Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.11.2023. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Kredītu reģistra likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) finanšu pakalpojums ar kredītrisku — savā vai citas personas labā sniegts finansēšanas pakalpojums vai galvošanas pakalpojums;

11) finansēšanas pakalpojums — viens no šādiem finanšu pakalpojumiem:

a) aizdevums (kredīts) vai citāda naudas nodošana vai naudas nodošanas apsolījums ar pienākumu naudu atdot,

b) līzings,

c) faktorings ar personas pienākumu atmaksāt finansējumu, ja parādnieks neveic nodoto naudas prasījumu samaksu (turpmāk — faktorings);

12) galvošanas pakalpojums — viens no šādiem finanšu pakalpojumiem:

a) pircējam sniegts akreditīva (kredītvēstules) pakalpojums,

b) galvojuma apdrošināšana vai cits pakalpojums, ar ko uzņemas pienākumu noteiktā apmērā atbildēt par personas parādu, personu no tā neatbrīvojot [turpmāk — galvojums (garantija)];

2) Kredītu reģistra dalībnieks (turpmākreģistra dalībnieks) — komersants, kas sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas ir viens no šādiem komersantiem:

a) Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,

b) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu,

c) citā valstī reģistrēts šā panta 2.punkta “b” apakšpunktā minētajai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,

d) Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība,

e) Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, un tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,

f) Latvijā reģistrēta valsts kapitālsabiedrība, kas dibināta un darbojas kā akciju sabiedrība un pilda īpašu uzdevumu — ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (turpmāk — Attīstības finanšu institūcija);

3) reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu (turpmāk — ierobežots reģistra dalībnieks) — komersants, kas zaudējis reģistra dalībnieka statusu un līdz reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā (turpmāk — reģistrs) ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai;

4) bijušais reģistra dalībnieks — komersants, kas:

a) zaudējis reģistra dalībnieka statusu, ja reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienā visas klienta vai klienta galvinieka saistības, par kurām attiecīgais reģistra dalībnieks iekļāvis reģistrā ziņas, ir izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai,

b) zaudējis ierobežota reģistra dalībnieka statusu;

5) klients — persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku (turpmāk — klienta līgums) vai pret kuru, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā pārņem no klienta līguma izrietošas prasījuma tiesības. Par klientu nav uzskatāma centrālā banka un kredītiestāde;

6) klienta saistības — šādas klienta līgumā noteiktas vai ar klienta līgumu saistītas klienta saistības:

a) attiecībā uz finansēšanas pakalpojumiem (izņemot faktoringu) — klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi,

b) attiecībā uz faktoringu — klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi, kas rodas, ja parādnieks neveic klienta nodoto naudas prasījumu samaksu,

c) attiecībā uz galvošanas pakalpojumiem — klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi, kas rodas, ja klienta kreditors izmantojis attiecīgo pakalpojumu klienta parāda dzēšanai;

7) iespējamais klients — persona:

a) kura reģistra dalībniekam vai Valsts kasei iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu kļūt par klientu. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai veidā, par kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase un iespējamais klients vienojušies iepriekš (rakstveidā vai attālināti), vai attālināti saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu, Personu apliecinošo dokumentu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu vai citiem normatīvajiem aktiem par personas attālinātu (neklātienes) identifikāciju, izmantojot tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošina pieteikumā ietvertās informācijas nemainīgumu un sniedz pārliecību par personas identitāti. Pieteikumā iekļaujama informācija par tā iesniegšanas laiku un to finanšu pakalpojumu ar kredītrisku, kuru persona vēlas saņemt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,

b) pret kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase, noslēdzot rakstveida vienošanos ar citu tiesību subjektu, izteikusi nodomu no šā tiesību subjekta Eiropas Savienībā pārņemt no klienta līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības;

8) klienta galvinieks — persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu (tai skaitā galvojumu apdrošināšanas polisi vai garantiju), tajā noteiktajā apmērā Eiropas Savienībā uzņēmusies pienākumu atbildēt par klienta saistībām, klientu no tām neatbrīvojot (turpmāk — klienta galvinieka līgums), vai pret kuru, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā pārņem no klienta galvinieka līguma izrietošas prasījuma tiesības. Par klienta galvinieku nav uzskatāma centrālā banka;

9) klienta galvinieka saistības — klienta galvinieka līgumā noteiktie pastāvošie un iespējamie klienta galvinieka samaksas pienākumi;

10) iespējamais klienta galvinieks — persona:

a) kura reģistra dalībniekam vai Valsts kasei iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu kļūt par klienta galvinieku. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai veidā, par kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase un iespējamais klienta galvinieks vienojušies iepriekš (rakstveidā vai attālināti), vai attālināti saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu, Personu apliecinošo dokumentu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu vai citiem normatīvajiem aktiem par personas attālinātu (neklātienes) identifikāciju, izmantojot tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošina pieteikumā ietvertās informācijas nemainīgumu un sniedz pārliecību par personas identitāti. Pieteikumā iekļaujama informācija par tā iesniegšanas laiku un klienta saistībām, par kurām persona vēlas uzņemties pienākumu atbildēt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,

b) pret kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase, noslēdzot rakstveida vienošanos ar citu tiesību subjektu, izteikusi nodomu no šā tiesību subjekta Eiropas Savienībā pārņemt no klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības;

