Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītu reģistra likumā

Izdarīt Kredītu reģistra likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 92. nr.; 2013, 187. nr.; 2014, 26., 214. nr.; 2017, 41. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1) finanšu pakalpojums ar kredītrisku - savā vai citas personas labā sniegts finansēšanas pakalpojums vai galvošanas pakalpojums;";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) finansēšanas pakalpojums - viens no šādiem finanšu pakalpojumiem:

a) aizdevums (kredīts) vai citāda naudas nodošana vai naudas nodošanas apsolījums ar pienākumu naudu atdot,

b) līzings,

c) faktorings ar personas pienākumu atmaksāt finansējumu, ja parādnieks neveic nodoto naudas prasījumu samaksu (turpmāk - faktorings);

12) galvošanas pakalpojums - viens no šādiem finanšu pakalpojumiem:

a) pircējam sniegts akreditīva (kredītvēstules) pakalpojums,

b) galvojuma apdrošināšana vai cits pakalpojums, ar ko uzņemas pienākumu noteiktā apmērā atbildēt par personas parādu, personu no tā neatbrīvojot [turpmāk - galvojums (garantija)];";

izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2) Kredītu reģistra dalībnieks (turpmāk - reģistra dalībnieks) - komersants, kas sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas ir viens no šādiem komersantiem:";

aizstāt 2. punkta "e" apakšpunktā vārdu "apdrošināšanu" ar vārdiem "apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu";

izteikt 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5) klients - persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku (turpmāk - klienta līgums) vai pret kuru, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā pārņem no klienta līguma izrietošas prasījuma tiesības. Par klientu nav uzskatāma centrālā banka un kredītiestāde;

6) klienta saistības - šādas klienta līgumā noteiktas vai ar klienta līgumu saistītas klienta saistības:

a) attiecībā uz finansēšanas pakalpojumiem (izņemot faktoringu) - klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi,

b) attiecībā uz faktoringu - klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi, kas rodas, ja parādnieks neveic klienta nodoto naudas prasījumu samaksu,

c) attiecībā uz galvošanas pakalpojumiem - klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi, kas rodas, ja klienta kreditors izmantojis attiecīgo pakalpojumu klienta parāda dzēšanai;

7) iespējamais klients - persona:

a) kura reģistra dalībniekam vai Valsts kasei iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu kļūt par klientu. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai veidā, par kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase un iespējamais klients iepriekš rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku un to finanšu pakalpojumu ar kredītrisku, kuru persona vēlas saņemt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,

b) pret kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase, noslēdzot rakstveida vienošanos ar citu tiesību subjektu, izteikusi nodomu no šā tiesību subjekta Eiropas Savienībā pārņemt no klienta līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības;

8) klienta galvinieks - persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu (tai skaitā galvojumu apdrošināšanas polisi vai garantiju), tajā noteiktajā apmērā Eiropas Savienībā uzņēmusies pienākumu atbildēt par klienta saistībām, klientu no tām neatbrīvojot (turpmāk - klienta galvinieka līgums), vai pret kuru, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā pārņem no klienta galvinieka līguma izrietošas prasījuma tiesības. Par klienta galvinieku nav uzskatāma centrālā banka;";

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10) iespējamais klienta galvinieks - persona:

a) kura reģistra dalībniekam vai Valsts kasei iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu kļūt par klienta galvinieku. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai veidā, par kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase un iespējamais klienta galvinieks iepriekš rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku un klienta saistībām, par kurām persona vēlas uzņemties pienākumu atbildēt, kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,

b) pret kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase, noslēdzot rakstveida vienošanos ar citu tiesību subjektu, izteikusi nodomu no šā tiesību subjekta Eiropas Savienībā pārņemt no klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības;";

izslēgt 10.1 un 10.2 punktu;

izteikt 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"15) būtiska līdzdalība - būtiska līdzdalība Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 36. apakšpunkta izpratnē;

16) kontrole - kontrole Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 37. apakšpunkta izpratnē;

17) meitas sabiedrība - meitasuzņēmums Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 16. apakšpunkta izpratnē."

2. Izteikt 2. panta 1. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) reģistra dalībniekam un Valsts kasei papildu iespējas novērtēt sava klienta, iespējamā klienta, klienta galvinieka un iespējamā klienta galvinieka kredītspēju,".

