Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.405

Rīgā 2009.gada 7.decembrī (prot. Nr.46, 12.p.)

Par licences Nr.E21121/11087 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "PIEJŪRA"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PIEJŪRA", vienotais reģistrācijas numurs: 42103015731, juridiskā adrese: Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Avoti", LV-3473 (turpmāk - SIA "PIEJŪRA"), 2009.gada 28.septembra iesniegumu un 2009.gada 24.novembrī iesniegto papildu informāciju ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija, izvērtējot SIA "PIEJŪRA" iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 22.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.695 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" 3.punktu, ir atļāvusi SIA "PIEJŪRA" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar jaudu 2,014 MW "Avotos", Nīcas pagastā, Liepājas rajonā (2009.gada 4.jūnija lēmums Nr.1-6.1-115).

2. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā saņemšanai.

3. SIA "PIEJŪRA" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt jaunu licenci elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.2.punktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "PIEJŪRA" licenci Nr.E21121/11087 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E21121/11087 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā termiņu no 2009.gada 8.decembra līdz 2029.gada 7.decembrim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā jāuzsāk līdz 2010.gada 31.decembrim.

4. Noteikt licences darbības zonu - Nīcas novads, Nīcas pagasts, "Avoti".

5. Uzdot SIA "PIEJŪRA", uzsākot elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, iesniegt Komisijā koģenerācijas stacijas apkalpojošo darbinieku kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

07.12.2009