Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Ventspilī 2013.gada 26.aprīlī
Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.88 (prot. Nr.7; 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 9.punktu, kā arī likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome (turpmāk – Dome) piešķir Līdzfinansējumu 9.punkta apakšpunktos minēto aktivitāšu veikšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Līdzfinansējumu piešķir 9.punkta apakšpunktos minēto aktivitāšu veikšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ja dzīvokļa īpašumi šajās mājās izveidoti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju".

3. Līdzfinansējumu piešķir Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

Šo saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) izpratnē:

1) Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – 2 un vairāk stāvu dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz 4 dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas.

2) Dzīvokļa īpašums dzīvojamā mājā – dzīvojamā mājā esoša, no pārējās mājas daļas nošķirta telpa vai telpu komplekss, kas kā dzīvoklis, nedzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca, ir iezīmēts mājas inventarizācijas plānā un atbilst Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajām pazīmēm.

3) Energoaudits – ēkas apsekošanas un datu analīzes procedūra, kas tiek veikta, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un izvērtētu enerģijas taupīšanas iespējas.

4) Energoefektivitātes pasākums – ēkas pilnveidošanas projekts, saskaņā ar Energoauditu, ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu, kā rezultātā tiek nodrošināta enerģijas lietderīgāka izmantošana, paaugstināts komforta līmenis telpās.

5) Līdzfinansējums – Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

6) Projekta iesniedzējs – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.

7) Projekta iesniegums – Projekta iesniedzēja rakstveidā pieprasījums Līdzfinansējuma piešķiršanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai un Renovācijas darbu veikšanai.

8) Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā arī līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata.

9) Projekta iesniedzēja līdzfinansējums – Projekta iesniedzēja finanšu līdzekļu daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

10) Renovācija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju.

III. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

4. Lai pretendētu uz Līdzfinansējuma piešķiršanu, Projekta iesniedzējs iesniedz Projekta iesniegumu, kas iesniegšanas dienā Domes Vispārējā nodaļā atbilst visām zemāk noteiktajām prasībām:

4.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

4.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

4.3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata.

5. Papildus 4.punktā minētajam, lai pretendētu uz Līdzfinansējumu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovācijai Energoefektivitātes pasākuma īstenošanas nolūkos, Projekta iesniedzēja iesniegtajam Projekta iesniegumam ir jāatbilst šādām prasībām:

5.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovāciju;

5.2. šo Noteikumu 21.5.punktā un 27.1.punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo ar dzīvokļu lietošanu saistīto pamatpakalpojumu (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem.

6. Projekta iesniegumu Līdzfinansējuma saņemšanai dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, ja tai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav atzīta par maksātnespējīgu vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

7. Līdzfinansējumu nevar saņemt, ja šis projekts, t.i. 9.punkta apakšpunktos minētā aktivitāte jau tiek, ir ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā tiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

8. Projekta iesniegumu Ventspils pilsētas pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi 10 (desmit) gados, izņemot 9.1. un 9.2.punktā minētajai aktivitātei.

IV. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS, ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS UN LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

9. Līdzfinansējumu piešķir šādām aktivitātēm:

9.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoaudita veikšanai – 50% no Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 356.00 euro;

9.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai – 20% no Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 0.43 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;

9.3. Renovācijas darbu veikšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, nodrošinot tehniskajā projektā vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē paredzēto ēkas strukturālo daļu atjaunošanu un ēkas Energoaudita pārskatā minēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu darbu izpildi – 10% no Renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10.00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.16; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

10. Attiecināmās izmaksas Energoaudita veikšanai ir Energoaudita veikšanas izmaksas, kurās ietilpst energoauditora izmaksas, transporta izdevumi, atskaites sagatavošanas un termogrāfiskās analīzes izmaksas.

11. Tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kurās ietilpst Plānošanas un arhitektūras uzdevuma un Tehnisko noteikumu saņemšanas, projektēšanas, t.sk. tāmju sagatavošanas, Tehniskā projekta saskaņošanas izmaksas.

12. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var sākt 9.punkta apakšpunktos minēto aktivitāšu īstenošanu pēc tam, kad ir pieņemts Domes lēmums par Līdzfinansējuma piešķiršanu. Ja aktivitāšu īstenošana ir sākta pirms Domes lēmuma par Līdzfinansējuma piešķiršanu, visas aktivitāšu izmaksas ir neattiecināmas.