101) (izslēgts ar 21.12.2017. likumu);

102) (izslēgts ar 21.12.2017. likumu);

11) patērētāja kreditors — persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu:

a) fiziskā persona, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī,

b) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta persona, kura nav reģistra dalībniece, un tai līdzvērtīga citā valstī reģistrēta persona, kura Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī atvērusi filiāli;

12) vispārīgās ziņas — reģistrā iekļautās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām (tai skaitā šīs ziņas raksturojošā informācija, finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas un datums, kurā šīs ziņas reģistrā iekļautas vai labotas), izņemot periodiskās ziņas;

13) periodiskās ziņas — reģistrā iekļautās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām (tai skaitā šīs ziņas raksturojošā informācija, finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas un datums, kurā šīs ziņas reģistrā iekļautas vai labotas), kuras reģistrā tiek iekļautas tikai uz noteikta perioda beigām;

14) finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas — vispārīgās un periodiskās ziņas, kuras reģistrā iekļauj tikai tādēļ, lai veicinātu finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi, un kuru izpaušana citam reģistra dalībniekam, citam ierobežotam reģistra dalībniekam, patērētāja kreditoram, klientam, klienta galviniekam, citai institūcijai vai personai var radīt kaitējumu reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai bijušajam reģistra dalībniekam, atklājot attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai bijušā reģistra dalībnieka ierobežotas pieejamības informāciju, vai apdraudēt klienta vai klienta galvinieka saistību raitu izpildi;

15) būtiska līdzdalība — būtiska līdzdalība Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 36. apakšpunkta izpratnē;

16) kontrole — kontrole Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 37. apakšpunkta izpratnē;

17) meitas sabiedrība — meitasuzņēmums Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 16. apakšpunkta izpratnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2014., 16.10.2014., 09.02.2017., 21.12.2017. un 30.01.2020. likumu, kas stājas spēkā 25.02.2020.)

2.pants. Likuma mērķis ir:

1) sniegt ieguldījumu Latvijas finanšu stabilitātes veicināšanā, nodrošinot:

a) reģistra dalībniekam un Valsts kasei papildu iespējas novērtēt sava klienta, iespējamā klienta, klienta galvinieka un iespējamā klienta galvinieka kredītspēju,

b) ierobežotam reģistra dalībniekam papildu iespējas novērtēt sava klienta un klienta galvinieka kredītspēju,

c) Latvijas Bankai papildu iespējas saņemt finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai, finanšu statistikai un makroekonomiskajai analīzei nepieciešamās ziņas;

d) (izslēgts no 01.01.2023. ar 23.09.2021. likumu);

e) (izslēgts no 01.01.2023. ar 23.09.2021. likumu);

2) sniegt ieguldījumu atbildīgas patērētāja kreditēšanas, kā arī atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, nodrošinot:

a) patērētāja kreditoram papildu iespējas novērtēt patērētāja kredītspēju,

b) reģistra dalībniekam papildu iespējas novērtēt to, vai attiecīgā reģistra dalībnieka klients un iespējamais klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē;

3) sniegt ieguldījumu valsts pārvaldes uzdevumu izpildes veicināšanā, nodrošinot valsts institūcijām papildu iespējas saņemt ziņas, kas nepieciešamas, lai veiktu analīzi normatīvajos aktos noteikto uzdevumu ietvaros, kā arī sniegt papildu iespējas finansiālās grūtībās nonākuša klienta un klienta galvinieka saistību izpildes veicināšanai;

4) sniegt ieguldījumu Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildes veicināšanā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2014., 16.10.2014., 21.12.2017. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. 1. punkta "c" apakšpunkta jaunā redakcija un grozījums par 1. punkta "d" un "e" apakšpunkta izslēgšanu stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

3.pants. (1) Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Latvijas Banka.

(2) Latvijas Banka patstāvīgi uztur un attīsta reģistru, kā arī nosaka reģistra drošības pārvaldību, nodrošinot tā atbilstību šā likuma prasībām. Reģistrs nav iekļaujams integrētajā valsts informācijas sistēmā.

(3) Tehniskie līdzekļi, kas nodrošina reģistra darbību, ir Latvijas Bankas īpašums.

4.pants. (1) Reģistrā iekļautās ziņas, kas šā likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā nav bijušas izpaustas un publiskotas, ir ierobežotas pieejamības informācija, kuru drīkst izmantot un izpaust tikai šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(2) Latvijas Bankai ir tiesības izsniegt reģistrā iekļautās ziņas tikai šajā likumā noteiktajām personām šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Klientam un klienta galviniekam ir tiesības no reģistra saņemtās ziņas brīvi izpaust un citādi izmantot.

(4) Reģistra dalībniekam un ierobežotam reģistra dalībniekam ir tiesības no reģistra saņemtās ziņas izmantot tikai šajā likumā paredzētajam mērķim, izpaust attiecīgajam klientam un attiecīgajam klienta galviniekam, kā arī sniegt tiesai un šķīrējtiesai.

(5) Cita persona, kurai saskaņā ar šā likuma normām ir tiesības saņemt no reģistra ziņas, tās drīkst izmantot tikai šajā likumā paredzētajam mērķim, izpaust attiecīgajam klientam, attiecīgajam klienta galviniekam, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam, kas attiecīgās ziņas iekļāvis reģistrā.

