Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumus Nr. 624 "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.645

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 22.§)
Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā tieši galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam (piemēram, veikalam, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam), kas to piegādā galapatērētājam (turpmāk – uzņēmums);

1.2. higiēnas prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei.

2. Mazs medījamo dzīvnieku un to gaļas daudzums ir:

2.1. lielajiem medījamiem dzīvniekiem – 500 kg nedēļā;

2.2. mazajiem medījamiem dzīvniekiem – 100 kg nedēļā.

3. Mednieks medījamos dzīvniekus vai to gaļu piegādā galapatērētājam vai uzņēmumam, ja:

3.1. medījums ir apstrādāts medījamo dzīvnieku apstrādes vietā, kas atzīta vai reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzņēmumu reģistrā normatīvajos aktos par pārtikas uzņēmumu atzīšanu un reģistrāciju noteiktajā kārtībā;

3.2. medījamais dzīvnieks ir nomedīts vietā, kurā nav noteikts medību ierobežojums vides piesārņojuma vai konstatēto dzīvnieku infekcijas slimību dēļ;

3.3. medījamā dzīvnieka pēcnāves (post mortem) apskati medījuma apstrādes vietā ir veicis Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts (turpmāk – valsts pilnvarots veterinārārsts) vai persona, kura apmācīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma IV sadaļas 1.nodaļu (turpmāk – apmācīta persona) valsts pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā;

3.4. medījamā dzīvnieka liemenis, tā daļas un subprodukti ir marķēti atbilstoši pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

3.5. pret trihinelozes ierosinātāju uzņēmīgu medījamo dzīvnieku (mežacūku, nepārnadžu) gaļa ir izmeklēta laboratorijā, kas akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", un izmeklējumu rezultāti liecina, ka gaļā nav konstatēta trihinelozes ierosinātāja klātbūtne.

4. Nomedīšanas vietā:

4.1. lielos medījamos dzīvniekus (savvaļas sauszemes zīdītāji, izņemot zaķveidīgos) pēc iespējas ātrāk atasiņo un izņem kuņģi un zarnu traktu (daļēja eviscerācija);

4.2. mazajiem medījamiem dzīvniekiem (zaķveidīgie un savvaļas putni), ja nepieciešams, veic daļēju eviscerāciju (iekšējo orgānu atdalīšanu no liemeņa);

4.3. nodrošina eviscerācijas laikā atdalīto krūšu un vēdera dobuma orgānu (izņemot kuņģi un zarnu traktu) piederību konkrētam liemenim.

5. Medījamā dzīvnieka pēcnāves (post mortem) apskati veic nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc nomedīšanas.

6. Ja dzīvnieka nomedīšanas vietā nav valsts pilnvarota veterinārārsta vai apmācītas personas, lai veiktu medījuma apskati, mednieks medījamo dzīvnieku ar neatdalītu galvu un iekšējiem orgāniem (izņemot kuņģi un zarnu traktu) uzrāda valsts pilnvarotam veterinārārstam veterinārās ekspertīzes veikšanai.

7. Ja mednieks vai apmācītā persona konstatē medījamā dzīvnieka netipisku uzvedību pirms nomedīšanas vai apmācītā persona konstatē patoloģiskas izmaiņas eviscerācijas laikā, medījamo dzīvnieku ar neatdalītu galvu un iekšējiem orgāniem (izņemot kuņģi un zarnu traktu) uzrāda valsts pilnvarotam veterinārārstam veterinārās ekspertīzes veikšanai.

8. Pēc veterinārās ekspertīzes ir atļauts atdalīt lielo dzīvnieku galvas.

9. Medījamo dzīvnieku apstrādes vietā saimnieciskās darbības veicējs nodrošina:

9.1. atsevišķu vietu ādas novilkšanai vai atspalvošanai un eviscerācijai;

9.2. atsevišķu vietu liemeņa sadalīšanai;

9.3. pietiekamu dabīgo vai mākslīgo apgaismojumu;

9.4. vietu veterinārās ekspertīzes veikšanai;

9.5. to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanu, uzskaiti un iznīcināšanu, kuri nav paredzēti patēriņam cilvēku uzturā, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, 4., 5., 6., 7. un 9.panta prasībām;

9.6. instrumentus un aprīkojumu veterinārās ekspertīzes veikšanai un ierīci instrumentu dezinficēšanai ar karstu ūdeni (ne mazāk kā 82 oC temperatūrā) vai citu līdzvērtīgu dezinficēšanas sistēmu;

9.7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma II nodaļā noteikto higiēnas prasību ievērošanu.

10. Mednieks nodrošina medījamo dzīvnieku liemeņu un subproduktu atvēsināšanu un temperatūras uzturēšanu uzglabāšanas, transportēšanas un realizācijas laikā:

10.1. lielo medījumu liemeņiem – līdz temperatūrai, kas visās gaļas daļās nav augstāka par 7 °C;

10.2. mazo medījumu liemeņiem – līdz temperatūrai, kas visās gaļas daļās nav augstāka par 4 °C;

10.3. subproduktiem – līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 3 °C.

11. Lai medījamo dzīvnieku vai tā gaļu piegādātu galapatērētājam vai uzņēmumam, mednieks un valsts pilnvarots veterinārārsts vai apmācīta persona aizpilda pavaddokumentu medījamo dzīvnieku vai to gaļas piegādei mazā daudzumā (turpmāk – pavaddokuments) (pielikums). Pavaddokumentam pievieno medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts meža dienesta izsniegtu medību atļauju limitētiem medījamiem dzīvniekiem vai tās kopiju.

12. Pavaddokumentu aizpilda trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru mednieks nodod galapatērētājam vai uzņēmumam, otru eksemplāru glabā apmācītā persona vai valsts pilnvarots veterinārārsts, trešais eksemplārs glabājas medījumu apstrādes vietā. Pavaddokumentu glabā trīs gadus.

13. Lai novērstu gaļas piesārņojuma risku, medījamo dzīvnieku vai tā gaļu pārvadā tīrā, viegli mazgājamā un, ja nepieciešams, dezinficētā transportlīdzeklī.

14. Medījamo dzīvnieku vai tā gaļu, kas atvēsināta atbilstoši šo noteikumu 11.punkta prasībām, realizē septiņu dienu laikā pēc nomedīšanas.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.589 "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazos daudzumos, un veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 141.nr.).

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.645
Pavaddokuments medījamo dzīvnieku vai to gaļas piegādei mazā daudzumā

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
23.07.2010