13. Par attiecināmām izmaksām Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovācijai tiek uzskatītas:

13.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju (sienu) siltināšana;

13.2. pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana;

13.3. energoefektivitātes darbi kāpņu telpās (logu nomaiņa kāpņu telpās, ieejas durvju nomaiņa u.t.l. darbības, kas saistītas ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu);

13.4. siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas renovācija, izņemot siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanas avotu uzstādīšanu, renovāciju vai rekonstrukciju;

13.5. citi Energoaudita atskaitē minētie Energoefektivitātes pasākumi, kas rada enerģijas ietaupījumu ēkā;

13.6. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

14. Izmaksas ir attiecināmas, ja:

14.1. tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir paredzētas apstiprinātajā Projekta iesniegumā;

14.2. Renovācijas darbi atbilst akceptētam būvprojektam vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, kā arī nodrošina ēkas energoaudita pārskatā minēto Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu darbu izpildi.

15. Neattiecināmās izmaksas:

15.1. izmaksas, kas saistītas ar Projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

15.2. projekta administrēšanas izmaksas;

15.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

15.4. izmaksas, kuras Projekta iesniedzējs ir veicis, pamatojoties uz darba līgumu;

15.5. izmaksas, kuras radušās pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās datuma.

16. Visi ar 9.punkta apakšpunktos minētām aktivitātēm saistītie maksājumi jāveic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

17. Iepirkuma procedūru, kas nepieciešama 9.punkta apakšpunktos minētām aktivitātēm projekta īstenošanai, Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

V. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

18. Lai pieteiktos Līdzfinansējuma piešķiršanai Energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai, Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona iesniedz Projekta iesniegumu, kas sastāv no Projekta iesnieguma (1.pielikums, 2.pielikums) un pievienojamajiem dokumentiem saskaņā ar 19. vai 20.punktu.

19. Projekta iesniegumam Līdzfinansējuma piešķiršanai Energoaudita veikšanai (1.pielikums) pievienojami šādi dokumenti:

19.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

19.2. energoaudita izstrādes tāme.

19.3. juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē;

19.4. Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija.

20. Projekta iesniegumam Līdzfinansējuma piešķiršanai tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai (2.pielikums) pievienojami šādi dokumenti:

20.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

20.2. tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādes tāme;

20.3. sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas Energoaudita pārskats (kopija), kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķināšanas jomā;

20.4. juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē;

20.5. Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;

21. Lai pieteiktos Līdzfinansējuma piešķiršanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovācijas darbu veikšanai, Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona iesniedz Projekta iesniegumu, kas sastāv no Projekta iesnieguma (3.pielikums) un pievienojamajiem šādiem dokumentiem:

21.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

21.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols (kopija vai izraksts), balsošanas protokols (tai skaitā aptaujas lapas) vai savstarpējā vienošanās (kopija), kurā:

21.2.1. iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļu īpašuma jomā pieņemts lēmums par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovācijas darbu veikšanu;

21.2.2. norādītas Renovācijas darbu prognozējamās izmaksas;

21.2.3. norādīta Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt Projekta iesniegumu Domē, kā arī veikt citas ar Līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības;

21.3. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (uz šo noteikumu pieņemšanas brīdi) un papildus iesniedzams elektroniski XLS datņu formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.gov.lv;

21.4. sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas Energoaudita pārskats (kopija), kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķināšanas jomā;

21.5. pārvaldnieka izziņa par pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā aprēķinātajiem un veiktajiem maksājumiem par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu;

21.6. juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē;

21.7. Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija.

22. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā ar autora drošu elektronisko parakstu. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, nosūtot uz Domes elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.gov.lv.

23. Ja Projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, tad Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti ar uzlīmi, kurā ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, Projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un Projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts. Projekta iesniegumu paraksta Projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona.

24. Ja Projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, jāievēro šādas prasības:

24.1. Projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

24.2. Projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

24.3. Projekta iesnieguma veidlapa un pievienojamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus pievienojamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

25. Projekta iesniegums ir jāsagatavo latviešu valodā.

26. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi, dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

27. 10 (desmit) darba dienu laikā no Projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Domes Vispārējā nodaļā Projekta iesnieguma atbilstību Noteikumu prasībām pārbauda Domes Ekonomikas nodaļa, kura veic šādas darbības:

27.1. pieprasa izziņas no pašvaldības SIA "ŪDEKA", pašvaldības SIA "Ventspils siltums", pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" par pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā aprēķinātajiem un veiktajiem maksājumiem par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatpakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu izvešana);

27.2. aprēķina Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas un pamatpakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu izvešana) maksājumu parāda apmēru;

27.3. pārliecinās par Projekta iesniedzēja pilnvarotās personas sniegto ziņu patiesumu. Nepieciešamības gadījumā Domes nodaļās pieprasa papildus informāciju.