(6) Izmantojot reģistrā iekļautās ziņas šajā likumā paredzētajam mērķim, Latvijas Bankai ir tiesības sniegt šīs ziņas Latvijas, citu valstu un Eiropas Savienības institūcijām, kā arī starptautiskajām organizācijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2014.un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Sestās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

5.pants. (1) Latvijas Bankai ir tiesības izpaust un publiskot reģistrā iekļautās ziņas apkopojuma un pārskata veidā tā, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt klientu, klienta galvinieku, reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku un nav iespējams nodarīt kaitējumu valsts ekonomiskajām interesēm.

(2) Sniedzot ieguldījumu Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildes veicināšanā, Latvijas Banka:

1) reģistrā iekļautās ziņas sniedz Eiropas Centrālajai bankai saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija regulā (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (turpmāk — regula Nr.  2016/867) un citos tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā tādā veidā, ka ir iespējams tieši vai netieši identificēt klientu, klienta galvinieku, reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku;

2) ievērojot Eiropas Savienības, tai skaitā Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktus, apmainās ar regulā Nr.  2016/867 noteikto kredītu un kredītriska mikrodatu sniedzējiem ar reģistrā iekļautajām ziņām, kas sniegtas Eiropas Centrālajai bankai saskaņā ar minēto regulu, tai skaitā tādā veidā, ka ir iespējams tieši vai netieši identificēt klientu vai klienta galvinieku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2017. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Grozījums pirmajā daļā un otrās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

6.pants. Reģistrā iekļautajām ziņām ir informatīvs raksturs, un tās nepierāda klienta un klienta galvinieka saistību un to pārkāpumu esamību vai neesamību.

7.pants. Ziņas reģistrā iekļauj latviešu valodā. Tādas fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī citā valstī reģistrētas personas nosaukumu reģistrā iekļauj, izmantojot latīņu alfabētu.

II nodaļa
Reģistrā iekļaujamās ziņas

8.pants. (1) Reģistrā iekļaujamas ziņas par:

1) reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka klientu, klienta saistībām un klienta saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošā informācija un datums, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas);

2) reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka klienta galvinieku, klienta galvinieka saistībām un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošā informācija un datums, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas);

3) reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu.

(2) Galvojuma (garantijas) gadījumā vai tādu prasījuma tiesību pārņemšanas gadījumā, kuras izriet no galvojuma (garantijas), šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas reģistrā iekļaujamas tikai tad, ja reģistrā nav iekļaujamas šā panta pirmās daļas 2. punktā un šā likuma 38. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014. un 21.12.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

8.1 pants. (1) Reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas izriet no Eiropas Savienībā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku un Eiropas Savienībā pārņemtajām prasījuma tiesībām, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku.

(2) Cits reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas izriet no Latvijā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku un Latvijā pārņemtajām prasījuma tiesībām, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

9.pants. Labojot un aktualizējot reģistrā iekļauto ziņu, dzēšama reģistrā iekļautā iepriekšējā ziņa.

10.pants. Latvijas Banka nosaka reģistrā iekļaujamo ziņu saturu un apjomu.

III nodaļa
Ziņu iekļaušana reģistrā

11.pants. (1) Ziņas par klientu, klienta saistībām un klienta saistību pārkāpumiem, kā arī ziņas par klienta galvinieku, klienta galvinieka saistībām un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks. Reģistra dalībnieks aktualizē reģistrā iekļautās ziņas, ja tās mainās, izņemot periodiskās ziņas.

(2) Ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņas par klientu, klienta saistībām un klienta saistību pārkāpumiem vai klienta galvinieku, klienta galvinieka saistībām un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ja šis ierobežotais reģistra dalībnieks iekļāvis reģistrā ziņas par attiecīgo klientu un attiecīgajām klienta saistībām vai attiecīgo klienta galvinieku un attiecīgajām klienta galvinieka saistībām līdz reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienai. Ierobežots reģistra dalībnieks aktualizē reģistrā iekļautās ziņas, ja tās mainās, izņemot periodiskās ziņas.

(21) Segto obligāciju emisijas gadījumā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas attiecas uz seguma aktīviem, reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas pārvalda seguma aktīvus. Ja seguma aktīvus Latvijā pārvalda persona, kas neatbilst šā likuma 1. panta 2. vai 3. punktam, attiecīgās ziņas reģistrā iekļauj segto obligāciju sabiedrība, kas ir reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks.

(22) Vērtspapīrošanas gadījumā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas attiecas uz vērtspapīrošanas sabiedrības aktīviem, reģistrā iekļauj vērtspapīrošanas darījumā vai shēmā iesaistītais reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, ja tas turpina apkalpot šos vērtspapīrošanas sabiedrības aktīvus. Ja vērtspapīrošanas sabiedrības aktīvus apkalpo persona, kas neatbilst šā likuma 1. panta 2. vai 3. punktam, attiecīgās ziņas reģistrā iekļauj vērtspapīrošanas sabiedrība, ja tā ir reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks.

(3) Atkarībā no reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanas veida šā likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktā minētās ziņas reģistrā tiek iekļautas automātiski vai tās reģistrā iekļauj Latvijas Banka.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014., 21.12.2017., 27.05.2021. un 08.06.2023. likumu, kas stājas spēkā 15.07.2023.)

12.pants. Reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks pirms ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļaušanas reģistrā par to informē attiecīgo klientu vai klienta galvinieku.

