniedz konsultācijas, izstrādā kvalifikācijas pārbaudes programmu, publicē kvalifikācijas pārbaudes programmu savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv) un personām, kas vēlas veikt kvalifikācijas pārbaudi, dod iespēju iepazīties ar kvalifikācijas pārbaudes programmu;

12.2. ne vēlāk kā 20 darbdienas pēc šo noteikumu 11.punktā minētā iesnieguma saņemšanas organizē kvalifikācijas pārbaudi;

12.3. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms kvalifikācijas pārbaudes informē personu, kas vēlas veikt kvalifikācijas pārbaudi, par kvalifikācijas pārbaudes vietu un laiku.

13. Kvalifikācijas pārbaudē ir 30 jautājumi šādās jomās:

13.1. dzīvnieku sugu fizioloģiskās īpatnības;

13.2. pieļaujamās zāļu atliekvielas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, aizliegtās vielas un zāles;

13.3. veterināro zāļu lietošanas izraisītās blakusparādības;

13.4. veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

14. Personai ir tiesības:

14.1. saņemt kvalifikācijas pārbaudes programmu;

14.2. iepazīties ar kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas sistēmu;

14.3. saņemt konsultācijas pirms kvalifikācijas pārbaudes;

14.4. atkārtoti kārtot kvalifikācijas pārbaudi, ja pirmajā reizē tā nav nokārtota.

15. Persona kvalifikācijas pārbaudi nav nokārtojusi, ja 10 (vai vairāk) procenti atbilžu nav pareizas.

IV. Sertifikāta izsniegšana

16. Persona, kas pretendē uz sertifikāta saņemšanu (turpmāk – pretendents), iesniedz biedrībā iesniegumu sertifikāta saņemšanai (2.pielikums) un šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētā dokumenta kopiju.

17. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus un pārliecinās, vai pretendents ir nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi šo noteikumu 13.punktā minētajās jomās. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 16.punktā minētos dokumentus vai tie ir nepilnīgi, viņš piecu darbdienu laikā pēc biedrības pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo informāciju.

18. Biedrība divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas un pārbaudes nodod tos sertifikācijas komisijai.

19. Sertifikācijas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par:

19.1. sertifikāta izsniegšanu;

19.2. atteikumu izsniegt sertifikātu.

20. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo pretendentam pieņemto lēmumu.

21. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja:

21.1. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā rīcībspējas ierobežojums ir spēkā);

21.2. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir atņemtas tiesības strādāt veterinārārsta, veterinārfeldšera vai farmaceita profesijā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

21.3. pretendents neatbilst šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

21.4. pretendents nav nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi šo noteikumu 13.punktā minētajās jomās.

22. Ja sertifikācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, biedrība piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas izsniedz pretendentam sertifikātu. Biedrība sertifikātu vai tā dublikātu izsniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz šo noteikumu 16.punktā minētajā iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Sertifikātu papīra dokumenta formā izsniedz pēc pieprasījuma.

23. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē Latvijas Farmaceitu biedrību, ja lēmums pieņemts par farmaceitu.

24. Maksa par sertifikāta izsniegšanu ir:

24.1. ar kvalifikācijas pārbaudi:

24.1.1. 37,71 euro – izsniedzot sertifikātu elektroniska dokumenta veidā;

24.1.2. 39,84 euro – izsniedzot sertifikātu papīra formā;

24.2. ar atkārtotu kvalifikācijas pārbaudi:

24.2.1. 51,93 euro – izsniedzot sertifikātu elektroniska dokumenta veidā;

24.2.2. 54,07 euro – izsniedzot sertifikātu papīra formā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.969 redakcijā)

V. Sertificētās personas reģistrācija

25. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu sertificēto personu reģistrē veterināro zāļu izplatīšanas sertifikātu saņēmēju reģistrā (turpmāk – reģistrs), norādot šādu informāciju:

25.1. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods un sertifikāta reģistrācijas numurs;

25.2. sertifikāta izsniegšanas datums un sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs;

25.3. sertifikāta derīguma termiņš;

25.4. sertificētās personas elektroniskā pasta adrese, kā arī tālruņa un faksa numurs (ja tāds ir).