28. Pēc 27.punkta apakšpunktos minēto dokumentu atbilstības pārbaudes Domes Ekonomikas nodaļas vadītājs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

28.1. reģistrēt Projekta iesniegumu pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja Projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti, kā arī Projekta iesniedzējs un tā pilnvarotā persona atbilst Noteikumu prasībām;

28.2. atteikt reģistrēt Projekta iesniegumu pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja Projekta iesniegums un/vai tam pievienotie dokumenti, kā arī Projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst Noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

28.3. atstāt Projekta iesniegumu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai. Termiņš precizējumu iesniegšanai nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām no lēmuma paziņošanas dienas.

29. Pēc lēmuma par Projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, Domes Ekonomikas nodaļa nodrošina Projekta iesnieguma virzību izvērtēšanai Domes Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdē.

30. Projektu iesniegumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā. Komisija katram Projekta iesniedzējam prognozēto Līdzfinansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 3. un 9.punktā minētos Līdzfinansējuma apjomus.

31. Komisija, vērtējot Projekta iesniegumu, ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju saistībā ar Līdzfinansējuma piešķiršanu.

32. Pēc Komisijas viedokļa saņemšanas Domes Ekonomikas nodaļa nodrošina Projekta iesnieguma virzīšanu izskatīšanai Domes sēdē atbilstoši pašvaldības nolikumam.

33. 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, Dome pieņem lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu, par to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas rakstiski paziņojot Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai, publicējot elektroniski Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv un vietējā laikrakstā.

VI. LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

34. Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai Energoefektivitātes pasākums jāveic un dokumenti Līdzfinansējuma saņemšanai Domes Vispārējā nodaļā jāiesniedz:

34.1. 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Domes lēmuma par Līdzfinansējuma piešķiršanu Energoaudita veikšanai, tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas kartes sagatavošanai paziņošanas;

34.2. 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Domes lēmuma par Līdzfinansējuma piešķiršanu Renovācijas darbu veikšanai paziņošanas.

35. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona Līdzfinansējuma saņemšanai Energoaudita veikšanai iesniedz Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu energoaudita veikšanai (4.pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

35.1. Līgumu par Energoaudita veikšanu (kopija);

35.2. Energoaudita atskaiti;

35.3. Maksājumu apliecinošos dokumentus par Energoaudita veikšanu (kopijas), kurā norādīts pakalpojuma līguma numurs un noslēgšanas datums.

36. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona Līdzfinansējuma saņemšanai tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai iesniedz Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai (5.pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

36.1. Līgumu par tehniskā projekta izstrādāšanu vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu (kopija);

36.2. Maksājumu apliecinošos dokumentus par tehniskā projekta izstrādāšanu vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu (kopijas), kurā norādīts pakalpojuma līguma numurs un noslēgšanas datums;

36.3. Tehniskā projekta vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes pieņemšanas – nodošanas aktu (kopija).

37. Pēc Renovācijas darbu nodošanas ekspluatācijā Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona Līdzfinansējuma saņemšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovācijas darbu veikšanai iesniedz Līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Renovācijas darbu veikšanai (6.pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

37.1. Līgumu par Renovācijas darbu veikšanu (kopija);

37.2. Rēķinu par Renovācijas darbu veikšanu (kopija);

37.3. Maksājumu apliecinošos dokumentus par Renovācijas darbu veikšanu (kopijas), kurā norādīts līguma numurs un noslēgšanas datums;

37.4. Pieņemšanas – nodošanas akts (kopija).

38. Domes Ekonomikas nodaļa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 34., 35. un 36.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic to pārbaudi un virza jautājumu izvērtēšanai un viedokļa saņemšanai Komisijas sēdē.

39. Domes Ekonomikas nodaļa pēc Komisijas viedokļa saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā virza jautājumu par Līdzfinansējuma pārskaitīšanu Domes Izpilddirektoram.

40. Pēc Domes Izpilddirektora rīkojuma izdošanas 10 (desmit) darba dienu laikā Līdzfinansējuma apjoms tiek pārskaitīts Projekta iesniedzēja pilnvarotās personas norādītajā norēķinu kontā.

41. Dome pārskaita Līdzfinansējumu atbilstoši finansu līdzekļu izlietojumam un kvalitatīvi veiktam un pieņemtam darba apjomam, bet ne vairāk kā piešķirtā Līdzfinansējuma apmērā.

VII. CITI NOSACĪJUMI

42. Projekta iesniedzēja pilnvarotai personai pēc Domes Ekonomikas nodaļas vadītāja pieprasījuma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā ir pienākums informēt Domes Ekonomikas nodaļu par Energoaudita, tehniskā projekta izstrādes vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādes vai Renovācijas darbu veikšanas gaitu.

