Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumus Nr. 387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.758

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 22.§)
Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 22.punktu un 40.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sertifikāta veterināro zāļu izplatīšanai (turpmāk – sertifikāts) izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību;

1.2. personai noteiktās nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas prasības veterināro zāļu izplatīšanai;

1.3. sertificētās personas reģistrācijas kārtību;

1.4. maksu par sertifikāta izsniegšanu un pārreģistrēšanu.

2. Sertifikātu ir tiesīga saņemt persona, kas ieguvusi valsts akreditētajām studiju programmām atbilstošu augstāko izglītību veterinārmedicīnā vai farmācijā vai veterinārfeldšera profesionālo vidējo izglītību.

3. Sertifikātu (1.pielikums) izsniedz, tā derīguma termiņu pagarina un to anulē Latvijas Veterinārārstu biedrība (turpmāk – biedrība), pamatojoties uz sertifikācijas komisijas pieņemto lēmumu.

4. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

5. Biedrība izveido sertifikācijas komisiju, kuras sastāvā ir pārstāvji no šādām institūcijām:

5.1. no biedrības – viens pārstāvis;

5.2. no Latvijas Farmaceitu biedrības – viens pārstāvis;

5.3. no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes – viens pārstāvis.

6. Sertifikācijas komisijas sastāvā iekļauj personas ar augstāko veterinārmedicīnisko vai farmaceitisko izglītību, kuras nav interešu konfliktā un komerciālu vai citu apsvērumu dēļ nevar ietekmēt sertifikācijas procesa objektivitāti un neatkarību.

7. Sertifikācijas komisijas locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē komisijas priekšsēdētāju. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs organizē sertifikācijas komisijas darbu un sasauc sēdes.

8. Sertifikācijas komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina biedrība.

II. Sertifikāta izsniegšana

9. Persona, kas pretendē saņemt sertifikātu (turpmāk – pretendents), biedrībā iesniedz iesniegumu sertifikāta saņemšanai (2.pielikums) un šo noteikumu 2.punktā minētā izglītības diploma kopiju.

10. Biedrības izdevumus, kas saistīti ar sertifikāta izsniegšanu, 21 lata apmērā sedz pretendents.

11. Sertifikācijas komisija 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa no pretendenta papildu informāciju.

12. Ja pretendents nav iesniedzis visus šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus vai tie ir nepilnīgi, tas piecu dienu laikā pēc sertifikācijas komisijas rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo informāciju.

13. Sertifikācijas komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un vienas darbdienas laikā rakstiski paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu.

14. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja:

14.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

14.2. pretendentam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir liegts strādāt veterinārārsta, veterinārfeldšera vai farmaceita profesijā;

14.3. pretendents ir pārkāpis veterinārmedicīnas vai farmācijas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, nodarot kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai apkārtējai videi;

14.4. pretendents nav iesniedzis informāciju atbilstoši šo noteikumu 12.punkta prasībām.

15. Ja sertifikācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, biedrība piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas izsniedz pretendentam sertifikātu. Biedrība sertifikātu nosūta pa pastu vai elektroniski, ja pretendents to ir norādījis iesniegumā sertifikāta saņemšanai.

III. Sertificētās personas reģistrācija

16. Biedrība divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu sertificēto personu reģistrē veterināro zāļu izplatīšanas sertifikātu saņēmēju reģistrā (turpmāk – reģistrs), norādot šādu informāciju:

16.1. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods un sertifikāta reģistrācijas numurs;

16.2. sertifikāta izsniegšanas datums un sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs;

16.3. sertifikāta derīguma termiņš;

16.4. sertificētās personas elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, ja tāds ir.

17. Sertificētā persona 20 darbdienu laikā pēc darba uzsākšanas veterināro zāļu izplatīšanas jomā paziņo biedrībai informāciju par savu darbavietu, aizpildot un iesniedzot biedrībā attiecīgu paziņojumu (3.pielikums).

18. Biedrība vienas darbdienas laikā savā tīmekļa vietnē (www.lvb.lv) ievieto šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju (izņemot personas kodu) un ziņas par sertifikāta saņēmēja darbavietu. Šo noteikumu 16.4.apakšpunktā minēto informāciju biedrība ievieto, ja sertificētā persona ir norādījusi, ka vēlas publiskot šo informāciju.

19. Ja ir mainīta sertificētās personas darbavietas adrese, tālruņa vai faksa numurs, elektroniskā pasta adrese vai sertifikāta saņēmēja uzvārds, sertificētā persona 10 darbdienu laikā rakstiski informē biedrību.

