Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Daugavpilī 2004.gada 23.decembrī (protokols Nr.25, 47.§)

Daugavpils pašvaldības pabalsta veselības aprūpei saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu un Sociālo jautājumu komitejas 2004.gada 1.decembra lēmumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka iespējamo Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt Daugavpils pašvaldības pabalstu veselības aprūpei (turpmāk tekstā - pabalsts), pabalsta veidus, pabalsta apmēru un izmaksas kārtību. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Daugavpils Sociālais dienests (turpmāk - SD).
3. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
4. Bērns šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadiem vai līdz 21 gadam, ja viņš turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā.
5. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērnu.

II. Pabalsta veidi

6. SD piešķir un izmaksā pabalstu tikai šādiem mērķiem:
6.1. medikamentu iegādes samaksai;
6.2. dzīvības veselības apdrošināšanas polises iegādes samaksai;
6.3. zobu protezēšanas samaksai;
6.4. zobu ārstēšanas samaksai;
6.5. ortodonta pakalpojuma samaksai.

III. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

7. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā (turpmāk tekstā - klients):
7.1. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 20 gadā uz ģimeni;
7.2. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kuras aizgādībā atrodas bērns līdz 14 gadiem, ir tiesības saņemt papildpabalstu Ls 35 gadā uz bērniem;
7.3. daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 24 gadā uz ģimeni;
7.4. daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kuras aizgādībā atrodas bērns līdz 14 gadiem, ir tiesības saņemt papildpabalstu Ls 35 gadā uz bērniem;
7.5. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem, kuri mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 20 gadā;
7.6. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns - invalīds, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 20 gadā, bet, ja bērns - invalīds ir gulošs, tad papildpabalstu Ls 36 gadā;
7.7. pensionāriem, kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 35 gadā šādā gadījumā:
7.7.1. atsevišķi no bērniem dzīvojošiem ar ienākumiem līdz Ls 100 mēnesī;
7.7.2. dzīvojošiem ģimenē ar kopējo ienākumu līdz Ls 160 mēnesī.
7.8. Šādiem pensionāriem ir tiesības saņemt pabalstu Ls 40 gadā:
7.8.1. vientuļiem ar pensijas apmēru līdz Ls 65 mēnesī;
7.8.2. atsevišķi no bērniem dzīvojošam ar ienākumu līdz Ls 65 mēnesī;
7.8.3. atsevišķi no bērniem dzīvojošiem ar kopējo ienākumu līdz Ls 110 mēnesī;
7.8.4. dzīvojošiem kopā ar bērniem ar kopējo ienākumu līdz Ls 110 mēnesī.
7.9. Personām, kurām piešķirts "Blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja" statuss, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 60 gadā.
7.10. Personām, kurām piešķirts "Mazgadīgais koncentrācijas nometņu ieslodzītais" statuss, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 35 gadā.
7.11. Invalīdiem ar ienākumiem līdz Ls 75 mēnesī ir tiesības saņemt pabalstu Ls 40 gadā.
7.12. Gulošiem invalīdiem ar ienākumiem līdz Ls 80 mēnesī ir tiesības saņemt pabalstu Ls 58 gadā.
7.13. Gulošiem spināliem invalīdiem, kuriem noteikta 1. vai 2.invaliditātes grupa, ir tiesības saņemt pabalstu Ls 136 gadā.
7.14. Ārkārtas situācijā SD var piešķirt pabalstu Ls 10 gadā.

IV. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

8. Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz iesniegums Sociālajam dienestam, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SD rīcībā:
8.1.pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;
8.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
8.3. bērna dzimšanas apliecību;
8.4. izziņu no mācību iestādes, ja klienta bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā;
8.5. trūcīgās ģimenes statusa apliecību;
8.6. ārsta izziņu (forma 027/u), spināliem invalīdiem;
8.7. dokumentu, kas uzrāda pensijas apmēru vai izziņu par personas un/vai apgādnieku un ģimenes locekļu ienākumiem (neto) pēdējo trīs mēnešu laikā;
8.8. izziņu par "Politiski represētās personas" statusa piešķiršanu;
8.9. izziņu par "Blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja" statusa piešķiršanu;
8.10. izziņu par "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statusa piešķiršanu;
8.11. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts dzīvības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļas samaksai, jāiesniedz dzīvības apdrošināšanas polise;
8.12. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts medikamentu, kuri nav iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas samaksai, jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;
8.13. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobu protezēšanas un ārstēšanas izdevumu daļas samaksai, jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts no pakalpojuma sniedzēja, ar kuru SD likuma "Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām" noteiktajā kārtībā noslēdza iepirkuma līgumu, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa.
9. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un tiesības apliecinošiem dokumentiem.
10. SD ir tiesības pieprasīt no klienta, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu, papildu informāciju.
11. Ja pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, SD izmaksā klientam pabalstu.
Pabalstu izmaksā bezskaidrā naudā vai skaidrā naudā.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. SD pieņemto lēmumu paziņo klientiem, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
13. Ja SD nolemj atteikt klientam piešķirt pabalstu, lēmumu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
14. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma paredzētajā kārtībā.
15. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 29.decembra lēmuma Nr.1014 4.1., 4.2., 5.1., 5.5., 6.5., 7.1., 7.3., 8.1., 8.6., 9.1., 9.4., 9.10., 9.11., 10.1., 10.7., 10.11., 10.12., 10.13. un 11.2.2. apakšpunkts.
3. Domes Vispārējai nodaļai nodrošināt šo noteikumu nosūtīšanu Labklājības ministrijai un Reģionālās attīstības un paš-valdību lietu ministrijai, kā arī publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Domes lietu pārvaldniecei H.Soldatjonokai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

13.01.2005