26. Sertificētā persona 10 darbdienu laikā pēc darba uzsākšanas veterināro zāļu izplatīšanas jomā paziņo biedrībai par savu darbavietu, aizpildot un iesniedzot biedrībā attiecīgu paziņojumu (3.pielikums).

27. Biedrība piecu darbdienu laikā savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv) ievieto:

27.1. šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3.apakšpunktā minēto informāciju (izņemot personas kodu);

27.2. ziņas par sertifikāta saņēmēja darbavietu;

27.3. šo noteikumu 25.4.apakšpunktā minēto informāciju, ja sertificētā persona ir norādījusi, ka vēlas to publiskot.

28. Ja mainās sertificētās personas darbavieta, darbavietas adrese, tālruņa vai faksa numurs, elektroniskā pasta adrese vai sertifikāta saņēmēja vārds vai uzvārds, sertificētā persona 10 darbdienu laikā par to informē biedrību.

29. Ja mainās sertifikāta saņēmēja vārds vai uzvārds, biedrība piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas izsniedz pretendentam jaunu sertifikātu. Maksa par jauna sertifikāta izsniegšanu ir:

29.1. 4,27 euro – izsniedzot sertifikātu elektroniska dokumenta veidā;

29.2. 6,40 euro – izsniedzot sertifikātu papīra formā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.969 redakcijā)

30. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētās informācijas saņemšanas izdara atbilstošas izmaiņas reģistrā un tīmekļa vietnē www.lvb.lv.

VI. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

31. Sertifikāta īpašnieka pienākums ir vismaz reizi gadā apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus veterināro zāļu jomā, kuros ietvertas arī šo noteikumu 13.punktā minētās jomas (turpmāk – kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi).

32. Ja pretendents sertifikāta darbības laikā nav apmeklējis kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus atbilstoši šo noteikumu 31.punktam, viņš kārto kvalifikācijas pārbaudi šo noteikumu 13.punktā minētajās jomās.

33. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents:

33.1. ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz biedrībā:

33.1.1. iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (4.pielikums);

33.1.2. ikgadējo kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu apmeklējumu apliecinošus dokumentus;

33.1.3. pārskatu par profesionālo darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu (5.pielikums);

33.2. nokārto kvalifikācijas pārbaudi – šo noteikumu 32. un 34.punktā minētajos gadījumos.

34. Ja iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai un tam pievienojamos dokumentus pretendents iesniedz pēc šo noteikumu 33.punktā minētā termiņa, viņš kārto kvalifikācijas pārbaudi šo noteikumu 13.punktā minētajās jomās.

35. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda šo noteikumu 33.punktā minētos dokumentus. Ja pretendents nav iesniedzis visus minētos dokumentus vai tie ir nepilnīgi, viņš piecu darbdienu laikā pēc biedrības pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo informāciju.

36. Biedrība divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minēto dokumentu saņemšanas un pārbaudes nodod tos sertifikācijas komisijai.

37. Sertifikācijas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par:

37.1. sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu;

37.2. atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu.

38. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo pretendentam pieņemto lēmumu.

39. Ja sertifikācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, biedrība piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas:

39.1. reģistrā un tīmekļa vietnē www.lvb.lv izdara izmaiņas, norādot pārreģistrētā sertifikāta izsniegšanas datumu, sertifikācijas komisijas sēdes protokola numuru un sertifikāta derīguma termiņu;

39.2. izsniedz sertifikātu sertificētajai personai. Biedrība sertifikātu vai tā dublikātu izsniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz šo noteikumu 33.1.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Sertifikātu papīra dokumenta formā izsniedz pēc pieprasījuma.

40. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, ja:

40.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;

40.2. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā rīcībspējas ierobežojums ir spēkā);

40.3. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir atņemtas tiesības strādāt veterinārārsta, veterinārfeldšera vai farmaceita profesijā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā).

41. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā lēmuma pieņemšanas reģistrā un tīmekļa vietnē www.lvb.lv atzīmē, ka personai ir atteikta sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana.

42. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē Latvijas Farmaceitu biedrību, ja lēmums pieņemts par farmaceitu.

43. Maksa par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu ir:

43.1. bez kvalifikācijas pārbaudes:

43.1.1. 23,48 euro – izsniedzot sertifikātu elektroniska dokumenta veidā;

43.1.2. 25,61 euro – izsniedzot sertifikātu papīra formā;

43.2. ar kvalifikācijas pārbaudi:

43.2.1. 37,71 euro – izsniedzot sertifikātu elektroniska dokumenta veidā;

43.2.2. 39,84 euro – izsniedzot sertifikātu papīra formā;

43.3. ar atkārtotu kvalifikācijas pārbaudi:

43.3.1. 51,93 euro – izsniedzot sertifikātu elektroniska dokumenta veidā;

43.3.2. 54,07 euro – izsniedzot sertifikātu papīra formā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.969 redakcijā)

VII. Sertifikāta anulēšana

44. Sertifikācijas komisija izskata jautājumu par sertifikāta anulēšanu, ja saņemts:

44.1. sertificētās personas iesniegums;

44.2. Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Veselības inspekcijas, Latvijas Farmaceitu biedrības vai biedrības ierosinājums.

45. Biedrība, saņemot ierosinājumu par sertifikāta anulēšanu, informē sertificēto personu par ierosinājuma saturu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms ierosinājuma izskatīšanas paziņo sertificētajai personai un ierosinājuma iesniedzējam par sēdes norises laiku un vietu. Sertifikācijas komisija izskata minēto iesniegumu un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu.

46. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo pretendentam pieņemto lēmumu.

47. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

47.1. saņemts sertificētās personas iesniegums ar lūgumu anulēt sertifikātu;

47.2. ierosinājums par sertifikāta anulēšanu atzīts par pamatotu;

47.3. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir ierobežota rīcībspēja (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā rīcībspējas ierobežojums ir spēkā);

47.4. pretendentam ar tiesas nolēmumu ir atņemtas tiesības strādāt veterinārārsta, veterinārfeldšera vai farmaceita profesijā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

47.5. sertificētā persona trīs gadus pēc kārtas nestrādā veterināro zāļu izplatīšanas jomā (izņemot gadījumu, ja sertificētā persona ir bijusi grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā).

48. Biedrība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47.punktā minētā lēmuma pieņemšanas:

48.1. atzīmē to reģistrā un tīmekļa vietnē www.lvb.lv;

48.2. informē Latvijas Farmaceitu biedrību, ja lēmums pieņemts par farmaceitu.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.969 redakcijā)

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumus Nr.758 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 159.nr.).

50. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro maksājuma likmes, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.969 redakcijā)

51. Personām, kas sertifikātu saņēmušas līdz 2013. gada 16. jūlijam, sertifikātu pagarina bez kvalifikācijas pārbaudes, ja persona ir apmeklējusi vismaz divus kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus atbilstoši šo noteikumu 31. punktā minētajām prasībām.

(MK 09.02.2016. noteikumu Nr. 99 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.387
LATVIJAS VETERINĀRĀRSTU BIEDRĪBA
SERTIFIKĀTS
VETERINĀRO ZĀĻU IZPLATĪŠANAI
Reģ. Nr.V-0000-00

   
 

(vārds, uzvārds)

 
   
 

(personas kods)

 

Sertifikāts izsniegts saskaņā ar Latvijas Veterinārārstu biedrības sertifikācijas komisijas 20____.gada ______._______________________ sēdes lēmumu (prot. Nr._________)

Sertifikāts derīgs līdz 20____.gada ______._______________________

Latvijas Veterinārārstu biedrības
sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs
   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājs
   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.387

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājam(-ai)

   

(vārds, uzvārds)

  
   

(personas kods)

  

Iesniegums par sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai

Lūdzu izsniegt man sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai.

