Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.01.2017. - 30.06.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 264 "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.186

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 3.§)
Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā publisku dokumentu (turpmāk – dokuments) iesniedz legalizācijai, iesnieguma veidlapas paraugu, kā arī kārtību, kādā dokumentu legalizē vai pieņem lēmumu par legalizācijas atteikumu.

2. Dokumentu legalizē Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments (turpmāk – departaments) un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība), ja to rīcībā ir tās amatpersonas paraksta paraugs, kura dokumentu ir parakstījusi, apliecinājusi vai legalizējusi (turpmāk – amatpersona), un, ja nepieciešams, attiecīgā zīmoga vai spiedoga nospieduma paraugs.

3. Legalizācijai nepieciešamos amatpersonu paraksta paraugus un zīmoga vai spiedoga nospiedumu paraugus departaments un pārstāvniecība pieprasa no institūcijām, kuras izsniedz, apliecina un legalizē dokumentus.

4. Latvijas Republikā izsniegtu dokumentu izmantošanai ārvalstī, kas ir 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, legalizē departaments ar apliecinājuma uzrakstu (Apostille) angļu valodā (1.pielikums).

5. Latvijas Republikā izsniegtu dokumentu izmantošanai ārvalstī un ārvalstī izsniegtu dokumentu izmantošanai Latvijas Republikā, izņemot dokumentus, kas ir atbrīvoti no legalizācijas prasības saskaņā ar 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, legalizē departaments vai pārstāvniecība ar legalizācijas uzrakstu (2.pielikums) un apliecina ar zīmogu un tās amatpersonas parakstu, kura legalizē dokumentu.

II. Dokumenta iesniegšana legalizācijai un legalizētā dokumenta saņemšana

6. Dokumenta legalizācijai persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas ļauj identificēt personu, iesniedz pārstāvniecībā vai departamentā legalizējamo dokumentu un aizpildītu iesnieguma veidlapu (3.pielikums).

7. Dokumentu legalizē divu darbdienu laikā no dokumenta iesniegšanas dienas un valsts nodevas samaksas vai divu stundu laikā no dokumenta iesniegšanas brīža un valsts nodevas samaksas.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

8. Legalizēto dokumentu izsniedz tā iesniedzējam. Legalizēto dokumentu var izsniegt citai personai, ja attiecīgā dokumenta iesniedzējs to ir norādījis šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma sadaļā "Piezīmes" vai ir iesniegts attiecīgs pilnvarojums.

III. Dokumenta legalizācijas kārtība

9. Latvijas Republikā izsniegta dokumenta atvasinājumu (izrakstu, norakstu vai kopiju), kura pareizību apliecinājusi institūcija, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības to apliecināt, legalizē, ja departamenta vai pārstāvniecības rīcībā ir tās amatpersonas paraksta paraugs, kura apliecinājusi attiecīgā atvasinājuma pareizību.

10. Apliecinājuma vai legalizācijas uzrakstu izvieto uz dokumenta. Ja uz apliecināmā vai legalizējamā dokumenta nav vietas, apliecinājuma vai legalizācijas uzrakstu noformē uz atsevišķas lapas, pievieno dokumentam un caurauklo.

11. Apliecinājuma uzrakstā un legalizācijas uzrakstā norāda apliecinājuma vai legalizācijas reģistrācijas numuru un datumu.

12. Legalizējamo dokumentu reģistrē elektroniskajā Dokumentu legalizācijas sistēmā, norādot iesniegumā minēto informāciju, apliecinājuma numuru, datumu un tās personas vārdu, uzvārdu un statusu, kura parakstījusi legalizējamo dokumentu. Dokumentu legalizācijas sistēmu uztur Ārlietu ministrija.

13. Lēmumu par dokumenta legalizācijas atteikumu pieņem, pamatojoties uz Dokumentu legalizācijas likuma 7.pantu. Minēto lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību rakstiski paziņo dokumenta iesniedzējam.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumus Nr.720 "Publisko dokumentu legalizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 143.nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 20.marta noteikumiem Nr.186
Publiska dokumenta apliecinājuma uzraksts
 

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

 

1. Country: Republic of Latvia  
  This public document  
2. has been signed by  
  ................................................................................................  
3. acting in the capacity of  
  ................................................................................................  
  ................................................................................................  
4. bears the seal/stamp of  
  ................................................................................................  
  ................................................................................................  
  ................................................................................................  

 Certified

5. in Rīga   6. ....................................
7. by ..................................      

Ministry of Foreign Affairs

8. No. ..................................      
9. Stamp:   10.  Signature:

 

Ārlietu ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 20.marta noteikumiem Nr.186
Publiska dokumenta legalizācijas uzraksts
 

DOKUMENTS LEGALIZĒTS
LATVIJAS REPUBLIKAS

_____________________________________

 

THE PRESENT DOCUMENT IS CERTIFIED
AT THE ____________________
_____________________________________

 

Nr./No. ____________________

 

_____________________________________
(datums/date)

 

Ārlietu ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
3. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 20.marta noteikumiem Nr.186

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 39)

Iesniegums publiska dokumenta legalizācijai

(aizpildīt salasāmā rokrakstā, drukātiem burtiem vai elektroniski)

Vārds, uzvārds (aizpilda fiziska persona)  
Adrese (aizpilda fiziska persona)  
Nosaukums (aizpilda juridiska persona)  
Juridiskā adrese (aizpilda juridiska persona)  
Kontakttālrunis  
Legalizējamo dokumentu skaits  
Iesnieguma izskatīšanas termiņš (atzīmēt vajadzīgo) 2 darbdienu laikā

2 stundu laikā

 

Publiskais dokuments

Dokumenta nosaukums  
Jālegalizē (atzīmēt vajadzīgo) Dokumenta oriģināls

Dokumenta tulkojums

Dokumenta izraksts, noraksts vai kopija

Kādam nolūkam dokuments ir nepieciešams  
Kurā valstī dokumentu paredzēts izmantot  
Piezīmes  

Piekrītu, ka iesniegtos datus izmanto dokumentu legalizācijas procesā

         
(datums*)   (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Dienesta atzīmes

 

Dokumentu(-us) pieņēma

 

 
 
 
 
(datums*)
 
 
(paraksts*)

 

Dokumentu skaits

 

 

legalizēti

 

 

 

apliecināti

 

 
 
 
 
 
Numurs, ar kādu legalizēts/apliecināts dokumenta īstums
 
 
 

 

____________________
(paraksts*)

 

Apliecinu, ka legalizēto dokumentu saņēmu

         
(datums)   (vārds, uzvārds)   (paraksts)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ārlietu ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
27.01.2017