Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 18.05.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Liepājā 2012.gada 10.maijā (prot. Nr.6, 2.§)
Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu
I. LIETOTIE TERMINI

1. Peldsezona – Liepājā laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim.

2. Pludmale – jūras krasta daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

3. Peldvieta – peldēšanai un atpūtai paredzēta norobežota (iezīmēta) un labiekārtota vieta, kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto peldsezonas laikā.

4. Peldvietas aktīvās atpūtas zona – paredzēta fiziskām aktivitātēm un pludmalei piemērotu spēļu spēlēšanai; tajā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas sporta zonas. Aktīvās atpūtas zonās pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti u.c. uzvedumi un pasākumi) un tirdzniecība.

5. Peldvietas mierīgās atpūtas zona – paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un atpūsties.

6. Gājēju koridori – speciāli ierīkoti gājēju celiņi, koku laipas un teritorija 5 m uz abām pusēm no celiņa ass apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē.

7. Kāpu zona – pludmalei pieguloša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri, ieplakas un veģetācija.

8. "Peldēties atļauts" – ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām. Peldēties var droši.

9. "Peldēties nav ieteicams" – jāuztver kā brīdinājums, ka ūdens kvalitāte konkrētajā vietā neatbilst kādam no kvalitātes kritērijiem, kā arī ja pie glābšanas stacijas ir uzvilkts "dzeltens" karogs.

10. "Peldēties aizliegts" – ja peldvietā pie glābšanas stacijas uzvilkts "sarkans" karogs vai "melns ar baltu" rūtains karogs, kā arī ja pastāv liela iespēja, ka peldūdenī var atrasties, vai atrodas slimības izraisošie mikroorganismi, vai ir peldētāju veselību apdraudošs ķīmisks piesārņojums, vai arī ūdenstilpē var būt vai ir konstatēta pārmērīga zilaļģu savairošanās.

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

11. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas kārtību, kā arī zonējumu (pielikumā):

11.1. aktīvās atpūtas zona uz ūdens – speciāli iezīmēta vieta, kurā atļauts iebraukt ar ūdens transporta līdzekļiem;

11.2. peldvieta pie stadiona (centrālā) no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai starp brīvo vienlaidus veģetāciju un jūrā izvietotajām bojām:

11.2.1. mierīgās atpūtas zona starp Jūrmalas ielu un gājēju celiņu (noeja) starp stadionu "Daugava" un rezerves stadionu;

11.2.2. aktīvās atpūtas zona no Kūrmājas prospekta līdz gājēju celiņam (noejai) starp stadionu "Daugava" un rezerves stadionu.

11.3. aktīvās atpūtas zona no Jūrmalas ielas līdz Pērkones ielai;

11.4. Dienvidrietumu peldvieta no Pērkones ielas līdz Vaiņodes ielai starp brīvo vienlaidus veģetāciju un jūrā izvietotām bojām:

11.4.1. mierīgās atpūtas zona no Pērkones ielas līdz Liedaga ielai;

11.4.2. aktīvās atpūtas zona no Liedaga ielas līdz Vaiņodes ielai;

11.5. aktīvās atpūtas zona uz ūdens (sērfošana, kaitošana):

11.5.1. no perspektīvās Vētru ielas līdz Dienvidu kapu ziemeļu robežai;

11.5.2. no Dienvidu mola līdz speciāli iezīmētai vietai, kurā atļauts iebraukt ar ūdens transporta līdzekļiem.

11.6. nūdistu pludmale.

12. Pirms peldēšanās katra pludmales lietotāja pienākums ir iepazīties ar noteikumiem pludmalē un ievērot tos.

13. Publisku pasākumu rīkošana atļauta saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām.

14. Pludmales apsaimniekošana veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība".

III. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PLUDMALĒ

15. Pludmalē, peldvietās un kāpu zonā aizliegts:

15.1. iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, motocikliem, mopēdiem, motorolleriem u.c.), izņemot specializētos transportlīdzekļus pludmales apsaimniekošanai, operatīvos transportlīdzekļus, valsts un pašvaldības organizētajai kontrolei paredzētos transportlīdzekļus;

15.2. bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku vai citu pieaugušo uzraudzības;

15.3. teritoriju un ūdeni piegružot ar atkritumiem (tai skaitā ar stikla taru), ierakt tos smiltīs, kā arī piesārņot ar ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem;

15.4. bojāt pludmales inventāru, tai skaitā ģērbtuves, tualetes, soliņus, gājēju laipas, žogus, bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu, atkritumu urnas u.c.;

15.5. veikt rakšanas darbus ar mērķi iegūt smiltis;

15.6. izrakt vai citādi bojāt kāpu aizsargstādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus;

15.7. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, postīt putnu ligzdas;

15.8. ierīkot naktsmītnes, celt teltis, kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības atļauja publisku pasākumu rīkošanai saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām;

15.9. rīkot zirgu vai poniju izjādes, izņemot gadījumus, kad saņemta pašvaldības atļauja publisku pasākumu rīkošanai saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām;

15.10. ierīkot un izvietot tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas gājēju koridoros;

15.11. bez pašvaldības izsniegtas atļaujas patvaļīgi veikt pludmales labiekārtošanas darbus, tai skaitā ierīkot tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas;

15.12. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus;

16. Peldvietās papildus 15.punktā noteiktajam aizliegts:

16.1. izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus (peldlīdzekļus, ūdensmotociklus, motorlaivas, kuterus, kuģus), izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, ka arī valsts un pašvaldības organizētajai kontrolei paredzētos transportlīdzekļus;

16.2. izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus;

16.3. sērfot, kaitot;

16.4. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām bojām;

16.5. peldēties laikā, kad glābšanas stacijā pacelta peldēšanās aizlieguma zīme – sarkanais karogs;

16.6. smēķēt tam neparedzētās vietās.

17. Peldvietas mierīgās atpūtas zonā papildus 16.punktā noteiktajam aizliegts:

17.1. publiski atskaņot mūziku;

17.2. organizēt sporta pasākumus;

17.3. organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

18. Peldvietās no pulksten 10.00 līdz 22.00 drošību uz ūdens un krastā peldsezonas laikā uzrauga Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" pludmales glābšanas dienests.

IV. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

19. Par pludmales un peldvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās atbildības.

20. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 19.punktā, var uzlikt šādu administratīvo sodu:

20.1. par 15.4.apakšpunkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu līdz 355,72 euro;

20.2. par 15.5.apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 14,23 līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām – no 71,14 līdz 355,72 euro;

20.3. par 15.9., 15.10. vai 15.11.apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 213,43 euro, bet juridiskajām personām – no 142,23 līdz 426,86 euro;

20.4. par 15.3. un 15.12.apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 71,14 līdz 106,72 euro;

20.5. par 16.4. vai 16.5.apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 14,23 līdz 106,72 euro;

20.6. par 17.punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 14,23 līdz 142,23 euro, bet juridiskajām personām – no 142,23 līdz 355,72 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

21. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē:

21.1. Liepājas pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.3 "Par sanitārās tīrības uzturēšanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā";

21.2. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 "Liepājas pilsētas pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi";

21.3. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošie noteikumi Nr.16 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Liepājas pilsētas pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"";

21.4. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" 8.daļa "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi";

21.5. Liepājas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Liepājas pilsētas pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"''.

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 10.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12

01.01.2014