3. 5. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sniedzot ieguldījumu Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildes veicināšanā, Latvijas Banka reģistrā iekļautās ziņas sniedz Eiropas Centrālajai bankai atbilstoši tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un apjomam, tai skaitā tādā veidā, ka ir iespējams tieši vai netieši identificēt klientu, klienta galvinieku, reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. 8. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Galvojuma (garantijas) gadījumā vai tādu prasījuma tiesību pārņemšanas gadījumā, kuras izriet no galvojuma (garantijas), šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas reģistrā iekļaujamas tikai tad, ja reģistrā nav iekļaujamas šā panta pirmās daļas 2. punktā un šā likuma 38. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. (1) Reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas izriet no Eiropas Savienībā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku un Eiropas Savienībā pārņemtajām prasījuma tiesībām, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku.

(2) Cits reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas izriet no Latvijā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku un Latvijā pārņemtajām prasījuma tiesībām, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku."

6. Izteikt 11. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atkarībā no reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanas veida šā likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktā minētās ziņas reģistrā tiek iekļautas automātiski vai tās reģistrā iekļauj Latvijas Banka."

7. 15. pantā:

izteikt pirmās daļas 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5) personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir šā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks;

6) komercsabiedrību, kura ir šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību;

7) komercsabiedrību, kurā šā reģistra dalībnieka klientam, klienta galviniekam, iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība;

8) šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.";

izslēgt pirmās daļas 9. un 10. punktu;

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja reģistra dalībnieks atsakās noslēgt klienta līgumu vai klienta galvinieka līgumu vai atsakās pārņemt no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, reģistra dalībniekam turpmāk nav tiesību saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minēto personu.";

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu, ko veicis cits reģistra dalībnieks, cits ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase, klients, klienta galvinieks, patērētāja kreditors vai cita persona.";

izteikt ceturtās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas par viņa klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās ir izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai;

3) cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas par viņa klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kuri ir novērsti.";

papildināt piektās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem "šajā pantā noteiktās reģistrā iekļautās ziņas" ar vārdiem "un Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas".

8. Papildināt 18. panta otro daļu ar vārdiem "kā arī ziņas, kas atbilstoši tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām sniedzamas Eiropas Centrālajai bankai".

9. 23. pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. pants. Reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un bijušajam reģistra dalībniekam ir pienākums viena mēneša laikā izskatīt klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta un iespējamā klienta galvinieka iesniegumu un sniegt atbildi uz to saistībā ar šā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka:";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu, kas attiecas uz attiecīgo klientu, klienta galvinieku, iespējamo klientu vai iespējamo klienta galvinieku."

10. Aizstāt 33. panta ievaddaļā skaitli un vārdu "15 gadus" ar skaitli un vārdu "10 gadus".

11. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa
Valsts kases līdzdalība reģistrā

38. pants. (1) Valsts kase reģistrā iekļauj ziņas par:

1) tās klientu, klienta saistībām un klienta saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošo informāciju un datumu, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas);

2) tās klienta galvinieku, klienta galvinieka saistībām un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošo informāciju un datumu, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas).

(2) Galvojuma (garantijas) gadījumā vai tādu prasījuma tiesību pārņemšanas gadījumā, kuras izriet no galvojuma (garantijas), šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas reģistrā iekļaujamas tikai tad, ja reģistrā nav iekļaujamas šā likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas.

(3) Valsts kase aktualizē reģistrā iekļautās ziņas, ja tās mainās (izņemot periodiskās ziņas). Labojot un aktualizējot reģistrā iekļauto ziņu, dzēšama reģistrā iekļautā iepriekšējā ziņa.

(4) Ziņas par Valsts kases veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu reģistrā tiek iekļautas automātiski.

(5) Latvijas Banka nosaka Valsts kases reģistrā iekļaujamo ziņu saturu un apjomu, kā arī termiņu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas reģistrā.

39. pants. (1) Valsts kasei ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šādu personu:

1) Valsts kases klientu;

2) Valsts kases klienta galvinieku;

3) Valsts kases iespējamo klientu;

4) Valsts kases iespējamo klienta galvinieku;

5) personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir Valsts kases klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks;

6) komercsabiedrību, kura ir Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību;

7) komercsabiedrību, kurā Valsts kases klientam, klienta galviniekam, iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība;

8) Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.

