Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Ventspilī 2013.gada 25.oktobrī (prot. Nr.19; 8.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2013.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2013.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" (Latvijas Vēstnesis, 07.06.2013., Nr.109 (4915)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoaudita veikšanai - 50% no Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 356.00 euro;"

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādāšanai vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai - 20% no Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 0.43 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;"

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. Renovācijas darbu veikšanai Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, nodrošinot tehniskajā projektā vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē paredzēto ēkas strukturālo daļu atjaunošanu un ēkas Energoaudita pārskatā minēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu darbu izpildi - 10% no Renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10.00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru."

1.4. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā (sk. 1.pielikumu).

1.5. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā (sk. 2.pielikumu).

1.6. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā (sk. 3.pielikumu).

1.7. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā (sk. 4.pielikumu).

1.8. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā (sk. 5.pielikumu).

1.9. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā (sk. 6.pielikumu).

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš1.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.19; 8.§)

 PROJEKTA IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
ENERGOAUDITA VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  

, Ventspilī

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Dibināšanas datums

Reģistrācijas Nr.

Kontakttālruņi, e-pasta adrese

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Pārvaldīšanā nodoto māju skaits

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējums Projekta kopsumma, euro
Projekta atbalstāmās izmaksas, euro
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (50%, bet ne vairāk, ka 356.00 euro)
Pašu finansējums, euro
Projekta īstenošanas periods
(ne ilgāk kā 12 mēneši no Domes lēmuma pieņemšanas dienas par attiecīgo aktivitāti)
No 201__.gada _____________ līdz 201__.gada ______________
Dzīvokļu skaits  
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība, m2  
Neapdzīvojamo telpu platība _______ m2 (______%)
Energoauditora vārds, uzvārds (ja ir zināms):
Energoauditora sertifikāta Nr.___________________, izsniegšanas datums _______________.
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts:

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.... "Ventspils pilsētas pašvaldības Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• Projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• Projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• tieši šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs:  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija")  

2.

Energoaudita izstrādes tāme, kopija  

3.

Juridiskai personai - kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē  

4.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  2.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.19; 8.§)

 PROJEKTA IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAI VAI ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTES SAGATAVOŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Dibināšanas datums

Reģistrācijas Nr.

Kontakttālruņi, e-pasta adrese

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Pārvaldīšanā nodoto māju skaits

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējums Projekta kopsumma, euro
Projekta atbalstāmās izmaksas, euro
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (20%, bet ne vairāk, ka 0.43 euro uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās platības)
Pašu finansējums, euro
Projekta īstenošanas periods
(ne ilgāk kā 12 mēneši no Domes lēmuma pieņemšanas par attiecīgo aktivitāti)
No 201__.gada _______________ līdz 201__.gada _______________
Dzīvokļu skaits  
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība, m2  
Neapdzīvojamo telpu platība _______ m2 (______%)

Projekta izstrādātāja nosaukums un reģistrācijas numurs (ja ir zināms):

Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts:

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.... "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• Projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• Projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• tieši šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs:  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija")  

2.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādes tāme  

3.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita atskaite (kopija)  

4.

Juridiskai personai - kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē  

5.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  3.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.19; 8.§)

 PROJEKTA IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJAS DARBU VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Dibināšanas datums

Reģistrācijas Nr.

Kontakttālruņi, e-pasta adrese

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Pārvaldīšanā nodoto māju skaits

Projekta finansējums Projekta kopsumma, euro
Projekta atbalstāmās izmaksas, euro
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (10%, bet ne vairāk kā 10.00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru)
Pašu finansējums, euro
Projekta īstenošanas laiks
(ne ilgāk kā 18 mēneši no Domes lēmuma pieņemšanas par attiecīgo aktivitāti)
No 201__.gada _______________ līdz 201__.gada _______________
Dzīvokļu skaits  
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība, m2  
Neapdzīvojamo telpu platība _______ m2 (______%)
Projekta atbalstāmās izmaksas uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru, euro/m2  

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis:
 
Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tehniskā projekta akceptēšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanas datums  201__.gada _______________ Nr. _______
Būvkomersanta nosaukums (ja ir zināms):
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.______________, reģistrācijas datums ___________________.
Par būvdarbu atbildīgā persona (ja ir zināma):
Sertifikāta Nr. _______________ datums__________________ termiņš ___________________
Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):
1.
2.
3.
4.
5.
Projekta nepieciešamības pamatojums - aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)
 
 
Plānotie projekta rezultāti.
 
 
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts.

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.... "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākuma veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• Projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• Projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;

• tieši šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem;

• plānotie darbi atbilst tehniskajā projektā vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē uzrādītajiem veicamajiem darbiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada __. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs:  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija")  

2.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Renovācijas darbu veikšanu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, nodrošinot Projekta iesniedzēja līdzfinansējumu, kā arī Projekta iesniedzēja pilnvarojumu Projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu Domē, parakstīt līgumu ar būvkomersantu par Renovācijas darbu veikšanu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  

3.

attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins  

4.

sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas Energoaudita pārskats (kopija)  

5.