VIII. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

43. Domes Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var apstrīdēt Domes izpilddirektoram.

44. Domes izpilddirektora lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IX. PĀREJAS NOTEIKUMI

45. Līdz 2013.gada 1.oktobrim Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var iesniegt Projekta iesniegumu Līdzfinansējuma piešķiršanai par 9.punkta 9.1. un 9.3.apakšpunktos minētajām aktivitātēm, kas uzsāktas un/vai īstenotas laika periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.septembrim ieskaitot.

46. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2008.gada 9.jūnijā apstiprinātie Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12 "Ventspils pilsētas pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās".

48. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iesniegtie iesniegumi Līdzfinansējuma piešķiršanai Energoauditam un/vai Renovācijas darbu veikšanai (reģistrēti Domes Vispārējā nodaļā pirms Noteikumu stāšanās spēkā) ir izskatīšanas procesā, tos pabeidz izskatīt saskaņā ar 2008.gada 9.jūnija Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Ventspils pilsētas pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās".

49. Noteikumu 4.2.punkts piemērojams iesniegumiem Līdzfinansējuma piešķiršanai Energoauditam un/vai Renovācijas darbu veikšanai, kuri reģistrēti Domes Vispārējā nodaļā pirms Noteikumu stāšanās spēkā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

Ekonomikas nodaļas vadītājs L.Strujevičs
1.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

PROJEKTA IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
ENERGOAUDITA VEIKŠANAI
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

, Ventspilī

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Dibināšanas datums
Reģistrācijas Nr.
Kontakttālruņi, e-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Pārvaldīšanā nodoto māju skaits

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējumsProjekta kopsumma, euro 
Projekta atbalstāmās izmaksas, euro 
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (50%, bet ne vairāk, ka 356.00 euro) 
Pašu finansējums, euro 
Projekta īstenošanas periods
(ne ilgāk kā 12 mēneši no Domes lēmuma pieņemšanas dienas par attiecīgo aktivitāti)
No 201__.gada _____________ līdz 201__.gada ______________
Dzīvokļu skaits 
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība, m2 
Neapdzīvojamo telpu platība_______ m2 (______%)
Energoauditora vārds, uzvārds (ja ir zināms):
Energoauditora sertifikāta Nr.___________________, izsniegšanas datums _______________.
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts:
 
 

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.... "Ventspils pilsētas pašvaldības Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• Projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• Projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• tieši šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs: 
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija") 

2.

Energoaudita izstrādes tāme, kopija 

3.

Juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē 

4.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija 
2.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

PROJEKTA IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAI VAI ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTES SAGATAVOŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Dibināšanas datums
Reģistrācijas Nr.
Kontakttālruņi, e-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Pārvaldīšanā nodoto māju skaits

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējumsProjekta kopsumma, euro 
Projekta atbalstāmās izmaksas, euro 
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (20%, bet ne vairāk, ka 0.43 euro uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās platības) 
Pašu finansējums, euro 
Projekta īstenošanas periods
(ne ilgāk kā 12 mēneši no Domes lēmuma pieņemšanas par attiecīgo aktivitāti)
No 201__.gada _______________ līdz 201__.gada _______________
Dzīvokļu skaits 
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība, m2 
Neapdzīvojamo telpu platība_______ m2 (______%)
Projekta izstrādātāja nosaukums un reģistrācijas numurs (ja ir zināms):
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts:
 
 
 
 

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.... "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• Projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• Projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• tieši šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs: 
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija") 

2.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādes tāme 

3.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita atskaite (kopija) 

4.

Juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē 

5.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija 
3.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

PROJEKTA IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJAS DARBU VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Dibināšanas datums
Reģistrācijas Nr.
Kontakttālruņi, e-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Pārvaldīšanā nodoto māju skaits
Projekta finansējumsProjekta kopsumma, euro 
Projekta atbalstāmās izmaksas, euro 
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (10%, bet ne vairāk kā 10.00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru) 
Pašu finansējums, euro 
Projekta īstenošanas laiks
(ne ilgāk kā 18 mēneši no Domes lēmuma pieņemšanas par attiecīgo aktivitāti)
No 201__.gada _______________ līdz 201__.gada _______________
Dzīvokļu skaits 
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība, m2 
Neapdzīvojamo telpu platība_______ m2 (______%)
Projekta atbalstāmās izmaksas uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru, euro/m2 

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis:
 
Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tehniskā projekta akceptēšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanas datums 201__.gada _______________ Nr. _______
Būvkomersanta nosaukums (ja ir zināms):
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.______________, reģistrācijas datums ___________________.
Par būvdarbu atbildīgā persona (ja ir zināma):
Sertifikāta Nr. _______________ datums__________________ termiņš ___________________
Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):
1.
2.
3.
4.
5.
Projekta nepieciešamības pamatojums – aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)
 
 
Plānotie projekta rezultāti.
 