13.pants. Termiņu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas reģistrā, nosaka Latvijas Banka.

IV nodaļa
Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana

14.pants. (1) Klientam un klienta galviniekam ir tiesības bez maksas saņemt reģistrā iekļautās ziņas par sevi. Klientam un klienta galviniekam nav tiesību saņemt finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas.

(2) Ja pēc klienta vai klienta galvinieka pieprasījuma reģistrā iekļautās ziņas izsniedz, nosūtot pa pastu, šis klients vai klienta galvinieks maksā Latvijas Bankai par pasta pakalpojumiem saskaņā ar pasta pakalpojuma sniedzēja tarifiem.

15.pants. (1) Reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šādu personu:

1) šā reģistra dalībnieka klientu;

2) šā reģistra dalībnieka klienta galvinieku;

3) šā reģistra dalībnieka iespējamo klientu;

4) šā reģistra dalībnieka iespējamo klienta galvinieku;

5) personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir šā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks;

51) personu, kura ir šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, un to apliecina Latvijas Republikas vai ārvalsts informācijas sistēmā reģistrētas ziņas vai dokumenti;

6) komercsabiedrību, kura ir šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību;

7) komercsabiedrību, kurā šā reģistra dalībnieka klientam, klienta galviniekam, iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība;

8) šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli;

9) (izslēgts ar 21.12.2017. likumu);

10) (izslēgts ar 21.12.2017. likumu).

(11) Ja reģistra dalībnieks atsakās noslēgt klienta līgumu vai klienta galvinieka līgumu vai atsakās pārņemt no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, reģistra dalībniekam turpmāk nav tiesību saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minēto personu.

(2) Reģistra dalībniekam nav tiesību saņemt:

1) cita reģistra dalībnieka vai cita ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

2) ziņas, kas ļauj identificēt citu reģistra dalībnieku vai citu ierobežotu reģistra dalībnieku, kurš reģistrā iekļāvis šā panta pirmajā daļā minētās ziņas;

3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu, ko veicis cits reģistra dalībnieks, cits ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase, klients, klienta galvinieks, patērētāja kreditors vai cita persona.

(3) Ierobežotam reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas par šā ierobežotā reģistra dalībnieka klientu un klienta galvinieku.

(4) Ierobežotam reģistra dalībniekam nav tiesību saņemt:

1) šā panta otrajā daļā minētās ziņas;

2) cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas par viņa klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās ir izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai;

3) cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas par viņa klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kuri ir novērsti.

(5) Reģistra dalībniekam, kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē (turpmāk — kredītinformācijas lietotājs), ir tiesības saņemt šajā pantā noteiktās reģistrā iekļautās ziņas un Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minēto personu (izņemot finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas), arī ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Ierobežotam reģistra dalībniekam, kas ir kredītinformācijas lietotājs, ir tiesības saņemt šajā pantā noteiktās reģistrā iekļautās ziņas un Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā ierobežotā reģistra dalībnieka klientu vai klienta galvinieku (izņemot finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas), arī ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Saņemtās ziņas kredītinformācijas birojs neizmanto citiem mērķiem kā vien šo ziņu nodošanai kredītinformācijas lietotājam nemainītā veidā un pēc nodošanas kredītinformācijas lietotājam tās neuzglabā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014., 09.02.2017., 21.12.2017. un 30.01.2020. likumu, kas stājas spēkā 25.02.2020.)

15.1 pants. (1) Regulā Nr.  2016/867 noteikto kredītu un kredītriska mikrodatu sniedzējam ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Bankas nodrošinātajā regulas Nr.  2016/867 10. panta 1. punktā un 11. pantā paredzētajā atgriezeniskajā saitē.

(2) Latvijas Banka, ievērojot Eiropas Savienības, tai skaitā Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktus, nosaka prasības un kārtību, kādā tā nodrošina regulas Nr.  2016/867 10. panta 1. punktā un 11. pantā paredzēto atgriezenisko saiti.

(23.09.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.10.2021. Pants stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

16.pants. (1) Patērētāja kreditoram ar fiziskās personas piekrišanu ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šo fizisko personu.

(2) Patērētāja kreditoram nav tiesību saņemt:

1) finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

2) ziņas, kas ļauj identificēt reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku, kurš reģistrā iekļāvis šā panta pirmajā daļā minētās ziņas;

3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu.

17.pants. Latvijas Banka nosaka klientam un klienta galviniekam, kā arī reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un patērētāja kreditoram izsniedzamo reģistrā iekļauto ziņu apjomu, kā arī ziņu izsniegšanas un pasta izdevumu segšanas termiņu un kārtību.

18.pants. (1) (Izslēgta no 01.01.2023. ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Sk. Pārejaas noteikumu 12. punktu)

(2) Latvijas Bankai ir tiesības saņemt visas reģistrā iekļautās ziņas normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai, tai skaitā ziņas, kas nepieciešamas, lai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pārbaudītu, vai reģistra dalībnieki un ierobežotie reģistra dalībnieki ievēro reģistra darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ziņas, kas atbilstoši tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām sniedzamas Eiropas Centrālajai bankai.