20. Ja mainīts sertifikāta saņēmēja uzvārds, biedrība piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izsniedz pretendentam jaunu sertifikātu. Biedrības izdevumus, kas saistīti ar jauna sertifikāta izsniegšanu, 4,50 latu apmērā sedz pretendents.

21. Biedrība vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas saņemšanas izdara atbilstošas izmaiņas reģistrā un tīmekļa vietnē (www.lvb.lv).

IV. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

22. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz biedrībā iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (4.pielikums).

23. Biedrības izdevumus, kas saistīti ar sertifikāta pārreģistrēšanu, 13 latu apmērā sedz pretendents.

24. Sertifikācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu un vienas darbdienas laikā rakstiski paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu.

25. Ja sertifikācijas komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, biedrība pēc minētā lēmuma pieņemšanas:

25.1. vienas darbdienas laikā reģistrā un tīmekļa vietnē (www.lvb.lv) izdara izmaiņas, norādot pārreģistrētā sertifikāta izsniegšanas datumu, sertifikācijas komisijas sēdes protokola numuru un sertifikāta derīguma termiņu;

25.2. piecu darbdienu laikā izsniedz sertifikātu sertificētajai personai. Biedrība sertifikātu nosūta pa pastu vai elektroniski, ja persona to ir norādījusi iesniegumā par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

26. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, ja pretendents:

26.1. apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;

26.2. ir pārkāpis veterinārmedicīnas vai farmācijas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, bet nav nodarījis kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai apkārtējai videi.

27. Ja pretendents saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu ir saņēmis atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pretendents atkārtoti var iesniegt pēc gada.

28. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu un anulē sertifikātu, ja:

28.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

28.2. pretendentam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir liegts strādāt veterinārārsta, veterinārfeldšera vai farmaceita profesijā;

28.3. pretendents ir pārkāpis veterinārmedicīnas vai farmācijas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, nodarot kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai apkārtējai videi.

29. Pēc šo noteikumu 26. vai 28.punktā minētā lēmuma pieņemšanas biedrība vienas darbdienas laikā:

29.1. atzīmē reģistrā un tīmekļa vietnē (www.lvb.lv), ka personai ir atteikta sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana;

29.2. informē Latvijas Farmaceitu biedrību, ja lēmums pieņemts par farmaceitu.

V. Sertifikāta anulēšana

30. Sertifikācijas komisija izskata jautājumu par sertifikāta anulēšanu, ja saņemts:

30.1. sertificētās personas iesniegums;

30.2. Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Veselības inspekcijas, Latvijas Farmaceitu biedrības vai biedrības ierosinājums.

31. Sertifikācijas komisija izskata iesniegumu vai ierosinājumu par sertifikāta anulēšanu mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

32. Biedrība, saņemot ierosinājumu par sertifikāta anulēšanu, informē sertificēto personu par ierosinājuma saturu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms ierosinājuma izskatīšanas paziņo sertificētajai personai un ierosinājuma iesniedzējam par sēdes norises laiku un vietu.

33. Sertificētajai personai līdz ierosinājuma izskatīšanas dienai ir tiesības iesniegt rakstisku paskaidrojumu par šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minēto ierosinājumu, kā arī piedalīties sēdē, kurā to izskata.

34. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

34.1. saņemts sertificētās personas iesniegums ar lūgumu anulēt sertifikātu;

34.2. ierosinājums par sertifikāta anulēšanu atzīts par pamatotu;

34.3. sertificētā persona ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīta par rīcībnespējīgu;

34.4. sertificētajai personai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir liegts strādāt veterinārārsta, veterinārfeldšera vai farmaceita profesijā;

34.5. sertificētā persona ir pārkāpusi veterinārmedicīnas vai farmācijas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, nodarot kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai apkārtējai videi.

35. Biedrība pēc šo noteikumu 34.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vienas darbdienas laikā:

35.1. atzīmē to sertificēto personu reģistrā un tīmekļa vietnē (www.lvb.lv);

35.2. informē Latvijas Farmaceitu biedrību, ja lēmums pieņemts par farmaceitu.

VI. Noslēguma jautājums

36. Speciālās atļaujas (licences) veterināro zāļu izplatīšanai, kuras izsniedzis Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.229 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai", ir derīgas līdz 2012.gada 1.jūlijam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.758

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.758

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.758

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.758

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
08.10.2011