 
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts.
 
 

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.... "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• Projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• Projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;

• tieši šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem;

• plānotie darbi atbilst tehniskajā projektā vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē uzrādītajiem veicamajiem darbiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada __. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs: 
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija") 

2.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Renovācijas darbu veikšanu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, nodrošinot Projekta iesniedzēja līdzfinansējumu, kā arī Projekta iesniedzēja pilnvarojumu Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu Domē, parakstīt līgumu ar būvkomersantu par Renovācijas darbu veikšanu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

3.

attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins 

4.

sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas Energoaudita pārskats (kopija) 

5.

Izziņa par pēdējo 12 mēnešu laikā aprēķinātajiem un veiktajiem maksājumiem par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanu 

6.

Juridiskai personai – kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē 

7.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija 
4.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
ENERGOAUDITA VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Dibināšanas datums
Reģistrācijas Nr.
Kontakttālruņi, e-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Bankas nosaukums
SWIFT kods
Norēķinu konta numurs

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.__________ datums _____________

Piešķirtais Līdzfinansējums euro ________________

Realizētā projekta finansējumsSamaksātā kopsumma, euro 
tajā skaitā atbalstāmās izmaksas, euro 
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (50%, bet ne vairāk, ka 356.00 euro) 
Energoaudita sagatavošanas datums201___.gada ________________
Energoauditora vārds, uzvārds:
Energoauditora sertifikāta Nr.___________________, izsniegšanas datums _______________.

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Finansējuma saņēmējs: 
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

201__.gada ___.___________ līguma Nr._______ (kopija) 

2.

Ēkas ________________________________ energoaudita atskaite 

3.

Maksājuma uzdevums Nr._____ datums _____________ 
5.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAI VAI ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTES SAGATAVOŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Dibināšanas datums
Reģistrācijas Nr.
Kontakttālruņi, e-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Bankas nosaukums
SWIFT kods
Norēķinu konta numurs

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.__________ datums _____________

Piešķirtais Līdzfinansējums euro ________________

Realizētā projekta finansējumsSamaksātā kopsumma, euro 
tajā skaitā atbalstāmās izmaksas, euro 
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (20%, bet ne vairāk, ka 0.43 euro uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās platības) 
Nosaukums
(atzīmēt ar "X")
□ tehniskais projekts

□ ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tehniskā projekta akceptēšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanas datums201__.gada _______________ Nr. _______
Projektētāja vārds, uzvārds:
Projektētāja sertifikāta Nr.___________________, izsniegšanas datums _______________.

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Finansējuma saņēmējs: 
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

201__.gada ___.___________ līgums Nr._______ (kopija) 

2.

Maksājuma uzdevums Nr._____ datums _____________ 

3.

Ēkas ________________________________ tehniskais projekta vai fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes pieņemšanas – nodošanas akts (kopija) (nepieciešamo pasvītrot) 
6.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 25.10.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJAS DARBU VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Dibināšanas datums
Reģistrācijas Nr.
Kontakttālruņi, e-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Bankas nosaukums
SWIFT kods
Norēķinu konta numurs

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.__________ datums _____________

Piešķirtais Līdzfinansējums euro ________________

Realizētā projekta finansējumsIzpildīto darbu kopsumma (saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu), euro 
Samaksātā kopsumma, euro 
tajā skaitā atbalstāmās izmaksas, euro 
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (10%, bet ne vairāk kā 10.00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru) 
Projekta īstenošanas laiksNo 201__.gada _______________ līdz 201__.gada _______________
Izpildīto darbu īss apraksts 
Domes Būvniecības administratīvās inspekcijas Renovācijas būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā datums un dokumenta numurs201__.gada _______________ Nr. _______
Būvkomersanta nosaukums 
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 
Par būvdarbu atbildīgā personaVārds: _____________________ Uzvārds: ________________________

Sertifikāta Nr. ____________ datums ____________ termiņš _________

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada __. ____________

Finansējuma saņēmējs: 
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

Līgums Nr._________, datums ____________ par Renovācijas darbu veikšanu (kopija) 

2.

Rēķins Nr.________, datums ____________ (kopija) 

3.

Maksājuma uzdevums Nr._____, datums _____________ (kopija) 

4.

Pieņemšanas – nodošanas akts Nr.______, datums ____________ (kopija) 
01.01.2014