(3) (Izslēgta no 01.01.2023. ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Sk. Pārejaas noteikumu 12. punktu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2017. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

19. pants. (1) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas par klientu — fizisko personu (rezidentu) — un viņa saistībām: šā klienta personas kodu, saistību veidu, klienta līgumā noteikto klienta saistību apjomu, sākuma datumu un beigu datumu, faktisko izbeigšanās datumu, atlikumu, periodu, reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku, kas šīs ziņas iekļāvis reģistrā, kā arī informāciju par klientu skaitu attiecīgajās klienta saistībās šādiem nolūkiem:

1) fizisko personu (rezidentu) izdevumu un ienākumu atbilstības analīzei;

2) valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudei.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem nolūkiem Latvijas Banka Valsts ieņēmumu dienestam reizi gadā līdz 1. februārim elektroniskā veidā izsniedz šā panta pirmajā daļā minētās reģistrā iekļautās ziņas par klientu — fizisko personu (rezidentu) — spēkā esošajām saistībām par stāvokli iepriekšējā kalendāra gada 31. decembrī, ja šādu klienta saistību faktiskā atlikuma kopējais apjoms:

1) sasniedz vai pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas;

2) nesasniedz 20 minimālās mēnešalgas, bet šīs klienta saistības radušās iepriekšējā kalendāra gadā un to sākotnējā apjoma kopsumma klienta saistību rašanās brīdī sasniedza vai pārsniedza 20 minimālās mēnešalgas.

(3) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas par klientu — fizisko personu (rezidentu) — un viņa spēkā esošajām un izbeigtajām saistībām šā panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā nodokļu administrēšanas darbību un nodokļu administrācijas pārbaudes nepieciešamības izvērtēšanai un veikšanai, ja Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai ir pamats uzskatīt, ka fiziskās personas (rezidenta) izdevumi varētu pārsniegt ienākumus. Latvijas Banka ne vēlāk kā triju darbdienu laikā izsniedz Valsts ieņēmumu dienestam minētās ziņas pēc Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, viņa vietnieka vai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotā struktūrvienības vadītāja vai viņa vietnieka nodokļu administrēšanā rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

(19.10.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

20.pants. Reģistrā iekļautās ziņas par reģistra dalībnieku un ierobežotu reģistra dalībnieku, kas iekļāvis reģistrā ziņas par klientu un klienta galvinieku, un attiecīgā klienta un klienta galvinieka saistību sākuma datumu un beigu datumu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai ir tiesības saņemt:

1) tiesai;

2) pirmstiesas izmeklēšanas iestādei un prokuratūrai;

3) operatīvās darbības subjektam;

4) Valsts ieņēmumu dienestam;

5) Finanšu izlūkošanas dienestam;

6) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

7) attiecīgā klienta vai klienta galvinieka maksātnespējas procesa administratoram, ja šis klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona;

8) zvērinātam notāram;

9) bāriņtiesai;

10) zvērinātam tiesu izpildītājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014., 30.01.2020. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

21.pants. (1) Latvijas Banka nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas bez maksas rakstveidā izsniedz šā likuma 20.pantā minētajām personām attiecīgajos pantos minētās reģistrā iekļautās ziņas.

(2) Ja likumā vai starptautiskajā līgumā paredzēts aizliegums par reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu informēt klientu, klienta galvinieku vai citas personas, ziņu pieprasījumā norādāms šis aizliegums un tā pamats. Latvijas Banka, izsniedzot reģistrā iekļautās ziņas, nedrīkst izpaust ziņas par šādu pieprasījumu.

(3) Šā likuma 19. un 20.pantā minētās personas ir atbildīgas par to, lai reģistrā iekļautās ziņas tiktu pieprasītas un izmantotas saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2023. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2023.)

V nodaļa
Atbildība par ziņu apstrādi

22.pants. (1) Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks ir atbildīgs par to, ka:

1) iekļāvis reģistrā ziņas, kas pēc būtības atbilst klienta līgumam un klienta galvinieka līgumam;

2) iekļāvis reģistrā visas reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās ziņas šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) pieprasījis reģistrā iekļautās ziņas šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Latvijas Banka ir atbildīga par reģistrā iekļauto ziņu atbilstību reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka iekļautajām ziņām.

23. pants. Reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un bijušajam reģistra dalībniekam ir pienākums viena mēneša laikā izskatīt klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta un iespējamā klienta galvinieka iesniegumu un sniegt atbildi uz to saistībā ar šā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka:

1) reģistrā iekļauto ziņu atbilstību attiecīgā klienta līgumam vai attiecīgā klienta galvinieka līgumam;

2) izdarīto ziņu iekļaušanu reģistrā tā darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu, kas attiecas uz attiecīgo klientu, klienta galvinieku, iespējamo klientu vai iespējamo klienta galvinieku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.02.2017. un 21.12.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

24.pants. (1) Kļūdas gadījumā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas. Šāda ziņu labošana vai anulēšana neatbrīvo reģistra dalībnieku un ierobežotu reģistra dalībnieku no šajā likumā noteiktās atbildības par ziņu apstrādi.

(2) Termiņu un kārtību, kādā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas, nosaka Latvijas Banka.

(3) Ja reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku likvidē, šā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas nav labojamas, aktualizējamas vai anulējamas, sākot ar attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka likvidācijas pabeigšanas dienu.