Izziņa par pēdējo 12 mēnešu laikā aprēķinātajiem un veiktajiem maksājumiem par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanu  

6.

Juridiskai personai - kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas Domē  

7.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  4.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.19; 8.§)

IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
ENERGOAUDITA VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Dibināšanas datums

Reģistrācijas Nr.

Kontakttālruņi, e-pasta adrese

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Bankas nosaukums

SWIFT kods

Norēķinu konta numurs

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.__________ datums _____________

Piešķirtais Līdzfinansējums euro ________________

Realizētā projekta finansējums Samaksātā kopsumma, euro
tajā skaitā atbalstāmās izmaksas, euro
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (50%, bet ne vairāk, ka 356.00 euro)
Energoaudita sagatavošanas datums 201___.gada ________________
Energoauditora vārds, uzvārds:
Energoauditora sertifikāta Nr.___________________, izsniegšanas datums _______________.

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Finansējuma saņēmējs:  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

201__.gada ___.___________ līguma Nr._______ (kopija)

 

2.

Ēkas ________________________________ energoaudita atskaite

 

3.

Maksājuma uzdevums Nr._____ datums _____________

 5.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.19; 8.§)

 IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAI VAI ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTES SAGATAVOŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Dibināšanas datums

Reģistrācijas Nr.

Kontakttālruņi, e-pasta adrese

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Bankas nosaukums

SWIFT kods

Norēķinu konta numurs

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.__________ datums _____________

Piešķirtais Līdzfinansējums euro ________________

Realizētā projekta finansējums Samaksātā kopsumma, euro
tajā skaitā atbalstāmās izmaksas, euro
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (20%, bet ne vairāk, ka 0.43 euro uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās platības)
Nosaukums
(atzīmēt ar "X")
□ tehniskais projekts

□ ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tehniskā projekta akceptēšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanas datums 201__.gada _______________ Nr. _______
Projektētāja vārds, uzvārds:
Projektētāja sertifikāta Nr.___________________, izsniegšanas datums _______________.

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada ___. ____________

Finansējuma saņēmējs:  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

201__.gada ___.___________ līgums Nr._______ (kopija)

 

2.

Maksājuma uzdevums Nr._____ datums _____________

 

3.

Ēkas ________________________________ tehniskais projekta vai fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes pieņemšanas - nodošanas akts (kopija) (nepieciešamo pasvītrot)  6.pielikums
Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.19; 8.§)

IESNIEGUMS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJAS DARBU VEIKŠANAI

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 

, Ventspilī

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums
 

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Dibināšanas datums

Reģistrācijas Nr.

Kontakttālruņi, e-pasta adrese

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Bankas nosaukums

SWIFT kods

Norēķinu konta numurs

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.__________ datums _____________

Piešķirtais Līdzfinansējums euro ________________

Realizētā projekta finansējums Izpildīto darbu kopsumma (saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu), euro
Samaksātā kopsumma, euro
tajā skaitā atbalstāmās izmaksas, euro
Ventspils pilsētas domes Līdzfinansējums, euro (10%, bet ne vairāk kā 10.00 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru)
Projekta īstenošanas laiks No 201__.gada _______________ līdz 201__.gada _______________
Izpildīto darbu īss apraksts  
Domes Būvniecības administratīvās inspekcijas Renovācijas būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā datums un dokumenta numurs 201__.gada _______________ Nr. _______
Būvkomersanta nosaukums  
Būvkomersanta reģistrācijas numurs  
Par būvdarbu atbildīgā persona Vārds: _____________________ Uzvārds: ________________________

Sertifikāta Nr. ____________ datums ____________ termiņš _________

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201_. gada __. ____________

Finansējuma saņēmējs:  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

Nr. p.k.

Nosaukums

Lappušu skaits

1.

Līgums Nr._________, datums ____________ par Renovācijas darbu veikšanu (kopija)  

2.

Rēķins Nr.________, datums ____________ (kopija)  

3.

Maksājuma uzdevums Nr._____, datums _____________ (kopija)  

4.

Pieņemšanas - nodošanas akts Nr.______, datums ____________ (kopija)  Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2013.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu pielāgošanu Euro ieviešanas kārtības likuma prasībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai nodrošinātu Ventspils pilsētas domes 2013.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" pielāgošanu euro ieviešanai, izteikt saistošo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3.puktu, 1.pielikumu, 2.pielikumu, 3.pielikumu, 4.pielikumu, 5.pielikumu un 6.pielikumu jaunā redakcijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījumu veikšanu 2013.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās", saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu, tika izskatīts 2013.gada 30.augustā Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

Tiesību akts tika izskatīts Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

18.12.2013