Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Daugavpilī 2004.gada 23.decembrī (protokols Nr.25, 49.§)

Daugavpils pašvaldības pabalsta pārtikas pakas nodrošināšanai saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu un Sociālo jautājumu komitejas 2004.gada 1.decembra lēmumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka iespējamo Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu pārtikas pakas saņemšanu.
2. Noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt Daugavpils pašvaldības pabalstu pārtikas paku (turpmāk tekstā - pabalsts) un pabalsta izmaksas kārtību.
3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Daugavpils Sociālais dienests (turpmāk - SD).
4. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5. Pārtikas pakas sastāvu nosaka SD.
6. Bērns šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadiem vai līdz 21 gadam, ja viņš turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā.
7. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērnu.
8. Vientuļa persona šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku.

II. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

9. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā (turpmāk tekstā - klients):
9.1. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, ir tiesības saņemt pabalstu četras reizes gadā (vienu reizi ceturksnī) uz ģimeni;
9.2. daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, ir tiesības saņemt pabalstu divpadsmit reizes gadā (vienu reizi mēnesī uz 3 bērniem viens pabalsts);
9.3. vientuļiem pensionāriem ar ienākumiem līdz Ls 50 ir tiesības saņemt pabalstu četras reizes gadā (vienu reizi ceturksnī);
9.4. vientuļiem invalīdiem ar ienākumiem līdz Ls 55 ir tiesības saņemt pabalstu četras reizes gadā (vienu reizi ceturksnī);
9.5. atbrīvotajiem no ieslodzījuma, kuriem pēdējā dzīvesvieta bija Daugavpilī, ir tiesības saņemt vienreizējo pabalstu;
9.6. pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku apgādības palikušam bērnam, ja viņš turpina iegūt izglītību mācību iestādes dienas nodaļā, ir tiesības saņemt pabalstu četras reizes gadā (vienu reizi ceturksnī);
9.7. donoram saskaņā ar iesniegtajiem sarakstiem no asins sagatavošanas nodaļas ir tiesības saņemt pabalstu vienu reizi mēnesī;
9.8. SD, neizvērtējot ģimenes ienākumus, var piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā personām (ģimenēm) četras reizes gadā vai aizstāt ar pārtikas produktu taloniem.

III. Pabalsta piešķiršanas un pārtikas pakas izsniegšanas kārtība

10. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SD rīcībā:
10.1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;
10.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
10.3. bērna dzimšanas apliecību;
10.4. izziņu no mācību iestādes, ja klienta bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā;
10.5. trūcīgās ģimenes statusa apliecību;
10.6. izziņu no ieslodzījuma vietas;
10.7. izziņu no mācību iestādes;
10.8. bāriņtiesas lēmumu.
11. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un tiesības apliecinošiem dokumentiem.
12. SD ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
13. Ja pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, likumā noteiktajā kārtībā SD paziņo klientam par pieņemto lēmumu un izsniedz klientiem norīkojumu pabalsta saņemšanai.
14. Klienti saņem pārtikas pakas SD noliktavā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

15. SD pieņemto lēmumu paziņo klientiem, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
16. Ja SD nolemj atteikt klientam piešķirt pabalstu, lēmumu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma paredzētajā kārtībā.
18. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 29.decembra lēmuma Nr.1014 4.5., 5.7., 9.8., 10.2. un 11.2.3.apakšpunkts.
3. Domes Vispārējai nodaļai nodrošināt šo noteikumu nosūtīšanu Labklājības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Domes lietu pārvaldniecei H.Soldatjonokai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

13.01.2005