(4) Bijušā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas nav labojamas, aktualizējamas vai anulējamas, izņemot šā panta piektajā daļā minētos gadījumus. Reģistrā iekļauto ziņu labošana vai anulēšana šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos neatbrīvo bijušo reģistra dalībnieku no šajā likumā noteiktās atbildības par ziņu apstrādi.

(5) Latvijas Banka ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā labo vai anulē ziņas, kuras bijušais reģistra dalībnieks kļūdaini iekļāvis reģistrā, ja:

1) bijušais reģistra dalībnieks un šā bijušā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, Latvijas Bankas noteiktajā kārtībā klātienē Latvijas Bankā paraksta abpusēju apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

2) Latvijas Banka saņem apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu, kas sastādīts notariāla akta veidā vai ko notariālā kārtībā parakstījis bijušais reģistra dalībnieks un šā bijušā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini;

3) Latvijas Banka saņem likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu, ar kuru konstatēts no reģistrā iekļautajām ziņām pēc būtības atšķirīgs tiesību un pienākumu saturs attiecībā uz bijušā reģistra dalībnieka klientu vai klienta galvinieku, vai personu, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

25.pants. (1) Par tādu ziņu iekļaušanas kārtības pārkāpumu, kuru nevar novērst vai kuru reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai bijušais reģistra dalībnieks nav novērsis un kura rezultātā nodarīts vai var tikt nodarīts būtisks kaitējums klienta vai klienta galvinieka, personas, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka, patērētāja kreditora vai valsts pārvaldes interesēm, vai par reģistrā iekļauto ziņu nepamatotu pieprasīšanu Latvijas Banka izsaka reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai bijušajam reģistra dalībniekam brīdinājumu.

(2) Par tādu ziņu iekļaušanas kārtības pārkāpumu, kuru reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai bijušais reģistra dalībnieks ir novērsis, ja reģistrā kļūdaini iekļautās ziņas līdz to labošanas vai anulēšanas brīdim ir saņēmis cits reģistra dalībnieks, cits ierobežots reģistra dalībnieks vai patērētāja kreditors un ir nodarīts būtisks kaitējums klienta vai klienta galvinieka, personas, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai patērētāja kreditora interesēm, Latvijas Banka izsaka reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai bijušajam reģistra dalībniekam brīdinājumu.

(3) Par atkārtotu šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto ziņu iekļaušanas kārtības pārkāpumu vai par atkārtotu reģistrā iekļauto ziņu nepamatotu pieprasīšanu gada laikā Latvijas Banka uzliek reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai bijušajam reģistra dalībniekam soda naudu 1400 līdz 7000 euro apmērā.

(4) Neatkarīgi no brīdinājuma izteikšanas vai soda naudas uzlikšanas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un bijušajam reģistra dalībniekam ir pienākums nekavējoties novērst ziņu iekļaušanas kārtības pārkāpumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

26.pants. (1) Ja reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai bijušajam reģistra dalībniekam uzliek soda naudu un Latvijas Banka konstatē, ka līdz soda naudas uzlikšanai reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai bijušais reģistra dalībnieks izdarījis divus vai vairāk ziņu iekļaušanas kārtības pārkāpumus, soda nauda uzliekama par visiem attiecīgajiem ziņu iekļaušanas pārkāpumiem kopā šā likuma 25.pantā paredzētās soda naudas ietvaros.

(2) Ja reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai bijušajam reģistra dalībniekam uzliek soda naudu un Latvijas Banka konstatē, ka līdz soda naudas uzlikšanai reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai bijušais reģistra dalībnieks divas vai vairāk reizes nepamatoti pieprasījis reģistrā iekļautās ziņas, soda nauda uzliekama par visiem attiecīgajiem reģistrā iekļauto ziņu nepamatotajiem pieprasījumiem kopā šā likuma 25.pantā paredzētās soda naudas ietvaros.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

27.pants. (1) Par ziņu iekļaušanas kārtības pārkāpumu brīdinājums izsakāms vai soda nauda uzliekama ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pārkāpuma atklāšanas dienas.

(2) Par reģistrā iekļauto ziņu nepamatotu pieprasīšanu brīdinājums izsakāms vai soda nauda uzliekama ne vēlāk kā viena gada laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

28.pants. (1) Saņemot informāciju par iespējamu šā likuma 25.pantā minēto pārkāpumu, Latvijas Bankas padomes loceklim vai darbiniekam ir tiesības no reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai bijušā reģistra dalībnieka, klienta, klienta galvinieka un citām personām, kuru rīcībā varētu būt informācija par iespējamu šā likuma 25.pantā minēto pārkāpumu, pieprasīt informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par administratīvās lietas ierosināšanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā pieprasītā informācija sniedzama ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc Latvijas Bankas padomes locekļa vai darbinieka pieprasījuma saņemšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šādā termiņā pieprasīto informāciju nevar sniegt, Latvijas Bankas padomes loceklis vai darbinieks var noteikt citu informācijas sniegšanas termiņu.

(3) Latvijas Banka neierosina administratīvo lietu, ja tās rīcībā esošā informācija nesatur ziņas par iespējamu nodarījumu, kam ir šajā likumā minētā pārkāpuma sastāva pazīmes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

29. pants. (1) Latvijas Bankas padome var izveidot komiteju, kuru pilnvaro pieņemt lēmumus par šajā likumā noteikto sankciju piemērošanu.