(2) Ja Valsts kase atsakās noslēgt klienta līgumu vai klienta galvinieka līgumu vai atsakās pārņemt no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, Valsts kasei turpmāk nav tiesību saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minēto personu.

(3) Valsts kasei nav tiesību saņemt:

1) reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

2) ziņas, kas ļauj identificēt reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku, kurš reģistrā iekļāvis šā panta pirmajā daļā minētās ziņas;

3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu, ko veicis reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, klients, klienta galvinieks, patērētāja kreditors vai cita persona.

(4) Latvijas Banka nosaka Valsts kasei izsniedzamo reģistrā iekļauto ziņu apjomu, kā arī ziņu izsniegšanas termiņu un kārtību.

40. pants. (1) Valsts kase ir atbildīga par to, ka:

1) iekļāvusi reģistrā ziņas, kas pēc būtības atbilst klienta līgumam un klienta galvinieka līgumam;

2) iekļāvusi reģistrā visas reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās ziņas šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) pieprasījusi reģistrā iekļautās ziņas šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Latvijas Banka ir atbildīga par reģistrā iekļauto ziņu atbilstību Valsts kases iekļautajām ziņām.

(3) Kļūdas gadījumā Valsts kase labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Bankas noteiktajā termiņā un kārtībā.

41. pants. Valsts kasei ir pienākums viena mēneša laikā izskatīt klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka iesniegumu un sniegt atbildi uz to saistībā ar Valsts kases:

1) reģistrā iekļauto ziņu atbilstību attiecīgā klienta līgumam vai attiecīgā klienta galvinieka līgumam;

2) izdarīto ziņu iekļaušanu reģistrā tā darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu, kas attiecas uz attiecīgo klientu, klienta galvinieku, iespējamo klientu vai iespējamo klienta galvinieku.

42. pants. Šā likuma 20. pantā minētajiem subjektiem ir tiesības normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai šā likuma 21. pantā noteiktajā kārtībā saņemt reģistrā iekļautās ziņas par Valsts kasi, ja tā iekļāvusi reģistrā ziņas par klientu un klienta galvinieku, un attiecīgā klienta un klienta galvinieka saistību sākuma un beigu datumu.

43. pants. Uz Valsts kases reģistrā iekļauto ziņu glabāšanu ir attiecināmi šā likuma VII nodaļā noteiktie termiņi un kārtība."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"7. Ziņas, kas attiecas uz reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka 2018. gada 31. martā esošu klientu un klienta galvinieku, kurš ir krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, naudas tirgus fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē vai sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona, un uz viņu saistībām un to pārkāpumiem, iekļaujamas reģistrā līdz 2018. gada 31. maijam. Ja laika posmā līdz 2018. gada 31. maijam ir noticis klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu.

8. Saistībā ar šā likuma 8.1 pantā noteikto prasību iekļaut reģistrā ziņas, kas attiecas uz finanšu pakalpojumu ar kredītrisku sniegšanu ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ziņas par 2018. gada 31. martā esošajiem klientiem un klientu galviniekiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, viņu saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā līdz 2018. gada 31. maijam. Ja laika posmā līdz 2018. gada 31. maijam ir noticis klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu.

9. Piemērojot grozījumu šā likuma 33. pantā (attiecībā uz ziņu glabāšanas termiņa saīsināšanu līdz 10 gadiem), Latvijas Banka līdz 2018. gada 30. aprīlim dzēš reģistrā iekļautās ziņas, kurām 10 gadu glabāšanas termiņš beidzas 2018. gada 1. aprīlī.

10. Valsts kase uzsāk līdzdalību reģistrā 2018. gada 1. oktobrī.

11. Prasība iekļaut reģistrā ziņas, kas izriet no grozījumiem šā likuma 1. panta 1. punktā [attiecībā uz pircējam sniegtu akreditīva (kredītvēstules) pakalpojumu un galvojumu (garantiju)], piemērojama, sākot ar 2019. gada 1. aprīli. Šā punkta pirmajā teikumā minētās ziņas par 2019. gada 31. martā esošajiem klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā līdz 2019. gada 30. jūnijam. Ja laika posmā līdz 2019. gada 30. jūnijam ir noticis šāda klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu un 38. panta piekto daļu."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. janvārī

01.04.2018