Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.208

Rīgā 2010.gada 19.maijā (prot. Nr.20, 3.p.)

Par licences Nr.U 10012 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BŪKS"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BŪKS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Baldones novads, LV-2105 (turpmāk - SIA "BŪKS"), 2010.gada 12.aprīļa iesniegumu, kā arī 2010.gada 28.aprīlī saņemto papildu informāciju ar lūgumu izsniegt licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Komisija konstatē un secina:

1. Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulators 2005.gada 18.aprīlī izsniedza SIA "BŪKS" licenci Nr.Ū 1077 ūdens apgādei un kanalizācijas novadīšanai un attīrīšanai ar termiņu līdz 2010.gada 17.aprīlim.

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences izsniegšanai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

3. SIA "BŪKS" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 9.punktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "BŪKS" licenci Nr.U10012 ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos, saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.U10012 termiņu no 2010.gada 20.maija līdz 2015.gada 19.maijam.

3. Noteikt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana jāuzsāk 2010.gada 20.maijā.

4. Noteikt licences darbības zonu - Baldonē un Baldones pagastā, Baldones novadā.

SIA "BŪKS", sniedzot licencē noteiktos sabiedriskos pakalpojumus, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Par tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu Komisija SIA "BŪKS" sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

19.05.2010