(2) Latvijas Bankas padome nosaka šā panta pirmajā daļā minētās komitejas sastāvu. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komitejas locekļu, un lēmumus pieņem ar sēdes dalībnieku balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķiroša ir sēdes vadītāja balss. Latvijas Banka nosaka komitejas darba organizāciju.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās komitejas izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Latvijas Bankas padomē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Saskaņā ar šo likumu Latvijas Bankas padomes izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa triju tiesnešu sastāvā lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.

(23.09.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

30.pants. Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai bijušā reģistra dalībnieka samaksātā soda nauda ieskaitāma valsts budžetā.

VI nodaļa
Maksa par reģistra izmantošanu

31.pants. (1) Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par reģistra izmantošanu, lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus.

(2) Patērētāja kreditors, pieprasot reģistrā iekļautās ziņas, katru reizi maksā Latvijas Bankai maksu par reģistra izmantošanu, lai segtu ar reģistrā iekļauto ziņu saņemšanu saistītos reģistra uzturēšanas izdevumus.

(3) Maksu par reģistra izmantošanu nemaksā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks, kuru tiesa pasludinājusi par maksātnespējīgu vai kuram uzsākts likvidācijas process.

(4) Latvijas Banka nosaka maksas par reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību.

(5) Maksa par reģistra izmantošanu ieskaitāma Latvijas Bankas budžetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Grozījums pirmajā daļā stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 12. punktu)

32.pants. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt reģistra uzturēšanas izdevumus, ja šā likuma 31.pantā minētā maksa nesedz visus reģistra uzturēšanas izdevumus.

VII nodaļa
Reģistrā iekļauto ziņu glabāšana

33.pants. Ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas Latvijas Banka glabā reģistrā 10 gadus pēc:

1) klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas;

2) dienas, kad no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai;

3) (izslēgts ar 16.10.2014. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2014. un 21.12.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2018. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

34.pants. Periodiskās ziņas Latvijas Banka glabā reģistrā trīs gadus pēc perioda beigām.

35.pants. Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu Latvijas Banka glabā reģistrā piecus gadus pēc:

1) klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpuma novēršanas dienas vai dienas, kad no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai, ja līdz šai dienai klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums nav novērsts;

2) klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas, ja līdz šai dienai nav iestājušies šā panta 1.punktā minētie apstākļi.

(16.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

36.pants. Ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu Latvijas Banka glabā vienu gadu pēc to pieprasīšanas dienas.

37.pants. Latvijas Banka dzēš reģistrā iekļautās ziņas pēc šajā nodaļā noteikto ziņu glabāšanas termiņa beigām.

VIII nodaļa
Valsts kases līdzdalība reģistrā

(Nodaļa 21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

38. pants. (1) Valsts kase reģistrā iekļauj ziņas par:

1) tās klientu, klienta saistībām un klienta saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošo informāciju un datumu, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas);

2) tās klienta galvinieku, klienta galvinieka saistībām un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošo informāciju un datumu, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas).

(2) Galvojuma (garantijas) gadījumā vai tādu prasījuma tiesību pārņemšanas gadījumā, kuras izriet no galvojuma (garantijas), šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas reģistrā iekļaujamas tikai tad, ja reģistrā nav iekļaujamas šā likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas.

(3) Valsts kase aktualizē reģistrā iekļautās ziņas, ja tās mainās (izņemot periodiskās ziņas). Labojot un aktualizējot reģistrā iekļauto ziņu, dzēšama reģistrā iekļautā iepriekšējā ziņa.

(4) Ziņas par Valsts kases veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu reģistrā tiek iekļautas automātiski.

(5) Latvijas Banka nosaka Valsts kases reģistrā iekļaujamo ziņu saturu un apjomu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas reģistrā.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

39. pants. (1) Valsts kasei ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šādu personu:

1) Valsts kases klientu;

2) Valsts kases klienta galvinieku;

3) Valsts kases iespējamo klientu;

4) Valsts kases iespējamo klienta galvinieku;

5) personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir Valsts kases klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks;

51) personu, kura ir Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, un to apliecina Latvijas Republikas vai ārvalsts informācijas sistēmā reģistrētas ziņas vai dokumenti;

6) komercsabiedrību, kura ir Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību;

7) komercsabiedrību, kurā Valsts kases klientam, klienta galviniekam, iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība;

8) Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.

(2) Ja Valsts kase atsakās noslēgt klienta līgumu vai klienta galvinieka līgumu vai atsakās pārņemt no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, Valsts kasei turpmāk nav tiesību saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minēto personu.

(3) Valsts kasei nav tiesību saņemt:

1) reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

2) ziņas, kas ļauj identificēt reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku, kurš reģistrā iekļāvis šā panta pirmajā daļā minētās ziņas;

3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu, ko veicis reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, klients, klienta galvinieks, patērētāja kreditors vai cita persona.

(4) Latvijas Banka nosaka Valsts kasei izsniedzamo reģistrā iekļauto ziņu apjomu, kā arī ziņu izsniegšanas termiņu un kārtību.

(21.12.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2020. likumu, kas stājas spēkā 25.02.2020.)

40. pants. (1) Valsts kase ir atbildīga par to, ka:

1) iekļāvusi reģistrā ziņas, kas pēc būtības atbilst klienta līgumam un klienta galvinieka līgumam;

2) iekļāvusi reģistrā visas reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās ziņas šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) pieprasījusi reģistrā iekļautās ziņas šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Latvijas Banka ir atbildīga par reģistrā iekļauto ziņu atbilstību Valsts kases iekļautajām ziņām.