Kontaktinformācija saziņai (pēc izvēles):

adrese 
 

(iela, māja, dzīvokļa numurs)

  
 

(pilsēta, pagasts, novads, pasta indekss)


tālruņa numurs 
 

(informāciju www.lvb.lv    publiskot    nepubliskot (atzīmēt vēlamo))


faksa numurs 
 

(informāciju www.lvb.lv    publiskot    nepubliskot (atzīmēt vēlamo))


e-pasta adrese 
 

(informāciju www.lvb.lv    publiskot    nepubliskot (atzīmēt vēlamo))

Ziņas par esošo darbavietu veterināro zāļu izplatīšanas jomā*:

darbavietas nosaukums un reģistrācijas numurs 
 

(norādīt tikai Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto nosaukumu un numuru)


darba uzsākšanas datums 

darbavietas adrese:

pilsēta, pagasts 

novads, pasta indekss 

tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese 
 

Sertifikāts veterināro zāļu izplatīšanai elektroniska dokumenta veidā tiks nosūtīts uz Jūsu e-pastu. Ja vēlaties to saņemt papīra dokumenta formā, lūdzu, atzīmējiet:

pa pastu

Pielikumā: izglītības dokumenta kopija.

Datums  
   
Paraksts**  

Piezīmes.
1. * Aizpilda pretendents, kas ir darba attiecībās un strādā veterināro zāļu izplatīšanas jomā.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.387

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājam(-ai)

   

(vārds, uzvārds)

  
   

(sertifikāta veterināro zāļu izplatīšanai reģistrācijas numurs)

  

Paziņojums par darbavietu, kurā uzsākts darbs veterināro zāļu izplatīšanas jomā

Darbavietas nosaukums un reģistrācijas numurs 
 

(norādīt tikai Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto nosaukumu un numuru)


Darba uzsākšanas datums  

Darbavietas adrese:

pilsēta, pagasts 

novads, pasta indekss 

tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese 
 

Datums  
   
Paraksts*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.387

Latvijas Veterinārārstu biedrības
valdes priekšsēdētājam(-ai)

   

(vārds, uzvārds)

  
   

(sertifikāta veterināro zāļu izplatīšanai reģistrācijas numurs)

  

Iesniegums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu

Lūdzu pagarināt derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai.

Kontaktinformācija saziņai (pēc izvēles):

adrese 
 

(iela, māja, dzīvokļa numurs)

  
 

(pilsēta, pagasts, novads, pasta indekss)


tālruņa numurs 
 

(informāciju www.lvb.lv    publiskot    nepubliskot (atzīmēt vēlamo))


faksa numurs 
 

(informāciju www.lvb.lv    publiskot    nepubliskot (atzīmēt vēlamo))


e-pasta adrese 
 

(informāciju www.lvb.lv    publiskot    nepubliskot (atzīmēt vēlamo))

Sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai lūdzu nosūtīt:

pa pastu

elektroniski

Pielikumā: izglītības dokumenta kopija.

Datums  
   
Paraksts*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.387
Pārskats par sertifikāta pretendenta profesionālo darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu

no __________________ līdz __________________

Sertifikāta veterināro zāļu izplatīšanai pretendents 
 

(vārds, uzvārds,

  
 

veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta reģistrācijas numurs)


1. Izglītība* 

2. Kopējais darba stāžs veterināro zāļu izplatīšanā – ____________ gadi

3. Darbavietas veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta darbības laikā

Nr.
p.k.

Darbavieta

Periods

Amats

     
     
     

4. Piedalīšanās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos veterināro zāļu izplatīšanas sertifikāta darbības laikā

Nr.
p.k.

Datums

Pasākums

Piezīmes

    
    
    

   

(datums)

 

(paraksts**)

Piezīmes.
1. * Kvalifikācijas nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu" 2.1.apakšpunktam.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
12.02.2016