Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.460

Rīgā 2010.gada 2.novembrī (prot. Nr.40, 17.p.)

Par licences Nr.U10040 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "MĒRSRAGA ŪDENS"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 30.augustā ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MĒRSRAGA ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 41203037401, juridiskā adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Rojas novads, LV-3284, (turpmāk - SIA "MĒRSRAGA ŪDENS") 2010.gada 27.augusta iesniegumu, kā arī 2010.gada 9.septembrī un 2010.gada 20.oktobrī saņemto papildu informāciju ar lūgumu izsniegt licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Komisija konstatē un secina:

1. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences izsniegšanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

2. SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts uz Komisijas padomes sēdi, bet neieradās.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 9.punktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" licenci Nr.U10040 ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos, saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.U10040 termiņu no 2010.gada 3.novembra līdz 2015.gada 2.novembrim.

3. Noteikt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana jāuzsāk 2010.gada 3.novembrī.

4. Noteikt licences darbības zonu - Mērsraga ciemā, Mērsraga pagastā, Rojas novadā.

SIA "MĒRSRAGA ŪDENS", sniedzot licencē noteiktos sabiedriskos pakalpojumus, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Par tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu Komisija SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

02.11.2010