(3) Kļūdas gadījumā Valsts kase labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Bankas noteiktajā termiņā un kārtībā.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

41. pants. Valsts kasei ir pienākums viena mēneša laikā izskatīt klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka iesniegumu un sniegt atbildi uz to saistībā ar Valsts kases:

1) reģistrā iekļauto ziņu atbilstību attiecīgā klienta līgumam vai attiecīgā klienta galvinieka līgumam;

2) izdarīto ziņu iekļaušanu reģistrā tā darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu, kas attiecas uz attiecīgo klientu, klienta galvinieku, iespējamo klientu vai iespējamo klienta galvinieku.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

42. pants. Šā likuma 20. pantā minētajiem subjektiem ir tiesības normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai šā likuma 21. pantā noteiktajā kārtībā saņemt reģistrā iekļautās ziņas par Valsts kasi, ja tā iekļāvusi reģistrā ziņas par klientu un klienta galvinieku, un attiecīgā klienta un klienta galvinieka saistību sākuma un beigu datumu.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

43. pants. Uz Valsts kases reģistrā iekļauto ziņu glabāšanu ir attiecināmi šā likuma VII nodaļā noteiktie termiņi un kārtība.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

Pārejas noteikumi

1. Viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Latvijas Banka dzēš reģistrā iekļautās ziņas, kurām saskaņā ar šo likumu ir beidzies glabāšanas termiņš.

2. Likums neattiecas uz kredītiestādi un krājaizdevu sabiedrību, kas līdz 2003.gada 1.jūnijam atzīta par likvidējamu vai bankrotējušu.

3. Ja reģistra dalībnieka likvidācija uzsākta laikā no 2003.gada 2.jūnija līdz 2007.gada 31.decembrim, reģistra dalībnieks iekļauj, labo, aktualizē vai anulē tās reģistrā iekļautās ziņas, kuras šis reģistra dalībnieks iekļāvis Parādnieku reģistrā šajā punktā minētajā termiņā.

4. Likums attiecas uz ierobežotu reģistra dalībnieku, kas ierobežota reģistra dalībnieka statusu ieguvis pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

5. Līdz dienai, kad Attīstības finanšu institūcija kļūst par reģistra dalībnieku, par reģistra dalībnieku ir uzskatāma valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum". Attīstības finanšu institūcija kļūst par reģistra dalībnieku dienā, kad tā pārņem no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, kas izriet no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma.

(30.01.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.02.2014.)

6. Grozījumi šā likuma 15.panta piektajā daļā, kas saistīti ar reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanu reģistra dalībniekiem un ierobežotiem reģistra dalībniekiem ar kredītinformācijas biroju starpniecību, stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

(16.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

7. Ziņas, kas attiecas uz reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka 2018. gada 31. martā esošu klientu un klienta galvinieku, kurš ir krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, naudas tirgus fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē vai sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona, un uz viņu saistībām un to pārkāpumiem, iekļaujamas reģistrā līdz 2018. gada 31. maijam. Ja laika posmā līdz 2018. gada 31. maijam ir noticis klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

8. Saistībā ar šā likuma 8.1 pantā noteikto prasību iekļaut reģistrā ziņas, kas attiecas uz finanšu pakalpojumu ar kredītrisku sniegšanu ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ziņas par 2018. gada 31. martā esošajiem klientiem un klientu galviniekiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, viņu saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā līdz 2018. gada 31. maijam. Ja laika posmā līdz 2018. gada 31. maijam ir noticis klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

9. Piemērojot grozījumu šā likuma 33. pantā (attiecībā uz ziņu glabāšanas termiņa saīsināšanu līdz 10 gadiem), Latvijas Banka līdz 2018. gada 30. aprīlim dzēš reģistrā iekļautās ziņas, kurām 10 gadu glabāšanas termiņš beidzas 2018. gada 1. aprīlī.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

10. Valsts kase uzsāk līdzdalību reģistrā 2018. gada 1. oktobrī.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

11. Prasība iekļaut reģistrā ziņas, kas izriet no grozījumiem šā likuma 1. panta 1. punktā [attiecībā uz pircējam sniegtu akreditīva (kredītvēstules) pakalpojumu un galvojumu (garantiju)], piemērojama, sākot ar 2019. gada 1. aprīli. Šā punkta pirmajā teikumā minētās ziņas par 2019. gada 31. martā esošajiem klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā līdz 2019. gada 30. jūnijam. Ja laika posmā līdz 2019. gada 30. jūnijam ir noticis šāda klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu un 38. panta piekto daļu.

(21.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2018.)

12. Šā likuma 2. panta 1. punkta "c" apakšpunkta jaunā redakcija, grozījums 2. pantā par 1. punkta "d" un "e" apakšpunkta izslēgšanu, 4. panta sestās daļas jaunā redakcija, grozījums 5.  panta pirmajā daļā un 5. panta otrās daļas jaunā redakcija, 15.1 pants, grozījums par 18. panta pirmās un trešās daļas izslēgšanu un grozījums 31. panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Bankas likumu.

(23.09.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(09.02.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2017.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ direktīvu 87/102/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ).

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.decembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 24.maijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
16.11.2023