Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.85

Rīgā 2010.gada 10.martā (prot. Nr.11, 4.p.)

Par licences Nr.E11091 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "EURO ENERGETIC"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 17.februārī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EURO ENERGETIC", vienotais reģistrācijas numurs: 40003136320, juridiskā adrese: Tērbatas iela 42/44-2, Rīga, LV-1011 (turpmāk - SIA "EURO ENERGETIC"), 2010.gada 12.februāra iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija ar 2009.gada 2.jūnija lēmumu Nr.1-6.1-437 ir atļāvusi SIA "EURO ENERGETIC" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar jaudu 3,75 MW "Vējiņi-1" (zemes kadastra Nr.66720040462), Salacgrīvā, Limbažu novadā.

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā izsniegšanai.

3. SIA "EURO ENERGETIC" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.1.punktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "EURO ENERGETIC" licenci Nr.E11091 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E11091 elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā termiņu no 2010.gada 11.marta līdz 2030.gada 10.martam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas ražošanai vēja elektrostacijā jāuzsāk līdz 2013.gada 31.decembrim.

4. Noteikt licences darbības zonu - "Vējiņi-1", Salacgrīva, Limbažu novads.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

10.03.2010